فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

بخش اول: انسان کامل ..... 1

فصل اول: حقیقت خلافت و خلیفةاللَّه ..... 3

‏هویت غیبی احدی در بطون مطلق ..... 3‏

‏مُظهر حقیقت غیبیّه در آینه اسما و صفات ..... 4‏

‏دو وجه خلیفه الهی ..... 4‏

‏نخستین استفاضه فیض اقدس ..... 5‏

‏خلافت در ظهور و تعیّن به اسما و صفات ..... 6‏

‏خلافت، اعظم شئون الهی ..... 6‏

‏خلافت، مقام استجماع حقایق الهی ..... 7‏

‏ارتباط خلیفه کبرا با اسما و صفات ..... 8‏

‏خلیفه خداوند مستجمع صفات متقابل ..... 8‏

‏روح خلافت محمّدی (ص) و اصل و مبدأ آن ..... 9‏

‏ظهور الوهیت، حقیقت خلافت ..... 10‏

‏باطن خلافت ختمی و ولایت علوی ..... 10‏

‏روح ولایت و اصل حقیقت خلافت ..... 11‏

‏خلیفه خداوند، مظهر فنای مطلق ..... 12‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 517

‏فقر محض حقیقت خلافت ..... 12‏

‏عدم استقلال خلیفه در تصرف ..... 12‏

فصل دوم: انسان کامل، مظهر اسما و صفات خداوند ..... 15

‏خلیفه خدا در زمین مظهر اسم اعظم و عین ثابت محمّدی (ص) ..... 15‏

‏عین ثابت انسان کامل صورت اسم «اللَّه» ..... 16‏

‏خلیفه خدا در ظهور به مرتبه جامعیّت ..... 16‏

‏انسان کامل، آینه اتم شهود نفس حق ..... 17‏

‏انسان کامل، آینه شهود ذات و تمامی اشیاء ..... 18‏

‏مظهر اسم جامع و مرآت تجلّی آن ..... 19‏

‏مظهر اسم جامع و مرآت تجلّی آن ..... 20‏

‏تجلّی بلاواسطه برای انسان کامل ..... 22‏

‏سرّ خلافت انسان کامل بر جهانیان و سجود ملائکه بر آدم ..... 22‏

‏تجلّی تامّ حقیقت اسم اعظم بر اهل بیت (ع) ..... 23‏

‏انسان کامل، کاملترین مظهر خداوند ..... 24‏

‏انسان کامل مظهر و مجلای جمیع شئون الهی ..... 25‏

‏انسان کامل، دارای مقام برزخیت کبرا ..... 26‏

‏ظل اللَّه، حقیقت انسان کامل ..... 26‏

‏اسم اعظم، مبدأ خلقت انسان کامل ..... 27‏

‏اهل بیت (ع) مقام ظهور اسم اعلا ..... 27‏

‏انسان کامل، اتمّ کلمات الهی ..... 27‏

‏مظهر حضرت احدیّت و واحدیّت ..... 29‏

‏انسان کامل، مظهر احدیّت جمع تعیّنات ..... 29‏

‏انسان کامل مودع حقایق ..... 29‏

‏معبود انسان کامل ..... 30‏

فصل سوم: انسان کامل در نظام تکوین ..... 31


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 518

اوصاف وجودی انسان کامل ..... 31

‏مثل «اللَّه» و مخلوق بر صورت حق ..... 31‏

‏انطوای جمیع عوالم در انسان کامل ..... 31‏

‏مربّای اسم اعظم ..... 32‏

‏حجت اکبر خداوند ..... 33‏

‏جامع مراتب غیب و شهادت ..... 33‏

‏علوّ ذاتی انسان کامل ..... 34‏

‏مسیر انسان از اعلی علیین تا اسفل سافلین ..... 35‏

‏جامع جمیع سلسله وجود ..... 35‏

‏تمام دایره هستی ..... 36‏

‏بیان مقامات سه گانه در انسان کامل ..... 37‏

‏انسان کامل صورت مجموع عوالم و عوالم صورت تفصیلی انسان ..... 38‏

‏محور خلقت ..... 38‏

‏تفاوت وجوب در حق و انسان کامل ..... 39‏

‏نسبت بین عین ثابت انسان کامل و سایر اعیان ..... 39‏

‏وجود موجودات ظلّ وجود انسان کامل ..... 39‏

‏عین ثابت انسان، اولین ظهور اعیان ثابته ..... 39‏

‏ارتباط ظاهر و مظهر ..... 41‏

‏خلافت عین انسان بر تمامی اعیان ..... 41‏

‏ظهور در تمامی اعیان به تناسب استعداد آنها ..... 42‏

‏معیّت قیّومیّه انسان با سایر اعیان ..... 43‏

‏کیفیت تعیّن عین ثابت انسان کامل و سایر اعیان ..... 43‏

‏اسما و اعیان تجلّی عین ثابت حقیقت محمدیّه (ص) ..... 44‏

‏وجوه ملکی حضرت محمّد (ص) مجمل حقیقت کلیه ..... 44‏

‏احاطه انسان کامل بر جمیع مراتب وجود ..... 45‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 519

احاطه انسان کامل بر جمیع مراتب وجود ..... 46

‏انسان کامل بدأ و ختم وجود ..... 47‏

‏فاتحه و خاتمه کتاب تکوین ..... 48‏

‏اول و آخر بودن در عین یکدیگر ..... 49‏

‏انسان کامل، اولین ظهور وجود ..... 51‏

‏نخستین فلق صبح ازل ..... 51‏

‏عالم ملک، مقدّمه وجود انسان کامل ..... 52‏

‏واسطه در رجوع موجودات به سوی حق تعالی ..... 53‏

‏رجوع به انسان کامل، رجوع به «اللَّه» ..... 54‏

‏واسطه در ایجاد و رجوع موجودات ..... 54‏

‏واسطه برپایی قیامت کبرای اعیان خارجی ..... 54‏

‏معاد موجودات به معاد انسان کامل ..... 55‏

‏واسطه معاد جمیع موجودات ..... 56‏

فصل چهارم: برخی اوصاف وجودی انسان کامل ..... 57

‏خضوع عالم طبیعت در برابر انسان کامل ..... 57‏

‏احاطه علمی بر جمیع موجودات عوالم ..... 57‏

‏آگاهی از علم ربوبی ..... 58‏

‏صاحب مقام برزخ البرازخ ..... 58‏

‏معنای نفی «مقام» از انسان کامل ..... 59‏

‏وحدت حقیقت انسان کامل با قرآن کریم در حضرت غیب ..... 59‏

‏صاحب مقام وسطیت و برزخیت کبرا ..... 60‏

‏صراط انسان کامل بر صراط ربّ او ..... 60‏

‏صاحب صراط منعم علیهم ..... 61‏

‏وحدت عابد و معبود در انسان کامل ..... 61‏

‏انسان کامل، کعبه تجلّی فعلی ..... 62‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 520

‏احاطه نور فطرت انسان کامل بر تمام انوار ..... 62‏

‏صاحب مقام تحقق به جمع بین ظاهر و باطن و اوّل و آخر ..... 63‏

‏عدم تأخیر در اجابت دعای انسان کامل ..... 63‏

‏عدم تأخیر در اجابت دعای انسان کامل ..... 64‏

‏غایت سفر روحانی انسان کامل ..... 66‏

‏یگانه راه وصول به فنای ذاتی ..... 66‏

‏حصول حقیقت اخلاص در انسان کامل ..... 66‏

فصل پنجم: مصادیق انسان کامل ..... 67

‏پیغمبر اکرم (ص) ..... 67‏

‏پیغمبر اکرم (ص) ..... 67‏

‏حقیقت محمدیه (ص) ..... 68‏

‏وجود مبارک علوی- علیه السلام ..... 68‏

‏ائمه هدی و امام زمان- علیه السلام ..... 68‏

‏پیامبر، ائمه و حضرت آدم علیهم السلام ..... 69‏

بخش دوم: ولایت ..... 71

فصل اول: حقیقت و مفهوم ولایت ..... 73

‏ولایت، فنا کردن رسوم عبودیت ..... 73‏

‏ولایت، جمع شئون الهی ..... 73‏

‏ظهور الوهیت حقیقت ولایت ..... 73‏

‏فیض منبسط، حقیقت ولایت ..... 74‏

‏ولایت، تعین اوّل اسم اعظم ..... 75‏

‏ولایت، سرّ سببیّت ..... 75‏

‏حقیقت ولایت و اتحاد آن با خلافت ..... 76‏

‏هیأت روحانیت ولایت ..... 76‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 521

‏تفاوت احاطه کرات روحانی با کرات حسی ..... 76‏

‏ولایت، باطن خلافت ..... 77‏

‏سرّ شمول حیطه ولایت بر جمیع ذرات عالم ..... 79‏

‏سبب قیّومیّت معصومین- علیهم السلام- ..... 79‏

‏پیوند اقرار به توحید با اقرار به ولایت ..... 81‏

‏ولایت کمال دین و اتمام نعمت ..... 81‏

‏تفاوت وِلایت و وَلایت ..... 83‏

‏ولایت، باطن و روح قرآن ..... 84‏

‏کیفیت تخلع به خلعت ولایت ..... 84‏

‏سرّ اختلاف مرتبه اولیا ..... 85‏

‏پیامبر (ص) ولیّ مطلق ..... 85‏

‏گشوده شدن باب اسما و صفات (فتح باب ولایت) ..... 86‏

‏ولایت، امانت الهی ..... 87‏

‏ولایت، امانت الهی ..... 87‏

‏ولایت، امانت الهی ..... 87‏

فصل دوم: اتّحاد ائمه (ع) با پیامبر (ص) ..... 89

اتّحاد در طینت و مقامات معنوی ..... 89

‏اولین خلق و اولین ظهور ..... 89‏

‏حدیث امام صادق (ع) در خلقت انوار ..... 90‏

‏معنای نورالانوار ..... 90‏

‏حقیقت نور پیامبر (ص) و علی (ع) ..... 91‏

‏مراتب ظهور حقیقت محمدی (ص) و علوی (ع) در عوالم نازله ..... 91‏

‏حقیقت محمدی (ص) و علویت علی (ع) مجلای فیض مقدس ..... 92‏

‏اتّحاد نوری اولیا (ع) با پیغمبر (ص) ..... 93‏

‏حدیثی جامع در بیان افضلیت پیامبر و ائمه (ع) ..... 94‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 522

‏حدیثی جامع در بیان افضلیت پیامبر و ائمه (ع) ..... 95‏

‏حدیثی جامع در بیان افضلیت پیامبر و ائمه (ع) ..... 96‏

‏مرتبه وجود ائمه- علیهم السلام- نسبت به پیامبر صلوات اللَّه علیه ..... 98‏

‏معیّت علی (ع) با پیغمبر (ص) و انبیا (ع) ..... 98‏

اتّحاد خلافت محمدی (ص) و ولایت علوی (ع) ..... 99

‏امامت و نبوت مظاهر ولایت ..... 99‏

‏معیّت دو عالم شهادت و غیب ..... 99‏

‏نبوّت ظهور خلافت و ولایت ..... 100‏

‏انطوای شهادت به الوهیت و رسالت و ولایت در یکدیگر ..... 100‏

‏ظهور ولایت و بطون نبوت در ائمه- علیهم السلام ..... 101‏

‏چگونگی حصول مقام تشریع برای اولیا (ع) ..... 102‏

‏همراهی نور نبوت و امامت از ابتدای خلقت ..... 103‏

‏امامت ائمه، امتداد ولایت رسول اکرم (ص) ..... 103‏

فصل سوم: ختم ولایت ..... 105

‏صاحب ختم نبوت و ولایت مطلقه ..... 105‏

‏مرجع و مآب ولایات ..... 105‏

‏حضرت بقیةاللَّه، خاتم ولایت ..... 105‏

‏خاتم ولایت کلی بالاصالة و بالتبعیّة ..... 105‏

‏ختم ولایت، مظهر ختم رسالت در ظاهر ..... 106‏

‏انقطاع رسالت و عدم انقطاع ولایت ..... 106‏

‏بخش سوم: ولایت تکوینی ..... 109‏

‏فصل اول: جایگاه ائمه در هستی و مقامات معنوی ..... 111‏

‏مقامات روحانیّه و تسبیح و تحمید انوار ائمه (ع) ..... 111‏

‏عطای اسم اعظم و علوم خزانه غیب ..... 112‏

‏ ‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 523

‏مقام شامخ نورانیّت پیامبر و ائمه (ع) ..... 113‏

‏برخورداری از مقام روح القدس ..... 114‏

‏مظهر رحمت رحمانیه و رحیمیّه ..... 115‏

‏واسطه در وجود و کمالات وجودی ملائکه ..... 116‏

‏صاحب مقام مشیّت مطلقه ..... 116‏

‏عالم امر یا روحانیّت محمدیّه و علویه ..... 118‏

‏جسم الکل و روح الکل و نفس الکل ..... 118‏

‏اولیاء اللَّه، صاحبان عقل کل و روح کل و جسم کلّ ..... 119‏

‏نایل شدن به ثمرات قرب فرایض ..... 120‏

‏قرب نافله و قرب فریضه ..... 121‏

‏درک معیّت «اللَّه» با همه اشیاء ..... 122‏

‏مشاهده فنای جمیع موجودات و نفس خود ..... 122‏

‏مشاهده کثرت و وحدت با یکدیگر ..... 123‏

‏تمکّن در مقام جمع و تفصیل و وحدت و کثرت ..... 124‏

‏شهود جلوه حق تعالی ..... 124‏

‏درک شهودی حقایق هستی ..... 125‏

‏درک توحید مطلق و نیل به فلاح مطلق ..... 125‏

‏رؤیت جمال حق از ورای حجب نورانی ..... 125‏

‏خرق حجب نورانی با سلوک ولایتی ..... 126‏

‏اسم اعلا در مقام ظهور ..... 127‏

‏محل تجلّی خداوند به اسم اعظم جامع ..... 127‏

‏میزان احاطه ائمه- علیهم السلام- بر اسم اعظم ..... 127‏

‏صاحبان مقام ذکر ..... 128‏

‏قرآن تام و تمام و آیت عظمای الهی ..... 128‏

‏مطهرین مس کننده حقیقت قرآن ..... 128‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 524

‏شارح و مبیّن قرآن ..... 129‏

‏مُدرِک حقیقت قرآن قبل از هرگونه تنزّل ..... 129‏

‏مدرک و معرّف حقیقت قرآن ..... 130‏

‏مدرک و معرّف حقیقت قرآن ..... 130‏

‏کتب تکوینی الهی و حاملان ظاهر و باطن کتاب تدوینی ..... 131‏

‏مطابقت بطون کتب تکوینی با بطون کتاب تدوینی ..... 132‏

‏ائمه (ع)، بیانگران حقیقت کتاب خدا و سنت رسول اللَّه (ص) ..... 134‏

‏صاحب مقام صبر عن اللَّه و صبرباللَّه ..... 136‏

‏رجوع از عالم وحدت و حضور در عالم کثرت ..... 137‏

‏نداشتن احتجاب ملکی و ملکوتی ..... 140‏

‏سیطره تامّ بر واردات قلبی ..... 141‏

‏مراتب اخلاص ..... 141‏

‏مرتبه اخلاص اولیا ..... 142‏

‏خالص شدن هویت روح و باطن قلب ..... 144‏

‏بیان خوف اولیای خدا ..... 145‏

‏نیل به مقام خوف و رهبت حقیقی ..... 146‏

‏صاحب کاملترین مراتب تواضع ..... 146‏

‏قیام به شکر در جمیع مراتب ..... 147‏

‏قیام به شکر در جمیع مراتب ..... 148‏

‏سفر ربانی بدون سفر نفسانی ..... 148‏

‏ائمه، صراط مستقیم ..... 149‏

‏ولایت، حقیقت صراط ..... 150‏

‏نزدیکترین راه وصول به خدا ..... 150‏

‏لزوم پیمودن طریق اولیاءاللَّه ..... 152‏

‏اولیا، طرق الی اللَّه ..... 152‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 525

‏واسطه های روحانی و رابطهای غیبی میان حق و خلق ..... 153‏

‏واسطه های روحانی و رابطهای غیبی میان حق و خلق ..... 154‏

‏هادیان سلوک روحانی و معراج الهی ..... 155‏

‏نشانگر راه عبودیت و وسایط وصول اهل معرفت ..... 155‏

‏نیل به مقام عبودیت مطلق ..... 156‏

‏حالات اختصاصی معصومین در عبادت ..... 156‏

‏حالات وقت نماز ..... 157‏

‏حالات وقت نماز ..... 157‏

‏عبادت به سبب حبّ حق ..... 158‏

‏عبادت احرار، اولین مرتبه عبادت اولیا ..... 159‏

‏ادعیه، وسایل دخول به حصن حصین الهی ..... 159‏

‏ادعیه، قرآن صاعد ..... 159‏

‏دعا، زبانی برای بیان معارف الهی ..... 160‏

‏جامعیت و اختصار بیان ائمه (ع) ..... 160‏

‏خوف از خدا، در اثر معرفت مقام ربوبی ..... 162‏

‏ادعیه، مظاهر تجلّی عظمت و جلال حق در قلب ائمه علیهم السلام ..... 163‏

‏درک عظمت حق، علت شدت دعا و تضرّع ..... 163‏

‏شدت دعا و تضرّع ائمه (ع) حاصل درک ایشان از عظمت حق ..... 163‏

‏تمنای فضل از خداوند و اظهار عجز از قیام به عبودیت ..... 165‏

‏انقطاع مطلق به حق و توجه تام به ذات او ..... 166‏

فصل دوم: تسلط ائمه- علیهم السلام- بر عالم ..... 169

‏ولایت بر تمامی ذرات عالم ..... 169‏

‏خلیفه خداوند متصرف در خزانه های الهی ..... 169‏

‏خضوع جمیع عوالم در برابر ولیّ کامل ..... 170‏

‏تسخیر هیولای عالم امکان ..... 171‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 526

‏فرمانبرداری تمامی اجزاء و قوای عالم از ولیّ کامل ..... 171‏

‏مالک و متصرف جمیع ممالک وجود ..... 172‏

‏نفس امام متصرف در عالم و مظهر اراده خدا ..... 172‏

‏سرّ تسلط تامّه اولیاءاللَّه ..... 173‏

فصل سوم: مقام علمی ائمه- علیهم السلام ..... 175

‏احاطه علمی قیّومی بر جمیع کائنات ..... 175‏

‏مشاهده حضوریه عوالم غیب ..... 177‏

‏احاطه به عوالم غیبیه ملکوتیه ..... 178‏

‏منبع اخذ احکام در ولیّ خاص ..... 178‏

‏نورانیّت کلام ائمه- علیهم السلام- و منشأ آن ..... 178‏

‏تجلّی نور کلام حق در کلمات ائمه (ع) ..... 179‏

‏اتصال به سرچشمه علم کامل لدنّی ..... 179‏

‏اتخاذ علم از وحی الهی و کشف محمّدی (ص) ..... 179‏

‏اعطای علم از خزانه غیب الهی ..... 180‏

‏ائمه (ع) وارثان علوم مکاشفه از رسول اکرم (ص) ..... 180‏

‏اختصاص علم تأویل به تمام مراتب به معصومین علیهم السلام ..... 181‏

‏عالمان به قرآن به تعلیم رسول اللَّه (ص) ..... 181‏

‏احاطه بر جمیع مقدّرات و کشف امور ملکیه از غیبِ ملکوت ..... 181‏

‏حمله عرش (علم) ..... 182‏

‏آگاهی بر علم ربوبی ..... 183‏

‏حاملان علم فعلی حق ..... 184‏

‏احاطه بر جمیع مظاهر حق ..... 185‏

‏ادراک ظلّ، سرّ مطلق ..... 185‏

‏صاحب علوم جمّ ..... 185‏

‏معنای علم جمّ ..... 186‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 527

‏استفاده علی (ع) از مقام غیبی و عقلی رسول اللَّه (ص) ..... 187‏

‏باب علم رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله ..... 187‏

‏سبقت در معرفت خدا ..... 188‏

فصل چهارم: تفسیر سوره قدر و لیلةالقدر به ائمه- علیهم السلام ..... 189

‏پیامبر و ائمه علیهم السلام لیالی قدرند ..... 189‏

‏حقیقت ولایت باطن لیلةالقدر ..... 191‏

‏سبب لیلةالقدر نامیدن پیامبر و ائمه علیهم السلام ..... 192‏

‏سوره قدر، نسبت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ..... 193‏

‏معنای «لیلة» در لیلةالقدر ..... 194‏

‏صاحبان بالاصاله و بالتبعیّه لیلةالقدر ..... 194‏

‏حقیقت «یوم» لیلةالقدر محمدی صلی اللَّه علیه و آله ..... 194‏

‏سوره اهل بیت علیهم السلام ..... 195‏

بخش چهارم: ولایت تشریعی ..... 197

فصل اول: خلافت ظاهری و جانشینی پیامبر (ص) ..... 199

‏پایه ریزی نظام عادلانه توحیدی توسط پیامبر- صلی اللَّه علیه و آله ..... 199‏

‏لزوم تداوم نظام و ضرورت تعیین جانشین ..... 200‏

‏لزوم تداوم نظام و ضرورت تعیین جانشین ..... 201‏

‏حکم عقل بر ضرورت تعیین امام از سوی خداوند ..... 202‏

‏امامت، استمراربخش احکام دین ..... 203‏

‏ویژگیهای جانشین پیامبر (ص) ..... 203‏

‏همپایه بودن جایگاه نبوّت و امامت ..... 204‏

‏امامت حافظ نظام و عامل وحدت مسلمین ..... 205‏

‏علل نیاز به اولی الامر و وجوب اطاعت آنان ..... 206‏

‏علل نیاز به اولی الامر و وجوب اطاعت آنان ..... 207‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 528

‏مفهوم حجّت خدا بودن امام ..... 209‏

‏امام، صاحب ولایت مطلقه بر بندگان ..... 209‏

‏تعیین خلیفه برای اجرای احکام ..... 210‏

‏ائمه دارای ولایت عام و اختیارات پیامبر (ص) ..... 211‏

‏جانشینی پیامبر در منصب حکومت و ولایت بر امت ..... 211‏

‏خلافت تکوینی الهی و خلافت اعتباری ..... 212‏

‏خلافت کلی الهی و خلافت ظاهری ..... 213‏

‏جعل حکومت در غدیر ..... 214‏

‏فرق بین مقام حکومت و ولایت کلّی ..... 215‏

‏ارزش غدیر به ارزش مقام علی (ع) ..... 215‏

‏وجوب نصّ بر خلافت ظاهری ..... 216‏

‏ترادف تعیین جانشین با اتمام رسالت ..... 218‏

‏تعیین جانشین از سوی پیامبر تا عصر غیبت ..... 218‏

‏غدیر و نصب علی- علیه السلام- به خلافت ..... 219‏

‏غدیر، روز تعیین الگوی خلافت ..... 219‏

‏الزام خداوند پیغمبر (ص) را به معرفی علی (ع) ..... 220‏

‏عدم امکان نصب دو نفر در یک زمان ..... 220‏

‏معرفی اولوا الامر از سوی خدا و رسول ..... 221‏

‏نبوّت و امامت دو جزء دین ..... 223‏

‏نبوّت و امامت دو جزء دین ..... 225‏

‏چند حدیث در بلندی شأن امامت ..... 226‏

‏ابلاغ خلافت به تبعیت از حکم الهی ..... 227‏

‏اطاعت پیامبر و اولوا الامر در اوامر حکومتی ..... 229‏

‏برابری مرجعیت پیغمبر (ص) و ائمه (ع) ..... 230‏

فصل دوم: ادلّه نقلی امامت ائمه (ع) ..... 231


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 529

امامت در حدیث ..... 231

‏حدیث غدیر در منابع اهل سنت ..... 231‏

‏حدیث غدیر بنا به نقل ابن مغازلی ..... 232‏

‏تصنیف ابن عقده در حدیث غدیر ..... 233‏

‏تصنیف طبری در حدیث غدیر ..... 233‏

‏تصنیف حسکانی در حدیث غدیر ..... 234‏

‏تصنیف سجستانی ..... 234‏

‏تصنیف ذهبی ..... 234‏

‏کلام جوینی ..... 234‏

‏حدیث منزلت در منابع اهل سنّت ..... 236‏

‏نقل حدیث منزلت از صحیح بخاری ..... 236‏

‏نقل حدیث منزلت از صحیح مسلم ..... 237‏

‏نقل حدیث منزلت از صحیح ترمذی و ابی داود ..... 238‏

‏حدیث منزلت در مسند احمد ..... 239‏

‏حدیث منزلت به نقل از نسائی و ابن ماجه ..... 239‏

‏تواتر حدیث منزلت در نزد اهل سنّت ..... 240‏

‏حدیث ثقلین ..... 241‏

‏حدیث سفینه درباره اهل بیت ..... 243‏

‏احادیث در خلافت علی (ع) ..... 243‏

‏احادث در وصایت علی (ع) ..... 244‏

‏تصریح به جانشینی از نخستین روزهای دعوت ..... 244‏

‏حدیث طیر در منابع اهل سنت ..... 246‏

‏امامت، آخرین کلام پیامبر (ص) ..... 247‏

امامت در قرآن ..... 248

‏شبهه عدم تصریح بر امامت در قرآن ..... 248‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 530

‏گواههایی از قرآن بر امامت ..... 249‏

‏آیه اکمال دین ..... 249‏

‏سوره معارج ..... 250‏

‏آیه ولایت ..... 250‏

‏آیه اعتصام به حبل اللَّه ..... 253‏

‏آیه «صادقین» ..... 253‏

‏سؤال از ولایت ..... 253‏

‏جعل مقام امامت برای ابراهیم (ع) ..... 254‏

‏اهل ذکر در قرآن ..... 254‏

‏علی (ع) هادی امت ..... 255‏

آثاری پیرامون امامت ..... 255

‏شبهه پیرامون پایه گذاری امامت و تشیع ..... 256‏

‏پاسخ مختصر شبهه ..... 256‏

‏شبهه دوم: حجم کتابهای امامت پس از صفویّه ..... 257‏

‏پاسخ شبهه ..... 257‏

‏بررسی کتابهای پیرامون امامت پس از صفویّه ..... 259‏

‏فهرستی از کتابهای امامت پیش از صفویّه ..... 262‏

‏کتاب شافی، در امامت ..... 265‏

‏کتاب «الفین» در امامت ..... 266‏

‏نتیجه بحث ..... 267‏

فصل سوم: اولوا الامر ..... 269

‏مصادیق اولوا الامر ..... 269‏

‏ادّعای اولوا الامری پادشاهان ..... 270‏

‏اولوا الامر، تلو رسول خدا ..... 272‏

‏نظر شیعه پیرامون مصادیق اولوا الأمر ..... 273‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 531

‏ردّ قولی و عملی معصومین (ع) از سلاطین و حاکمان ..... 274‏

‏پیروی از اولوا الامر به دلیل مطابقت حکم او با حکم خدا ..... 276‏

فصل چهارم: ذکر نام ائمه (ع) در قرآن ..... 279

‏علت عدم تصریح به امامت و نام ائمه در قرآن ..... 279‏

‏پاسخ نقضی ..... 279‏

‏شیوه قرآن در بیان مطالب ..... 280‏

‏امکان مفهوم ساختن اساس اسلام ..... 281‏

‏احتمال ورود حذف و تحریف در قرآن ..... 281‏

‏احتمال جعل احادیث دروغین ..... 282‏

‏مؤیداتی از ترس پیغمبر اسلام (ص) پیرامون تحریف ..... 282‏

‏شبهه قبول رأی شورا توسط علی (ع) ..... 283‏

‏سخنان علی (ع) در غصب خلافت ..... 284‏

‏سخنان علی (ع) در غصب خلافت ..... 285‏

فصل پنجم: نگاهی اجمالی به خلافت علی (ع) ..... 287

‏همراهی حضرت علی (ع) با خلفا و سبب آن ..... 287‏

‏همکاری علی (ع) با خلفا ..... 287‏

‏شرکت در نماز خلفا ..... 288‏

‏بیعت با حضرت علی- علیه السلام ..... 288‏

‏جلوه هایی از الگوی حکومت در اسلام ..... 288‏

‏الگوی عدالت، زهد، رحمت، رسیدگی به محرومین ..... 289‏

‏زهد و عدالت علی (ع) ..... 291‏

‏دقت در مصرف بیت المال ..... 291‏

‏حکومت قانون ..... 292‏

‏حاکمیت ارزشهای معنوی ..... 292‏

‏پایین ترین سطح زندگی ..... 293‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 532

‏حکومت در خدمت مردم ..... 293‏

‏حکومت بر قلوب مردم ..... 293‏

‏حاکمی در بین مردم حکومت مردمی ..... 294‏

‏تحمیل جنگ به حضرت امیر (ع) ..... 295‏

‏نبرد برای انجام تکلیف و مصلحت اسلام ..... 295‏

‏جنگ با مسلمان نماها برای برقراری عدالت ..... 296‏

‏جنگ برای احیا و حفظ اسلام ناب ..... 296‏

‏جنگ صفّین ..... 297‏

‏عدم سازش با نابکاران ..... 297‏

‏حکمیت و سر نیزه کردن قرآن ..... 298‏

‏حکمیت و شکست قرآن با قرآن ..... 299‏

‏اعتراض خوارج ..... 299‏

‏جنگ با خوارج ..... 299‏

‏جنگ نهروان ..... 300‏

بخش پنجم: مقام و شخصیت ائمه (ع) ..... 301

فصل اول: مقام و شخصیت امیرالمؤمنین (ع) ..... 303

‏نامدارترین سردار، گمنامترین سرباز ..... 303‏

‏عبداللَّه مطلق ..... 303‏

‏مظهر اسم اعظم و نمونه انسان ..... 305‏

‏علی (ع) همه عالم ..... 305‏

‏برترین دستاورد بعثت ..... 305‏

‏دامنه و مراتب وجود امیرالمؤمنین علیه السلام ..... 305‏

‏صاحب ابعاد وجودی به عدد اسمای حق تعالی ..... 306‏

‏موجود هزار بعدی ..... 307‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 533

‏مظهر اسم جمع الهی ..... 307‏

‏جامع جهات متضاد ..... 309‏

‏معجزه الهی ..... 310‏

‏رحیم در موضع رحمت، منتقم در موضع انتقام ..... 312‏

‏عارف، مجاهد، فقیه، جنگاور و زاهد ..... 312‏

‏اتقی و اکرم مردم بعد از پیامبر ..... 313‏

‏ظلّ اللَّه ..... 313‏

‏جلوه بزرگ خدا ..... 314‏

‏عین اللَّه، اذن اللَّه و یداللَّه ..... 314‏

‏نقطه بای بسم اللَّه کتاب تکوین ..... 314‏

‏نقطه سرّ ظهور توحید ..... 315‏

‏اتحاد امیرالمؤمنین (ع) با پیامبر (ص) در روحانیت و نورانیت ..... 316‏

‏دارا بودن شأن نبوّت ..... 317‏

‏معیّت آشکار با پیامبر (ص) و معیّت نهان با سایر انبیا- علیهم السلام ..... 317‏

‏اتحاد با پیامبر در عالم غیب و اخوّت در عالم شهود ..... 318‏

‏معیّت با پیامبر در مقامات علمی ..... 318‏

‏باب مدینه علم الهی و نبوی ..... 319‏

‏استماع کلام جبرئیل علیه السلام ..... 319‏

‏گشوده شدن هزار باب علم بر امیرالمؤمنین (ع) ..... 320‏

‏صاحب علم جمّ ..... 321‏

‏معلم بشریت پس از رسول اکرم (ص) ..... 322‏

‏مقام معرفت امیرالمؤمنین (ع) ..... 322‏

‏مشاهده حقیقت عالم ..... 323‏

‏غم فراق از جوار رحمت حق ..... 324‏

‏توجّه تام به خداوند ..... 324‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 534

‏عابدترین و متواضعترین خلق در برابر حق ..... 325‏

‏خضر، طریق سلوک ..... 325‏

‏نماز و روزه مؤمنین ..... 325‏

‏باب وحی و امانتدار آن ..... 326‏

‏حامل حقیقت قرآن ..... 326‏

‏صاحب قلب خالص الهی ..... 326‏

‏انگیزه الهی در عمل ..... 327‏

‏زدودن شائبه انیّت از اعمال ..... 328‏

‏زدودن شائبه انیّت ..... 329‏

‏ایمان، اخلاص و روحانیت محض ..... 329‏

‏روح و روحیه الهی ..... 330‏

‏مظهر عدل خداوند و عدالت مطلق ..... 330‏

‏تولّد عدالت مطلق ..... 331‏

‏مظهر ظلم ستیزی ..... 331‏

‏نهج البلاغه، نازله روح علی علیه السلام ..... 331‏

‏گنجینه اعجاب آور عشق و معرفت به حق تعالی ..... 332‏

‏نهج البلاغه و ادعیه مولا (ع) بیانگر شخصیت عظیم او ..... 334‏

فصل دوم: مقام و شخصیت زهرا (س) ..... 337

‏عظمت و علوّ مقام معنوی ..... 337‏

‏صاحب جمیع فضایل پیامبر و خاندان عصمت ..... 338‏

‏مراوده با جبرئیل ..... 338‏

‏تناسب روحی میان حضرت زهرا (س) و جبرئیل (ع) ..... 339‏

‏فضیلت و مقام اختصاصی ..... 340‏

‏مصحف فاطمه- سلام اللَّه علیها ..... 341‏

‏لیله مبارکه ..... 341‏

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 535

‏هدیه پیامبر (ص) به حضرت زهرا (س) ..... 341‏

‏تجلیگاه تمام هویتهای کمالی ..... 342‏

‏وصول به مرتبه غیب و فنای در الوهیّت ..... 342‏

‏جلوه گاه تمام هویت انسانی ..... 343‏

‏افتخار عالم وجود و مربّی زبدگان بشریت ..... 343‏

‏صاحب مبارکترین خانه در ملک و ملکوت ..... 344‏

فصل سوم: مقام و شخصیت امام حسین- علیه السلام ..... 345

‏سرّ بیان «انا من حسین» ..... 345‏

‏عصاره نبوّت و یادگار ولایت ..... 346‏

‏حرکت برای تشکیل حکومت ..... 346‏

‏قصد تشکیل حکومت با اطلاع از شهادت ..... 347‏

‏وجوب قیام علیه ظلم با علم بر شهادت ..... 347‏

‏اخبار به شهادت از سوی رسول خدا (ص) ..... 348‏

‏علم به شهادت خود و خاندان و اصحابش ..... 348‏

‏شهادت مقدّر ..... 348‏

‏وجوب عمل به تکلیف با علم به شهادت ..... 349‏

فصل چهارم: مقام و شخصیت امام زمان- علیه السلام ..... 351

اوصاف و خصوصیات امام عصر (عج) ..... 351

‏امام ناظر ..... 351‏

‏واسطه فیض و عنایات حق ..... 351‏

‏حاکم بر جمیع موجودات و خاتم ولایت کلی ..... 352‏

‏امتداد لیلةالقدر ..... 352‏

‏سلطه و احاطه بر جمیع تغییرات و تبدیلات عالم طبیعت ..... 352‏

‏انسان کامل عصاره همه موجودات ..... 353‏

‏وارث نبوت عصاره خلقت ..... 353‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 536

‏ذخیره خدا برای بشر ..... 353‏

‏پرچمدار رهایی انسان ..... 353‏

‏تحقق بخش غایت بعثت انبیا ..... 354‏

‏برپا کننده عدالت در تمام مراتب انسانیت ..... 355‏

‏عرضه نامه اعمال به امام زمان (عج) ..... 358‏

‏عرضه نامه اعمال به امام زمان (عج) ..... 358‏

پیرامون ظهور حضرت حجّت- علیه السلام ..... 358

‏از بین رفتن اختلافات در زمان ظهور ..... 358‏

‏وقوع خطا در زمان امام عصر (عج) ..... 359‏

‏تکفیر آخوندها و امام عصر (عج) ..... 359‏

‏فراهم شدن شرایط جهت عدم بروز فساد ..... 360‏

‏اصلاح عالم با کوشش و فداکاری ..... 360‏

‏امام مهدی (عج) مجری و مجدّد شریعت ..... 360‏

‏معنای «یأتی بکتاب جدید» ..... 361‏

‏منادی توحید از خانه خدا ..... 361‏

‏انتظار فرج، انتظار قدرت جهانی اسلام ..... 362‏

‏رفع ظلم و جور، مقدمه ظهور ..... 362‏

‏تقویت ایمان از علائم ظهور ..... 362‏

‏نقطه شروع انقلاب جهانی اسلام ..... 362‏

‏صدور انقلاب، زمینه ساز ظهور منجی عالم ..... 363‏

‏قیام و جنبشهای همگانی مستضعفان ..... 363‏

‏ایستادگی در مقابل ظلم و مجتمع کردن مسلمین ..... 364‏

‏تشکیل دولت فراگیر، مقدمه امامت مستضعفان ..... 364‏

‏حاکمیت جهانی عدل الهی ..... 365‏

‏قیام للَّه، راه و روش امام و شیعیان ..... 366‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 537

دیدگاهها و شبهات، پیرامون انتظار فرج ..... 367

‏کافی نبودن انتظار ..... 367‏

‏دو برداشت نادرست از انتظار فرج ..... 367‏

‏ردّ و نادرستی این برداشتها ..... 368‏

‏لزوم آمادگی برای مقابله با ستم ..... 369‏

‏برداشت سوم: افزایش گناه و تعجیل ظهور ..... 370‏

‏توقف احکام الهی خلاف ضرورت دین ..... 370‏

‏برداشت چهارم: دعوت به ترویج گناه ..... 371‏

‏گسترش ظلم برای تعجیل ظهور ..... 371‏

‏نمود این تفکر در دوران مبارزه ..... 372‏

‏برداشت پنجم: باطل شمردن تشکیل حکومت در زمان غیبت ..... 373‏

‏مبارزه با ظلم و گناه، هدف امام عصر (عج) ..... 374‏

‏خلاف بودن اسقاط تکلیف در هر زمان ..... 375‏

‏ریشه استعماری ترویج این تفکر ..... 376‏

‏لزوم تلاش جهت مهیا کردن زمینه عدالت جهانی ..... 377‏

‏همانندی ادله لزوم حکومت در عصر غیبت ..... 378‏

‏ضرورت تشکیل حکومت در همه دورانها ..... 379‏

‏روایات مورد استناد در نفی حکومت ..... 381‏

‏توضیح و مراد حدیث اول ..... 381‏

‏مؤیداتی از قول و فعل ائمه بر تشکیل و حفظ حکومت اسلامی ..... 382‏

‏ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت ..... 384‏

‏اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی و اعتقاد به ولایت ..... 385‏

‏بقای احکام اسلامی در گرو حکومت ..... 385‏

‏پاسخ به روایت دوم ..... 386‏

‏جواز وجوب ورود در دستگاه ستمگران ..... 387‏

‏ ‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 538

‏سخن شیخ انصاری در این باب ..... 387‏

‏پاسخ روایت سوّم ..... 389‏

‏تفاوت جهاد و دفاع در نیاز به اذن امام (ع) ..... 389‏

‏استدلال بر ضرورت دفاع در همه زمانها ..... 390‏

بخش ششم: تشیع، مکتب ائمه- علیهم السلام ..... 393

‏تشیّع اسلام راستین ..... 395‏

‏وحی و ولایت دو منبع شیعه ..... 395‏

‏خصلت ذاتی تشیّع ..... 395‏

‏تشیّع سرخ ..... 396‏

‏شمشیر و خون در مکتب تشیّع ..... 396‏

‏قیام مستمر در حمایت از مستضعفین ..... 396‏

‏تحمل شداید برای عزت اسلام ..... 397‏

‏مبارزه با ستم تا مرز شهادت ..... 397‏

‏مبارزه در اوج خفقان و ظلم ..... 397‏

‏اقامه فرایض دینی با قیام یا قعود ..... 398‏

‏ظلم ستیزی عامل برخورد حاکمان ..... 398‏

‏علت مخالفت حاکمان با ائمه (ع) ..... 400‏

‏مبارزه در اسارت ..... 401‏

‏مکتب فداکاری ..... 401‏

‏شهادت، شیوه پسندیده شیعه ..... 401‏

‏حماسه قیام شیعه عامل بقای اسلام ..... 402‏

بخش هفتم: شبهاتی پیرامون امامت ..... 403

فصل اول: رابطه قبولی اعمال با ولایت ..... 405


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 539

‏ولایت، کمال دین ..... 405‏

‏ضرورت تمسّک به ولایت ائمه در سلوک الی اللَّه ..... 406‏

‏بطلان عبادات بدون اعتقاد به ولایت ..... 409‏

‏حقیقت تمسک به مقام ولایت ..... 409‏

‏حقیقت تمسک به مقام ولایت ..... 410‏

‏بحث روایی پیرامون کفایت حبّ و اعتقاد به ائمه (ع) از عمل ..... 411‏

‏جمع بین دو دسته اخبار معارض ..... 412‏

‏سفارش به طاعات و عبادات ..... 414‏

‏تأکید ائمه و پیامبر به عمل و تقوای الهی ..... 416‏

‏تأکید ائمه و پیامبر به تکیه بر عمل و تقوای الهی ..... 417‏

‏بهشت و جهنم در گرو عمل ..... 418‏

‏حدیث الایمان، لایضر معه عمل ..... 420‏

‏رأی امام در معنای حدیث ..... 420‏

‏ذکر حدیث دیگر در این باب ..... 421‏

‏پیرامون حدیث «حبّ علی حسنة لایضر معها سیئة ...» ..... 422‏

‏اثر محبت ائمه (ع) در تبدیل سیئات به حسنات ..... 423‏

‏ولایت ائمه (ع) واسطه حصول و قبول ایمان ..... 425‏

‏تلازم محبت ائمه با پیروی عملی ..... 426‏

‏ولایت شرط قبول اعمال نه شرط صحت ..... 427‏

‏لغو بودن دعوی تشیع و امید به شفاعت بدون پیروی ..... 430‏

‏تجسم حبّ و بغض ائمه (ع) در حال احتضار و پس از مرگ ..... 432‏

‏تجسم حبّ و بغض ائمه (ع) در حال احتضار و پس از مرگ ..... 435‏

‏اثر حب و بغض ائمه- علیهم السلام- در حال احتضار و پس از مرگ ..... 436‏

فصل دوم: شفاعت ائمه- علیهم السلام ..... 439

‏حقیقت شفاعت ..... 439‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 540

‏شفاعت جلوه اخروی هدایت ..... 439‏

‏عامل ترمیم قصور و تتمیم نواقص در آخرت ..... 439‏

‏شفاعت شرط نیل به رحمت حق و بهشت موعود ..... 440‏

‏شبهاتی پیرامون شفاعت ..... 440‏

‏شرک بودن طلب شفاعت از مردگان ..... 441‏

‏دخالت غیر در کار خدا ..... 441‏

‏عدم نیاز بخشش خداوند به میانجیگری ..... 442‏

‏تأییدات قرآنی بر وقوع شفاعت ..... 442‏

‏ضرورت هماهنگی تناسب شافع با مشفوع ..... 443‏

‏کیفیت حصول شفاعت و اذن الهی بر آن ..... 444‏

عوامل و موانع ایجاد رابطه با شفعا ..... 445

‏عواقب اعمال و اخلاق و عذابهای برزخ و جهنم ..... 445‏

‏شداید و اهوال پس از مرگ تا قیامت ..... 446‏

‏عدم نور توحید و ولایت و کدورت معاصی ..... 447‏

‏شرط بهره مندی از شفاعت اخروی شافعان ..... 447‏

‏امید به شفاعت عامل اشتیاق به طاعت، نه معصیت ..... 448‏

‏حفظ ارتباط عملی با شفعا ..... 448‏

‏حفظ رابطه روحی و اخلاقی با ائمه علیهم السلام ..... 448‏

‏نقش تناسب و تجاذب باطنی در تشافع ..... 448‏

فصل سوم: نه شبهه ..... 451

‏انتساب خوارق عادات به ائمه (ع) ..... 451‏

‏نمونه ای از معجزات پیغمبر (ص) ..... 452‏

‏نذر برای امام (ع) نه پیغمبر (ص) ..... 453‏

‏ذکر فضایل ائمه (ع) بیش از پیغمبر (ص) ..... 454‏

‏نسبت دادن شفا به ائمه- علیهم السلام- و بیماری به خداوند ..... 455‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 541

‏مراوده و ارتباط ائمه (ع) با جبرئیل ..... 456‏

‏ذکر نام جبرئیل- علیهم السلام- در قرآن ..... 456‏

‏رابطه تکلّم با جبرئیل و نبوّت ..... 457‏

‏مؤیدات قرآنی ..... 458‏

‏نتیجه بحث ..... 459‏

‏پاسخ ائمه (ع) بر پایه تقیّه ..... 460‏

‏تقیّه، یک حکم عقلی ..... 460‏

‏گواه از قرآن ..... 461‏

‏خوف پیامبر (ص) از ابلاغ امامت ..... 462‏

‏قرآن و خوف پیغمبر (ص) از ابلاغ ..... 462‏

‏تصریح قرآن بر اصل امامت ..... 464‏

‏نفی ذکر اسامی ائمه (ع) در قرآن ..... 466‏

‏منحصر بودن امامت و دستورات ائمه (ع) به زمان خاص و محدود ..... 468‏

‏لزوم پیروی از ائمه (ع) در حیات و مرگ ایشان ..... 469‏

‏جاودانگی امامت ائمه (ع) ..... 469‏

‏سرّ بیان عظمت شأن و مقام ائمه از زبان خود آنان ..... 469‏

فصل چهارم: شرک پنداشتن برخی امور منتسب به ائمه (ع) ..... 473

‏حاجت خواستن از پیغمبر و امام، و شرک ..... 473‏

‏ویژگی کارهای خدایی ..... 474‏

‏مؤیدات قرآنی بر خوارق عادات ..... 474‏

‏حاضر کرن تخت بلقیس ..... 475‏

‏حضرت عیسی (ع) و انجام خوارق عادات ..... 476‏

‏بیان حقیقت طلب حاجت از پیغمبر و ائمه (ع) ..... 477‏

‏شرک بودن سجده بر تربت ..... 478‏

‏دلیلی از قرآن بر پاسخ شبهه ..... 479‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 542

‏شرک بودن طلب شفا از تربت ..... 481‏

‏پاسخ شبهه از قرآن ..... 481‏

‏یک عوام فریبی (بی نیاز از دارو و درمان با وجود تربت) ..... 482‏

‏علاج روحانی ..... 484‏

‏زندگی بخشی خاک پای زندگان ..... 485‏

‏اشکالاتی بر زیارت جامعه کبیره ..... 486‏

‏شاهدی از قرآن در پاسخ اشکال ..... 487‏

‏شرک آلود بودن عبارت «بکم فتح اللَّه و بکم یختم» ..... 488‏

‏یک نظر به زیارت جامعه کبیره ..... 490‏

‏ساختن گنبد و بارگاه برای معصومین علیهم السلام ..... 490‏

‏شاهدی از قرآن بر جواز ساختن بارگاه ..... 491‏

‏تأثیر شکوه ظاهری بر عظمت باطنی ..... 492‏

‏تمسّک به احادیث در نفی ارتفاع قبور ..... 495‏

‏روایتی در ترغیب به ساختن قبور ائمه علیهم السلام ..... 495‏

‏معنای صحیح تسویه قبور ..... 497‏

‏توجه مردم به بارگاه پیامبران، جانشین توجه به جایگاه خداوند ..... 498‏

‏شرک شمردن تکریم و تعظیم به پیامبراکرم- صلی اللَّه علیه و آله ..... 499‏

‏واگذاری اداره جهان به پیغمبر و علی و فاطمه علیهم السلام ..... 499‏

فصل پنجم: اختصاص ثوابهای بزرگ برای عزاداری امام حسین (ع) ..... 503

‏ثواب عظیم عزاداری سیدالشهداء (ع) ..... 503‏

‏خطرنابودی اسلام پس از پیغمبر (ص) ..... 503‏

‏لزوم پاسداری از زحمات پیغمبر (ص) و اصحاب ..... 504‏

‏نجات اسلام و وحی از خطر انحراف ..... 504‏

‏عزاداری موجب بقای نهضت سیدالشهداء (ع) ..... 504‏

‏بیان یکی از رموز اشک ریختن برای حادثه کربلا ..... 505‏


کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 543

‏عزاداری دارای بعد سیاسی و روانی و انسانی ..... 507‏

‏عزاداری، عامل اجتماع مسلمین تحت لوای اسلام ..... 508‏

‏عزاداری، عامل یکپارچگی و بسیج امت اسلام ..... 508‏

‏گریه حماسه ساز و حماسه گریه ..... 509‏

‏گریه بر مظلوم، فریاد بر ظالم ..... 510‏

‏مجالس عزا و روضه حافظ و احیاگر مکتب تشیّع ..... 510‏

‎ ‎

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 544