فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

مصلحت به مثابه روش

‏اصغر افتخاری‏

‏     ‏‏مقدمه··· 9‏

‏     شناسایی مفهومی··· 12‏

‏1ـ تعریف مصلحت (لغت شناختی و اصطلاحی)··· 12‏

‏     2ـ گونه شناسی معرفتی مصلحت··· 14‏

‏(حوزه اول) مصلحت کلامی··· 14‏

‏(حوزه دوم) مصلحت فقهی··· 16‏

‏(حوزه سوم) مصلحت فلسفی··· 18‏

‏خلاصه:··· 19‏

‏     فصل دوم: مصلحت استراتژیک در اسلام··· 20‏

‏اول) قواعد سیاست عملیِ اسلام··· 21‏

‏1ـ اضطرار··· 21‏

‏2ـ اعسار··· 22‏

‏3ـ تقیّه··· 22‏

‏5 و 4 ـ «اهم و مهم» و «دفع افسد به فاسد»··· 23‏

‏     دوم) تفکیک ماهوی قواعد سیاست عملی اسلام··· 23‏

‏1ـ کاربرد:··· 24‏

‏2ـ اصالت:··· 24‏

‏3ـ ارزش نسبی:··· 24‏

‏4ـ جواز:··· 25‏

‏5 ـ تقابل حکمی:··· 25‏

‏     فصل سوم: ویژگی های مفهومی «مصلحت استراتژیک»··· 27‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 451

‏    

در تفکر سیاسی نوین شیعه··· 27‏

‏1) تزاحم··· 27‏

‏2) نسبت اصل بر فرع··· 28‏

‏3) جواز شرعی··· 28‏

‏4) فقدان اجبار متعارف··· 29‏

‏خلاصه··· 30‏

‏     مبانی استدلالی بحث مصلحت در اندیشه سیاسی امام··· 30‏

‏1ـ نگرش حکومتی امام به مصلحت··· 31‏

‏2ـ امام خمینی و طرح مصلحت به مثابه روش··· 33‏

‏3ـ مصلحت به مثابه قاعده رافع تزاحم نزد امام··· 33‏

‏خلاصه··· 34‏

‏     نتیجه گیری··· 34‏

‏     پی نوشت ها:··· 37‏

‏ ‏

العمل الحکومی

‏ودوره فی تحقیق مسؤولیات الدولة الاسلامیة‏

‏محمدعلی تسخیری‏

‏     ‏‏المقدمة··· 45‏

‏     تنبیه مهم··· 47‏

‏     وسیسیر بحثنا علیٰ النمط التالی··· 48‏

‏     الفصل الاول··· 48‏

‏     تقسیمات الحکم والفروق بینها··· 48‏

‏     الاحکام الحکومیة:··· 50‏

‏     الفروق بین الاحکام الاولیة والاحکام الولائیة:··· 50‏

‏     الفرق بین الاحکام الثانویة والاحکام الولائیة:··· 51‏

‏     الفصل الثانی··· 52‏

‏     مشروعیة الحکم الحکومی··· 52‏

‏     معیار التمییز بین الأوامر الشرعیة والولائیة:··· 56‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 452

‏    

الاصل فی المسألة:··· 57‏

‏     رابعاً: طبیعة التشریع الاسلامی و ( دلیل العقل ):··· 57‏

‏     الفصل الثالث··· 58‏

‏     مسؤولیات الدولة وملاکات الحکم الولائی··· 58‏

‏     نماذج من المؤشرات العامة ( الثابتة ):··· 62‏

‏أ ـ نظام الحکم الاسلامی:··· 62‏

‏ب ـ النظام الاقتصادی:··· 63‏

‏ج ـ النظام الاجتماعی:··· 63‏

‏د ـ نظام العلاقات الدولیة:··· 64‏

‏     ملاحظات مهمة فی البین:··· 64‏

‏الاولیٰ:··· 64‏

‏الثانیة:··· 65‏

‏الثالثة:··· 65‏

‏     الفصل الرابع··· 66‏

‏     الامکانات التشریعیة للحاکم الشرعی··· 66‏

‏     دفع وهم:··· 66‏

‏     المساحة المباحة:··· 67‏

‏     المساحة الالزامیة:··· 70‏

‏     ولی الامر وانتخاب الفتویٰ الملائمة:··· 73‏

‏     الفصل الخامس··· 76‏

‏     الامکانات والعوامل المساعدة الاخریٰ لتحقیق المسؤولیات··· 76‏

‏     طبیعة التشریع الاسلامی:··· 77‏

‏     ب ـ الارضیة المساعدة لاقامة النظام الاسلامی:··· 77‏

‏     ج ـ ایکال امر التطبیق الاسلامی إلیٰ الحاکم:··· 78‏

‏     د ـ الامکانات المالیة:··· 79‏

‏     پی نوشت ها:··· 80‏

‏ ‏

‏ 

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 453

مصلحت به عنوان پارادایم حکومت اسلامی

‏(با نگاه به شیوه های مصلحت سنجی و چارچوب های کلی مصلحت در سیاست داخلی)‏

‏سیدمحمد ناصر تقوی‏

‏     ‏‏پیش سخن··· 83‏

‏     مکانیسم های تشخیص مصلحت (شیوه های مصلحت یابی)··· 84‏

‏الف) مکانیسم درونی··· 84‏

‏ب) مکانیسم بیرونی··· 84‏

‏1) تحقق عدالت اجتماعی··· 89‏

‏2) حفظ نظام··· 90‏

‏حفظ نظام برای چه و تا کجا؟··· 91‏

‏     پی نوشت ها:··· 94‏

‏ ‏

ضوابط احکام حکومتی

‏سید علی حسینی‏

‏     ‏‏نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه··· 98‏

‏شیخ مفید و شیخ طوسی··· 98‏

‏شهید اوّل··· 103‏

‏محقق کرکی··· 104‏

‏نراقی··· 104‏

‏صاحب جواهر··· 105‏

‏شیخ انصاری··· 107‏

‏نظریۀ امام خمینی··· 108‏

‏     مصلحت در لغت و اصطلاح··· 110‏

‏     مصلحت در اصطلاح فقهی··· 111‏

‏     تفاوت مصلحت در اسلام و غرب··· 114‏

‏     تفاوت مصلحت در دیدگاه شیعه و اهل سنّت··· 115‏

‏     متعلق مصلحت··· 116‏

‏     مصلحت مسلمین··· 117‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 454

‏    

مصلحت نسل حاضر یا همۀ نسل ها··· 118‏

‏     ضوابط مصلحت··· 118‏

‏     عدم مخالفت با احکام شرعی و اهداف شریعت··· 119‏

‏     اهم و مهم··· 120‏

‏     پاسخ اجمالی به سه اشکال··· 126‏

‏     مرجع تشخیص مصلحت··· 127‏

‏     اهمیّت حفظ اسلام و نظام اسلامی··· 129‏

‏     دیدگاه امام راحل دربارۀ حفظ اسلام و نظام اسلامی··· 131‏

‏     اجرای احکام شرعی··· 133‏

‏     اجرایِ عدالت··· 136‏

‏     جایگاه عدالت اجتماعی از نگاه امام خمینی··· 139‏

‏     عدالت چیست؟··· 141‏

‏     عدالت فردی و اجتماعی··· 142‏

‏     عدالت اجتماعی در نگاه امام خمینی··· 143‏

‏1) مساوات در برابر قانون:··· 143‏

‏2) اعطای حقوق مردم:··· 144‏

‏3) نفی امتیازات طبقاتی:··· 144‏

‏     پی نوشت ها:··· 145‏

‏ ‏

ولایت فقیه و فرایند مصلحت اندیشی اجتماعی

‏سیدعباس حسینی قائم مقامی‏

‏     ‏‏مقدمه··· 153‏

‏     بررسی ماهیّت عمل سیاسی··· 154‏

‏     حکومت و حوزۀ خصوصی افراد··· 156‏

‏     نظارت ولاییِ فقیه··· 159‏

‏1) نظارت اطلاعی··· 160‏

‏2) نظارت استصوابی··· 160‏

‏3) نظارت ولایی··· 161‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 455

‏    

نظارت مقتدرانۀ فقیه، ضرورت حضور دین در ساختار قدرت سیاسی··· 162‏

‏     مصلحت شناسی··· 164‏

‏     مفهوم مصلحت··· 164‏

‏     نگاهی تطبیقی به تعارضات حقوقی و اخلاقی··· 166‏

‏     کانت و معضل تعارضات اخلاقی··· 167‏

‏     تعارض تکالیف··· 172‏

‏     حلّ فقهی تعارض حقوق و تکالیف··· 175‏

‏     مصلحت شناسی اجتماعی··· 178‏

‏     مصلحت و منفعت··· 181‏

‏     کارکرد شرعی شناخت های بشری در فرایند حاکمیّت··· 184‏

‏     حیثیت حقیقی و حقوقیِ ولیّ فقیه··· 186‏

‏     پی نوشت ها:··· 193‏

‏ ‏

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏عبدالحسین خسروپناه‏

‏     ‏‏مقدمه··· 195‏

‏     مبحث اول: ولایت فقیه و اختیارات آن··· 197‏

‏1ـ  ولایت مقیده فقیه··· 197‏

‏2ـ ولایت مطلقه فقیه··· 198‏

‏     مبحث دوم: احکام اولیه، ثانویه و حکومتی··· 202‏

‏1ـ حکم تکلیفی:··· 204‏

‏2ـ حکم وضعی:··· 204‏

‏3ـ حکم واقعی:··· 204‏

‏4ـ حکم ظاهری:··· 204‏

‏5 ـ حکم اولی:··· 204‏

‏6ـ حکم ثانوی:··· 205‏

‏7ـ حکم حکومتی:··· 205‏


 مبحث سوم: جایگاه مصلحت در فقه شیعه و سنی··· 211‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 456

1ـ مصلحت در لغت··· 211‏

‏2ـ مصلحت در فقه اهل سنّت··· 212‏

‏3ـ مصلحت در فقه شیعه··· 222‏

‏     مبحث چهارم: «چالش های فقه المصلحة»··· 248‏

‏     نتیجه گیری··· 253‏

‏     پی نوشت ها:··· 256‏

‏ ‏

ماهیت و آثار فقهی سرپیچی از احکام حکومتی

‏سیف الله  صرامی‏

‏     ‏‏مقدمه··· 265‏

‏درآمد و طرح موضوع··· 265‏

‏     بخش اوّل: کلیات··· 266‏

‏1) ضرورت تحقیق··· 266‏

‏2) تعریف حکم حکومتی··· 267‏

‏3) سرپیچی و تمییز آن از برخی عناوین قابل اشتباه··· 269‏

‏     بخش دوّم: بررسی موضوع در ترازوی ادله··· 270‏

‏1) تأسیس اصل در مسئله··· 272‏

‏2) وجوب اطاعت در آیه اولی الامر··· 272‏

‏3) روایات اطاعت از حکومت··· 275‏

‏4 ـ نتیجه گیری:··· 281‏

‏     چند نکته:··· 281‏

‏     پی نوشت ها:··· 284‏

‏ ‏

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

‏حسین علی احمدی‏

‏     ‏‏مقدمه··· 285‏

‏     1) تعریف مصلحت عامّه··· 287‏

‏     2) رابطه مصلحت و ضرورت··· 287‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 457

‏    

3) تقسیمات احکام··· 288‏

‏الف ـ احکام مولوی.··· 289‏

‏میزان درک عقل بشری از احکام مولوی شرعی··· 289‏

‏ب ـ احکام امضایی··· 291‏

‏1 ـ ب ـ نقش سکوت در احکام امضایی··· 291‏

‏2 ـ ب ـ تأثیر امضا در احکام امضایی··· 292‏

‏3 ـ ب ـ تأثیر تخطئه در احکام امضایی··· 292‏

‏4 ـ ب ـ رابطۀ بین سکوت و ردع··· 293‏

‏جمع بندی··· 294‏

‏ج ـ احکام ارشادی··· 294‏

‏د ـ احکام ولایی و حکومتی··· 296‏

‏     بخش دوّم: بررسی حجیت مصالح و مفاسد عامّه··· 297‏

‏1) تاریخچه و نظریات فقها··· 299‏

‏2) ادله حجیت مصالح و مفاسد در انواع احکام··· 300‏

‏     3) کیفیت حجیت عقل در درک مصالح و مفاسد··· 303‏

‏الف ـ مفسّر وحی بودن عقل··· 304‏

‏ب ـ عقل منبع مستقل در طول سایر منابع··· 305‏

‏ج ـ عقل منبع مستقل در عرض سایر منابع فقهی··· 305‏

‏     4) عقل جاعل حکم است یا کاشف از وحی؟··· 305‏

‏     بخش سوم: قلمرو و نقش مصالح و مفاسد در فقه اسلامی··· 307‏

‏1) قلمرو کاربرد مصالح و مفاسد··· 308‏

‏2) مُدرک مصالح و مفاسد··· 309‏

‏3) آثار و نقش مفاسد و مصالح··· 310‏

‏     پی نوشت ها:··· 317‏

‏ ‏

مصلحت نظام در اندیشۀ امام خمینی

‏فاکر میبدی‏

‏ ‏‏مقدمه··· 319‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 458

‏    

بخش اوّل: کلیات··· 320‏

‏1) تعریف مصلحت··· 320‏

‏2) اقسام مصلحت··· 321‏

‏3) تقدم و تأخر مصالح··· 323‏

‏4) مصلحت نظام··· 324‏

‏3) ضوابط مصلحت··· 325‏


‏ بخش دوّم: مبانی مصلحت نظام و حفظ آن··· 328‏


‏1) معنای مصلحت نظام و حفظ آن··· 328‏

‏2) مرجع تشخیص مصلحت··· 330‏

‏3) شکل گیری و قانون مند شدن مجمع تشخیص مصلحت··· 331‏

‏3 ـ 1 ـ سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت··· 332‏

‏4) اختیارات مجمع تشخیص مصلحت··· 333‏

‏5) دیدگاه فقهی امام نسبت به مجمع تشخیص مصلحت··· 335‏

‏الف ـ حکم اولی و ثانوی··· 335‏

‏ب ـ حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی··· 336‏

‏ج ـ ماهیت حکم حکومتی··· 336‏

‏د ـ اولی بودن ولایت فقیه··· 338‏

‏ه ـ ملاک های حکم اولی و ثانوی··· 338‏

‏و ـ اولی بودن حکم حکومتی··· 339‏

‏ز ـ تفکیک بین حکم ولی فقیه و مجمع تشخیص مصلحت··· 340‏

‏7) ماهیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت··· 341‏

‏8) قلمرو مصلحت··· 343‏

‏9) تزاحم مصالح··· 346‏

‏دو نکته اساسی··· 347‏

‏پی نوشت ها:··· 348‏

‏ ‏

جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)

‏جواد فخار طوسی‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 459

‏     ‏

‏سرآغاز··· 351‏

‏     1ـ ماهیت مصلحت··· 352‏

‏     2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی··· 353‏

‏1ـ مصالح مرسله:··· 355‏

‏نقد و بررسی··· 356‏

‏     مبانی نظریۀ مصالح مرسله:··· 357‏

‏     سدّ ذرایع··· 360‏

‏     بنیان نظریۀ سد ذرایع··· 362‏

‏     نتیجۀ بحث:··· 366‏

‏3ـ عرف··· 366‏

‏     دلایل حجّیت عرف··· 367‏

‏     نظر شیعه در مورد عرف··· 368‏

‏4ـ استحسان··· 368‏

‏     فصل سوم: رابطۀ مصلحت و موضوعات احکام شرعی··· 369‏

‏4ـ مصلحت در بُعْد اجتماعی آن (مصلحت عمومی)··· 371‏

‏     2ـ لزوم نظارت فقیه اعلم··· 389‏

‏     خلاصۀ آن چه گفته شد و پاسخ به چند پرسش:··· 391‏

‏     پی نوشت ها··· 394‏

‏ ‏

نقش مشورت و مشارکت در فرایند تصمیم سازی

‏با نگاهی تاریخی و تطبیقی‏

‏احمد مبلغی‏

‏الف) برابر سازی··· 400‏

‏ب) نگاه تاریخی··· 401‏

‏     مراحل تطوّر تاریخی مشورت··· 401‏

‏مرحلۀ دوم: فرمایشی شدن مشورت··· 403‏

‏مرحلۀ سوم: تلاشی دوباره برای بردن مشورت به میان مردم··· 403‏

‏مرحلۀ چهارم: راه یابی مشورت به کاخ··· 405‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 460

مرحلۀ پنجم: مشورت و اظهار نظر، ابزار مهاری چند جانبه··· 405‏

‏مرحلۀ ششم: دور افتادن اندیشۀ مشورت از تئوریِ حکومتِ مشروع··· 407‏

‏مرحلۀ هفتم: آغاز ترکیب تئوریک مشورت و حکومت··· 409‏

‏1) نظریّۀ تصمیم سازی مبارزاتی··· 410‏

‏2) نظریّۀ حکومت مشروع··· 410‏

‏3) نظریّه مشورت در حکومت مشروع··· 410‏

‏     تحلیل دیدگاه امام··· 412‏

‏     مبانی سیاسی امام··· 412‏

‏1) اصل مشارکت در تعیین سرنوشت··· 413‏

‏2) دست یابی به تصمیم های عقلانی··· 414‏

‏1) اسلام و تکیه بر مردم··· 415‏

‏2) نگاه داری مردم··· 416‏

‏الف) بازگذاشتن باب اجتهاد··· 417‏

‏ب) بازگذاشتن باب انتقاد··· 417‏

‏ج) باز گذاشتن باب اختلاف و ابراز سلیقه··· 418‏

‏     آفت شناسی ساختار مشارکت جویانه··· 419‏

‏1) مشکلات مطرح در علوم سیاسی··· 419‏

‏الف) تصمیم گیری فرایندی شبه ماشینی است··· 420‏

‏ب: "لابی ها" سدّ راه عقلانیّت در فرایند تصمیم گیری··· 420‏

‏2) مشکلات مشارکت عمومی از نگاه امام··· 422‏

‏1) هیاهو و دشمنی جویی سدّ راه عقلانیت··· 422‏

‏2) بی دقّتیِ منتقد در ادایِ جملات، تهدیدی نسبت به کرامت انسان ها··· 422‏

‏3) پای بند نبودن به اصولِ دوستی، تهدیدی برای وحدت··· 422‏

‏     طرح مباحثی برای پژوهش··· 423‏

‏1) امام و نگاه فقهی به مشارکت··· 423‏

‏2) آیا با تکیه بر اندیشه امام می توان ساختاری برای تصمیم گیری ارائه داد؟··· 425‏

‏الف) تفکیک میان سه بعد مرتبط به تصمیم؛··· 426‏

‏1 ـ سرعت در تصمیم گیری··· 426‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 461

2 ـ قاطعیت در تصمیم گیری··· 426‏

‏3 ـ جزمیّت در تصمیم بعد از اتخاذ آن··· 426‏

‏ب) مرزبندی میان ارشاد و مشارکت و توجّه به جایگاه و کارکرد هر یک··· 427‏

‏     3) چه ساختاری را می توان برگرفت: متمرکز یا غیر متمرکز؟··· 427‏

‏پی نوشت ها··· 430‏

‏ ‏

طرح مصلحت در اندیشه امام خمینی و تحلیلی بر آن

‏محمد منصورنژاد‏

‏     ‏‏الف ـ مصلحت در آثار امام خمینی:··· 433‏

‏1ـ واژه صلاح··· 433‏

‏2ـ مصالح کشور··· 434‏

‏3ـ مصالح مسلمین··· 434‏

‏4 - مجمع تشخیص مصلحت··· 434‏

‏5 ـ مصلحت اسلام··· 437‏

‏6ـ مصلحت نظام··· 437‏

‏7ـ مصلحت زجرکشیده ها و ...··· 437‏

‏     ب ـ تحلیل اندیشۀ حضرت امام خمینی در باب مصلحت:··· 438‏

‏2) مصلحت مردم در کنار مصلحت اسلام··· 440‏

‏3) جایگاه مصلحت در اندیشه امام··· 441‏

‏4) مصلحت مدار حکم حاکم··· 442‏

‏5) قانون گرایی در اندیشه حضرت امام··· 443‏

‏6) توان تشخیص مصلحت از معیارهای گزینش فقیه حاکم··· 443‏

‏7) نتیجه گیری··· 444‏

‏پی نوشت ها:··· 445‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: احکام حکومتی و مصلحتصفحه 462