پرتال امام خمینی(س): حضرت امام خمینی منادی شعار نه شرقی و نه غربی دردوران جنگ سرد بود. زمانی که جهان به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بود، تمام کشورها در جهان در این دو بخش تعریف می‌شدند، یک گروه در بلوک غرب که شامل آمریکا و اروپای غربی و کشورهای اقماری در بقیه جهان بود که با عنوان دنیای سرمایه داری هم شناخته می‌شدند و گروه دوم که در حول محور اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی قرار داشتند و با عنوان کشورهای کمونیستی، بلوک شرق را تشکیل می‌دادند. در تمام سالهای بعد از جنگ دوم جهانی تا ۱۹۹۱ که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، یعنی حدود ۴۵ سال (دوران جنگ سرد) دولت‌ها، جنبش‌ها و نهادهای بین‌المللی در یک رقابت بین این دو بلوک تعریف شدند و آمریکا و شوروی (سابق) ابرقدرت‌هایی بودند که سلطه بر جهان را در اختیار و به تعبیری میان خود تقسیم نمودند.
تنها حرکت آزادی خواهانه مردمی که با هیچ یک از این دو بلوک همکاری نکرد و به ایدئولوژی و امکانات مادی آنها تکیه ننمود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود. امام با همراهی مردم و اصالت دادن به حضور آنان در صحنه و با شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی را به پیروزی می‌رساند.

. انتهای پیام /*