کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی«نقش زمان و مکان در اجتهاد»
استنباط و زمان و مکان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حقیقت، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

استنباط و زمان و مکان

استنباط و زمان و مکان

سیّد صادق حقیقت


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 37


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 38

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

مقدمه:

‏تأثیر زمان و مکان در استنباطهای شرعی و غیر شرعی ممکن است مضبوط و‏‎ ‎‏آگاهانه و یا ناآگاهانه و غیر قابل اندازه گیری باشد. برداشتهای یک شخص نیز‏‎ ‎‏ممکن است در طول زمان دچار تحول شود. اجتهاد مراجع در قرن بیستم،‏‎ ‎‏علاوه بر تنوع مصادیق، دارای وجوه افتراقی با اجتهاد در صدر اسلام است. در‏‎ ‎‏تأثیر زمان و مکان فی الجمله اختلافی نیست و همگان به آن اعتراف دارند.‏‎ ‎‏اجتهاد در مسیحیت نیز دچار چنین تحولاتی بوده است و راز جدا شدن فرقۀ‏‎ ‎‏پروتستان از کاتولیک را باید در همین امر جستجو کرد.‏

‏هر چند اصل تأثیر زمان و مکان در استنباط، متفق علیه به نظر می رسد، ولی‏‎ ‎‏کاوش در زمینه های ذیل، کوششی مضاعف را می طلبد:‏

‏ ـ پروسۀ اجتهاد و مراحلی که مجتهد برای رسیدن به سر منزل مقصود طی‏‎ ‎‏می کند.‏

‏ ـ ایضاح تأثیر زمان و مکان در روند اجتهاد و مراحل آن.‏

‏ ـ گونه های مختلف تأثیر زمان و مکان در استنباطهای شرعی.‏

‏ ـ یافتن معیاری مشخص با چارچوبی معین برای تأثیر زمان و مکان در اجتهاد‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 39

‏ (و دوری از هر گونه کلی گویی در این زمینه).‏

‏ ـ توصیه های عملی و روشن براساس بند فوق.‏

‏مقالۀ حاضر، اهداف فوق را در دو بخش دنبال می کند:‏

‏بخش اول به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، اختصاص یافته است. هدف از‏‎ ‎‏طرح مباحث مختلف در این بخش، تبیین مواضع وفاق و خلاف در مسأله، و‏‎ ‎‏کوشش جهت یافتن پاسخی برای سوال اصلی بحث است.‏

‏بخش دوم مقاله به ارتباط زمان و مکان با اندیشه های سیاسی متفکران‏‎ ‎‏اسلامی و غیر اسلامی، می پردازد. در واقع، یکی از گونه های اجتهاد،‏‎ ‎‏استنباط در حوزۀ اندیشۀ سیاسی است. نظریات متعارض اندیشمندان اسلامی در‏‎ ‎‏این زمینه باید ریشه یابی شود و تأثیر زمان و مکان در کیفیت شکل گیری آرا و‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی ایشان بررسی گردد. از آن جا که اندیشۀ سیاسی بسیاری از‏‎ ‎‏متفکران اسلامی بر پایۀ اندیشۀ سیاسی و فلسفۀ سیاسی دیگر اندیشمندان سیاسی‏‎ ‎‏استوار شده است، استطراداً به تأثیر زمان و مکان در فلسفۀ سیاسی عالمان‏‎ ‎‏سیاست (در معنای عام آن) خواهیم پرداخت. این تأثیر ممکن است نخست از‏‎ ‎‏سوی زمان و مکان آغاز شود، همان گونه که امکان دارد پس از طراحی فلسفهٔ‏‎ ‎‏سیاسی، زمان و مکان، آن را تعدیل کند. فرضیۀ جدیدی که در این بحث مطرح‏‎ ‎‏می شود، گذار مغالطه آمیز آگاهانه یا ناآگاهانه اکثر اندیشمندان سیاسی از فلسفه‏‎ ‎‏به فلسفۀ سیاسی و سپس به دیگر حوزه های سیاست است. ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 40

بخش اوّل

زمان و مکان و اجتهاد

‏رویکرد جدید حوزه های علمیۀ شیعه و سنی به مبحث تأثیر زمان و مکان در‏‎ ‎‏اجتهاد، متأثر از مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن معنی است. رویارویی‏‎ ‎‏فرهنگهای مختلف در کشورهای در حال رشد با فرهنگ غرب، موجب تحول و‏‎ ‎‏حرکتی نوین در راهبردهای استنباط و اجتهاد شده است. تأثیر زمان و مکان و‏‎ ‎‏مقتضیات آنها بر حرکتهای فکری در حوزه‏‏‎‏‏های اندیشۀ دینی، ممکن است‏‎ ‎‏نامحسوس و غیرمستقیم باشد. همان گونه که جهان مسیحیت در قرون وسطی،‏‎ ‎‏ضرورتی برای تحول در اجتهاد احساس نمی کرد، جهان اسلام نیز تا قبل از‏‎ ‎‏رویارویی فرهنگی با تمدن غرب، شاهد طرح جدی این بحث نبود. تحولات در‏‎ ‎‏دین پروتستان و اصلاحات مذهبی، با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پس‏‎ ‎‏از رنسانس ارتباط مستقیم دارد. نسیمی از این تحولات در آغاز قرن بیستم در‏‎ ‎‏جریان مشروطیت وزیدن گرفت. همان گونه که علم و ارتباطات در سدۀ اخیر‏‎ ‎‏به اندازۀ تمام تاریخ، دچار تغییر شده، تحولات مهمی نیز در حوزۀ اندیشۀ‏‎ ‎‏اسلامی در این دوران به وجود آمده است. خیزش تفکر اسلامی در سدۀ اخیر و‏‎ ‎‏تحولات جهان مسیحیت، بالاخص در دوران اصلاح دینی، دارای وجوه‏‎ ‎‏تشابهی هستند. مهمترین وجه مشترک در این دو تحول، ضرورت انطباق احکام‏‎ ‎‏شریعت با مقتضیات زمانی و مکانی است.‏

‏یکی از عواملی که همواره بر تأثیر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر بوده، قدرت‏‎ ‎‏سیاسی و تصدی شؤون حکومتی است. مجتهدانی که فارغ از تحولات اطراف‏‎ ‎‏خود به اجتهاد می پردازند و سهمی در ادارۀ امور جامعه ندارند، ضرورتی برای‏‎ ‎‏تحول در شیوه های استنباط احساس نمی کنند. برعکس، مجتهدی که همواره‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 41

‏سعی در کاربردی کردن مبانی نظری خود دارد، بدون شک به پارادکس هایی در‏‎ ‎‏این زمینه برخورد می کند.‏

‏بسیاری از مباحث در نظر چنین مستنبطی لغو خواهد بود و بسیاری از فتاوی‏‎ ‎‏نیز در مرحلۀ عمل، کارآیی خود را از دست می دهد. فتاوی از این نظر که‏‎ ‎‏حالت کلی دارند، در مرحلۀ عمل عمدتاً با دو قاعدۀ مهم فقهی تعدیل می شوند:‏

‏الف - قاعدۀ اهم و مهم در باب تزاحم.‏

‏ب - عناوین ثانویه.‏

‏حکم اولی بدون توجه به امکان تزاحم با دیگر احکام یا عناوین ثانویه صادر‏‎ ‎‏می شود و چه بسا در مرحلۀ عمل با حکمی دیگر تزاحم پیدا کند و یا با توجه به‏‎ ‎‏عنوانی ثانوی مثل ضرورت، تعطیل گردد.‏

‏اهل سنت به دلیل درگیر بودن با امر حکومت و قدرت سیاسی، زودتر از‏‎ ‎‏شیعیان به این امور توجه کردند و راز واقع گرایی علی حدۀ برخی از فقهای سنی‏‎ ‎‏مذهب را در همین نکته می توان جستجو کرد. بحث و گفتگو دربارۀ عناوین‏‎ ‎‏مهمی همچون «مصلحت» و تقسیم آن به سه قسم ضروری، حاجی و تزیینی‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏با توجه به نیاز حکومتی ایشان به مبانی فقهی و توجیه شرعی حاکمیت، صورت‏‎ ‎‏گرفته است.‏

‏به هر حال زمان و مکان دارای تأثیرهای پیدا و پنهانی در اجتهاد است و‏‎ ‎‏کوشش بسیاری برای تبیین چنین تأثیری باید تحقق پذیرد.‏

 

 (1 ـ 1) اجکام ثابت و متغیر 

‏اندیشمندان اسلامی برای حل معضل ثابت بودن دین و تعدد و تحول‏‎ ‎‏مصادیق و مسائل در طول زمان، جوابهای متعددی ارائه داده اند. علامه‏‎ ‎‏طباطبایی و شهید مطهری(قده) این معضل را با تفاوت قائل شدن بین احکام ثابت‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 42

‏و متغیر حل کرده اند. شرع دارای احکام ثابتی است و بدین لحاظ دچار‏‎ ‎‏دگردیسی نمی شود. از طرف دیگر احکام متغییری با توجه به نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان، تدارک دیده شده که پویایی دین اسلام و امکان انطباق آن بر هر زمان و‏‎ ‎‏مکانی را اثبات می کند. باب اجتهاد باز است و مجتهد با عنایت به احکام ثابت و‏‎ ‎‏راهبردهای کلی شرع می تواند، احکام مصادیق و مسائل هر جامعه را با توجه به‏‎ ‎‏مقتضیات زمانی و مکانی آنها استخراج کند. پس از یک سو می توان ثابت کرد که‏‎ ‎‏دین اسلام دچار تحول بنیادین نمی شود و اصول آن همواره به یک شکل باقی می‏‎ ‎‏ ماند، و از سوی دیگر، پویایی فقه و اجتهاد با توجه به تأثیر زمان و مکان، کارایی‏‎ ‎‏تفکر دینی را در شرایط مختلف اثبات می کند.‏

‏آیة الله جوادی آملی در این ارتباط می فرمایند:‏

‏«آن قوانینی که مربوط به پرورش فطرت آدمی است، همان قوانین تشریع‏‎ ‎‏است که در هیچ حالت، توسط هیچ کس قابل تغییر و تبدیل نمی باشد: ‏حلال‎ ‎محمد حلال ابداً الی یوم القیامة ...‏ اما آن قوانینی که عهده دار ادارۀ کیفیت‏‎ ‎‏ارتباط انسان با طبیعت است، به چگونگی اجراء احکام ثابت و دائمی‏‎ ‎‏بر می گردد.»‏‎[2]‎

‏آیة الله طاهری خرم آبادی نیز فرموده اند: ‏

‏«مقررات متغیر و غیر ثابت آن سلسله مقرراتی است که براساس نیازها و‏‎ ‎‏مصالح تدریجی بشر وضع می شود و با از بین رفتن موضوع و یا تغییر آن، منتفی‏‎ ‎‏می شود و یا تغییر می یابد ... امروز با روابط بین المللی که وجود دارد، انواع‏‎ ‎‏مقررات مربوط به تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی و پیمانها و قراردادها و‏‎ ‎‏مقاوله نامه ها و عهدنامه ها ضرورتی است که در گذشته موضوعی برای آنها‏‎ ‎‏وجود نداشت. بنابراین هر اجتماعی ناچار از یک سلسله مقررات قابل تغییر و‏‎ ‎‏تبدیل است که با سیر تدریجی و تکاملی اجتماع و تبدیل و تغییری که در اوضاع و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 43

‏احوال زندگی پدید می آید و خصوصیات زمانی و مکانی، این مقررات نیز تغییر‏‎ ‎‏می کند.»‏‎[3]‎

 (1 ـ 1 ـ 1) رابطه بحث ثابت و متغیر با بحث زمان و مکان

‏بحث ثابت و متغیر، درآمدی بر بحث زمان و مکان تلقی می شود. روند‏‎ ‎‏اجتهاد احکام شرعی و استنباط آنها از کتاب و سنت با تطبیق آنها بر موارد خاص،‏‎ ‎‏متفاوت است. آنچه نقطۀ تمرکز بحث ثابت و متغیر است، نکتۀ دوم و آنچه‏‎ ‎‏مد نظر ما در بحث حاضر است، نکتۀ اول می باشد. البته نقاط اشتراکی بین دو‏‎ ‎‏بحث فوق نیز وجود دارد. به هر حال زمان و مکان دارای تأثیری بسزا در تطبیق‏‎ ‎‏بر مصادیق و همچنین کیفیت استنباط احکام شرعی (بدون نظر به تطبیق بر موارد)‏‎ ‎‏و فرآیند اجتهاد است.‏

 (2 ـ 1 ـ 1) نظریه های موجود دربارۀ نقش زمان و مکان در اجتهاد

‏اصل این مسأله که زمان و مکان نقشی فی الجمله در اجتهاد دارند، قابل‏‎ ‎‏انکار نیست. در این میان، گروهی که تعصب دینی خاصی دارند، این اثر را‏‎ ‎‏بسیار کوچک و گروه دیگری که عمدتاً به ضرورت احیای تفکر اسلامی و نیز‏‎ ‎‏شکاف قابل توجه بین کشورهای اسلامی و تمدن غرب نظر دارند، راه افراط را‏‎ ‎‏در پیش گرفته اند. تبیین علل و چگونگی رویکرد این دو گروه به نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان در استنباطهای دینی، می تواند به وجود آورندۀ راه وسطی تلقی شود.‏

الف - تفریطها

‏آنچه مسلم است، لزوم آشنایی مجتهد با مقتضیات زمانی و مکانی هنگام‏‎ ‎‏ارائۀ حکم، مسائل مستحدثه و مصادیق خاصی است که احیاناً باید به آنها‏‎ ‎‏بپردازد. کسانی که به نقش وافر زمان و مکان در اجتهاد معتقد نیستند ابزارهای‏‎ ‎‏اجتهاد را علومی مثل رجال و اصول فقه و منابع آن را کتاب و سنت می دانند.‏‎ ‎‏بنابراین، تفاوت چندانی بین اجتهاد مجتهدان چند قرن پیش و قرون اخیر وجود‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 44

‏نخواهد داشت.‏

ب - افراطها

‏در مقابل، افراطهایی در زمینۀ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد به چشم‏‎ ‎‏می خورد. در این زمینه به دو مثال بسنده می کنیم:‏

‏اول - نظریۀ قبض و بسط تئوریک شریعت: بر این اساس هر قضیه از هر‏‎ ‎‏علمی در هر قضیه از علمی دیگر تأثیر دارد و بنابراین، مجتهد نمی تواند خود را‏‎ ‎‏از علوم پایه و علوم دیگری که ظاهراً غیر مربوط به نظر می رسند، مستغنی‏‎ ‎‏بداند. نظریۀ قبض و بسط در نهایت امکان، به تأثیر زمان و مکان و علوم هر‏‎ ‎‏عصر بر اجتهاد، پای می فشارد.‏

‏کلیتی که در این نظریه ادعا شده نه تنها دارای مبانی استدلالی مستحکمی‏‎ ‎‏نیست، بلکه اشکالهای نقضی فراوانی بر آن وارد است. دکتر سروش رکن اول‏‎ ‎‏این نظریه را توصیف، رکن دوم را تبیین و رکن سوم را توصیه معرفی کرده‏‎ ‎‏است.‏‎[4]‎‏ در رکن دوم کلیت فوق به شکل ادعایی مطرح شده است و چنین گفته‏‎ ‎‏شده که «فهم شریعت مستقل از «فهم طبیعت نیست ... و دانش هویتی جمعی‏‎ ‎‏دارد.»‏

‏به هر حال غرض از طرح این نظریه در این جا، صرفاً معرفی یکی از مثالهای‏‎ ‎‏نقش مستقل زمان و مکان (و علوم مختلف) در اجتهاد است.‏

‏دوّم - عنوان «مصلحت» و احکام حکومتی در فقه اهل سنت به دلیل درگیر‏‎ ‎‏بودن با مسائل حکومتی، بسیار زودتر از فقه شیعه مطرح شده است. حضرت‏‎ ‎‏امام(ره) این عنوان را از عناوین اولیه و مقدم بر هر حکم شرعی دانسته اند.‏‎ ‎‏بدیهی است مصلحت، مانند هر عنوان دیگر، دارای ضوابط مشخصی است.‏‎ ‎‏عدم عنایت به این تذکار باعث شده عده ای با تمسک به این باب واسع، هر‏‎ ‎‏ایده ای را در باب قدرت سیاسی، عملی ببینند. به بیان دیگر، دولت اسلامی‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 45

‏بر اساس مصلحت می تواند مالکیت خصوصی را تحدید کند، آزادیهای سیاسی‏‎ ‎‏را در مواردی خاص کنترل کند، احکام اولیه شرعی را تعطیل نماید و ... .‏‎ ‎‏سؤالی که برای هر شخصی ممکن است مطرح شود، آن است که آیا معیاری‏‎ ‎‏برای مصلحت وجود ندارد؟ و بنابر سعۀ بی ضابطۀ آن چه ضمانتی برای باقی‏‎ ‎‏ماندن جُل احکام شرعی باقی می ماند؟ به همین دلیل است که برخی در ارتباط با‏‎ ‎‏«مصلحت نظام» معتقدند که:‏

‏«نظامی که ما در نظر داریم، نظام در یک مقطع تاریخی خاص نیست، بلکه‏‎ ‎‏نظام کل مجتمع و مکتب است ... اهم و مهمی که ما می گوییم بدین معنی است‏‎ ‎‏که قوانین لایتغیر حتماً باید حفظ شود و گرنه مکتب اسلام از بین خواهد‏‎ ‎‏رفت، اگر چه ممکن است مجتمع تا چند سالی حفظ شود ... ما مالکیت را از‏‎ ‎‏احترام انداخته ایم ... قوانین متغیری که مشمول اهم و مهم است، آن قدر کم‏‎ ‎‏است گویا ملحق به معدوم می باشد.»‏‎[5]‎

‏آنچه مورد استناد ما در این بند از مقاله است، ضابطه مند بودن مصلحت‏‎ ‎‏می باشد، هر چند این ضوابط در حال حاضر دارای چارچوب مشخصی نبوده‏‎ ‎‏باشند؛ مثلاً اگر مصلحت (نه ضرورت) در حکومت اسلامی چنین ایجاب کند‏‎ ‎‏که اتوبانی وسیع از محلی خاص بگذرد و خانه ها و مغازه هایی در این مسیر‏‎ ‎‏خراب شود، یک تصور آن است که دولت، حق تحدید مالکیت و نقض حقوق‏‎ ‎‏مردم را ندارد. مسلماً با چنین بینش بسته ای نمی توان حتی یک دهستان را‏‎ ‎‏نیز اداره کرد! تصور دوم آن است که دولت حق تخریب خانه ها و املاک‏‎ ‎‏مردم را بدون پرداخت غرامت دارد. بنابراین، برای رسیدن به مصلحتی‏‎ ‎‏عمومی، می توان مصلحت اشخاص را تحت الشعاع قرار داد. تصور سوم آن‏‎ ‎‏است که هر چند دولت چنین حقی را دارد، ولی از آن جا که مصلحت،‏‎ ‎‏ضابطه مند است، دولت باید غرامت چنین عملی را به ایشان بپردازد تا مسکنی در‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 46

‏جای دیگر تهیه کنند. به بیان دیگر، مصلحت، عنوانی متّبع و غیرقابل انکار و در‏‎ ‎‏عین حال ضابطه مندی است. بین مصالح واقعی و مصالح ادعایی باید قائل به‏‎ ‎‏تفاوت شد.‏

‏با توجه به این که اتوبان صرفاً جهت آسایش در حمل و نقل (نه عنوانی‏‎ ‎‏همچون ضرورت) ایجاد می شود، مسلماً مصلحت واقعی در تخریب خانه ها و‏‎ ‎‏مغازه های بسیاری از مردم بدون پرداخت عوض آن، تصور نمی گردد.‏

‏جان کلام آن که با توجه به احتمال وجود افراط و تفریطهایی در نقش زمان و‏‎ ‎‏مکان، باید این عنوان کلی حتی المقدور تبیین و تحدید گردد.‏

 

 (2 ـ 1) ضرورت تحول در اجتهاد

 (1 ـ 2 ـ 1) تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد و استنباط از دو دیدگاه توصیفی و ارزشی

‏از دیدگاه توصیفی (‏‎Descrptive‎‏) می توان گفت که تاثیر زمان و مکان‏‎ ‎‏بر اجتهاد و استنباط، امری واقعی و در برخی موارد بی سر و صداست. مجتهد‏‎ ‎‏در بسیاری از موارد بدون توجه به چنین تأثیری فتوا می دهد. انسان موجود‏‎ ‎‏پیچیده ای است که تأثیرات فراوانی از محیط خود می گیرد. این تأثیرات معمولاً‏‎ ‎‏ناخودآگاهانه اند. اجتهاد در قرن بیستم، خواه ناخواه تفاو هایی با اجتهاد در‏‎ ‎‏قرون قبل دارد. اجتهاد در دوران خفقان و نبودن احتمال تشکیل حکومت‏‎ ‎‏اسلامی، تفاوتهای اساسی با اجتهاد پس از نشستن بر سریر قدرت دارد. بسیاری‏‎ ‎‏از این تحولات در امر اجتهاد، قهری و ناخودآگاهانه اند.‏

‏از دیدگاه ارزشی (‏‎Normative‎‏) باید گفت که چنین تحولی در اجتهاد،‏‎ ‎‏ضروری و لازم به نظر می رسد. اگر اجتهاد با ضوابط مشخص و در چارچوب‏‎ ‎‏معقولی به حرکت پویای خود ادامه ندهد، دچار ضعف و سستی می شود و‏‎ ‎‏پارادکس عدم تطابق دین با نیازهای زمان خود را می نمایاند.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 47

 (2 ـ 2 ـ 1) ضرورت تحول تدریجی در اجتهاد

‏پس از اثبات ضرورت تحول در اجتهاد از دو دیدگاه توصیفی و ارزشی،‏‎ ‎‏باید اضافه کرد که این تحول باید در بستر زمان و به تدریج صورت پذیرد. دولت‏‎ ‎‏شیعی ایران در برهۀ خاصی قرار دارد، و ضرورت طرح چنین مباحثی بی ارتباط‏‎ ‎‏با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به عنوان مهمترین حادثۀ اواخر قرن بیستم‏‎ ‎‏است. در چنین شرایطی که احتمال تغییرات اساسی در شیوۀ استنباط وجود‏‎ ‎‏دارد، نمی توان قبل از رسیدن به الگویی جدید، ساختار کهن را واژگون کرد.‏‎ ‎‏تحول در روش اجتهاد، امری نیست که با تبلیغات و ظرف یک شب یا یک سال‏‎ ‎‏صورت پذیرد. نظریه ای همچون قبض و بسط تئوریک شریعت نیز قبل از اثبات‏‎ ‎‏تأثیر قضایای علوم قریب به اجتهاد، طرحی کلی ارائه کرد و اجتهاد را متأثر از هر‏‎ ‎‏قضیه از هر علمی دانست. در چنین شرایطی نه به لحاظ ثبوتی، بلکه از دیدگاه‏‎ ‎‏اثباتی، وجود چالشهای متفاوت در مقابل چنین نظریه ای، بدیهی یا قابل انتظار به‏‎ ‎‏نظر می رسید.‏

 

 (3 ـ 1) مقایسه تأثیر زمان و مکان در اسلام و مسیحیت

‏اسارت انسانها در دوران قرون وسطی، پتانسیلی در نهاد آنان ذخیره کرد که‏‎ ‎‏به محض رفع موانع در آغاز رنسانس، به شکل بی سابقه ای رها گشت.‏‎ ‎‏جایگزینی افراطی انسان محوری، عقل گرایی و طبیعت گرایی به جای خدا‏‎ ‎‏محوری، تعبد و دین گرایی، زمینۀ تحولی عمیق در جهان مسیحیت را به وجود‏‎ ‎‏آورد. تجدید نظرطلبی در جنبش اصلاح دین توسط کالون ولوتر، بی ارتباط با‏‎ ‎‏بن بست کاتولیسم در قرون قبل و تحولات رنسانس به بعد نبود.‏

‏به هر حال آنچه از جنبش اصلاح دین انتظار می رفت، چیزی جز ملغمه‏‎ ‎‏نامعقول و معجون ناهمگونی از اصول اساسی مسیحیت و مقتضیات شرایط‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 48

‏زمانی و مکانی نبود.‏

‏فقه شیعه به دلیل درگیر نبودن با امر حکومت در تمامی دوره های تاریخی،‏‎ ‎‏تغییرات جهشی و غیرقابل انتظاری نداشته است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران‏‎ ‎‏صفحۀ جدیدی را در تاریخ اجتهاد ورق زد و بدون شک، از این نظر در برهه ای‏‎ ‎‏خاص به سر می بریم و اگر تحولی تدریجی و معقول را تدارک نبینیم، ممکن‏‎ ‎‏است به سرنوشتی شبیه عالم مسیحیت دچار گردیم. با کمال تأسف باید اقرار‏‎ ‎‏کنیم که تحولات نوین جهان با تأخیری سیصد ساله به سرزمین ما رخنه کرد.‏‎ ‎‏و تأثیر گذاشته است.‏

‏ما از نظر فرهنگی در آرامش قبل از طوفان به سر می بریم و هنوز لرزش های‏‎ ‎‏زلزله مدرنیسم را احساس نکرده ایم، چه رسد به پس لرزه های آن در قالب‏‎ ‎‏پسامدرنیسم! اگر نهضت ترجمه بار دیگر نضج گیرد و ایران اسلامی در‏‎ ‎‏گوشه ای از ادبیات دهکدۀ جهانی برای خود جایی باز کند، انفجار اطلاعات‏‎ ‎‏ممکن است زمینۀ چنین رستاخیزی را فراهم سازد.‏

 

 (4 ـ 1) تأثیر زمان و مکان در عبادات و معاملات

‏تأثیر زمان و مکان نسبت به اجتهاد در دو باب عبادات و معاملات به یک‏‎ ‎‏اندازه نیست. در باب عبادات به این دلیل که عقل بشر از درک مناطات احکام‏‎ ‎‏عاجز است. زمان و مکان تأثیر عمده ای ندارد؛ ولی در باب معاملات، اولاً‏‎ ‎‏تعیین موضوع با عرف است و ثانیاً بیشتر مصادیق معاملات، امضایی هستند نه‏‎ ‎‏تأسیسی. در عبادات شارع به جهات خاصی که علل و مناطات آنها در اختیار ما‏‎ ‎‏نیست، به طور مثال، نماز را به شکل خاصی تشریع کرده است. مکلّفان چهارده‏‎ ‎‏قرن قبل با مکلّفان امروز در این جهات مساوی هستند و یا لااقل باید اصل را بر‏‎ ‎‏چنین امری قرار دهیم. عبادیات رابطۀ انسان و خدا را شامل می شوند و این‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 49

‏ارتباط دو جانبه، کمتر از زمان و مکان و مصادیق و مقتضیات مختلف، متأثر‏‎ ‎‏می گردد؛‏‎[6]‎‏ برعکس، معاملات که معمولاً امضایی بوده و قبل از آمدن اسلام نیز‏‎ ‎‏بین مردم وجود داشته اند، به شدت از مقتضیات زمانی و مکانی متأثر می شوند.‏‎ ‎‏امضایی بودن معاملات با تحدید آنها توسط شارع، منافاتی ندارد. احتمال رسیدن‏‎ ‎‏به مناط احکام در معاملات بسیار زیادتر از عبادات است.‏

‏جهت ایضاح هر چه بیشتر بحث، ذکر چند مثال لازم است.‏

‏شکل حکومت و شیوۀ جنگیدن معصومین (ع) بدون شک دارای نکاتی حائز‏‎ ‎‏اهمیت برای حکومت اسلامی در زمان حاضر است، ولی مهم آن است که این‏‎ ‎‏گونه مسائل از ضرورتهای زمانی و مکانی متأثرند. بدین لحاظ نباید انتظار داشت‏‎ ‎‏که استراتژ یهای جنگیدن در قرن بیستم، مشابهت چندانی با شیوۀ مبارزه در صدر‏‎ ‎‏اسلام داشته باشد. حتی می توان ادعا کرد که فعل معصومین (ع) در چنین‏‎ ‎‏مواردی لزوماً موجد حکمی شرعی و کلی نیست، مثلاً حضرت علی (ع) در جنگ‏‎ ‎‏جمل شیوه ای را برای جنگیدن برگزیدند، به این علت که عقلای قوم و‏‎ ‎‏متخصصان فن نیز با توجه به شرایط زمانی و مکانی، با چنین راه حلی موافق‏‎ ‎‏بودند، نه به این دلیل که حکمی کلی برای استراتژی جنگ در تمامی اعصار و‏‎ ‎‏امکنه از طرف شارع مقدس وضع شده باشد.‏

‏حال به اختلاف نظر فقها در ملاک قصر و تمام نماز توجه می کنیم. برخی‏‎ ‎‏ملاک قصر را مسافت شرعی (چهار فرسخ شرعی) و برخی دیگر مسافت یک‏‎ ‎‏روز می دانند. بنابر رأی دوم، اگر شخصی طرف ساعات معدودی با هواپیما به‏‎ ‎‏شهر دیگر برود و برگردد، نماز او تمام است. سؤالی که ممکن است با توجه به‏‎ ‎‏نکات قبل به ذهن آید، این است که آیا تعبدیات در این مورد از زمان و مکان‏‎ ‎‏متأثر شده یا علتی دیگر در این اختلاف فتاوی مؤثر است؟ همان گونه که بیان‏‎ ‎‏شد، تأثیر زمان و مکان در تعبدیات کمتر از معاملات است. علت اختلاف فتوا‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 50

‏در مثال فوق، تأثیر زمان و مکان در نقش اجتهاد نیست، بلکه وجود دو دسته‏‎ ‎‏روایت است، دستۀ اول، ملاک قصر را مسافت شرعی و دستۀ دوم، ملاک را‏‎ ‎‏مسافرت یک روز بیان کرده اند. در بعد فتوا و انتخاب یکی از این دو مبنا ممکن‏‎ ‎‏است در نظر گرفتن شرایط مسافرت در آن زمان (مثلاً برابر بودن مسافت شرعی‏‎ ‎‏با زمان یک روز) مؤثر بوده باشد، ولی به هر حال مجتهد براساس موازین‏‎ ‎‏استنباطی خویش، یکی از دو مبنا را انتخاب می کند. توجه به این نکته، حائز‏‎ ‎‏اهمیت است که پیشرفت علوم و فنون در زمان حاضر (مثل اختراع هواپیما و‏‎ ‎‏... ) موجب تنوع فتاوی در این مسأله نشده است، بلکه دو دسته روایات مزبور،‏‎ ‎‏منشأ دو قول مختلف در باب قصر واتمام است. مثال مسافرت با هواپیما در‏‎ ‎‏ساعاتی معدود، تنها مصداقی برای قول دوم است، نه علت تمایل به چنین‏‎ ‎‏نظری.‏

‏همچنین وقتی از طهارت اهل کتاب و شیوع این فتوا در زمان حاضر سخن‏‎ ‎‏می گوییم، نمی توان ضرورت مراوده با اهل کتاب و زیاد شدن ارتباطات ملل‏‎ ‎‏جهان را علت اصلی چنین فتوایی دانست. بسیاری از فقهای قرون قبل به‏‎ ‎‏طهارت کتابی معتقد بوده اند. علت اصلی اختلاف اقوال در طهارت کتابی،‏‎ ‎‏وجود دو دسته روایات مخالف در این باب است. قائلان به طهارت کتابی،‏‎ ‎‏روایات مخالف را معمولاً حمل بر نجاست عرضی یا کراهت می کنند.‏‎[7]‎

‏در هر حال، نظریات فقها در بخش عبادات به هم نزدیکتر ازباب معاملات‏‎ ‎‏است. بخش معاملات ممکن است دارای نص خاصی نباشد.‏‎[8]‎‏ در این صورت‏‎ ‎‏بیشتر فقهای شیعه و سنی به تأثیر زمان و مکان رأی داده اند. ظاهری ها (از اهل‏‎ ‎‏سنت) و اخباری ها (از شیعه) حتی در چنین مواردی کارایی خاصی برای عقل‏‎ ‎‏در نظر نمی گیرند. در معاملاتی که دارای نص خاصی هستند، برخی به تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان و گروهی دیگر به عدم تأثیر آن متمایل شده اند. مهمترین نقطۀ‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 51

‏بحث، همین صورت است. شافعی، شیبانی و ظاهری ها از دستۀ اول و اکثر‏‎ ‎‏فقهای شیعه و سنی از دسته دوم هستند. ما با اثبات قول دوم باید ملاک تأثیر زمان‏‎ ‎‏و مکان در اجتهاد را دریابیم؛ چرا که کلی گویی در این زمینه، گرهی را از‏‎ ‎‏مشکلات نمی گشاید.‏

 

 (5 ـ 1) گونه شناسی تأثیر زمان و مکان

‏فرض ما در بدو ورود به این مبحث، مردود بودن نظریۀ تحول احکام‏‎ ‎‏براساس مقتضیات زمانی و مکانی است. قأملانی به این نظریه معتقدند که اسلام‏‎ ‎‏با دارا بودن انعطاف و مرونت نسبت به ابعاد زندگی بشر، در برابر رویدادها و‏‎ ‎‏مظاهر زندگی خاضع است و هر گونه تغییر احتمالی در این زمینه را می پذیرد.‏‎[9]‎

‏طرفداران این قول که معمولاً در جهان اهل سنت در قرن اخیر محبوبیتی‏‎ ‎‏یافته اند، خواهان انطباق اسلام با فرهنگ غرب حتی به قیمت بزک کردن دین از‏‎ ‎‏راههای غیر اصول هستند.‏

‏تحول اجتهاد با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، غیر از تحول احکام‏‎ ‎‏شریعت است. نقطۀ تمرکز بحث حاضر، یافتن مناط تحول اجتهاد و استنباط از‏‎ ‎‏بین مصادیق مختلف است. به این جهت، قبل از رسیدن به چنین هدفی،‏‎ ‎‏مصادیق و گونه های مختلف تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را باید بررسی کرد.‏

‏نکتۀ دیگر، آن که بحث ما از تأثیر زمان و مکان در عمق دادن و بهتر فهمیدن‏‎ ‎‏مفاهیم، بیرون است. بسیاری از اصطلاحات یا قضایا (عمدتاً در باب اخلاق و‏‎ ‎‏عقاید) در طول زمان، معانی ژرفتری به خود می گیرند و به عبارت صحیحتر،‏‎ ‎‏فهم ما از آنها عمیق تر می گردد. بسیاری از معانی بالای عرفانی و اخلاقی در‏‎ ‎‏زمان ظهور حضرت حجت (ع) آشکار می شوند؛ همان گونه که لایه های معانی‏‎ ‎‏برخی دیگر در طول زمان، بهتر تبیین می گردد. بحث مقالۀ حاضر، تأثیر زمان و‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 52

‏مکان در استنباطات فقهی است و این گونه استنباطات نیز هر چند ممکن است به‏‎ ‎‏مفاهیم عمق بیشتری بدهد، ولی از آن جا که بحث انگیز و اختلافی نیست، از‏‎ ‎‏نقطۀ تمرکز بحث ما خارج می شود.‏

‏قبل از ذکر گونه های تأثیر زمان و مکان در استنباطات فقهی، متذکر‏‎ ‎‏می شویم که اصل اولیه، اشتراک افراد در زمانها و مکانهای مختلف نسبت به‏‎ ‎‏احکام شریعت است. ادله تمیت دین و عموماتی همچون «‏حلال محمد حلال‎ ‎ابداً الی یوم القیامة و حرام محمد حرام ابداً الی یوم القیامة‏» و اطلاقاتی که ادله‏‎ ‎‏شرعی دارند، مثبت چنین اصلی تلقی می شوند. در مثالهایی که برای‏‎ ‎‏گونه شناسی تأثیر زمان و مکان ذکر خواهیم کرد، اختلافهایی بین فقها مشاهده‏‎ ‎‏می شود. کاوش در ریشه یابی این اختلافات می تواند بازکنندۀ راه به سوی حل‏‎ ‎‏سؤال اصلی پژوهش باشد، موارد ذیل، در هر صورت استثنائی بر اصل اشتراک‏‎ ‎‏افراد در احکام شریعت (و عدم تأثیر زمان و مکان در احکام) تلقی می گردد:‏

‏ (1 ـ 5 ـ 1) تبدل موضوع: قمار از نظر شیعه و اهل سنت اجماعاً حرام است.‏‎ ‎‏وسیلۀ قمار ممکن است از اول برای این کار آماده شده باشد. همان گونه که‏‎ ‎‏امکان دارد از آلات معدّه قمار محسوب نشود. هر یک از دو صورت، فوق‏‎ ‎‏ممکن است با رهن یا بدون آن باشد. مسلّماً بازی با آلات معدّه برای قمار با‏‎ ‎‏رهن، حرام و بازی با آلات غیرمعدّه بدون رهن، بی اشکال است، دو مورد‏‎ ‎‏دیگر اختلافی است، هر چند علمایی همچون امام راحل(ره) به حرمت آن فتوا‏‎ ‎‏داده اند حال اگر بازی با آلات قمار بدون رهن را حرام فرض کنیم، احتمال دارد‏‎ ‎‏موضوعی در طول زمان، آلت بودن خود را از دست بدهد. امام خمینی(قده)‏‎ ‎‏بنابراین فرض (که مسلماً هم محقق شده است؛ زیرا شطرنج آلت قمار بودن را‏‎ ‎‏در این زمان ندارد) بازی با شطرنج بدون رهن را جایز دانسته اند‏‎[10]‎‏. البته در‏‎ ‎‏خصوص شطرنج این سؤال وجود دارد که آیا در زمانهای قبل آلت قمار بوده که‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 53

‏اکنون از آلت قمار بودن افتاده باشد؟‏

‏به هر حال مبنای پژوهش حاضر آن است که به موارد مختلف، بنابر مبانی‏‎ ‎‏گوناگون، به شکل گذرا اشاره شود تا نهایتاً در پایان این بخش ملاک و معیاری‏‎ ‎‏کلی برای تأثیر و نقش زمان و مکان در استنباط احکام شرعی ارائه کنیم.‏

‏مثال دیگری که می توان برای تبدل موضوع ذکر کرد وقتی است که‏‎ ‎‏موضوع، مقید و مشروط گردد. بدون شک موضوع مشروط و مقید، غیر از‏‎ ‎‏موضوع مطلق است؛ مثلاً دروغ از گناهان کبیره است، ولی اگر موجب نجات‏‎ ‎‏جان آدمی شود، چه بسا واجب (و در برخی موارد، جایز به معانی اخص)‏‎ ‎‏گردد.‏

‏ (2 ـ 5 ـ 1) تعمیم موضوع: ظاهر برخی نصوص، اختصاص بعضی‏‎ ‎‏موضوعات به حکمی مشخص است. هر چند با جمع آوری قراین مختلف‏‎ ‎‏می توان به تعمیمی در موضوع قائل شد. یکی از این موارد، احتکار است.‏‎ ‎‏مجتهد می تواند با تنقیح مناط به این نکته برسد که علت اصلی تحریم احتکار در‏‎ ‎‏تنگنا قرار گرفتن مردم است‏‎[11]‎‏ و اگر موارد خاصی در روایات ذکر شده، از باب‏‎ ‎‏حصر نیست. در حقیقت ذکر چند مورد در روایات از باب ذکر مصادیق بارز‏‎ ‎‏احتکار در زمان و مکان خاص است. قراینی که در این راستا می توان به آنها‏‎ ‎‏استشهاد کرد، مناسبت حکم و موضوع، ذکر بعضی از مثال ها (مانند روغن‏‎ ‎‏زیتون) در برخی روایات و عدم ذکر آنها در برخی دیگر، اختصاص حرمت‏‎ ‎‏احتکار در برخی روایات پس از سه یا چهل روز، تقیید به نایاب بودن آنها و‏‎ ‎‏اطلاق برخی روایات نسبت به تحریم احتکار است. آیة الله حائری دو راه حل‏‎ ‎‏برای تعمیم موضوع در احتکار ارائه فرموده اند. راه حل اول، آن است که‏‎ ‎‏روایات منحصر کننده، قضیه ای خارجیه را بیان کرده اند، نه قضیه ای حقیقیة‏‎ ‎‏را. راه حل دوم، حکومتی دانستن این گونه مسائل است‏‎[12]‎‏.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 54

‏مورد دیگر در تعمیم موضوع، موارد زکات است. قرائنی که برای این امر‏‎ ‎‏وجود دارد، عبارتند از: امضایی بودن حکم مالیات در اسلام، عفو از زکات در‏‎ ‎‏برخی موارد، وجوب زکات در موارد غیر مشهوره (مانند اسب و عسل) و‏‎ ‎‏تعلیل هایی که در خود روایات وجود دارد؛ مثلاً امام باقر (ع) دربارۀ زکات برنج‏‎ ‎‏در عراقی می فرمایند:‏

‏«‏کیف لایکون فیه و عامة خراج العراق منه‏.»‏‎[13]‎

‏دو مثال فوق از اقسام احکام حکومتی (مورد یازدهم) بوده ولی مصادیق‏‎ ‎‏تعمیم موضوع منحصر در این مورد نیستند.‏

‏ (3 ـ 5 ـ 1) تخصیص موضوع: همان گونه که ممکن است برخی موضوعات‏‎ ‎‏احکام با توجه به مرور زمان و مکان تعمیم یابند، برخی از موضوعات نیز ممکن‏‎ ‎‏است تخصیص زده شوند. موارد تخصیص موضوع به مراتب کمتر از تعمیم‏‎ ‎‏موضوع است. از مواردی که می توان به آن اشاره کرد، حرمت تشبه زن و مرد‏‎ ‎‏به یکدیگر است که در زمانهای قدیم موضوعات خاص را شامل می شد، ولی‏‎ ‎‏امروزه با توجه به اشتراکی شدن بسیاری از موارد بین آنها، تخصیص‏‎ ‎‏یافته است.‏

‏ (4 ـ 5 ـ 1) تطبیق موضوع: اجتهاد تفریعی (در مقابل اجتهاد فقهی و اصولی)‏‎ ‎‏عبارت است از اجتهادی که برای شناخت فروع، اصول، مصادیق قوانین کلی‏‎ ‎‏احکام و ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی احکام، به کار‏‎ ‎‏گرفته می شود. این اجتهاد، فروع تازه، مسائل زندگی و رویدادهای تازه‏‎ ‎‏حکومتی را، از هر نوع که باشد، به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را‏‎ ‎‏بر مصادیق خارجی آنها منطبق می گرداند‏‎[14]‎‏.‏

‏هرگاه موضوعات، کلی باشند، اختلاف فقها در آن زمینه کمتر می شود.‏‎ ‎‏برعکس، زمینه های تفاوت آرا در مصادیق و منطبقات کلیات، بیشتر خواهد‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 55

‏بود. مثال خوبی که می توان در تطبیق موضوع به آن اشاره کرد، اختلاف دو‏‎ ‎‏صنف از علما در زمان مشروطیت است. وقتی عالمانی همچون مرحوم نائینی،‏‎ ‎‏آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی، شیخ فضل الله نوری، آیة الله طباطبایی و آیة‏‎ ‎‏ الله بهبهانی با پدیدۀ مشروطیت روبه رو شدند، در تطبیق کلیات تقریباً همگون بر‏‎ ‎‏موضوعی خاص، دچار تشتت آرا گردیدند. براین اساس برخی به یاوران‏‎ ‎‏مشروطه پیوستند (مرحوم نائینی، آخوند خراسانی، آیة الله طباطبایی و آیة الله‏‎ ‎‏بهبهانی) و برخی دیگر در مقابل مشروطه خواهان صف کشی کردند (شیخ فضل ‏‎ ‎‏الله آیة الله یزدی). مرحوم نائینی معتقد بود که از باب دفع افسد به فاسد می توان‏‎ ‎‏مشروطه خواهان را یاری کرد، در حالی که شیخ فضل الله نوری مفاسد استبداد‏‎ ‎‏را کمتر از مشروطه خواهی می دید.‏

‏امروزه با توجه به تنوع مصادیق مختلف احکام و با عنایت به پیشرفت علم و‏‎ ‎‏تکنولوژی و حکومتی شدن فقه شیعه (تشکیل حکومت اسلامی در پرتو مذهب‏‎ ‎‏تشیع) تطبیق موضوعی و اجتهاد تفریعی، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است.‏‎ ‎‏روندی که دو مجتهد در حمایت یا مقابله با پدیده ای خاص (همانند مشروطیت)‏‎ ‎‏پیدا می کنند، بسیار پیچیده و در برخی موارد دارای تأثیراتی روان شناختی،‏‎ ‎‏غیرمستقیم و غیر قابل اندازه گیری است. شناخت نظام مشروطه، جمهوری و‏‎ ‎‏امثال آن از عهدۀ فقه خارج است و بینشی دیگر می طلبد.‏

‏تذکر این نکته لازم است که بحث حاضر، تأثیر زمان و مکان در استنباط‏‎ ‎‏(اجتهاد تفریعی) است نه تأثیر زمان و مکان در اجرای احکام شرعی، مسألۀ اجرا‏‎ ‎‏از فتوا جداست، هر چند آن حوزه نیز به شدت از زمان و مکان متأثر است.‏‎ ‎‏اجرای احکام در واقع تخصصی دیگر را می طلبد و فقیه از حیث فقاهت خود،‏‎ ‎‏در این زمینه دارای تخصص نیست.‏

‏5 ـ پیدایش موضوع جدید (مسائل مستحدثه): فقیه ممکن است با‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 56

‏موضوعات جدیدی برخورد کند که قبل از آن وجود نداشته و بدین لحاظ حکم‏‎ ‎‏شرعی آنها تبیین نشده باشد. مسائلی مانند بیمه، قوانین بانکداری و مقتضیات‏‎ ‎‏شهرنشینی، از جمله مسائل مستحدثه اند، بدون شک فقهیی که به زمان آشناتر‏‎ ‎‏باشد، بهتر می تواند حکم مسائل مستحدثه را بیان کند، شناخت زمان و مکان در‏‎ ‎‏سطوح ابتدایی، شرط اولیۀ اظهار نظر در این گونه مسائل مستحدثه است. فقیه‏‎ ‎‏قبل از تبیین حکم شرعی موضوعات جدید باید آنها را به خوبی بشناسد.‏

‏برخی فقها از جمله استاد شهید معتقدند که پدیده سرمایه داری، از مسائل‏‎ ‎‏مستحدثه بوده و اجتهادی نوین برای تبیین حکم آن لازم است. در صدر اسلام‏‎ ‎‏انباشت سرمایه به شکل کنونی امکان نداشته و اگر از قاعدۀ سلطه بر اموال (‏الناس‎ ‎مسلطون علی اموالهم‏) سخن می گوییم، باید موضوعات مستحدثه ای همچون‏‎ ‎‏پدیدۀ سرمایه داری را نیز مدنظر قرار دهیم. ‏

‏ (6 ـ 5 ـ 1) منفعت و مصلحت عقلایی: این مورد و دو مورد بعد، از مصادیق‏‎ ‎‏تنقیح مناط هستند. منفعت و مصلحت معدّ به نزد عقلا، سبب تحلیل برخی‏‎ ‎‏موضوعات است. در حقیقت، مجتهد با تنقیح مناط در می یابد که اگر عملی‏‎ ‎‏دارای منفعت عقلایی باشد، حلال و در غیر این صورت، به طور مثال حرام‏‎ ‎‏است.‏

‏خرید و فروش خون در زمانهای قدیم منفعتی محلل نداشت، ولی با توجه‏‎ ‎‏به این که امروزه منافع حلال و مهمی برای آن متصور است، حلال باشد چنین‏‎ ‎‏ملاکی از خود روایات قابل اصطیاد است:‏

‏«‏اعلم رحمک الله ان کل ما هو مأمور به علی العباد و قوام لهم فی امورهم من‎ ‎وجوه الصلاح الذی یقیمهم غیرهم ما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و‎ ‎یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعد و شراؤه و هبته و عاریته و لبسه و‎ ‎نکاحه ... ‏»‏‎[15]‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 57

‏بدیهی است ضابطۀ کلی، منفعت غالب و معتدّ به است نه منافع نادره، با‏‎ ‎‏پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از اخباسی که مالیت نداشته اند، ممکن است‏‎ ‎‏دارای منفعت و غرض عقلایی شوند. تشریح جسد مرده که در زمانهای گذشته،‏‎ ‎‏حرام فرض می شد، امروزه به دلیل پیشرفت علم پزشکی و وجود منافع محلل،‏‎ ‎‏جایز است. خرید و فروش اعضای بدن انسان نیز در زمان قدیم دارای منفعتی‏‎ ‎‏محلل نبوده است، ولی امروزه در برخی موارد (مثل نجات جان اشخاص) به‏‎ ‎‏حد وجوب می رسد.‏

‏تقسیم بندی حاضر از گونه شناسی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، ممکن‏‎ ‎‏است بنا به نظر پژوهشگران، متفاوت باشد؛ به طور مثال، منفعت و مصلحت‏‎ ‎‏عقلایی را زیر مجموعه ای از تنقیح مناط قرار دادیم، در حالی که ممکن است‏‎ ‎‏کسی آن را به تبدل موضوع باز گرداند. طبق بیان اخیر، خونی که منفعت عقلایی‏‎ ‎‏نداشت، امروزه به خونی که منفعت عقلایی دارد، مبدل شده است.‏

‏ (7 ـ 5 ـ 1) جهات محلله: استفاده از آلات مشترکه در موارد شرعی، حلال و‏‎ ‎‏در غیر آن موارد، حرام است؛ مثلاً طبق فتوای حضرت امام(ره) آلات موسیقی‏‎ ‎‏می تواند برای استفاده در جهتی حلال یا حرام قرار گیرند.‏‎[16]‎‏ معیار تشخیص‏‎ ‎‏استفاده محلل یا محرم از آلات مشترکه، عرف است و بدین لحاظ، زمان و‏‎ ‎‏مکان خاص، تأثیری مستقیم در جواز و عدم جواز استفاده از آلات مشترکه‏‎ ‎‏خواهد داشت. خرید و فروش تلویزیون و ویدئو با توجه به عامل زمان و مکان‏‎ ‎‏ممکن است حرام یا حلال تلقی گردد.‏

‏براساس روایت تحف العقول حکم برخی صناعات، جواز است، هر چند‏‎ ‎‏استفاده ای محرم از آنها نیز متصور باشد؛ چرا که قصد و جهت محلله آنها‏‎ ‎‏اقوی است:‏

‏«‏فکل ما یتعلم العباد ... فحلال تعلمه و تعلیمه و العمل به و فیه لنفسه او لغیره و‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 58

ان کانت تلک الصناعة و تلک الآیة قد یستعان بها علی وجوه الفساد ... ‏»‏‎[17]‎

‏ (8 ـ 5 ـ 1) تخصیص حکم به زمان و مکان خاص: مثالهای دیگری از تنقیح‏‎ ‎‏مناط وجود دارد که در دو قسم قبل جای نمی گیرند. فقیه با در نظر گرفتن شرایط‏‎ ‎‏زمانی و مکانی صدور آیات و روایات ممکن است به این نتیجه برسد که حکم‏‎ ‎‏صادره، مخصوص زمان و مکان خاص است. مجسمه سازی که در زمانهای‏‎ ‎‏گذشته به دلیل استفاده در راستای اهداف شرک آلود، حرام بود، در زمان حاضر‏‎ ‎‏عملی جایز تلقی می شود. در واقع، ملاک حرمت مجسمه سازی در زمانهای‏‎ ‎‏گذشته، با استعانت از شیوه جمع قراین و شواهد، برای فقیه آشکار شده است.‏

‏تنجیم نیز احتمالاً به همین دلیل در برخی از شقوق خود، حرام تلقی‏‎ ‎‏می شده است. همچنین اگر برای مجتهد، محرز شود که علت کراهت پوشیدن‏‎ ‎‏لباس سیاه، تشبه به فرعونیان و جبابره ای همچون بنی عباس بوده، می تواند به‏‎ ‎‏عدم کراهت آن بدون وجود چنین عنوانی در زمان حاضر فتوا دهد.‏

‏غنا در نظر فیض کاشانی به خودی خود حرام نیست و اگر در روایات از آن‏‎ ‎‏نهی شده، به دلیل مقارنت آن با مجالس لهو و لعب و لیالی حمراء و امثال آن‏‎ ‎‏است. از دیدگاه چنین مجتهدی، جمع آوری قراین و شواهد می تواند ثابت کند‏‎ ‎‏که حکم تحریم غنا، مربوط به زمان و مکان یا حالت خاص بوده است. بدیهی‏‎ ‎‏است در این زمان نیز اگر غنا با وجوه محرمی قرین شود، حکم سابق را خواهد‏‎ ‎‏داشت.‏

‏لازمه «‏من احیا مواتاً فهی له‏» آن است که در زمان کنونی، یک شخص بتواند‏‎ ‎‏دارایی های نامحدودی از این طریق به دست آورد. در مقابل این معضل‏‎ ‎‏حکومتی دو راه حل وجود دارد. یک راه آن است که با استناد به احکام و مصالح‏‎ ‎‏حکومتی (عنوان نهم) قائل شویم که دولت اسلامی حق محدود کردن مالکیت‏‎ ‎‏چنین افرادی را دارد. راه حل دوم آن است که به تخصیص چنین حکمی به‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 59

‏شرایطی مشخص قائل گردیم. همان گونه که سرمایه داری از مسائل مستحدثه‏‎ ‎‏است، مالکیت بی قید و انباشت سرمایه از این راه نیز موضوعی جدید است و‏‎ ‎‏اجتهادی نوین را می طلبد. در حقیقت طبق راه اول، شخص ممکن است مالک‏‎ ‎‏زمین های احیا شده بشود، ولی دولت اسلامی در راستای مصالح عمومی،‏‎ ‎‏مالکیت او را تحدید کند (وجود مقتضی و مانع)، در حالی که طبق راه حل دوم،‏‎ ‎‏مقتضی مالکیت بی قید و شرط از بنی می رود. ‏

‏ (9 ـ 5 ـ 1) امضایی بودن برخی احکام: شارع مقدس در باب عبادیات،‏‎ ‎‏احکام تأسیسی فراوانی دارد، در حالی که اکثر احکام در باب معاملات، امضایی‏‎ ‎‏هستند. البته امضایی بودن احکام، منافاتی با تحدید شرعی آنها ندارد. بسیاری از‏‎ ‎‏احکام ادیان و جوامع قبل در اسلام با حدود و ضوابط خاصی وجود دارد.‏

‏از آن جا که خداوند به امضای برخی احکام اکتفا کرده، این احتمال به وجود‏‎ ‎‏می آید که برخی او امر شرعی مربوط به زمان و مکان خاص باشند و به همین‏‎ ‎‏ترتیب شارع مقدس راضی به امضای آنها در جوامع کنونی است. به بیان دیگر‏‎ ‎‏چون مقتضیات زمانی و مکانی خاصی در زمان پیامبر (ص) وجود داشته، احکامی‏‎ ‎‏مشخص امضا شده اند و اگر مقتضیات جامعه ای دیگر، دارای تفاوتهایی با آن‏‎ ‎‏زمان باشد، آنها نیز مورد امضا قرار می گیرند.‏

‏از جمله احکامی که احتمال دارد در این قسم جای گیرند، دیه عاقله است.‏‎ ‎‏عاقله، اشخاصی مثل پدر و جد پدری و عموها هستند. اصحاب زن جزء عاقله‏‎ ‎‏نیستند. اگر مثل خطایی محض صورت گیرد و مبنای آن اقامۀ بینه باشد، عاقله‏‎ ‎‏عهده دار دیه می گردند. آیۀ شریفه ( ... و دیه مسلمة الی اهله) و روایاتی قتل‏‎ ‎‏صحیحه حلبی‏‎[18]‎‏ بر دیۀ عاقله دلالت دارند. با توجه به روابط قبیله ا ی در صدر‏‎ ‎‏اسلام و اهتمام شارع نسبت به جلوگیری از جنگهای قومی، این احتمال وجود‏‎ ‎‏دارد که حکم دیۀ عاقله به زمان حاضر که روابط خانوادگی به شکلی دیگر بنا شده‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 60

‏است، سرایت نکند. در زمان نزول آیه و روایات، روابط قبیلگی بر رفتار افراد‏‎ ‎‏حاکم بود و چون پیمانهایی قبایل وجود داشت، در صورت قتل یکی از افراد،‏‎ ‎‏ممکن بود جنگی قبیلگی بر پا شود‏‎[19]‎‏.‏

‏البته ممکن است مثال فوق را به اختصاص حکم به زمان خاص (مورد‏‎ ‎‏هشتم) یا تبدل موضوع (مورد اول) باز گردانیم، ولی در عین حال ظاهراً نسبت‏‎ ‎‏عام و خاص من وجه بین آن موارد وجود دارد. چه بسا حکمی مختص به زمان و‏‎ ‎‏مکان خاص باشد، ولی از نوع احکام امضایی محسوب نشود. استحباب خضاب‏‎ ‎‏و تحمت الحنک، به دست راست کردن انگشتر و تحدید ارتش به چهارهزار‏‎ ‎‏نفر‏‎[20]‎‏ مخصوص زمان خاصی بوده است.‏

‏مثال دیگری که در این مورد می توان مطرح کرد، مقدار دیه است. مقادیری‏‎ ‎‏که برای دیه ذکر شده (صد شتر، دویست گوسفند یا هزار حله)، در زمان صدر‏‎ ‎‏اسلام قیمتی مشابه داشته و احتمالاً به دلیل کندی حمل و نقل، تهیه کردن هر یک‏‎ ‎‏از آنها در مکان خاص راحت تر بوده است. مشکل اساسی که بین مقادیر دیه در‏‎ ‎‏زمان حاضر تخییر به وجود می آورد، آن است که اصولاً تخییر بین اقل و اکثر،‏‎ ‎‏بی معنی است‏‎[21]‎‏، نمی توان به مکلف امر کرد که تخییراً بر تو واجب است که‏‎ ‎‏مثلاً یا هشتصد هزار تومان بپردازی یا یک میلیون تومان.‏

‏احتمال دیگری که وجود دارد، اختصاص روابط خانوادگی و احکام آن به‏‎ ‎‏شرایط زمانی و مکانی خاص است. شاید مردسالاری افراطی صدر اسلام،‏‎ ‎‏اقتضائات خاصی داشته که امروزه با توجه به تساوی نسبی حقوق زن و مرد در‏‎ ‎‏جهان (و یا حتی در کشورهای اسلامی) و وارد شدن زنان در بازار کار، دوش‏‎ ‎‏به دوش مردان (و گاهی مقدم برایشان) چنین مسائلی به شکل تام موضوعیت‏‎ ‎‏نیابد. چنین احتمالی به شکل ضعیف تر، در باب ارث نیز وجود دارد، چه بسا‏‎ ‎‏سهم بیشتر مردان در ارث ناشی از مسؤولیتی باشد که آنها در ادارۀ خانواده در ‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 61

‏نظام مردسالاری داشته اند. سؤالی که ممکن است ذهن هر کس را به خود‏‎ ‎‏مشغول کند، معیار تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام است. به راستی اگر‏‎ ‎‏چنین جسارتی در اجتهاد احکام شرعی در ابواب مختلف (مثل حق قضاوت و‏‎ ‎‏حکومت زنان صرفاً به دلیل عوض شدن مقتضیات زمان و مکان) وجود داشته‏‎ ‎‏باشد، چه تضمینی برای اثبات دیگر احکام شرعی و سالم ماندن پیکرۀ دین وجود‏‎ ‎‏خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال مهم را در پایان این بخش بررسی خواهیم کرد.‏

‏ (10 ـ 5 ـ 1) نسخ احکام: یکی دیگر از موارد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد،‏‎ ‎‏شناخت احکام ناسخ و منسوخ است. تخصیص احکام به زمان و مکان خاص‏‎ ‎‏(مورد هشتم) ممکن است بدون نسخ حکم صورت پذیرد. جهت اختصار،‏‎ ‎‏خواننده گرامی را به کتاب «البیان» تألیف آیة الله خویی ارجاع می دهیم.‏

‏ (11 ـ 5 ـ 1) مصالح حکومتی: مجموعۀ اختیاراتی را که براساس اصل‏‎ ‎‏مصلحت در چارچوب قوانین شرعی به حاکم اسلامی واگذارده شده، مصالح‏‎ ‎‏حکومتی می نامیم.‏

‏از آن جا که معیار چنین احکامی مصلحت است، به شدت وابسته به زمان و‏‎ ‎‏مکان خواهد بود. احکام حکومتی ممکن است حوزه های دیگری نیز داشته باشد‏‎ ‎‏که در بندهای بعد، بررسی می شوند.‏

‏در شرع مقدس موارد زیادی را می توان در قالب مصالح حکومتی جای داد:‏

‏ ـ عدم جواز تسعیر و قیمت گذاری در صدر اسلام به دلیل مطرح نبودن‏‎ ‎‏همدستی تجار و بازرگانان در بالا بردن ناگهانی قیمتها و جواز قیمت‏‏ ‏‏گذاری با‏‎ ‎‏توجه به شرایط زمانی و مکانی (مثل زمان ما). پیامبر (ص) می فرمودند: «‏ان الله‎ ‎هو المسعر القابض الباسط الرازق‏». لازم به ذکر است که تسعیر حتی در زمان‏‎ ‎‏صحابه با تغییر اوضاع، مباح دانسته شد‏‎[22]‎‏، همان گونه که در فرمان مالک اشتر‏‎ ‎‏مسألۀ قیمت گذاری و حکمت وجود چنین دستوری تشرع شده است.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 62

‏ ـ مقدار مالیاتهای حکومتی، بالاخص بنابراین مبنی که زکات نوعی مالیات‏‎ ‎‏در حکومت اسلامی محسوب گردد. ‏

‏ ـ پیمان ابقای یهودیان چنبر در نخلستانهای آن سرزمین و تبعید بنی نضیر و‏‎ ‎‏بنی قینقاع.‏

‏ ـ شکل نهادهای حکومتی، انتظامی، ارتش و دادگستری.‏

‏ ـ قطع درختان قبیله ثقیف براساس مصلحت جنگ (سورۀ حشر).‏

‏ ـ خرید و فروش سلاح با دشمنان و مشرکان؛ مثل عاریه گرفتن سلاح از‏‎ ‎‏صفوان بنی امیه در جنگ هوازن.‏

‏امام راحل(ره) نیز در این زمینه می فرماید: «بیع سلاح از کفار و‏‎ ‎‏مسلمان های مخالف، بستگی به زمان صلح یا آتش بس ندارد، بلکه ملاک اصلی،‏‎ ‎‏صلاح و مصلحت مسلمین است»‏‎[23]‎‏.‏

‏ ـ حکم تخریب و سوزاندن برخی مغازه ها توسط پیامبر (ص) و امام‏‎ ‎‏علی (ع)‏‎[24]‎‏.‏

‏به هر حال در زمان حاضر که انباشت سرمایه با تصاعد هندسی صورت‏‎ ‎‏می گیرد، علم و تکنولوژی مقتضیات خاصی بر تمامی جوامع تحمیل می کند و‏‎ ‎‏مسائلی همچون محیط زیست از حیطۀ مسائل فردی به حوزۀ مصالح حکومتی و‏‎ ‎‏بلکه بین المللی سوق پیدا می کند و عنصر «مصلحت» جایگاه ویژه ای در ادارۀ‏‎ ‎‏حکومت به خود اختصاص می دهد. تشکیل شورای تشخیص مصلحت پس از‏‎ ‎‏رویارویی با انبوه مشکلات حکومتی (و نه در آغاز تأسیس نظام جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی) و اختلافاتی که بین شورای نگهبان و این شورا به وجود آمد و نهایتاً با‏‎ ‎‏دخالت مستقیم رهبر کبیر انقلاب حل شد، نشان می دهد که ادارۀ حکومت جز‏‎ ‎‏با اختیارات وسیع حکومتی میسر نخواهد بود.‏

‏ (12 ـ 5 ـ 1) عناوین ثانویه و تزاحم احکام: احکام حکومتی ممکن است فقط‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 63

‏در دایرۀ مصالح حکومتی یا در موارد خاصی همچون تزاحم احکام و تقدم‏‎ ‎‏عناوین ثانویه بر عناوین اولیه باشد. همان گونه که در احکام فردی، مکلف ممکن‏‎ ‎‏است در مقابل دو امر واجب (همانند امر به نماز و نجات غریق) قرار گیرد،‏‎ ‎‏حاکم اسلامی نیز همواره مجبور است از بین احکام الزامی موجود، برخی از‏‎ ‎‏آنها را عندالتزاحم برگزیند؛ مثلاً در باب مسؤولیتهای فراملی (وظایف برون‏‎ ‎‏مرزی) والی مسلمانان با نیازهای مختلف مردم در داخل کشور و با قحطی در‏‎ ‎‏آفریقا، نیاز به سلاح در دیگر کشورهای اسلامی و ... رو به رو است. تشخیص‏‎ ‎‏نیازهای ضروری از حاجّی و تزئینی و انتخاب برخی از آنها با فرض تساوی رتبه،‏‎ ‎‏امری کارشناسی و تخصصی است. همچنین در برخی موارد، ممکن است‏‎ ‎‏عناوینی همچون ضرورت، حکمی اولی را تعطیل کند. بدیهی است عناوین‏‎ ‎‏ثانویه همانند مصلحت، امری مضبوط و دارای ملاک هستند و نباید مصالح و‏‎ ‎‏عناوین توهمی را با مصالح و عناوین واقعی خلط کرد.‏

‏ (13 ـ 5 ـ 1) تقنین در منطقه الفراغ: بحث بر سر وجود منطقه الفراغ یا عدم‏‎ ‎‏آن، لفظی است و به هر حال شارع مقدس در دایرۀ خاص، احکامی الزامی ندارد‏‎ ‎‏و حاکم اسلامی یا مردم می توانند امر قانونگذاری در این منطقه را بر عهده‏‎ ‎‏گیرند. بنابر برداشت مشهور از ولایت مطلقۀ فقیه، این منصب بر دوش دولت‏‎ ‎‏اسلامی و بنابر الزامی دانستن امر مشورت براساس «وامرهم شوری بینهم» این‏‎ ‎‏وظیفه بر عهده مردم (متخصصان صالح جهت مشاوره) است.‏

‏بنابر مبنای اول، اختیارات ولی فقیه در قانونگذاری عبارت است از:‏

‏الف - تنظیم امور جامعه اسلامی؛ مثل محدودیت در واردات و صادرات.‏

‏ب - تطبیق قانون اسلام بر موارد خاص براساس اصل مصلحت:‏

‏ ـ تطبیق قانون اسلام بر موارد و مصادیق خاص.‏

‏ ـ توقف و تعطیل قانون اسلامی در موارد بحرانی‏‎[25]‎‏.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 64

‏توجه به این نکته ضروری است که حوزۀ منطقة الفراغ در سیاست و‏‎ ‎‏اقتصاد، بسیار وسیع است. چنین به نظر می رسد که با حفظ احکام الزامی دین‏‎ ‎‏می توان به طور مثال رنگ اقتصاد دولتی با اقتصاد آزاد داد، بدیهی است چون‏‎ ‎‏مکتب اقتصادی یا اقتصاد تشریعی از دو بخش احکام مشخص شدن و میدان آزاد‏‎ ‎‏اقتصادی پدید می آید، نتایج این دو نوع اقتصاد، با یکدیگر تباین اکثری خواهند‏‎ ‎‏داشت.‏‎[26]‎‏ در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سا لهای قبل از پذیرفتن قطعنامۀ‏‎ ‎‏598 و سا های پس از آن، تفاوتهای چشمگیری ملاحظه می شود. به هر حال باید‏‎ ‎‏توجه داشت که اشباع منطقۀ الفراغ باید بر اساس چارچوب تئوریک شرع‏‎ ‎‏صورت پذیرد. تغییر احکام منطقه الفراغ بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی‏‎ ‎‏نباید به نادیده انگاشتن دیدگاههای کلی شرع و اهداف اساسی آن بینجامد.‏‎ ‎‏منطقۀ الفراغ آن قدرها نیز بی رنگ نیست که هر کس بتواند به سلیقۀ خود به آن‏‎ ‎‏رنگ و لعاب بدهد.‏

‏ (14 ـ 5 ـ 1) تأثیرات روان شناختی: دو نفر با تحصیلات یکسان، دارای‏‎ ‎‏برداشتی واحد از متنی خاص (همانند روایات) نیستند. حتی یک نفر هم در دو زمان‏‎ ‎‏یا دو حالت مختلف ممکن است دو نوع برداشت داشته باشد. چگونگی شکل گیری‏‎ ‎‏تفکرات و برداشتهای ما حتی با تعمق فراوان، کاملاً روشن و واضح نخواهد‏‎ ‎‏شد. برخی انسانها حتی از نظر فیزیولوژیک تفاوتهای زیادی با دیگران دارند.‏‎ ‎‏تأثیر ترشحات غدد و فیزیولوژی انسان بر روح و روان او انکار ناپذیر است. تأثیرات‏‎ ‎‏محیطی و تربیتی هم به قدری زیادند که با هیچ روشی نمی توان آنها را احصا کرد.‏‎ ‎‏برخی از این تأثیرها مربوط به دوران کودکی و حتی قبل از تولد می شود.‏

‏استاد مطهری(ره) از تفاوت اجتهاد شهری و روستایی سخن می گوید‏‎ ‎‏مجتهد شهری با برخورداری از منابع زیاد آب ممکن است فتواهایی احتیاطی‏‎ ‎‏بدهد و جهان بینی او نیز به مراتب با جهان بینی مجتهد روستایی تفاوت دارد،‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 65

‏همانگونه که مجتهد دنیا دیده، از چشم اندازی دیگر به مسائل نگاه می کند، و‏‎ ‎‏حال که سخن از استاد شهید به میان آمد، سزاوار است برخی فتاوای ایشان را‏‎ ‎‏زیر ذره بین روان شناسی قرار دهیم. آیة الله مطهری معتقدند:‏

‏به این دلیل که اختراعات در طول زمان و با پیشینه های مختلف صورت‏‎ ‎‏گرفته اند نمی توان مالکیتی خصوصی برای ابزار تولید قائل شد. این نظر به هیچ‏‎ ‎‏وجه با مبانی فقهی سازگاری ندارد و به طور مثال مشخص نمی کند دستگاه‏‎ ‎‏تراشی که در کارگاه های صنعتی وجود دارد، از آن کیست با توجه به گرایش این‏‎ ‎‏رأی استاد به عقاید چپ و با عنایت به بالا گرفتن اندیشه های مارکسیستی در‏‎ ‎‏دهه های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیا نمی توان تأثیرات و فشار‏‎ ‎‏محیط بر رأی استاد گرانمایه را مشاهده کرد؟ اگر استاد شهید هنگام استنباط‏‎ ‎‏چنین حکمی شاهد فروپاشی شور وی بودند، آیا باز به چنین نظریه ای‏‎ ‎‏می رسیدند؟‏

‏شور انقلابی و حال و هوای ویرانگری، نحوۀ دید انسان را تغییری غیر‏‎ ‎‏محسوس می دهد. اکثر طلابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث‏‎ ‎‏ولایت فقیه شیخ را در مکاسب مطالعه می کردند، نسبت به نظریۀ ایشان‏‎ ‎‏دیدگاهی انتقادی داشتند و به عمق کلام آن بزرگوار غنایت نمی کردند، در حالی‏‎ ‎‏که ممکن است در سالهای قبل از پیروزی، برداشتی متفاوت می داشتند. مستنبط‏‎ ‎‏احکام شرعی باید در نظر داشته باشد که اثبات یا رد کدام نظریه، مطابق میل‏‎ ‎‏اوست. کسی که تفکرات انقلابی دارد، تا اندازۀ زیادی متمایل به اثبات جهاد‏‎ ‎‏ابتدایی، ولایت فقیه انتخابی یا نظریۀ وکالت است.‏

‏این که علامه حلی پیش از اجتهاد در مورد احکام آبها، چاه منزل خود را‏‎ ‎‏پر کرد، به این دلیل بود که احتمال تأثیرات روانی و نفسانی در هر کس‏‎ ‎‏وجود دارد.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 66

‏برخی انسانها به خاطر ویژگیهای وراثتی و محیطی، برونگرا، اهل تساهل‏‎ ‎‏و مدارا و محافظه کارند. برداشت چنین اشخاصی از روایات و کشف مذاق‏‎ ‎‏شرع حتی در باب طهارات و نجاسات، شکل ویژه ای دارد؛ به طور مثال بعید‏‎ ‎‏نیست چنین افرادی در برخورد با روایات (ظاهراً) متعارض، به ایدۀ طهارت‏‎ ‎‏ذاتی اهل کتاب یا متنجس نشدن آب قلیل، متمایل گردند.‏

‏نکتۀ مهم دیگر آن است که اقتصاد و سیاست اسلامی با توجه به محرومیتهای‏‎ ‎‏زمان غیبت، صرفاً مجموعه ای از توصیه هاست و دارای نظامی سیستمیک‏‎ ‎‏نیست‏‎[27]‎‏ در واقع همین امر است که منطقه الفراغی وسیع را در زمان غیبت‏‎ ‎‏کبری به همراه دارد. شکل حکومت (جمهوری، شاهنشاهی و ... )، کیفیت‏‎ ‎‏تقسیم قدرت سیاسی بین حاکم (و حکومت) اسلامی، جامعۀ مدنی و مردم،‏‎ ‎‏نقش احزاب و گروههای ذی نفوذ، نهادها و ساختارهای سیاسی، میزان دخالت‏‎ ‎‏دولت در امور اقتصادی، کیفیت تحدید مالکیت خصوصی و دهها مفهوم کلیدی‏‎ ‎‏دیگر، در اقتصاد و سیاست اسلامی (در زمان غیبت امام معصوم) مبهم است.‏‎ ‎‏وجود این خلأ باعث شده متفکران اسلامی توجه بیشتری به تمدن غرب در دو‏‎ ‎‏قرن اخیر داشته باشند. ادعای ما آن نیست که تفکری التقاطی در طول تاریخ در‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی وجود داشته، بلکه غرض، اثبات توصیف گونه (نه ارزشی)‏‎ ‎‏شکل گیری تفکرات مسلمانان با عنایت به رخنه و سرایت تمدن غرب است.‏‎ ‎‏تمدنها همچون بیماریها خواه ناخواه به دیگر ملل سرایت می کنند. تأیید حکومت‏‎ ‎‏مشروطه توسط مرحوم نائینی، عدم مبارزه جدی امام راحل(قده) با اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی شاه، تمایل به مظاهر دموکراسی (همچون پارلمان، احزاب و‏‎ ‎‏رأی گیری) در جمهوری اسلامی ایران، توجه به نقش ویژۀ زنان در اجتماع (با‏‎ ‎‏توجه به تحولات حقوق زن در جوامع غربی و ظهور پدیدۀ فمینیسم) و کوشش‏‎ ‎‏تمامی کشورها در راستای انطباق هر چه بیشتر اعمال خود با حقوق بشر، از‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 67

‏جمله مؤیدهای ادعای فوق است. باید توجه داشت که تحلیل فوق، جنبۀ‏‎ ‎‏توصیفی (‏‎Descriptive‎‏) داشته و به هیچ وجه بار ارزشی (‏‎Normative‎‏) ندارد. به‏‎ ‎‏هر حال اگر چنین فرضیه مهمی مدنظر قرار گیرد، نقش فوق العاده زیادی برای‏‎ ‎‏چگونگی شکل گیری اندیشه ها و استنباطها با توجه هب عامل زمان و مکان اثبات‏‎ ‎‏می گردد.‏

‏تأثیرات روان شناختی دارای خصوصیات ذیل است:‏

‏ ـ اولاً، غیر قابل اندازه گیری است. به طور مثال، تمامی نمونه هایی که در‏‎ ‎‏بالا ذکر شد، می تواند مخالفان جدی داشته باشد. راه خاصی نیز برای رفع‏‎ ‎‏مخاصمه، جز ذکر قراین و شواهد به نظر نمی رسد.‏

‏ ـ ثانیاً، تأثیری غیرمستقیم است و جای پای آن را به شکل علّی و معلولی‏‎ ‎‏نمی توان نشان داد.‏

‏ ـ ثالثاً، معمولاً به شکل ناآگاهانه صورت می گیرد.‏

‏ ـ رابعاً، عمدتاً توصیه ناپذیر است؛ مثلاً نمی توان به مجتهد روستایی توصیه‏‎ ‎‏کرد که مدتی در شهر زندگی کند تا روش اجتهادش عوض شود!‏

 (6 ـ 1) ملاک تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

‏همان گونه که قبلاً تذکر داده شد، برخی از مثالهای بحث پیشین بنابر فرض‏‎ ‎‏تسلیم و از زبان معتقدان به آنها بیان گردید. این نکته نیز مسلم است که اگر‏‎ ‎‏معیاری در مبحث تأثیر زمان و مکان نباشد، افراط گرایی باعث می شود اکثر‏‎ ‎‏احکام شرعی دستخوش تحولی نامیمون کردند.‏

‏اصل اولیه، اشتراک انسانها در زمانها و مکان های مختلف نسبت به احکام‏‎ ‎‏شرعی است. اطلاعات و عمومات شرعی و خاتمیت دین، مثبت چنین اصلی‏‎ ‎‏است. این اصل در باب عبادات تخصیص کمتری خورده است. ملاک اصلی در‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 68

‏تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، جمع آوری شواهد و قراین تاریخی، عقلی، روایی‏‎ ‎‏و ... جهت اثبات یا رد تأثیر زمان و مکان است. اگر شواهد و قراین، موجب‏‎ ‎‏اطمینان مجتهد در زمانی و مکانی دانستن حکم عدم انحصار حکم شود، آن مورد‏‎ ‎‏استثنایی بر اصل تلقی می گردد؛ مثلاً شواهد و قراین جهت اثبات احتکار در‏‎ ‎‏مواردی خاص کافی به نظر می رسد. برعکس، با توجیهات روشنفکری‏‎ ‎‏نمی توان دست از نصوص دینی برداشت و برخی حقوقدانان معتقدند باید‏‎ ‎‏پیشینه های فکری و تربیتی، مثلاً یک سارق یا قاتل را در نظر بگیریم و به این‏‎ ‎‏نتیجه برسیم که درمان روانی او بهتر از قطع دست یا قصاص است. این‏‎ ‎‏جایگزینی ها به دلیل عدم کشف مناط احکام بعید به نظر می رسد.‏

‏امام خمینی(ره) در پاسخ به اعتراض در مورد حکم شطرنج مرقوم‏‎ ‎‏فرمودند.‏

‏« ... بنابر برداشت شما مصارف زکات باید همان سبق و رمایه باشد و منازلی‏‎ ‎‏که در طرح خیابان کشی می افتد نباید خراب کرد و مردم باید در از بین بردن‏‎ ‎‏جنگلها آزاد باشند. بنابر برداشت شما تمدن جدید باید از بین برود ... »‏

‏ممکن است کسی سؤال کند که اگر اسلام منطبق با تمدن جدید نباشد،‏‎ ‎‏نقصی برای اسلام نیست؛ زیرا مگر این تمدن نیست که باید خود را با اسلام و‏‎ ‎‏موازین الهی منطبق سازد؟‏

‏احتمال دارد از استدلال حضرت امام(ره) این گونه برداشت شود که دین‏‎ ‎‏اسلام جاودانی است و باید نسبت به شرایط مختلف زمانی و مکانی انطباق پذیر‏‎ ‎‏باشد. پس اگر برداشتی از اسلام داشته باشیم که لازمۀ آن، عدم امکان انطباق و‏‎ ‎‏اجرای اسلام در زمانهای مختلف باشد، باید در استنباط خود تردید کنیم. طبق‏‎ ‎‏این استدلال، نقش زمان و مکان در نفس اجتهاد و در انطباق کلیات بر مصادیق،‏‎ ‎‏بسیار زیاد خواهد بود.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 69

نتیجه

‏ ـ مطالب بخش اول را می توان به شکل ذیل خلاصه کرد:‏

‏ ـ عدم تبیین صحیح تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، موجب افراط و تفریطهای‏‎ ‎‏احتمالی می گردد. ‏

‏ ـ تحول در اجتهاد از دیدگاه توصیفی و توصیه ای امری ضروری است.‏‎ ‎‏تحول در اجتهاد خواه ناخواه در اشکال خاصی صورت خواهد پذیرفت و اگر با‏‎ ‎‏ملاک معقولی صورت گیرد، مطلوب است.‏

‏ ـ این تحول تا آن جا که اختیاری است که باید به شکل تدریجی رخ دهد، و تا‏‎ ‎‏قبل از رسیدن به معیاری مقبول و معقول نباید ساختارهای قبلی را از بین برد.‏

‏ ـ احتمال کشف مناط احکام در باب معاملات به مراتب بیشتر از باب عبادات‏‎ ‎‏است. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از ابواب معاملات، زیاد است. ‏

‏ ـ اصل اولیه، اشتراک افراد در زمانها و مکانها مختلف نسبت به احکام‏‎ ‎‏شرعی است و اگر گونه های مختلف تأثیر زمان و مکان به اثبات برسد، استثنایی‏‎ ‎‏بر اصل تلقی می گردد.‏

‏ ـ ملاک تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، ایجاد اطمینان برای مجتهد نسبت به‏‎ ‎‏تخصیص حکمی به زمان و مکان خاص از راه جمع ادله، قراین و شواهد‏‎ ‎‏تاریخی، روایی، عقلی و ... است.‏

‏ ـ این ملاک در برخی مثالها همانند بیع خون، مصالح حکومتی، عدم انحصار‏‎ ‎‏احتکار به موارد خاص و استفاده از آلات مشترکۀ موسیقی، موجود است.‏

‏ ـ اثبات فریضۀ فوق، توصیه هایی برای شیوۀ نوین اجتهاد، بالاخص در‏‎ ‎‏تأثیرات مستقیم (غیر روان شناختی) در بر دارد.‏

‏ ـ در عین حال شاید بتوان سرنخهایی برای مضبوط ساختن تأثیر زمان و مکان‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 70

‏پیدا کرد؛ مثلاً باید توجه کرد که فقه ما براساس حجت بنا شده نه بر پایۀ کشف‏‎ ‎‏مقاصد شارع. سرنخ دیگر، توجه خاص به تناقضهای (ظاهری و ابتدایی) بین‏‎ ‎‏احکام است؛ فی المثل اگر شارع مقدس کسی را در زمان حاضر بین سه مقدار‏‎ ‎‏دیه با اسعار مختلف مخیر سازد، باید در تأثیر زمان و مکان در استنباط چنین‏‎ ‎‏حکمی کاوش کرد؛ چرا که تخییر بین اقل و اکثر معنی ندارد. یکی دیگر از نقاط‏‎ ‎‏عطف در بحث حاضر، به قول امام راحل(ره) لزوم انطباق اسلام با تمدن‏‎ ‎‏است. اگر طریقۀ اجتهاد شخصی موجب تعطیل بسیاری از احکام و عدم انعطاف‏‎ ‎‏و انطباق دین با تمدن حاضر شود، باید در شیوۀ چنین استنباطی تردیده کرد.‏

 

بخش دوم:

زمان و مکان و حوزه های معرفت سیاسی

‏برای معرفت سیاسی می توان حوزه های مختلفی در نظر گرفت و تأثیر‏‎ ‎‏زمان و مکان را در هر حوزه به نحو جداگانه ملاحظه کرد. اندیشه و فلسفۀ‏‎ ‎‏سیاسی دانشمندان علم سیاست به شکل اعم و اندیشمندان اسلامی به نحو‏‎ ‎‏اخص، با توجه زمان و مکان شکل گرفته است. بحث این بخش را با تعریف‏‎ ‎‏حوزه های سیاست و تأثیر زمان و مکان در آنها آغاز می کنیم و پس از تبیین اثر‏‎ ‎‏زمان و مکان در شکل گیری فلسفۀ سیاسی اندیشمندان سیاسی مغرب زمین و‏‎ ‎‏جهان اسلام، به فرضیۀ مهم و جدیدی با عنوان «گذار مغالطه آمیز از فلسفه به‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی و سیاست» اشاره می کنیم.‏

 

 (1 ـ 2) حوزه های معرفت سیاسی 

‏طبق تقسیم بندی یکی از نویسندگان، حوزه های معرفت سیاسی به پنج نوع‏‎ ‎‏تقسیم می گردد‏‎[28]‎‏:‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 71

‏ (1 ـ 1 ـ 2) حوزۀ علم سیاست: مجموعه ای از تئوریها، فرضیه ها و قضایایی‏‎ ‎‏است که اثبات و ابطال آنها به روش علمی امکان پذیر است. ادعای دانشمندان‏‎ ‎‏علم سیاست، آن است که داور درستی با نادرستی یک نظریۀ علمی، در باب‏‎ ‎‏موضوعات سیاسی، علم و متدلوژی است نه اعتقاد و ملاکها و ایدئولوژی ها.‏

‏2 ـ حوزۀ حوادث سیاسی: این حوزه بسیار وسیع است؛ زیرا هر روز،‏‎ ‎‏هزاران روزنامه و مجلۀ حاوی اخبار سیاسی و حجم زیادی از اخبار، بر روی‏‎ ‎‏تلکسها چاپ یا توزیع می گردد.‏

‏3 ـ حوزۀ تحلیل سیاسی: شاید تحلیل سیاسی، بیشتر یک فن و هنر باشد تا‏‎ ‎‏یک علم. البته علم و تحلیل صحیح، ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند. تحلیل‏‎ ‎‏سیاسی هر چند قاعده‏‏‎‏‏ مند است، ولی بسیاری از دانشمندان علم سیاست از تبحر‏‎ ‎‏در این حوزه، بی بهره اند. فاصلۀ تئوری و عمل، در هیچ رشتۀ علوم انسانی و‏‎ ‎‏علوم تجربی به اندازۀ سیاست زیاد نیست. لازمۀ تصمیمات سیاسی، تحلیلی‏‎ ‎‏هر چند علیل یا تبلیغی و احساساتی است.‏

‏تحلیل ممکن است علمی و یا توأم با کبراهای فلسفی، ایدئولوژیکی،‏‎ ‎‏باورهای نقلی و یا احساساتی چون وطن پرستی باشد. اگر کسی عالم علم‏‎ ‎‏سیاست نباشد، تحلیل او از قضایا نمی تواند علمی تلقی شود. البته این امر به‏‎ ‎‏معنای سلب حق تحلیل برای دیگران نیست.‏

‏ (4 ـ 1 ـ 2) حوزۀ آرای سیاسی: آرای سیاسی مجموعه ای است از نظریات‏‎ ‎‏افراد نسبت به موضوعاتی که به ادارۀ امور اجتماعی مرتبط است، و دانش‏‎ ‎‏سیاست با آرای سیاسی نسبت تباین دارد؛ زیرا این دانش در سایۀ تئوریها و‏‎ ‎‏نظریات مختلف، ذهن دانشجو را پروار می کند، ولی آرای سیاسی از جامعه،‏‎ ‎‏به کنه اعتقادات سیاسی فرد منتقل می شود. آرای سیاسی، معرفتی عام و قابل‏‎ ‎‏تدریس نیستند. در حقیقت آرای سیاسی معرفتی، شخصی است.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 72

‏ (5 ـ 1 ـ 1) حورۀ اندیشۀ سیاسی: این حوزۀ، مهمترین بخش معرفت سیاسی‏‎ ‎‏است. اندیشۀ سیاسی، مجموعه باورهای فلسفی است که مستقیماً به ادارۀ امور‏‎ ‎‏جامعه مرتبط است. باید توجه داشت که اولاً، جنس اندیشۀ سیاسی، مجموعه‏‎ ‎‏باورهای فلسفی است، ثانیاً، اندیشۀ سیاسی، مجموعه باورهای فلسفی است‏‎ ‎‏که در طول هم قرار دارد نه یک موضوع مجرد و ثالثاً، اندیشۀ سیاسی باید‏‎ ‎‏مستقیماً به ادارۀ امور مردم مرتبط باشد.‏

‏علامه طباطبایی فیلسوفی رئالیست است که از مسائل اجتماعی غفلت‏‎ ‎‏نکرده، ولی در جرگه اندیشمندان سیاسی هم جای نمی گیرد. ایدئولوژی ذاتی‏‎ ‎‏اندیشه سیاسی است؛ چرا که از بایدها و نبایدها سخن می گوید.‏

‏در تفاوت بین آرای سیاسی و اندیشۀ سیاسی می توان گفت که آرای سیاسی‏‎ ‎‏از نوع قضایای شخصیه اند و اگر به قضایای کلی هم میل کنند، تا آستانۀ قضایای‏‎ ‎‏طبیعیه پیش نمی روند و حداکثر در حد قضایای مسوره و مهمله باقی خواهند‏‎ ‎‏ماند. از طرف دیگر مبانی آرای سیاسی، مبهم و مبانی اندیشه سیاسی، واضح‏‎ ‎‏است. آرای سیاسی، طیف وسیعی از مردم را در بر می گیرد، در حالی که‏‎ ‎‏اندیشۀ سیاسی، خاص برخی از متفکران است. اندیشۀ سیاسی از مجموعه‏‎ ‎‏باورهای فلسفی (بایدها و نبایدها) شکل گرفته است و بر خلاف آرای سیاسی به‏‎ ‎‏زودی دستخوش تغییر نمی شود. آرای سیاسی هم زمان مند است و هم ممکن‏‎ ‎‏است با تغییر منابع خبری تحول یابد.‏

‏در تقسیم بندی ابتکاری فوق از حوزه های معرفت سیاسی، نکات مهم و‏‎ ‎‏جدیدی وجود دارد و تحلیل افراد یا مباحث مختلف را آسان می کند. البته‏‎ ‎‏تقسیم بندی معهود در علوم سیاسی، اندک تفاوتی با اصطلاحات به کار رفته در‏‎ ‎‏این تقسیم بندی دارد؛ به طور مثال در چاپ چهارم ‏‎Introduction of Political‎‎ ‎‎Science‎‏ در اواسط دهه 1980 منتشر گردید، زیر مجموعه های ذیل برای‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 73

‏علم سیاست معرفی شده است:‏

‏1 ـ فلسفۀ سیاسی؛ 2 ـ روند قضایی و قانونی؛ 3 ـ فرایند اجرایی؛ 4 ـ رفتار و‏‎ ‎‏سازمان اداری؛ 5 ـ سیاستهای قانونگذاری؛ 6 ـ احزاب سیاسی و گروههای ذی‏‎ ‎‏نفع؛ 7 ـ رأی دادن و افکار عمومی؛ 8 ـ جامعه پذیری و فرهنگ سیاسی؛‏‎ ‎‏9 ـ سیاست تطبیقی؛ 10 ـ توسعه سیاسی؛ 11 ـ سیاست بین الملل؛ 12 ـ تئوری‏‎ ‎‏سیاسی و روش شناسی. ‏

‏مهمترین مسائلی که دانشمندان علم سیاست (به معنای اعم) در فلسفۀ‏‎ ‎‏سیاسی به آنها می پردازند، سؤالهای هفت گانۀ ذیل است:‏

‏ ـ عدالت چیست؟‏

‏ ـ ماهیت قدرت سیاسی چیست و اعمال مشروعیت آن چگونه است؟‏

‏ ـ نحوۀ مجازات خطا کاران اجتماعی و حدود آن چیست؟‏

‏ ـ ثروت در جامعه چگونه باید تقسیم شود؟‏‎ ‎

‏ ـ تحت چه شرایطی نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی می توانند توسط‏‎ ‎‏مقامات انتظامی مورد حمایت قرار گیرند؟‏

‏ ـ حدود دخالت شهروندان در روند در تصمیم گیری تا کجاست؟‏

‏ ـ نمایندگان مردم تا چه اندازه باید منعکس کنندۀ خواستهای حوزۀ انتخابی‏‎ ‎‏خود یا افکار و وجدان خویش باشند‏‎[29]‎‏؟ ‏

‏به هر حال تقسیم بندی پنجگانۀ حوزه های معرفت سیاسی، با تعاریف به‏‎ ‎‏عمل آمده، ابداعاتی نیز در جعل اصطلاح دارد و از این جهت اشکالی به آن وارد‏‎ ‎‏نیست. طبق اصطلاح مشهور، تحلیل سیاسی و فلسفۀ سیاسی، زیر مجموعه‏‎ ‎‏علم سیاست قرار می گیرد و تسمیه حوزۀ پنجم به فلسفۀ سیاسی سزاوارتر از‏‎ ‎‏اندیشۀ سیاسی به نظر می رسد. اندیشه های سیاسی ممکن است در قالب‏‎ ‎‏باورهای فلسفی، متجلی شوند.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 74

 (2 ـ 2) تأثیر زمان و مکان در حوزه های معرفت سیاسی

‏حوزۀ علم سیاست به این دلیل که مجموعه ای از تئوریها و فریضه های‏‎ ‎‏علمی را در بر می گیرد، غیرمستقیم از زمان و مکان متأثر می گردد. اثبات و‏‎ ‎‏ابطال قضایای علم سیاست به هر حال، در زمان و مکان خاصی صورت می گیرد‏‎ ‎‏و به همین دلیل، پارادایم تئوریهای هر دورۀ زمانی، با عصر بعد متفاوت است.‏

‏حوزۀ حوادث سیاسی در ظرف زمانی و مکانی ویژه، دارای معنی است و از‏‎ ‎‏آن جهت که طیفی وسیع و بدون چارچوب را شامل می شود، نباید در حوزۀ‏‎ ‎‏مسائل علمی وارد گردد.‏

‏ممکن است کبرای حوزۀ تحلیل سیاسی، تئوریهای علمی، قضایای فلسفی،‏‎ ‎‏سنتها و القائات فرهنگی و یا ارزشهای ایدئولوژیک باشد. کبرای حوزۀ تحلیل‏‎ ‎‏سیاسی، غیرمستقیم و صغرای آن، مستقیماً با زمان و مکان مربوط است. دایرۀ‏‎ ‎‏درستی و نادرستی تحلیل سیاسی، فراختر از علمی بودن آن است.‏

‏آرای سیاسی، از یک سو با موضوعات مرتبط به ادارۀ امور جامعه درگیر‏‎ ‎‏است و از سوی دیگر، تحلیلی ذهنی و شخصی است. در مقایسۀ آرای سیاسی‏‎ ‎‏با اندیشۀ سیاسی باید به تأثیر دو چندان زمان و مکان در تغییر و تحول آرای سیاسی‏‎ ‎‏اشاره کرد. فلسفۀ سیاسی به مراتب کمتر از آرای سیاسی دستخوش تحول‏‎ ‎‏می گردد.‏

‏مهمترین نقطۀ بحث حاضر به حوزۀ اندیشه سیاسی (که در ایجا مرادف با‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی معرفی شده) مربوط می ‏‏‎شود. مجموعه باورها‏‏ی فلسفی مرتبط با‏‎ ‎‏ادارۀ امور جامعه، همانند استنباط مجتهدان، به شکل غیرمستقیم و گاه بسیار‏‎ ‎‏نامحسوس، از زمان و مکان متأثر می گردد. افلاطون، ماکیاول و مارکس و نیز‏‎ ‎‏بسیاری از اندیشمندان اسلامی، فیلسوف سیاسی بوده اند؛ چرا که باورهای‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 75

‏فلسفی خویش را در ارتباط مستقیم با امور جامعه، به شکل سیستماتیک نظم‏‎ ‎‏داده اند. امثال مرحوم ملاصدرا که برای ادارۀ امور جامعه، طرحی مشخص‏‎ ‎‏ندارند، از این حوزه خارجند. فلسفۀ سیاسی دانشمندان در طول تاریخ، دامنۀ‏‎ ‎‏وسیع و گاه ناهمگونی را تشکیل می دهد. اصولاً چرا باید بین فلسفۀ سیاسی‏‎ ‎‏عالمان سیاست، همچون افلاطون و ارسطو، فلاسفۀ قرون وسطی، همچون‏‎ ‎‏ماکیاول، هابز لاک و روسو، مارکس، نومارکسیستها و اندیشمندان اسلامی،‏‎ ‎‏تفاوتی چشم گیر وجود داشته باشد؟‏

 

 (3 ـ 2) زمان و مکان و فلسفۀ سیاسی اندیشمندان علم سیاست

‏ذهن انسان، سیستم بسیار پیچیده ای دارد و به راحتی نمی توان عملکرد و‏‎ ‎‏روند تفکر و اندیشه سازی آن را تشخیص داد. آنچه در این جا می توان به آن‏‎ ‎‏اشاره کرد، تأثیر زمان و مکان در چگونگی شکل گیری فلسفۀ سیاسی عالمان‏‎ ‎‏سیاست است. کمتر کسی در اصل چنین تأثیر و تاثّری تردید می کند. عمده،‏‎ ‎‏بحث از کیفیت و تقدم و تأخر این تأثیرات است.‏

 (1 ـ 3 ـ 2) تأثیر زمان و مکان در اندیشه سیاسی فیلسوفان جهان

‏فلسفۀ سیاسی ممکن است مؤثر بر زمان و مکان خاص یا متأثر از آن باشد.‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی مارکس تأثیری بسزا در تحولات قرن بیستم در بعد اندیشه،‏‎ ‎‏سیاست و روابط بین الملل داشته است. از طرف دیگر، فلسفۀ سیاسی او با‏‎ ‎‏مشاهده وضع وخیم کارگران، فقرا علی حده و هزاران عامل وراثتی،‏‎ ‎‏روان شناختی و محیطی ناشناخته، شکل گرفته است. فیلسوفان سیاسی همواره‏‎ ‎‏در دایرۀ بایدها و نبایدها، خواهان تغییرات کلان در سطح جامعه هستند و با‏‎ ‎‏مشاهدۀ نقایص و کمبودهای ماهیت نظام سیاسی زمان خویش، نسخه ای جدید‏‎ ‎‏و دستورالعملی نوین صادر می کنند. تأثیراتی که دانشمندان علم سیاست در‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 76

‏شکل دهی فلسفۀ سیاسی خود، از محیط و زمان و مکان خاص می پذیرفتند، گاه‏‎ ‎‏آگاهانه و مستقیم و گاه دیگر ناآگاهانه و غیرمستقیم بوده است. قبل از بررسی‏‎ ‎‏تأثیر زمان و مکان در اندیشۀ سیاسی متفکران اسلامی، به فلسفۀ سیاسی‏‎ ‎‏اندیشمندان مغرب زمین نظر می کنیم.‏

‏مرگ سقراط تأثیری مستقیم بر بدبینی افلاطون (و ارسطو) نسبت به‏‎ ‎‏دموکراسی آتن داشت افلاطون معتقد بود که فلسفه می تواند برای انسان، کفّ‏‎ ‎‏نفس به بار آورد و بر این مبنا در قالب نظریۀ فیلسوف شاهی معتقد شد که یا‏‎ ‎‏فیلسوف باید فرمانروا شود و یا فرمانروایان فلسفه بیاموزند. او با مشاهدۀ‏‎ ‎‏فسادهای مختلف در جامعه، به اشتراک زن و برخی از اقسام مالکیت حکم‏‎ ‎‏می کند. البته کمونیسم افلاطونی بر خلاف کمونیسم امروزی به اشتراک در‏‎ ‎‏مصرف توجه داشت. ارسطو با دیدی واقع‏‏ ‏‏گرایانه، فیلسوف شاهی و کمونیسم‏‎ ‎‏افلاطون را رد کرد و به اصالت فرد و نظریات ضد توتالتری متمایل گشت.‏

‏اپیکوریان، شکاکیون و رواقیون چون در دورۀ بحرانی قرن چهارم قبل از‏‎ ‎‏میلاد می زیستند، فلسفه سیاسی خویش را در راستای کاستن مشکلات روانی و‏‎ ‎‏معنوی یونانیان شکست خورده، سازماندهی کردند.‏

‏شکاکیون شناخت حقیقت را محال دانستند، اپیکوریان منکر دخالت خدا‏‎ ‎‏شدند و رواقیون سعادت را در رهایی از سخت گیری و خشم معرفی کردند.‏‎ ‎‏آنها با مشاهدۀ شکست نظام دولت - شهرها، به نوعی تسامح، جهان - وطنی و‏‎ ‎‏عدم اعتقاد به قانون و ارزش های طبقاتی معتقد شدند. شناخت فلسفۀ سیاسی‏‎ ‎‏سقراطیان همانند دیگر فلاسفه، بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع زمانی و‏‎ ‎‏مکانی آنها، محال به نظر می رسد.‏

‏راز خلأ تئوری مهم سیاسی بین مرگ ارسطو و تئوریهای جهان مسیحیت در‏‎ ‎‏دوران قرون وسطی را باید در تأثیرات زمان و مکان جستجو کرد. از یک سو‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 77

‏جنگهای طولانی و بحران اقتصادی به مردم فشار می آورد و از سوی دیگر،‏‎ ‎‏انحطاط دموکراسی آتن موجب بدبینی دو چندان مردم می شد.‏

‏انحلال دولت – شهرها (‏‎City - States‎‏) عاملی جغرافیایی و مؤثر برفرایند‏‎ ‎‏مزبور برآورد می گردد.‏

‏قرون وسطی از نظر سیاسی، اقتصادی - اجتماعی و ایدئولوژیک، شاهد‏‎ ‎‏مقبولیت تز سلطنت، اعتلا و انحطاط فئودالیته و رشد مسیحیت بود. طبق‏‎ ‎‏فرضیۀ کامنولث سیسرون، شاه فرماندۀ سیستم فئودالیسم بود و اگر او به عدالت‏‎ ‎‏رفتار نمی کرد، مردم وظیفه داشتند جزای او را به خدایش واگذار کنند.‏

‏ماکیاول و بدن، واسطۀ بین قرون وسطی و عصر جدید تلقی می شوند.‏‎ ‎‏ماکیاول که به مقتضیات زمانی و مکانی خاص خویش، همچون ضرورت‏‎ ‎‏یکپارچه کردن ایتالیا و مقابله با کلیسا توجه داشت، با نوشتن «شهریار» خواست‏‎ ‎‏شخصیتی مقتدر، زمام امور را به دست گیرد. مهمترین فرضیه بدن، تمرکز‏‎ ‎‏قدرت در شخص سوورن براساس تز حاکمیت و رهایی از جنگهای مذهبی بود. ‏

‏رنسانس با کلید واژه های استقلال فردی، مصلحت دولت، اطمینان‏‎ ‎‏سرمایه، عقل‏‏ ‏‏گرایی، جدایی دین از سیاست و شکل گیری ملت - کشورها (در‏‎ ‎‏مقابل امپراتوری ها) گره از مشکلات قرون تاریک گشود. رفورم کالون ولوتر،‏‎ ‎‏پیوریتانیزم، تفکیک قوا، اندیویدو آلیسم و حل مشکل مشروعیت نظام ها از‏‎ ‎‏طریق قرارداد اجتماعی (‏‎Social Contract‎‏) با تحولات رنسانس به بعد و ضرورتها‏‎ ‎‏و مقتضیات زمانی و مکانی آن، قابل توجیه است. از دوران رنسانس به بعد،‏‎ ‎‏افت و خیزهایی در فردگرایی، جمع گرایی، تمایل به دموکراسی (و آزادی‏‎ ‎‏خواهی) و توتالیتاریسم به چشم می خورد که بدون شک با نیازها و ضرورتهای‏‎ ‎‏زمانی و مکانی خاص آنها مرتبط بوده است. لویاتان هابز قرارداد اجتماعی‏‎ ‎‏روسو، محافظه کاری ادموند برک با اندیشۀ فلاسفۀ انقلاب فرانسه،‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 78

‏مطلق گرایی نیچه، هگل و مارکس با لیبرالیسم میل و جامعۀ بازپوپر، تفاوت های‏‎ ‎‏ماهوی و زیربنایی دارد.‏

 (2 ـ 3 ـ 2) تأثیر زمان و مکان در اندیشۀ سیاسی متفکران اسلامی

‏پس از بیان تأثیر زمان و مکان در فلسفۀ سیاسی اندیشمندان مغرب زمین، و‏‎ ‎‏قبل از تبیین و تحلیل چنین تأثیری، به چگونگی شکل گیری اندیشۀ سیاسی برخی‏‎ ‎‏از متفکران اسلامی در ارتباط با زمان و مکان آنها اشاره می کنیم. ‏

‏برخی از اندیشمندان اسلامی دارای فلسفۀ سیاسی نبوده اند. الکندی‏‎ ‎‏(متوفای 260 ه.)، ابن مسکویه (متوفای 421 هـ .)، ابن باجه (متوفای 533‏‎ ‎‏هـ .)، ابن طفیل (متوفای 581 هـ .) و ملاصدرا و شاگردان وی در این گروه‏‎ ‎‏جای می گیرند.‏

‏فارابی (متوفای 260 هـ .) اولین اندیشمند برجستۀ اسلامی است که دارای‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی‏‎[30]‎‏ می باشد. او پس از تقسیم مدن غیر فاضله به سه دستۀ جاهله،‏‎ ‎‏فاسقه و ضاله، شش حالت برای مدن جاهله بر می شمارد. و هر چند مدینۀ‏‎ ‎‏فاضلۀ فارابی اخلاف افلاطون، حالت جهانی دارد، ولی فلسفۀ سیاسی او چیزی‏‎ ‎‏جز اسلام اندود شده فلسفه سیاسی افلاطون نیست.‏

‏ابوالحسن ماوردی، فقیه شافعی و قاضی آل بویه و عباسیان، شریعت‏‎ ‎‏نامه نویسی واقع‏‏ ‏‏گرا بود و به اطاعت بی چون و چرا از خلیفه رأی می داد. علت‏‎ ‎‏سقوط برخی متفکران اسلامی از اوج فلسفۀ سیاسی به حضیض سیاستنامه نویسی‏‎ ‎‏و شریعت نامه نویسی (با عنایت به اصالت توجیه قدرت) را باید در تأثیر زمان و‏‎ ‎‏مکان بر اندیشه و اجتهاد ایشان جستجو کرد. از زمان ابن سینا فلسفۀ سیاسی استقلال‏‎ ‎‏خود را از دست داد و در حاشیۀ الهیات و در مقابل سیاستنامه نویسی و شریعت‏‎ ‎‏نامه نویسی، نضج گرفت. علت اصلی میل به سیاستنامه نویسی از سوی‏‎ ‎‏ایرانیان، تعارض بین اسلامیت فردی، ایرانیت جمعی و یونانیت فکری بود.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 79

‏سیاستنامه نویسی خواجه نظام الملک طوسی با سقوط غزنویان و آل بویه و‏‎ ‎‏ظهور سلاجقه و پذیرفتن مناصب دولتی در حکومت ایشان ارتباط مستقیم دارد. ‏

‏غزالی هر چند سعی کرد بین مدینۀ فاضله (فلسفه سیاسی) و سیاستنامه ‏‎ ‎‏نویسی را جمع کند، ولی حرکتی از آرمان خواهی به واقع بینی داشت و به جای‏‎ ‎‏اثبات خلافت به سلطنت معتقد شد. در سیاستنامه نویسی، ایرانشهری و در‏‎ ‎‏شریعت نامه نویسی، خلافت (و توجیه دینی قدرت) مدار مباحث بود.‏

‏حملۀ مغول به ایران (593 هـ .) و فتح بغداد توسط هلاکو و پایان دورۀ‏‎ ‎‏عباسیان (656 هـ .) مهمترین عامل مؤثر بر شکل گیری اندیشۀ سیاسی در این‏‎ ‎‏دوره است. خواجه نصیر و جلا ل الدین دوانی در این دوران کوششی ناموفق‏‎ ‎‏برای جمع حکمت نظری و عملی و سیاستنامه نویسی و شریعت نامه نویسی انجام‏‎ ‎‏دادند و راه را برای شریعت نامه نویسانی همچون فضل الله روزبهان خنجی‏‎ ‎‏هموار کردند.‏

‏در بین متأخران، عبده، رشیدرضا و اخوان المسلمین در ارتباط مستقیم با‏‎ ‎‏شرایط زمانی و مکانی، اندیشۀ سیاسی خویش را سازمان می دادند. رشیدرضا‏‎ ‎‏در دوران خلافت عثمانی مبانی نظری خلافت را تبیین می کند. در دوران‏‎ ‎‏اضمحلال امپراتوری عثمانی، بی طرف می ماند و پس از آن، آرای تجدد‏‎ ‎‏خواهانۀ خویش را دربارۀ ضرورت اجتهاد و قانونگذاری ارائه می کند.‏

‏در جهان تشیع، بحث قدرت (در دایره حکومت) و ولایت فقیه، قبل از‏‎ ‎‏مرحوم نراقی، به شکل جدی مطرح نبوده است. در واقعۀ مشروطیت،‏‎ ‎‏اندیشه های مغرب زمین با تأخیری سیصد ساله و به شکلی ناقص به ایران وارد‏‎ ‎‏می شود. مهمترین تجلیات فرهنگ سیاسی غرب، اهمیت قانون،‏‎ ‎‏پارلانتاریسم، تشکیل نهادها و ساختارهای جدید، فردگرایی، آزادی خواهی و‏‎ ‎‏مبارزه با استبداد قلمداد می شدند. در رویارویی فرهنگ اسلامی با تفکرات نوین‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 80

‏تمدن غرب، دو تلقی متفاوت بین عالمان دینی مشاهده می شود. مرحوم شیخ‏‎ ‎‏فضل الله و مرحوم سیدکاظم یزدی، ماهیت فرهنگ وارداتی را الحاد و بی دینی‏‎ ‎‏می دانستند، در حالی که مرحوم نائینی و آخوند خراسانی مشروطیت را با توجیه‏‎ ‎‏دینی قبول می کردند. مخالفتهای گروه اول و تأئیدهای گروه دوم نسبت به ورود‏‎ ‎‏مفاهیم جدید به اندیشۀ سیاسی اسلامی، بدون شک برخاسته از رویارویی با‏‎ ‎‏فرهنگ و تمدن غرب بوده است.‏

‏اندیشۀ ولایت فقیه به شکلی منسجم و در ابعاد حکومتی، در اندیشۀ سیاسی‏‎ ‎‏امام راحل(ره) نمودار گشت. تقارن زایش این اندیشه با استبداد پهلوی،‏‎ ‎‏استعمار غرب (بالاخص آمریکا)، تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در‏‎ ‎‏دوران محمدرضاشاه (بالاخص از دهۀ 40 به بعد) در قالب مدرنیزاسیون و‏‎ ‎‏تحولات جامعۀ بین الملل (جنگ سرد و قدرت یافتن اسرائیل)، قابل تأمل و‏‎ ‎‏ملاحظه است. ظاهراً براساس شواهد و قراین موجود، حضرت امام(قده) تا‏‎ ‎‏پیش از دهۀ 40 به براندازی رژیم پهلوی معتقد نبودند.‏

 (2 ـ 3 ـ 2) گذار مغالطه آمیز از فلسفه به فلسفۀ سیاسی و سیاست

‏موضوع فلسفه، وجود و موضوع سیاست، قدرت است. فلسفۀ سیاسی از‏‎ ‎‏باورهای فلسفی و نورماتیو مربوط به ادارۀ امور جامعه و روند کلی عقاید و‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی سخن می گوید. بسیاری از اندیشمندان در هر سه زمینه،‏‎ ‎‏دارای آرای مهمی هستند؛ همان گونه که برخی دیگر در علم فلسفه تبحر خاصی‏‎ ‎‏نداشته اند. در زمینۀ گذار متفکران از فلسفه به فلسفۀ سیاسی و سپس به ارائه‏‎ ‎‏تحلیل و آرای مشخص دربارۀ سیاست و حکومت در زمان خویش، در این‏‎ ‎‏بخش از مقاله فرضیۀ جدیدی مطرح می گردد. قبل از طرح این فرضیه، به نکاتی‏‎ ‎‏چند جهت تحدید هر چه بیشتر نقطۀ تمرکز بحث، اشاره می شود:‏

‏اولاً، همۀ اندیشمندان، دارای فلسفه و یا فلسفۀ سیاسی نبوده اند.‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 81

‏ثانیاً، تأثیر و تأثّر فلسفۀ سیاسی و زمان و مکان، امری معقول و انکار ناپذیر‏‎ ‎‏است. بدون شک هر اندیشمندی در محیطی خاص زندگی می کرده و‏‎ ‎‏اندیشه های خویش را با تأثر از محیط سازمان می داده؛ همان گونه که تأثیراتی‏‎ ‎‏نیز بر آن داشته است.‏

‏ثالثاً، نوعی تلاطم و هماهنگی بین فلسفه، فلسفۀ سیاسی و آرا و تحلیل‏‎ ‎‏سیاسی اکثر اندیشمندان ملاحظه می شود و این امر، غیر از زایش برخی از آنها‏‎ ‎‏از بعضی دیگر است.‏

‏رابعاً، همۀ اندیشمندان به شکل کلی ادعا نکرده اند که علیتی بین فلسفه،‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی و آرا و تحلیل سیاسی ایشان وجود دارد.‏

‏با توجه به نکات فوق، فرضیۀ ذیل ارائه می گردد:‏

‏«در افکار سیاسی اکثر اندیشمندان علم سیاست، گذاری مغالطه آمیز و خود‏‎ ‎‏آگاهانه یا ناخودآگاهانه از فلسفه به فلسفۀ سیاسی و دیگر حوزه های معرفت‏‎ ‎‏سیاسی (تحلیل و آرای سیاسی) وجود دارد.» ‏

‏در واقع هر فیلسوف سیاسی، پاردایمی از مجموعه تأثیرات زمانی و مکانی،‏‎ ‎‏تفکرات و انگیزه های خویش ترسیم، و طبق آن، فلسفۀ سیاسی آرای سیاسی و‏‎ ‎‏خود را سازمان می داده است.‏

‏جهت اثبات فرضیۀ فوق چاره ای جز تبیین حوزه های معرفت سیاسی برخی‏‎ ‎‏عالمان سیاست و نحوۀ گذار ایشان از مرحله ای به مرحلۀ دیگر، وجود ندارد.‏

‏افلاطون می دانست که فیلسوف شاهی، آرمانی بیش نیست؛ ولی در عین‏‎ ‎‏حال او معتقد بود که فلاسفه، مافوق قانونند. به نظر او کشورهای جهان نباید با‏‎ ‎‏هم رابطه داشته باشند، جنگ برای نموّ قریحه، ضروری است و جهت از بین‏‎ ‎‏بردن یا کنترل غریزۀ خودخواهی، زنان و بخش وسیعی از اموال باید اشتراکی‏‎ ‎‏باشند. افلاطون و به تبع او ارسطو، به دلیل تأثر از مرگ سقراط، نسبت به‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 82

‏دموکراسی آتن بدبین بودند.‏

‏ با این اوصاف اگر سوال شود که بدبینی نسبت به دموکراسی و دیگر آرا و‏‎ ‎‏اندیشه های سیاسی افلاطون دقیقاً برخاسته از تفکر فلسفی اوست، باید اذعان‏‎ ‎‏کرد که چنین رابطۀ علّی و معلولی بین آنها وجود ندارد؛ به عنوان مثال، با‏‎ ‎‏پذیرفتن فلسفۀ یونانی می توان به محدود بودن فلاسفه به قانون و دموکراسی آتنی‏‎ ‎‏معتقد بود و جنگ را شدیداً مذمت کرد. تفاوت فلسفه و آرای سیاسی افلاطون با‏‎ ‎‏ارسطو شاهدی دیگر بر این مدعاست.‏

‏ماکیاول به دور باطل در تاریخ معتقد است و می گوید انسانهای قوی‏‎ ‎‏براساس شانس و اراده می توانند این دو را بشکنند. انسان از دیدگاه او ذاتاً شرور‏‎ ‎‏و متقلب است. ماکیاول به شاه قدرت زیادی داد؛ چرا که به یکپارچگی ایتالیا‏‎ ‎‏فکر می کرد، ولی در عین حال قانون را مافوق شاه معرفی می کرد. وی همانند‏‎ ‎‏ارسطو، اخلاق را از سیاست جدا کرد، ولی در بعد عمل به رعایت اخلاق و‏‎ ‎‏غایتمندی آن، بالاخص در زمانی که مردم در نادانی به سر می برند، اعتقاد‏‎ ‎‏نداشت.‏

‏با عنایت به نکات فوق می توان گفت که نه تنها خلأ بزرگی در گذار از‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی ماکیاول به آرا و تحلیل های سیاسی او وجود دارد، بلکه احتمالاً‏‎ ‎‏فلسفۀ سیاسی او براساس مقتضیات زمانی، اهداف سیاسی و مسائل‏‎ ‎‏روان شناختی شکل گرفته است. بزرگترین دغدغۀ ماکیاول تحکیم قدرت شاه،‏‎ ‎‏یکپارچه کردن ایتالیا، مقابله با کلیسا و پایه ریزی بنیان - ملت کشور بود. وی در‏‎ ‎‏«شهریار» متمایل به رژیم سلطنتی و در «گفتارها» متمایل به جمهوری بود؛ چرا‏‎ ‎‏که پس از مدتی روابط او با شاه تیره شد. ماکیاول فیلسوف واقعی نبود و فلسفۀ‏‎ ‎‏سیاسی وی بسیار سطحی تلقی می گردد.‏

‏این که هابراز قرار داد اجتماعی به لویاتان و سلطنت مطلقه و لاک و روسو از‏‎ ‎‏ ‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 83

‏قرار داد اجتماعی به لیبرالیسم می رسد، خالی از تأمل نیست. لویاتان، خدای‏‎ ‎‏فانی در سایۀ خدای باقی است و دولت به این دلیل که مظهر ارادۀ مشترک‏‎ ‎‏انسانهاست، نیروی محدود کننده ای نباید داشته باشد. لاک و منتسکیو بر خلاف‏‎ ‎‏هابز به تفکیک قوا رأی دادند. احتمالاً استثنا جهای هابزلاک و روسو و‏‎ ‎‏منتسکیوبه شکل فوق، بیشتر از تمایلات روانی ایشان و نیاز زمان و مکان آنها‏‎ ‎‏نشأت گرفته، تا از مبانی استدلالی فلسفۀ سیاسی آنها.‏

‏هگل فلسفه ای بسیار پیچیده دارد. اصل موضوع آن، واقعی بودن عقلیات و‏‎ ‎‏عقلی بودن واقعیات به تبعیت از افلاطون است. تمام هستی در حال حرکت‏‎ ‎‏است (تز و آنتی تزو سنتز). خدای او روح مطلقی است که در حال تحقق است.‏‎ ‎‏منطق او، ایده، فلسفۀ طبیعت وی، حرکت ایده در طبیعت و فلسفۀ روح او‏‎ ‎‏حرکت ایده در روح است. ایده در خود برای رسیدن به آگاهی، خود را در‏‎ ‎‏طبیعت منعکس می کند و ایدۀ دولت از این جا ناشی می گردد، روح برای رسیدن‏‎ ‎‏به مطلق بودن، از طریق ملت عمل می کند. این وظیفۀ خطیر، به نژاد ژرمن‏‎ ‎‏هنگامی که بر مسیحیت منطبق گشت، داده شده است (ناسیونالیزم هگل).‏‎ ‎‏ایده، دولت را خلق می کند تا تعارض جنبۀ فردی و اجتماعی را آشتی دهد.‏‎ ‎‏دولت هدف غایی است و مردم باید خود را فدای جنگهای دولت کنند جنگ،‏‎ ‎‏قانون عالم است و دولت، خط سیر خدا در عالم. هگل می گفت: «دولت،‏‎ ‎‏دولت آلمانی و فلسفه، فلسفه من است.»‏

‏فارغ از غموض فلسفۀ هگل می توان سئوالهای ذیل را مطرح کرد:‏

‏ ـ از کجا معلوم است که مصداق ایدۀ کلی، دولت است نه مثلاً اراده مردم؟‏‎ ‎‏آیا در گذر از فلسفه به فلسفۀ سیاسی او خلأ بزرگی وجود ندارد؟‏

‏ ـ مطلق بودن دولت و حقانیت جنگهای دولت در فلسفۀ سیاسی هگل با‏‎ ‎‏استدلال ثابت می شود یا استحسان؟‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 84

‏گذار از فلسفۀ غامض هگل به فلسفۀ سیاسی، مغالطه آمیز به نظر می رسد و‏‎ ‎‏بدون شک او آرا و تحلیلهای سیاسی خویش را بر اساس مغلق گویی های فلسفی‏‎ ‎‏ارائه می کرد. خطر این گذار مغالطه آمیز، خلع سلاح فکری عوام و بعضاً‏‎ ‎‏خواصی است که ارتباطی علّی و معلولی بین فلسفه، فلسفۀ سیاسی و آرای‏‎ ‎‏سیاسی وی می بینند. شبیه این مغالطات در فلسفۀ هایدگر و آرای سیاسی وی‏‎ ‎‏(حمایت از نازیسم) دیده می شود.‏

‏شبیه چنین مغالطه هایی بین متفکران اسلامی نیز وجود دارد. ثنویت هابیل و‏‎ ‎‏قابیل یا تشیع علوی و صفوی و ... در اندیشۀ سیاسی دکتر شریعتی جنبه ای‏‎ ‎‏سیاسی داشت نه اندیشه ای. به بیان دیگر، او می خواست برای نیاز زمان خویش‏‎ ‎‏(احیای دین) با مدرنترین و مقبولترین ایدئولوژی ها (مارکسیسم) پاسخی مناسب‏‎ ‎‏تهیه کند و در این راستا از زمان و مکان خویش به غایت متأثر گشت. یکی از‏‎ ‎‏مهمترین دلایل تمایل متفکران اسلامی به اتخاذ مسائلی از تمدن و فرهنگ‏‎ ‎‏غرب، آن است که با عنایت به وجود منطقه الفراغ وسیع، بالاخص در سیاست و‏‎ ‎‏اقتصاد، قسمت عمدۀ تفکر ایشان در مقابله و رویارویی با تمدن غرب، شکل‏‎ ‎‏گرفته است.‏

‏دکتر مهدی حائری نیز مباحث خویش را از فلسفه آغاز می کند و با پرشی‏‎ ‎‏نامعقول به فلسفۀ سیاسی وارد می شوند و در پایان، نتایجی سیاسی می گیرد.‏‎[31]‎‎ ‎‏خلط بین کارآمدی و مشروعیت در قسمت آخر کتاب، مدنظر ما در این مقاله‏‎ ‎‏نیست و فقط به ذکر این نکته بسنده می کنیم که گذار مغالطه آمیز، در کتاب ایشان‏‎ ‎‏نیز قابل رؤیت است، مباحث ایشان در عین نوع آوری، فاقد چارچوب تئوریک‏‎ ‎‏و منطقی است؛ به عنوان مثال، دلیل «مالکیت مشاع» و ارتباط آن با مباحث‏‎ ‎‏فلسفی آغازین، تبیین نمی گردد.‏‎[32]‎

‏در پایان به ذکر جمله ای از نیچه بسنده می کنیم:‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 85

‏«هر فلسفه و عقیده ای، پناهگاه و نهانگاه است و هر واژه، نقابی بیش‏‎ ‎‏نیست.» ‏

‏اگر این جملۀ نیچه، در راستای اثبات فرضیۀ فوق تلقی به قبول گردد، آیا‏‎ ‎‏خود او را نیز شامل نمی شود؟ و اگر علوم انسانی معمولاً در قضایای این همانی‏‎ ‎‏(توتولوژیک) سردرگم بوده، آیا سرنخ برخی مسائل فوق را نباید از وادی تعبد‏‎ ‎‏پیدا کرد؟‏


مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 86

‏پی نوشتها:‏

 

مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (س) «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ـ جلد 2اجتهاد و زمان و مکان (2) مجموعه مقالاتصفحه 87

 • ـ ر.ک: البوطی، ضوابط المصلحة.
 • ـ جوادی آملی، ولایت فقیه، ج 2، عبدالله، ص 91 - 93.
 • ـ طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص 28 - 30.
 • ـ ر.ک: عبدالکریم سروش، قبض و بسط تئوریک شریعت.
 • ـ محمدعلی گرامی، گفتگو با فصلنامهٔ علوم سیاسی، ش 11، تابستان 74.
 • ـ یوسف قرضاوی، الخصالص العامة للاسلام، ص 201؛ نیز می گوید: ذلت انسان و صفات او (همانند میل به فساد، حسادت و عبادت) در تمامی انسانها بدون توجه به زمان و مکان خاص، مشترک است.
 • ـ ر. ک: آیة الله جناتی، طهارة الکتابی فی فتوی السید الحکیم، رساله سطح چهار «الکفار و اوالدهممن حیث الطهارة و النجاسة» از نگارنده این مقاله.
 • ـ ر.ک: آیة الله جناتی، ادوار اجتهاد، ص 9 - 446.
 • ـ همان، مدرک ص 457 - 459.
 • ـ روزنامه کیهان، مورخ 19 /  6 /  1367.
 • ـ ر.ک: حسینعلی منتظری، احتکار، ص 74.
 • ـ ر.ک: مصطفی محقق داماد، احتکار.
 • ـ وسائل الشیعة، ج 4، ص 41؛ ج 11.
 • ـ آیة الله جناتی، پیشین، ص 436.
 • ـ ر.ک: عیون اخبار الرضا؛ شیخ مرتضی انصاری، مکاسب محرمه، ص 26.
 • ـ روزنامه کیهان، مورخ 19 /  6 /  67.
 • ـ تحف العقول، چاپ بیروت، ص 244.
 • ـ وسائل الشیعه، ج 19، باب 1، حدیث 1 ( ... لانه قتله حین قتله و هو اعمی والاعمی جنایتة خطاء یلزم عاقلته).
 • ـ ر.ک: موسوی بجنوردی، دو نکته از حقوق کیفری، فضلنامه حق، شماره 2 - 11.
 • ـ جواهر الکلام، ج 21، ص 51 (خیر الجیوش اربعة آلاف.)
 • ـ مؤید این مطلب روایتی است که امام ششم (ع) از حضرت علی (ع) نقل فرموده اند:«دیه هزار دینار، معادل ده هزار درهم است. بنابراین آنان که طلا دارند، هزار دینار، و آنان که پول دارند، ده هزار درهم می پردازند. اهل بادیه، درهم و صدشتر و اهل سواد دویست گاو یا هزار گوسفند.» (وسایل الشیعه، ج 19، ص 141 - 142.)
 • ـ جناتی، پیشین، ص 454.
 • ـ امام خمینی، کتاب مکاسب، ج 1، ص 157.
 • ـ جعفر مرتضی عاملی، «السوق فی ظلل الدولة الاسلامیة»، ص 11 - 35.
 • ـ ر. ک: تحقیقی تحت عنوان «مسئولیتهای فرد ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، از نگارنده این مقاله.
 • ـ ر. ک: مقاله آیة الله امامی کاشانی در مجله رهنمون، شماره 7.
 • ـ ر. ک: در آمدی بر اقتصاد دولت اسلامی از نگارندهٔ مقاله حاضر، کیهان اندیشه، شماره 56، مهر و آبان 73.
 • ـ همان مدرک.
 • ـ ر.ک: دکتر سیدعلی قادری، مقاله «امام خمینی در پنج حوزه معرفت سیاسی»، جلد اول مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه های آن.
 • ـ Fred. I. Greenstein: "Hand book of Political Science" (Preface).
 • ـ ر. ک: سید جواد طباطبایی، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران؛ زوال اندیشهٔ سیاسی در ایران.
 • - ر. ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت.