فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع

‏ ‏

‏1. خمینی، روح الله ؛ ‏‏آداب الصلوة‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1370 ش.‏

‏2. خمینی، روح الله ؛ ‏‏انوارالهدایة فی تعلیقة علی الکفایه‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1372 ش. ‏

‏3. خمینی، روح الله ؛ ‏‏تعلیقات علی شرح فصوص الحکم‏‏؛ ؛ دفتر تبلیغات اسلامی قم؛ چاپ اول، 1368 ش.‏

‏4. خمینی، روح الله ؛ ‏‏التعلیقة علی الفوائد الرضویه‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1375 ش.‏

‏5. خمینی، روح الله ؛ ‏‏تفسیر سورۀ حمد‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1375 ش.‏

‏6. اردبیلی، عبدالغنی؛ ‏‏تقریرات اسفار‏‏؛ نسخۀ خطی موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).‏

‏7. خمینی، روح الله ؛ ‏‏جلوه های رحمانی‏‏؛ معاونت فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ چاپ اول، 1371.‏

‏8. خمینی، روح الله ؛ ‏‏جهاد اکبر‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1372 ش.‏

‏9. خمینی، روح الله ؛ ‏‏چهل حدیث‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول،‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 595

‏1371 ش.‏

‏10. خمینی، روح الله ؛ ‏‏الرسائل: رسالة التعادل و التراجیح و رسالة فی الاجتهاد و التقلید‏‏؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1368 ش.‏

‏11. خمینی، روح الله ؛ ‏‏ره عشق‏‏؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ چاپ اول، 1368 ش.‏

‏12. خمینی، روح الله ؛ ‏‏سرالصلوة‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1369 ش.‏

‏13. خمینی، روح الله ؛ ‏‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1377 ش.‏

‏14. خمینی، روح الله ؛ ‏‏شرح دعای سحر‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1374 ش.‏

‏15. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ ‏‏صحیفۀ امام‏‏ (مجموعۀ 22 جلدی)؛ چاپ اول، 1378 ش.‏

‏16. خمینی، روح الله ؛ ‏‏کتاب البیع‏‏؛ قم: چاپ مهر.‏

‏17. خمینی، روح الله ؛ ‏‏کشف الاسرار‏‏؛ قم: انتشارات مصطفوی.‏

‏18. خمینی، روح الله ؛ ‏‏مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1373 ش.‏

‏19. خمینی، روح الله ؛ ‏‏ولایت فقیه‏‏؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ چاپ اول، 1373 ش.‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 596

فهرست منابع تحقیق و تعلیقات

‏ ‏

‏الطبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب؛ ‏‏الاحتجاج‏‏ (تعلیق سید محمدباقر الموسوی الخرسان)؛ نشر المرتضی، 1403 ه . ق.‏

‏آملی، حیدر؛ ‏‏اسرارالشریعة و اطوارالطریقة و انوارالحقیقة‏‏ (مقدمه و تصحیح محمد خواجوی)؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362 ه . ش.‏

‏شیرازی، صدرالدین محمد؛ ‏‏الاسفارالاربعة‏‏؛ قم: مکتبة مصطفوی.‏

‏کلینی، محمدبن یعقوب؛ ‏‏اصول کافی‏‏؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1388 ه . ق.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏اعتقادات‏‏؛ مرکز نشر کتاب، 1370 ه . ق.‏

‏مجلسی (علامه)، محمدباقر؛ ‏‏اعتقادات‏‏؛ اصفهان: مکتبة المجلسی، 1409 ه . ق.‏

‏زرکلی، خیرالدین؛ ‏‏الاعلام‏‏؛ چ 2، 1373 ه . ق.‏

‏امین، محسن؛ ‏‏اعیان الشیعه‏‏؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.‏

‏ابن طاووس، سیدعلی؛ ‏‏اقبال الاعمال‏‏ (تحقیق عبدالجواد قیومی)؛ قم: مکتب الاعلام الاسلامی.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏امالی‏‏ (مجالس)؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1400 ه . ق. ‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 597

‏ابن الشجری؛ ‏‏امالی‏‏؛ مصر.‏

‏مجلسی (علامه)، محمدباقر؛ ‏‏بحارالانوار‏‏؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، 1403 ه . ق. ‏

‏الصفار، محمدبن الحسن بن فروخ؛ ‏‏بصائرالدرجات‏‏ (تصحیح و تعلیق میرزاحسن کوچه باغی)؛ تهران: منشورات اعلمی، 1362 ه . ش.‏

‏تاریخ الامم و الملوک‏‏ (تاریخ طبری)، (تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم)؛ لبنان: دارالتراث.‏

‏الخطیب البغدادی، حافظ ابی بکر احمدبن علی؛ ‏‏تاریخ بغداد‏‏؛ چ 1، قاهره: مکتبة الخانجی، 1349 ه . ق.‏

‏ابن عربی، محیی الدین؛ ‏‏التجلیات الالهیة ‏‏(تحقیق عثمان یحیی)؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1367 ه . ش.‏

‏سبط ابن الجوزی؛ ‏‏تذکرة الخواصّ‏‏؛ تهران: 1285 ه .ق.‏

‏خمینی، روح الله ؛ ‏‏التعلیقة علی فوائد الرضویة‏‏؛ چ 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1375 ش.‏

‏ابن کثیر دمشقی؛ ‏‏تفسیر ابن کثیر‏‏، بیروت، 1415 ه . ق.‏

‏بحرانی، هاشم؛ ‏‏تفسیر برهان‏‏؛ قم: منشورات اسماعیلیان.‏

‏ثعلبی؛ ‏‏تفسیر ثعلبی ‏‏(الکشف و البیان فی تفسیر القرآن)؛ مصر: دارالمعرفة.‏

‏ابن جریر طبری؛ ‏‏تفسیر جامع البیان‏‏؛ بیروت، 1406 ه . ق.‏

‏عیّاشی، محمدبن مسعود؛ ‏‏تفسیر عیّاشی‏‏ (تحقیق سید هاشم رسولی)؛ بیروت: مکتبة الاعلمی.‏

‏انصاری قرطبی، محمدبن احمد؛ ‏‏تفسیر قرطبی ‏‏(الجامع لاحکام القرآن)؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی.‏

‏فخر رازی؛ ‏‏تفسیر کبیر‏‏؛ مطبعة البهیة المصریة.‏

‏زمخشری، محمد بن عمر؛ ‏‏تفسیر کشّاف‏‏؛ بیروت: دارالفکر، 1397 ه . ق.‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 598

‏حویزی، عبد علی بن جمعه؛ ‏‏تفسیر نورالثقلین‏‏ (تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولی محلاتی)؛ قم: مطبعة الحکمة.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏التوحید‏‏ (تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی)؛ مکتبة الصدوق، 1391 ه . ق.‏

‏نراقی، محمد مهدی؛ ‏‏جامع السعادات‏‏؛ چ 4، بیروت: منشورات الاعلمی للمطبوعات.‏

‏ابن سودة، محمدبن عیسی؛ ‏‏الجامع الصحیح ‏‏(سنن ترمذی)؛ بیروت: دارالفکر.‏

‏مجلسی (علامه)، محمدباقر؛ ‏‏جلاء العیون‏‏؛ تهران.‏

‏نسائی؛‏‏ خصائص امیرالمؤمنین‏‏؛ تهران، 1389 ه . ق.‏

‏قمی (شیخ)، عباس؛ ‏‏دمع السجوم فی ترجمة نفس المهموم‏‏؛ ترجمه علاّمه شعرانی.‏

‏تهرانی (شیخ)، آقا بزرگ؛ ‏‏الذریعة الی تصانیف الشیعة‏‏؛ بیروت: دارالاضواء. ‏

‏مجلسی (علاّمه)، محمدباقر؛ ‏‏زادالمعاد.‏

‏ابن هشام؛ ‏‏سیرة النبویّة ‏‏(با تعلیق عمر عبدالسلام تدمری)؛ بیروت: دارالکتاب العربی، 1409 ه . ق. ‏

‏الحلبی، علی بن برهان الدین؛ ‏‏السیرة الحلبیة‏‏؛ بیروت: دارالمعرفة.‏

‏المحقق الطوسی؛ ‏‏شرح الاشارات و التنبیهات‏‏؛ مرکز نشر کتاب، 1404 ه . ق.‏

‏قیصری؛ ‏‏شرح فصوص الحکم‏‏؛ قم: انتشارات بیدار.‏

‏ابن ابی الحدید؛ ‏‏شرح نهج البلاغة‏‏ (تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم)؛ دار احیاء الکتب المرتبه، 1378 ه . ق.‏

‏نبهانی بیروتی (شیخ)، یوسف؛ ‏‏الشرف المؤبّد لآل محمّد‏‏؛ بیروت، 1309 ه . ق.‏

‏حاکم حسکانی؛ ‏‏شواهد التنزیل ‏‏(تحقیق شیخ محمدباقر محمودی)؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1393 ه . ق.‏

‏بخاری، محمد بن اسماعیل؛ ‏‏الصحیح‏‏؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1401 ه . ق.‏؛

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 599

‏بیروت: دار ابن کثیر دمشق، 1410 ه . ق.‏

‏قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ ‏‏الصحیح‏‏؛ بیروت: دارالفکر، 1412 ه . ق.؛ مصر: مکتبه و مطبعة محمدعلی صبح و اولاده.‏

‏امام زین العابدین(ع)؛ ‏‏صحیفۀ سجادیه‏‏؛ قم: انتشارات اسوه، 1408 ه . ق.‏

‏عسقلانی، ابن حجر؛ ‏‏الصواعق المحرقة‏‏. ‏

‏میرحامد حسین هندی؛ ‏‏عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار‏‏؛ قم: منشورات مدرسة الامام المهدی، 1406 ه . ق.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏علل الشرایع‏‏؛ دار احیاءالتراث العربی، 1385 ه . ق. ‏

‏فیض کاشانی؛ ‏‏علم الیقین‏‏؛ قم: انتشارات بیدار، 1358 ه . ش.‏

‏احسائی (ابن جمهور)، محمدبن علی بن ابراهیم؛ ‏‏عوالی اللئالی ‏‏(تحقیق مجتبی عراقی)؛ قم: مطبعۀ سیدالشهداء، 1403 ه . ق.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏عیون اخبارالرضا(ع)‏‏؛ نجف: المطبعه الحیدریة، 1390 ه . ق.‏

‏بحرانی، هاشم؛ ‏‏غایة المرام فی حجة الخصام عن طریق الخاصّ والعام‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات (چاپ سنگی).‏

‏امینی نجفی (علامه)، عبدالحسین؛ ‏‏الغدیر‏‏؛ بیروت: دارالکتاب العربی، 1387 ه . ق.‏

‏طوسی (شیخ)؛ ‏‏الغیبة‏‏، نجف، 1385 ه . ق.‏

‏ابن عربی، محیی الدین؛ ‏‏الفتوحات المکیّة‏‏؛ بیروت: دار صادر.‏

‏ابن عربی، محیی الدین؛ ‏‏الفتوحات المکیّة‏‏ (تحقق و تقدیم عثمان یحیی)؛ قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1392 ه . ق.‏

‏جوینی خراسانی، ابراهیم بن محمد؛ ‏‏فرائدالسمطین فی فضائل المرتضی و البتول و‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 600

‏السبطین و الائمة من ذریتهم(ع)‏‏ (تحقیق و تعلیق، شیخ محمدباقر محمودی)؛ بیروت: مؤسسة المحمودی، 1398 ه . ق.‏

‏کلینی، محمدبن یعقوب؛ ‏‏فروع کافی‏‏؛ دارالکتب الاسلامیة، 1367 ه . ش.‏

‏ابن عربی، محیی الدین؛ ‏‏فصوص الحکم‏‏ (با تعلیق ابوالعلا عفیفی)؛ بیروت: دارصادر ‏؛ ‏تهران: مکتبة الزهراء(ع)، 1366 ش. ‏

‏شرف الدین، عبدالحسین؛ ‏‏الفصول المهمّة فی تألیف الأمّة‏‏؛ نجف.‏

‏مالکی، ابن صبّاغ؛ ‏‏الفصول المهمّة‏‏؛ تهران، 1950 م.‏

‏مغربی (قاضی)، عیاض؛ ‏‏کتاب الشفاء‏‏؛ مصر، 1313 ه . ق.‏

‏اربلی، علی بن عیسی؛ ‏‏کشف الغمّة فی معرفة الائمة‏‏ (تعلیق سید هاشم رسولی)؛ تبریز: ناشر حاج سید علی بنی هاشمی.‏

‏فیض کاشانی؛ ‏‏کلمات مکنونة‏‏ (تصحیح و تعلیق عطاردی)؛ تهران: انتشارات فراهانی، 1360 ه . ش.‏

‏سعدی، مصلح بن عبدالله ؛ ‏‏کلیات سعدی‏‏؛ تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 1371 ه . ش.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏کمال الدین و تمام النعمة‏‏؛ تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1395 ه . ق.‏

‏عسقلانی، ابن حجر؛ ‏‏لسان المیزان‏‏؛ حیدرآباد، 1329 ه . ق.‏

‏ابن طاووس، علی؛ ‏‏اللهوف علی قتل الطفوف‏‏؛ انتشارات جهان.‏

‏بلخی(مولوی)، جلال الدین محمد؛ ‏‏مثنوی معنوی‏‏ (تصحیح نیکلسون)؛ نشر طلوع، 1933 م.‏

‏طبرسی، فضل بن حسن؛ ‏‏مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏‏؛ قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1403 ه . ق.‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 601

‏فیض کاشانی؛ ‏‏المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیاء‏‏ (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)؛ تهران: مکتبة الصدوق، 1339 ش.‏

‏مجلسی (علامه)، محمدباقر؛ ‏‏مرآة العقول‏‏؛ دارالکتب الاسلامیة، 1363 ه . ش. ‏

‏شرف الدین؛ ‏‏المراجعات‏‏؛ تهران: کتابخانۀ بزرگ اسلامی.‏

‏رازی (شیخ)، نجم الدین؛ ‏‏مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد‏‏؛ تهران: کتابخانۀ سنائی، 1363 ه . ش .‏

‏نوری طبرسی (میرزا)، حسین؛ ‏‏مستدرک الوسائل‏‏، قم: مؤسسة آل البیت(ع)، 1407 ه . ق.‏

‏مسندالامام احمد بن حنبل‏‏؛ بیروت: احیاء الثراث العربی ؛ مصر: المطبعة المیمنیة، 1313 ه . ق.‏

‏البرسی (الشیخ)، رجب؛ ‏‏مشارق انوارالیقین فی اسرار امیرالمؤمنین(ع)‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.‏

‏مصباح الشریعة‏‏؛ منسوب به امام صادق(ع).‏

‏طوسی، محمدبن حسن؛ ‏‏مصباح المتهجّد و سلاح المتعبد‏‏؛ چاپ سنگی.‏

‏خمینی، روح الله ؛ ‏‏مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة‏‏؛ چ 1، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)؛ 1372 ه . ش.‏

‏کاشانی، عزالدین محمد بن علی؛ ‏‏مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة‏‏؛ چاپخانه مجلس.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏معانی الاخبار‏‏ (تصحیح علی اکبر غفاری)؛ قم: انتشارات اسلامی، 1361 ه . ش.‏

‏قمی (شیخ)، عبّاس؛ ‏‏مفاتیح الجنان‏‏؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.‏

‏قونیوی، محمدبن اسحاق؛ ‏‏مفتاح الغیب و الشهود‏‏ (الوجود). ‏

‏انصاری (شیخ)، مرتضی؛ ‏‏المکاسب المحرّمة‏‏؛ خط: طاهر خوشنویس، تبریز، 1375 ه . ق.‏

‏ابن شهر آشوب، محمدبن علی؛ ‏‏مناقب آل ابی طالب‏‏؛ قم: انتشارات علامه.‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 602

‏ابن المغازلی، ابی الحسن علی بن محمد؛ ‏‏المناقب‏‏، تهران: مکتبة الاسلامیه، 1402 ه . ق.‏

‏خوارزمی، خطیب؛ ‏‏المناقب‏‏ (علی بن ابی طالب)؛ تبریز.‏

‏قمی (صدوق)، محمدبن علی بن بابویه؛ ‏‏من لا یحضره الفقیه‏‏؛ بیروت: دارالتعارف، 1401 ه . ق.‏

‏صفوری شافعی، عبدالرحمان؛ ‏‏نزهة المجالس و منتخب النفائس‏‏؛ مصر، 1307 ه . ق.‏

‏القونیوی؛ ‏‏النصوص‏‏ (تصحیح سید جلال الدین آشتیانی)؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362 ه . ش.‏

‏اصفهانی، ابونعیم؛ ‏‏النورالمشتعل‏‏؛ تهران، 1406 ه . ق.‏

‏سید رضی (گردآورنده)؛ ‏‏نهج البلاغة‏‏؛ ترجمه و شرح فیض الاسلام.‏

‏القندوزی؛ ‏‏ینابیع المودّة‏‏؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی.‏

‎ ‎

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 603