متأسفانه برخی از سیاستمداران عادت دارند که پس از فوت دیگران ادعاهایی را نسبت به آنان مطرح کنند، در حالی که می‌توانسته‌اند در زمان حیات ایشان چنین ادعاهایی را مطرح کنند تا تأیید یا تکذیب شود. در مورد حضرت امام هم همین مشکل هست. اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ رخ داد و امام در سال ۱۳۶۸ رحلت کردند، ده سال زمان زیادی بود که هر کس هرگونه اطلاعی درمورد این رویداد دارد، مطرح کند. متأسفانه برخی افراد که با اصل این مسئله به هر دلیل مخالف بودند، در این ده سال هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند، اما چند سال پس از رحلت ایشان مدعی شدند که ایشان در ابتدا مخالف جریان بود. تا از این طریق هم اعتبار این عمل را نشانه روند و هم صلابت تصمیم امام را مورد سؤال قرار دهند. تا آنجا که ما می‌دانیم و هیچ چیز هم تاکنون خلاف آن را ثابت نکرده است، چنین ادعایی دروغ محض است.

. انتهای پیام /*