متشکل شدن نیروهای دلسوز انقلاب الزاماً به معنی ایجاد جبهة رسمی و سیاسی تازه نیست. مهم آن است که در شرایط حساس اعم از آنکه شرایط داخلی باعث بروز بحران یا آسیب جدّی به دستاوردهای انقلاب و سرمایه ها و ساختارهای کشور شود، یا تهدیدهای خارجی، کشور را در معرض مخاطرات جّدی قرار دهد، کلّیه نیروهایی که به نحوی دل در گرو ایران و آرمانهای انقلاب و جمهوری اسلامی دارند، با نشان دادن حساسیّت و واکنش نسبت به وضع بوجود آمده هرگونه اقدامی که برای برون رفت از مشکلات از دستشان بر می آید را انجام دهند. این امر عمدتاً می تواند با تعیین محورهای مشکلات به یک گفتمان عمومی و ملّی بین نیروهای دلسوز کشور و انقلاب برای برون رفت از مشکلات تبدیل شود، و هر شخصیت، گروه و قشر و فرد در راستای آن گفتمان تلاش های خود را سامان داده به پیش ببرد. البته گاهی هم به اقتضای شرایط، تشکیل جبهه جدید بین نیروهای درون آن گفتمان، منزوی می شود، مهم آن است که در چنان شرایطی نیروهای مذکور در قالب یک بسیج عمومی و در چهارچوب گفتمان شکل گرفته تلاش نمایند. اما شکل و نوع اقدام را شرایط و اقتضائات زمانی مشخص خواهد کرد.

. انتهای پیام /*