فصل پنجم: مباحثی پیرامون برخی اسماءالله
جلوه و تجلیات رحمت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جلوه و تجلیات رحمت

‏ ‏

جلوه و تجلیات رحمت

‏ ‏

‏ ‏

مفتاح کتاب تکوین و تدوین 

‏عالم نقشه رحمت رحمانیّه است. و از این جهت، اهل معرفت‏‎ ‎‏فرمایند: «ظهرالوجود ببسم الله الرحمن الرحیم».‏‎[1]‎‏ و رحمت‏‎ ‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 670

‏رحمانیّه و رحیمیّه مفتاح باب وجود است، چنانچه مفتاح کتاب‏‎ ‎‏تدوین است.(294)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراهم کردن وسایل حیات ملکی و ملکوتی 

‏جلوۀ رحمانیّت و رحیمیّت ذات مقدّسش به تمام ممکنات‏‎ ‎‏ـ خدمتگزار باشد یا عاصی، سعید باشد یا شقی، مؤمن باشد یا‏‎ ‎‏کافر ـ مبسوط است.‏

‏     رحمانیّت مطلقه مر او را است که قبل از پیدایش بشر تمام‏‎ ‎‏وسایل حیوة مُلکی و ملکوتی، دنیاوی و آخرتی او را فراهم‏‎ ‎‏فرموده، موادّ عالم طبیعت و قوای ملکیّه و ملکوتیّه را خاضع این‏‎ ‎‏انسان سرکش قرار داده.‏

‏     رحیمیّت تامّۀ کامله، مخصوص ذات مقدّس است که این‏‎ ‎‏انسان را در عین این که از اَنْزَل موجودات طبیعیّه خلق فرموده، و‏‎ ‎‏بذر وجود او را در مادّه کثیفۀ این عالم ـ که در صف نعال عوالم‏‎ ‎‏قرار گرفته ـ کشت فرموده، او را لایق حرکت به اوج کمال غیر‏‎ ‎‏متناهی و وصول به مرتبه فنایِ مطلق قرار داده.(295)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعطای حق بدون سابقۀ استحقاق 

‏رحمت حق از همه چیز بزرگتر و به هر چیز شامل است: «داد حق‏‎ ‎‏را قابلیت شرط نیست» تو از اوّل چه بودی؟ در ظلمتِ عدمْ قابلیت‏‎ ‎‏و استعدادی نیست؛ حقّ ـ جلّ و علا ـ بی استحقاق و استعداد و‏‎ ‎‏بدون سؤال، و سابقۀ دعا تو را نعمت وجود و کمالات وجود‏‎ ‎‏بخشید؛ بسط بساط نعم غیر محصوره و رحمتهای غیر متناهیه‏‎ ‎


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 671

‏فرمود، و تمام موجوداتْ مسخر تو کرد.(296)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسان کامل، مظهر اسم رحمان 

‏أنّ الإنسان الکامل صورة مجموع العوالم بوحدته الجمعیّة وبساطته‏‎ ‎‏الذاتیّة، کما أنّ العوالم الوجودیّة صورة تفصیلیّة من الإنسان‏‎ ‎‏الکامل، فإذا کان الإنسان مظهراً لاسم الرحمن الذی هو لبسط‏‎ ‎‏حقیقة الوجود وسلسلتی النزول والصعود، کما قیل: ظهر الوجود‏‎ ‎‏ببسم الله الرحمن الرحیم،‏‎[2]‎‏ فالرحمة الرحمانیّة لبسط حقیقة‏‎ ‎‏الوجود بشراشره، والرحمة الرحیمیّة لبسط کمال الوجود‏‎[3]‎‏ فإذا‏‎ ‎‏کان مربوب اسم الرحمن الجامع لجمیع المراتب والواجد لتمام‏‎ ‎‏الحقائق الذاتیّة والعرضیّة هو الانسان الکامل، والإنسان صورة‏‎ ‎‏مجموع العوالم.‏‎[4]‎‏(297)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رأفت انسان جلوۀ رحمت حق

رأفت انبیا و اولیا

جلوۀ رحمت در پوشش غضب 

‏بدان که رحمت و رأفت و عطوفت و امثال آن، که از جلوه های‏‎ ‎‏اسماء جمالیّه الهیّه است، خدای ـ تبارک و تعالی ـ به حیوان مطلقاً‏‎ ‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 672

‏و به انسان بالخصوص، مرحمت فرموده؛ برای حفظ انواع حیوانیّه‏‎ ‎‏و حفظ نوع و نظام عائله انسانی. و این جلوه‏‏[‏‏ ای‏‏]‏‏ از رحمت‏‎ ‎‏رحمانیّه است که نظام عالم وجود، مطلقاً بر پایه آن نهاده شده.‏

‏     ‏‏و اگر این رحمت و عطوفت در حیوان و انسان نبود، رشتۀ‏‎ ‎‏حیات فردی و اجتماعی گسیخته می شد. و با این رحمت و‏‎ ‎‏عطوفت، حیوان حفظ و حضانت اولاد خود، و انسان حراست از‏‎ ‎‏عائله خود، و سلطان عادل حفظ مملکت خود می کند. اگر این‏‎ ‎‏رحمت و شفقت و رأفت نبود، هیچ مادری تحمّل مشقّتها و‏‎ ‎‏زحمتهای فوق العاده اولاد خود را نمی کرد. و این جذبۀ رحمت و‏‎ ‎‏رأفت الهی است که قلوب را به خود مجذوب نموده، و بالفطره‏‎ ‎‏حفظ نظام عالم را می فرماید.‏

‏     ‏‏این رحمت و رأفت است که معلّمین روحانی و انبیاء عظام و‏‎ ‎‏اولیاء کرام و علماء بالله را به آن مشقّتها و زحمتها اندازد؛ برای‏‎ ‎‏سعادت نوع خود و خوشبختی دائمی عائله انسانی. بلکه نزول‏‎ ‎‏وحی الهی و کتاب شریف آسمانی، صورت رحمت و رأفت الهیه‏‎ ‎‏است در عالم ملک، بلکه تمام حدود و تعزیرات و قصاص و امثال‏‎ ‎‏آن، حقیقت رحمت و رأفت است که در صورت غضب و انتقام‏‎ ‎‏جلوه نموده: «وَ ‏‏[‏‏لَکُمْ‏‏]‏‏ فِی الْقِصَاصِ حَیوةٌ یا أُولِی الأ لْبَابِ»،‏‎[5]‎‎ ‎‏بلکه جهنم رحمتی است در صورت غضب برای کسانی که لیاقت‏‎ ‎‏رسیدن به سعادت دارند. اگر تخلیصاتی و تطهیراتی که در جهنم‏‎ ‎‏می شود نبود، هرگز روی سعادت را آن اشخاص نمی دیدند.(298)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 673

انبیا، جلوۀ رحمت حق 

‏تمام انبیا یک جلوۀ رحمتی بوده است از خدای تبارک و تعالی و‏‎ ‎‏چنانچه موجودیت همۀ ما جلوۀ رحمت حق تعالی است. همین‏‎ ‎‏طور هدایت خدای تبارک و تعالی به واسطۀ انبیا، یک رحمت‏‎ ‎‏بزرگی است بر همه. رحمة للعالمین است پیغمبر، و همۀ انبیا‏‎ ‎‏رحمت بوده اند.(299)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفق و مدارا، جلوۀ رحمت 

‏رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت، از جَلَواتِ رحمت رحمانیّه و‏‎ ‎‏شؤونِ آن است. قلبی که در آن جلوه رحمت افتاده باشد و به‏‎ ‎‏بندگان خدا با نظر رحمت و عطوفت بنگرد.(300)‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 2)صفحه 674

  • . فتوحات مکیه؛ ج 2، ص 133.
  • . همان؛ ج 1، ص 102.
  • .     شیخ صدوق؛ توحید؛ ص 230، احادیث 2، 3، 5.
  • انسان کامل به سبب وحدت جمعی و بساطت ذاتی اش، صورت مجموع عوالم است؛ چنانچه عوالم وجودی، صورت تفصیلی انسان کاملند. پس در این صورت، انسان کامل مظهر اسم رحمان ـ که برای بسط حقیقت وجود و سلسله نزول و صعود است ـ می باشد؛ چنانچه گفته اند: «وجود به بسم الله الرحمن الرحیم ظهور یافت.» پس، رحمت رحمانیّه برای بسط حقیقت وجود از ابتدا تا انتهاست و رحمت رحیمیه برای بسط کمال وجود؛ و اگر مربوب اسم رحمان ـ که جامع همۀ مراتب و واجد همه حقایق ذاتی و عرضی است ـ همان انسان کامل باشد که انسان کامل [نیز] صورت همه عوالم است، آنگاه حقایقی که مورد سؤال واقع شده است در انسان به نحو بساطت و وحدت موجود هستند.
  • . ای خردمندان، شما را در قصاص زندگی است (بقره / 179).