فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان... صفحه

فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی

صدام آغازگر جنگ.... 3

‏همکاری مصر و عراق برای تجاوز.... 3‏

‏تجاوز با تحریک امریکا.... 3‏

‏شروع جنگ توسط رژیم عراق.... 4‏

‏هجوم برای کشورگیری.... 4‏

‏حضور دشمن در ایران گویای متجاوز.... 6‏

‏زیاده خواهی عامل تجاوز ....6‏

‏حمایت آخوندهای درباری از متجاوز.... 6‏

‏تجاوز عراق بدون علت ....7‏

‏تجاوز به ایران و مظلوم نمایی صدام ....8‏

‏تجاوز برخلاف قراردادهای بین المللی.... 8‏

‏نقش کنفرانس طائف در تجاوز عراق.... 9‏

‏اثبات مجرم بودن صدام.... 10‏

‏رسیدگی به جنایات متجاوز.... 10‏

‏وادارکردن صدام برای تصرف ایران.... 11‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 665

‏هجوم صدام و مقاومت ملت ایران.... 11‏

‏تحریک صدام برای حمله به ایران.... 12‏

‏تجاوزات صدامیان بدتر از مغول.... 12‏

‏لزوم افشای تجاوز عراق برای دنیا.... 12‏

‏لزوم تعیین متجاوز.... 13‏

‏متجاوز نبودن ایران در جنگ.... 14‏

‏ما جنگ را شروع نکردیم.... 14‏

‏دفاع در برابر هجوم ....15‏

‏تهدید صدام برای حمله به شهرها.... 15‏

‏صدام و حزب بعث عامل تجاوزات.... 15‏

‏حامیان جنایات صدام ....16‏

‏بی گناهی ایران در جنگ.... 16‏

علل تحمیل جنگ.... 17

مقابله با اسلام.... 17

‏مقابله با انقلاب اسلامی.... 17‏

‏محو قرآن و استقلال.... 17‏

‏نابودی اسلام.... 18‏

‏نابودی مسلمین ایران.... 18‏

‏سرکوب اسلام به نفع ابرقدرتها.... 19‏

‏اسلامی بودن رژیم ایران ....20‏

‏مقابله با تحقق احکام اسلام ....20‏

‏مقابله با قیام اسلامی.... 21‏

‏جلوگیری از نفوذ اسلام.... 21‏

‏ترس از اسلام.... 22‏

‏مقابله با احیای سنت پیامبر (ص).... 22‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 666

‏مقابله با آرمان الهی ایران 23‏

‏جلوگیری از گسترش اسلام 24‏

تحریکات امریکا و ابرقدرتها 24

‏امریکا و فریب دادن شوروی 24‏

‏امریکا محرک عراق برای حمله به ایران 24‏

‏صدام، تحریک شده امریکا 25‏

‏کمک امریکا برای حمله به ایران 26‏

‏جنگ، تحمیل ابرقدرتها 26‏

‏امریکا محرک حزب بعث برای شروع جنگ 26‏

‏شیطنت ابرقدرتها برای هجوم 27‏

‏هجوم صدام به تحریک شیطانها 27‏

‏صدام بازیخورده امریکا 27‏

‏تحریک امریکا و ابرقدرتها در هجوم عراق 28‏

‏استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران 29‏

‏تحمیل جنگ توسط دشمنان 29‏

‏اغوای صدام در هجوم به ایران 29‏

‏صدام، بازیخورده قدرتهای بزرگ 29‏

‏تحریک امریکا و جنایات صدام 30‏

‏اغفال صدام توسط امریکا 30‏

‏صدام، زنگی مست امریکا 30‏

حفظ منافع امریکا 31

‏صدام حافظ منافع امریکا 31‏

‏سادات و صدام نوکران امریکا 31‏

‏تعهد صدام به امریکا 32‏

‏جنگ تحمیلی و منافع امریکا 32‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 667

‏منافقین حافظ منافع امریکا 33‏

ناآگاهی از وضعیت ایران 33

‏گمان غلط از وضعیت ایران 33‏

‏خیال خام صدام در تصرف ایران 34‏

‏تهدیدات صدام حاصل خیالات باطل 34‏

‏محاسبات غلط دشمنان 34‏

‏تصور غلط از اوضاع ایران 35‏

تصرف مناطق نفتی ایران 35

‏دستیابی به مناطق نفت خیز 35‏

‏تصرف خوزستان و مراکز نفتی آن 36‏

‏خوزستان مورد ادعای صدام 36‏

‏صدام و خیال ژاندارمی منطقه 37‏

هویت دفاعی ما در جنگ 37

جنگ دفاعی 37

‏دفاع می کنیم، نه حمله 37‏

‏دفاع در مقابل امریکا 37‏

‏قدرت دفاع قوای مسلح 38‏

‏هجوم حزب بعث و دفاع ما 38‏

‏ما مدافعیم 40‏

‏دفاع در برابر تجاوز 41‏

‏دفاع از اسلام با جان و مال 42‏

‏دفاع از اسلام بر حسب حکم خدا 42‏

‏ما مدافع اسلامیم 44‏

‏دفع دشمن 44‏

‏جنگ دفاعی تکلیف است 45‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 668

‏ایستادگی ملت عامل توقف دشمن 46‏

‏تأدیب تجاوزگر 46‏

‏ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم 47‏

‏دفاع برای تحقق آرمانها 47‏

‏عقلانی بودن دفاع 48‏

‏جنگ دفاعی ارتش ایران 49‏

‏بیرون راندن عراق تدافعی است 49‏

‏ناگزیر به دفاع هستیم 50‏

‏واردشدن به عراق برای اتمام دفاع 51‏

‏ضرورت دفاع در برابر دشمن 51‏

‏ما مکلف به اخراج متجاوزیم 52‏

‏مقابله با متجاوز به حکم قرآن 55‏

‏دفاع در برابر تجاوز 56‏

‏ملت و قوای مسلح مدافعند 56‏

‏ورود به خاک عراق تجاوز نیست 56‏

‏دفاع برای کوتاهی دست دشمن 57‏

‏سستی در دفاع جایز نیست 58‏

‏دفاع از کشور برای خروج از سلطه دشمن 58‏

‏دفاع تا تسلیم متجاوز 58‏

‏ممانعت از حیات متجاوز 59‏

‏دفاع تا سقوط حزب بعث عراق 59‏

‏تنبیه متجاوز 59‏

‏پیشروی در عراق برای دفاع 60‏

‏دفاع تا عدم فرصت به متجاوز 60‏

‏ما مدافع ملت ایران و عراق هستیم 61‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 669

‏دفاع تا تنبیه متجاوز 61‏

‏دفاع برای اطاعت امر خدا 61‏

‏ما مدافع اسلام هستیم 62‏

‏دفاع حق مشروع ماست 63‏

‏جنگ دفاعی 64‏

‏ما در دفاع تنها هستیم 64‏

‏دفاع از حیثیت اسلام 65‏

‏تصرف فاو برای دفع شرارتها 65‏

‏استقامت ملت در دفاع 66‏

‏نبرد تا رفتن صدام و حزبش تکلیف است 67‏

‏جنگ با شیاطین 67‏

‏شروع کننده جنگ نبودیم 68‏

ایمان و ایثار رزمندگان 68

‏ایمان و شهادت طلبی در جنگ 68‏

‏قوه الهی قوای مسلح ایران 70‏

‏همراهی جنود غیبیه با رزمندگان 72‏

‏رضای الهی همراه رزمندگان 73‏

‏رزمندگان داوطلب لقاءاللَّه 75‏

‏ترکیب معنوی رزمندگان 75‏

‏تفاوت لبیکها 76‏

‏رزم رزمندگان، امر عبادی 76‏

‏سنگر رزمندگان، مراکز عرفان 76‏

‏شهادت طلبی در ملت 77‏

‏ملت و فوز دانستن شهادت 77‏

‏مردم شهادت طلبند 78‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 670

پایبندی به اصول اخلاقی 79

‏عمل به قواعد اسلام 79‏

‏پایبندی به تکالیف اسلام در جنگ 80‏

‏تعهد به اسلام در جنگ 80‏

‏آرمانهای اسلامی، هدف نظامیان ایران 81‏

‏اعتقاد به اخلاق معنوی در رزم 82‏

‏رعایت اخلاق در جنگ شهرها 83‏

‏پرهیز از صدمه رسانی به مردم عراق 85‏

مردمی بودن جنگ 85

‏قدردانی از دفاع ملت در جنگ 85‏

‏حضور مسئولین کشور در جبهه ها 85‏

‏همدلی ملت با ارتش 87‏

‏پشتیبانی ملت از قوای مسلح 87‏

‏پیروزیها، مرهون ملت 88‏

‏مردم، هنرآفرینان مدرسه عشق 88‏

ضرورت دفاع 88

لزوم دفاع 88

‏دفاع با قرآن و سلاح 88‏

‏تقابل کامل اسلام و کفر 89‏

‏لزوم آمادگی دفاعی ملت 89‏

‏آماده سازی تواناییها برای جنگ 90‏

‏تقویت قوای مسلح برای دفاع 90‏

‏پشتیبانی از رزمندگان در دفاع 91‏

‏دفاع، عبادتی بزرگ 91‏

‏حفظ اسلام و دفاع از ملت تکلیف است 92‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 671

‏ضرورت راندن دشمن 93‏

‏دفاع، تکلیف شرعی و وجدانی 94‏

‏لزوم حضور در جبهه ها 94‏

‏وجوب شرعی حفظ ثغور اسلام 94‏

‏لزوم وحدت در دفاع از کیان اسلام 97‏

‏حمایت از دولت در دفاع 97‏

‏لزوم دفع دشمن از شهرها 98‏

‏دفاع بزرگترین تکلیف الهی 98‏

‏ایستادگی با تمام قدرت 99‏

‏عدم خستگی از دفاع 100‏

‏پایداری در جنگ و دفاع 100‏

‏لزوم دفاع از فرهنگ اسلامی 101‏

‏ضرورت هر نوع خدمتی در دفاع 101‏

‏وجوب حضور نیروها در جبهه ها 101‏

‏مشارکت مردم در دفاع از اسلام 102‏

‏لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور 102‏

انگیزه های دفاعی 103

‏انگیزه دفاع از حق 103‏

‏دفاع برای تبعیت از اسلام 103‏

‏دفاع از مستضعفان 103‏

‏دفاع از ملت ضعیف 103‏

‏تعهد اسلامی قوای مسلح 104‏

‏ادای وظیفه اسلامی 105‏

‏قدرت اسلام، مدافع کشور 105‏

‏ممانعت از جنایات دشمن 105‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 672

‏جنگ برای اجرای عدالت 106‏

‏تحقق شرایط ما 106‏

‏دفاع از اعتقادات دینی 107‏

‏عبادت بودن دفاع 107‏

‏دفاع در مقابله با ظلم 107‏

‏مقابله برای اطاعت امر خدا 108‏

‏دفاع در برابر تجاوز دشمن 108‏

‏دفاع برای عدم تحمل زور 108‏

‏دفاع از آبروی اسلام 109‏

‏دفاع از مصالح اسلام و مسلمین 109‏

‏نابودی صدام غده سرطانی 110‏

‏جنگ، ادای تکلیف شرعی 111‏

‏دفاع تا نابودی حزب بعث 111‏

‏احقاق حقوق فقرا 111‏

‏حفظ موجودیت اسلام در جهان 111‏

‏دفاع از اسلام در برابر توطئه ها 112‏

‏دفاع از اسلام ناب 112‏

شعارهای اصولی در جنگ 113

جنگ در رأس همه امور 113

‏اتحاد همه مردم در جنگ 113‏

‏جنگ در رأس امور 113‏

‏جنگ، سرلوحه همه امور 114‏

‏حل مشکلات در حل جنگ 114‏

‏جنگ دفاعی در رأس امور 114‏

‏جنگ سرنوشت ساز 115‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 673

‏توجه دادن عموم به مسأله جنگ 115‏

‏دفاع مسأله اصلی کشور 116‏

‏حفظ روحیه دفاعی، موضوع اصلی 117‏

‏اهمیت جنگ بر فروع دین 117‏

‏جنگ در رأس برنامه های کشور 118‏

‏سرنوشت امت اسلام در گرو جنگ 118‏

‏تردید در جنگ، خیانت است 118‏

‏آمادگی برای شرایط جنگی 119‏

عزت و شرف ما در جنگ 119

‏دفاع از میهن از جان عزیزتر 119‏

‏هیهات از ننگ و ذلت در جنگ 119‏

‏روز فداکاری و امتحان الهی 120‏

جنگ جنگ تا پیروزی 120

‏ایستادگی طولانی در جنگ 120‏

‏لزوم توجه به جنگ و پیروزی در آن 121‏

‏بیرون راندن قوای دشمن 121‏

‏جنگ جنگ تا پیروزی 122‏

‏تلاش جوانان برای کوتاه کردن دست دشمن 122‏

‏آمادگی خانواده های شهدا برای دفاع 123‏

‏مقاومت مردم دزفول تا پیروزی 124‏

‏مقاومت مصیبت دیدگان تا پیروزی 124‏

‏عدم سازش مردم تا پیروزی 124‏

‏پیروزی در جنگ نه مذاکره 125‏

جنگ جنگ تا رفع فتنه 125

‏جنگ تا رفع فتنه از عالم 125‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 674

‏غایت، رفع فتنه 126‏

‏جنگ با فاسد، دستور قرآن 127‏

راه قدس از کربلا می گذرد 127

‏شکست عراق، مقدم بر قدس 127‏

‏تاختن به سوی قدس بعد از شکست عراق 128‏

‏نبرد با اسرائیل از راه عراق 128‏

‏دولت فاسد عراق مانع توجه به قدس 129‏

‏توطئه تقویت عراق، با شعار مقابله با اسرائیل 129‏

جنگ فقر و غنا 129

‏جنگ علیه ظلم و تجاوز 129‏

‏مقابله با ظلم و کفر 130‏

‏امروز روز احقاق حق 131‏

‏تداوم جنگ حق و باطل 131‏

فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی

تشویق و تقدیر از رزمندگان 135

‏تأیید سنگربندی رزمندگان 135‏

‏تقدیر از پیروزی رزمندگان جبهه مریوان و پاوه 135‏

‏تقدیر از ایستادگی اهالی غرب و جنوب کشور 136‏

‏قدردانی از رزمندگان جبهه اللَّه اکبر 137‏

‏تشکر از رزمندگان 137‏

‏تقدیر از پیروزی رزمندگان نوسود 137‏

‏تقدیر از پیروزی عملیات شکستن حصر آبادان 138‏

‏تقدیر از فرماندهان پیروزمند قوای مسلح 139‏

‏تبریک به رزمندگان جنوب و غرب 141‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 675

‏تقدیر از پیروزمندان عملیات مطلع الفجر 141‏

‏تقدیر از قوای مسلح 143‏

‏عملیات اعجازآمیز رزمندگان 143‏

‏تقدیر از رزمندگان در عملیات فتح المبین 144‏

‏قدردانی از پیروزمندان عملیات فتح المبین 145‏

‏اخلاص و ایثار رزمندگان 148‏

‏تبریک به مناسبت عملیات فتح المبین 150‏

‏تبریک به رزمندگان پیروز خرمشهر 151‏

‏تقدیر از عملیات بیت المقدس 153‏

‏پیام امام خمینی به ملت مسلمان عراق 154‏

‏تشکر از قرارگاه حمزه 156‏

‏ستایش از رزمندگان جبهه کردستان و مسلم و محرّم 156‏

‏تقدیر از فداکاری رزمندگان 157‏

‏تقدیر از متوقف کردن دشمن 159‏

‏تقدیر از حماسه آفرینان عملیاتهای کربلای 4 و 5 و 1606‏

‏تقدیر از پرسنل نیروی هوایی 160‏

دعوت از مردم برای دفاع 161

‏تشویق مردم برای حضور در جبهه 161‏

‏فراموش نکردن جنگ 161‏

‏مردم حافظ کیان اسلام 161‏

‏استقبال مردم از جبهه ها 162‏

‏تشدید فعالیتهای دفاعی 163‏

‏لزوم حضور مردم در جبهه ها 164‏

‏مسئولیت جوانان در جنگ 164‏

‏توصیه به جوانان برای حضور در جبهه 165‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 676

کمک به رفع موانع در جنگ 165

‏هشدار به تفرقه دولتمردان 165‏

‏پرهیز دولتمردان از دلسردکردن رزمندگان 166‏

‏هیأت رسیدگی به شکایات درباره جنگ 166‏

‏منع سخنرانی سه قوه در تضعیف جبهه ها 167‏

‏تعقیب جریانات ضدانقلاب توسط رزمندگان 167‏

‏توصیه به مجلس و دولتمردان به عدم تضعیف جنگ 167‏

‏عدم شکایت از کمبودها در جنگ 168‏

‏دوری از غرور و کم شمردن دشمن 169‏

‏پرهیز از آفت پیروزی 170‏

‏وحدت کلمه بین شیعه و سنی 170‏

‏پیشگیری از تضعیف جنگ 171‏

‏مجلس خدمتگزار جبهه ها باشد 171‏

‏پرهیز دولت از ایجاد نارضایتی در جنگ 172‏

‏پرهیز از غرور در فتحها 172‏

‏پرهیز از اختلاف عناصر حکومتی در زمان جنگ 174‏

‏پرهیز قوای مسلح از هواهای نفسانی 174‏

‏رأی اعتماد به وزرا برای سهولت در جنگ 175‏

‏فراموش نکردن نصرت حق 175‏

‏عدم تضعیف دولت در جنگ 176‏

‏مهلت ندادن به دشمن در جنگ 176‏

‏بیداری ملت در برابر دشمن 176‏

فصل سوم: نقش مردم در جنگ

کودکان و نوجوانان 181


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 677

‏آموزش نظامی بچه ها 181‏

‏رهبر ما طفل دوازده ساله است 181‏

‏ایثار نوجوانی در جنگ 182‏

‏اصرار بچه ها برای حضور در جنگ 182‏

‏حضور دانش آموزان در جبهه ها 182‏

جوانان 183

‏دلاوری جوانان در جنگ 183‏

‏تسلیت به خانواده ها در شهادت جوانان 183‏

‏شهادت طلبی جوانان 184‏

‏ایستادگی جوانان در مقابل دشمن 184‏

‏فداکاری جوانان در آغاز جنگ 185‏

‏حضور جوانان در جبهه ها 185‏

‏احتیاج به جوانان در جبهه ها 185‏

‏ایمان و ایستادگی جوانان رزمنده 186‏

‏شهادت طلبی جوانان رزمنده 186‏

‏جانفشانی جوانان در جبهه ها 186‏

‏تحول معنوی جوانان 187‏

‏جانبازی جوانان در جبهه ها 187‏

‏نقش جوانان در جنگ 187‏

‏حماسه آفرینی جوانان 188‏

‏فداکاری جوانان 188‏

‏روح بزرگ جوانان 189‏

‏شجاعت و شهامت جوانان 189‏

‏نقش جوانان عزیز رزمنده 189‏

‏تشکر از فعالیت جوانان در جبهه 189‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 678

‏آرزوی سلامتی جوانان 190‏

‏اشتیاق جوانان برای حضور در جبهه 190‏

‏سنگرهای جوانان رزمنده 191‏

‏درک جوانان از جنگ 191‏

‏تشکر از حضور و استقبال جوانان 191‏

‏نقش جوانان در دفاع 192‏

بانوان 192

‏حضور بانوان در جنگ 192‏

‏شهادت زنان در دفاع 192‏

‏فداکاری بانوان 193‏

‏نقش زنان در جنگ 193‏

پیرمردان 194

‏اشتیاق پیرمردها 194‏

‏شوق مردان هشتاد ساله برای حضور در جنگ 195‏

‏شهادت، آرزوی پیرمردان 195‏

‏اشتیاق پیران برای حضور در جبهه 195‏

محرومین 196

‏نقش مستضعفین در جنگ 196‏

‏رزمندگان از طبقه محرومند 196‏

‏خدمت محرومین در جنگ 197‏

‏حضور مردم کوچه و بازار در جنگ 197‏

‏تقدیر از محرومین خدمتگزار جبهه ها 198‏

‏حضور محرومان در انقلاب و جنگ 198‏

‏خدمت طبقات محروم در جنگ 199‏

‏شهدا از قشر محرومند 199‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 679

عشایر 200

‏دفاع عشایر از مرزهای کشور 200‏

‏حضور عشایر در جبهه ها 200‏

‏سلام بر عشایر دلیر 201‏

مرفهین 202

‏خیانت محتکران و گرانفروشان 202‏

‏عدم حضور مرفهین در جبهه ها 203‏

‏خستگی مرفهین از جنگ 205‏

‏عدم حضور مرفهین در جنگ 205‏

‏مخالفت مرفهین با جنگ 206‏

‏پرهیز از مرفهین بی درد 206‏

اقوام و طوایف 207

‏ایستادگی خوزستان در جنگ 207‏

‏تبریک به مردم خوزستان 208‏

‏حضور بی نظیر ملت در جنگ 210‏

‏مقاومت مردم خوزستان در جنگ 211‏

‏حضور شهادت طلبانه ملت در جنگ 211‏

‏ادای وظیفه ملت 212‏

‏آمادگی ملت برای ادامه جنگ 213‏

‏حضور ملت در جنگ 213‏

‏ملت حامی حکومت 213‏

‏احساس مسئولیت همگانی 214‏

‏هنرآفرینان مدرسه عشق و شهادت 215‏

کارگران و کشاورزان 216

‏نقش کارگران در دفاع از کشور 216‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 680

‏جهاد کارگران و کشاورزان 216‏

‏تلاش زارعان برای استقلال کشور 217‏

‏عرق کارگران مثل قطره خون مجاهدان 218‏

‏تلاش کارگران صنعت نفت 218‏

پزشکان و پرستاران 219

‏خدمات پزشکان و پرستاران 219‏

‏تقدیر از پزشکان و پرستاران 220‏

‏خدمتگزاری بیشتر وزارت بهداری 221‏

‏پزشکان، مجاهدین راه خدا 221‏

نویسندگان و هنرمندان 222

‏نقش نویسندگان و هنرمندان 222‏

‏نقش روشنفکران متعهد 222‏

‏حضور دانشگاهیان در جنگ 223‏

‏وظیفه گویندگان و نویسندگان 223‏

بازاریان و اصناف 223

‏نقش بازاریها در جنگ 223‏

‏پشتیبانی بازار از دولت در جنگ 224‏

‏هشدار به بازار از تحلیل غیرواقعی از جنگ 226‏

‏خدمات بازار به جبهه 227‏

‏توجه دادن بازاریان به دشمن 227‏

‏حمایت بازار از دولت در جنگ 229‏

فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ

نهادهای دینی 235

علما و روحانیون 235


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 681

‏پاسخ به تلگرام آقای انگجی 235‏

‏پاسخ به تلگرام روحانیون اهل سنت 236‏

‏امام جمعه ها لباس رزم می پوشند 237‏

‏حضور روحانیون در صف جبهه ها 238‏

‏عدم اختلاف ارتش و روحانیت 239‏

‏پیوند روحانیت و قوای مسلح 239‏

‏رسالت روحانیون در حمایت از جبهه ها 240‏

‏وظیفه علما در حفظ وحدت مردم 240‏

‏ایجاد اطمینان به پیروزی 241‏

‏شهید اشرفی مایه دلگرمی رزمندگان 242‏

‏نقش علما در بیداری مردم 242‏

‏تکلیف روحانیون در کمک به جبهه ها 242‏

‏علما و دعوت مردم به حضور در صحنه 243‏

‏خدمات روحانیت به جبهه ها 244‏

‏اولویت جبهه بر حوزه 244‏

‏نقش روحانیون برای حضور مردم در جبهه 244‏

‏روحانیون متعهد، پیشتاز مبارزات 245‏

‏سلام بر شهدای حوزه ها 246‏

مساجد 247

‏مسجد، سنگر الهی و بسیج مردم 247‏

‏مسجد، مرکز اعزام به میدان جنگ 247‏

‏اهمیت حضور در مساجد 248‏

‏مسجد، ستاد جنگ 248‏

‏نقش مسجد در پیروزی 249‏

‏مسجد، سنگر و محراب تهییج مردم 249‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 682

‏مسجد، مرکز اعزام نیرو به جبهه ها 249‏

‏مسجد، مرکز بسیج نیرو در جنگ 250‏

‏تبدیل سنگر به مسجد 250‏

‏مسجد، بهترین سنگر تشکّل مسلمین 250‏

نهادهای نظامی 251

‏سپاه پاسداران 251‏

‏هماهنگی ملت و پاسداران 251‏

‏ایستادگی نیروهای مردمی 251‏

‏معنویت پاسداران در جبهه ها 251‏

‏سپاه پاسداران رکن بزرگ جنگ 252‏

‏اهمیت روز پاسدار 253‏

‏تقدیر از ارتش و سپاه و بسیج 253‏

‏تقدیر از سپاه و بنیاد شهید 254‏

‏سپاه پاسداران، بزرگترین سنگر دفاع از حق 255‏

بسیج مستضعفین 256

‏نقش بسیج در دفاع از مرزها 256‏

‏نبرد ملت برای سقوط صدام 257‏

‏بسیج ملت در دفاع از شهرها 257‏

‏تقدیر از حضور و فداکاری ملت 257‏

‏فعالیت ملت برای سقوط رژیم عراق 258‏

‏بسیج بیست میلیونی شهادت طلب 258‏

‏هماهنگی بسیج و نظامیان در کوبیدن باطل 258‏

‏بسیج پشتوانه انقلاب اسلامی 258‏

‏لزوم پیشبرد جنگ توسط مردم و نهادها 259‏

‏ملت حامی قوای مسلح 260‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 683

‏تقدیر از ملت و قوای مسلح در جنگ 260‏

‏وحدت نیروها در دفاع از کشور 260‏

‏حضور مردم در صحنه جنگ 261‏

‏بسیج و حمایت از جبهه ها 261‏

‏هنرآفرینان مدرسه عشق و شهادت 262‏

‏تقدیر از شرکت رزمندگان در جنگ 262‏

ارتش جمهوری اسلامی 263

‏توانمندی ارتش در جنگ 263‏

‏فداکاری ارتش و سربازان 263‏

‏استقامت ارتش در دفاع از کشور 263‏

‏خدمات ارتش به اسلام در جنگ 264‏

‏ازدیاد فعالیت و تحرک ارتش 264‏

‏همکاری ملت با ارتش در جنگ 265‏

‏ارتش در جنگ و دفاع از کشور 265‏

‏برخورداری از قدرت غیبی 266‏

‏ایستادگی و آمادگی ارتش در جنگ 266‏

‏معنویت سربازان در جبهه ها 267‏

‏امیدواری در ارتش 267‏

‏تحول در ارتش و لزوم حفظ آن 268‏

‏مظلومیت ارتش و سپاه در جنگ 269‏

نیروی هوایی ارتش 269

‏استقامت نیروی هوایی 269‏

‏تقدیر از نیروی هوایی 270‏

‏ملت پشتیبان نیروی هوایی 270‏

‏تشکر از عملیات نیروی هوایی علیه دشمن 271‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 684

‏نقش نیروی هوایی 271‏

‏تعهد اسلامی نیروی هوایی 272‏

‏ابتکارات نیروی هوایی 272‏

‏تشکر از نیروی هوایی در سرکوب دشمن 273‏

‏شجاعت پرسنل نیروی هوایی 273‏

‏نفوذ نیروی هوایی به خاک دشمن 274‏

نیروی زمینی ارتش 274

‏لزوم تقویت نیروی زمینی 274‏

‏تقدیر ملت از نیروی زمینی 274‏

‏نیروی زمینی قهرمان 275‏

نیروی دریایی ارتش 275

‏وحدت در مقابل دشمن 275‏

‏ایستادگی نیروها در مقابل دشمن 275‏

‏رشادت نیروی دریایی در جنگ 276‏

مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ 276

نقش بانوان در پشتیبانی 276

‏پشتیبانی زنان از رزمندگان 276‏

‏ایثار زنان در جنگ 277‏

‏پشتیبانی زنان از قوای مسلح 277‏

‏حضور زنان در صحنه دفاع 278‏

‏زنان پشتوانه کشور و انقلاب 278‏

‏زنان و پشتیبانی از جنگ 279‏

‏ایثار کودکان و نوجوانان 280‏

‏تقدیر از فعالیت زنان در پشت جبهه 280‏

‏نقش زنان در تربیت رزمندگان 280‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 685

‏خدمت زنان در پشت جبهه 281‏

‏لزوم پشتیبانی زنان از جبهه ها 281‏

‏نقش بسیج مردمی در جنگ 281‏

نقش عموم مردم در پشتیبانی 282

‏پشتیبانی ملت از قوای مسلح 282‏

‏همدلی در پشتیبانی از جنگ 282‏

‏حمایت مردم از قوای مسلح 283‏

‏همدلی دولت و ملت در جنگ 283‏

‏ملت پشتیبان ارتش 284‏

‏ایثار ملت در جنگ 284‏

‏حضور ملت در صحنه ها 285‏

‏پشتیبانی ملت از قوای مسلح و جنگ 285‏

‏پشتیبانی مردم در جنگ 286‏

‏نقش ملت در تقویت روحیه رزمندگان 286‏

‏لزوم حمایت مردم از رزمندگان 287‏

‏ملت پشتوانه ارتش و سپاه 287‏

‏لزوم روحیه دادن به ارتش 288‏

‏همکاری ملت با دولت در جنگ 288‏

‏پشتیبانی ملت از جنگ 289‏

‏همراهی ملت با مسئولان 290‏

‏انسجام و وحدت بین ملت و ارتش 290‏

‏ضرورت کمک به جبهه ها 290‏

‏ادای دین ملت به کشور 290‏

‏فداکاری مردم در جبهه ها 291‏

‏پشتیبانی ملت از ارتش 291‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 686

‏ملت و تحمل رنج 292‏

‏تقدیر از ملت در جنگ 292‏

‏پشتیبانی ملت از دولت 293‏

‏کمکهای مالی مردم 293‏

‏حمایت مردم از رزمندگان 293‏

‏کمک ملت به جبهه ها 293‏

‏لزوم تقدیر ملت از رزمندگان 294‏

‏پشتیبانی ملت و قوای مسلح 294‏

‏خدمت مردم در پشت جبهه ها 295‏

‏تشکر از خدمت مردم 295‏

‏مردم و اداره جنگ 295‏

‏پشتیبانی ملت در جنگ 296‏

‏شناخت مقام ملت 296‏

‏مشارکت ملت در جنگ 296‏

‏سبقت ملت در کمک به جبهه 297‏

‏پشتیبانی ملت از جبهه 298‏

نقش دولت در پشتیبانی 298

‏کمک به معاودین عراقی 298‏

‏تقویت قوای مسلح توسط دولت 298‏

‏فرمان امام در مورد هماهنگی نیروهای مسلح 299‏

‏تجهیز داوطلبان اعزام به جبهه 300‏

‏حضور مسئولین در جبهه ها 300‏

‏تشکر از قوای پشتیبانی 300‏

‏خدمت دولت در جنگ 300‏

‏مدیریت خوب دولت در جنگ 301‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 687

‏پشتیبانی مالی ملت از دولت 301‏

‏تقویت جبهه و قوای مسلح 302‏

‏عدم استقراض دولت در جنگ 302‏

‏توصیه دولت به خدمت 303‏

‏رسیدگی دولت به مصیبت دیدگان 303‏

‏جهاد دولتمردان ایران اسلامی 304‏

‏نقش دولت در اداره امور 305‏

‏پشتیبانی مجلس از دولت 305‏

‏نقش جهاد در پشتیبانی 306‏

‏افزایش فعالیت در جهادسازندگی 306‏

‏جهادگران آبروی انقلاب 306‏

‏فعالیت جهادسازندگی 306‏

‏تلاش جهادسازندگی در جنگ 307‏

‏سنگرسازان بی سنگر 307‏

فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس

تبلیغات خودی 311

هفته جنگ 311

‏لزوم حمایت از قوای مسلح در هفته جنگ 311‏

‏وظیفه نویسندگان و هنرمندان در هفته جنگ 312‏

‏مردم و لزوم انجام وظیفه در هفته جنگ 313‏

‏هفته جنگ و ضرورت آمادگی جنگی 313‏

رسانه های گروهی 314

‏وظیفه رادیو و تلویزیون در نقل اخبار 314‏

‏وظیفه مطبوعات در نشر اخبار 314‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 688

‏پرهیز رسانه ها از تضعیف قوای مسلح 314‏

‏لزوم بیان اهداف انقلاب 314‏

‏ضعف تبلیغات ما در جنگ 315‏

‏لزوم هماهنگی در تبلیغات 316‏

‏تبلیغات ایران و ناکامی صدام 316‏

‏لزوم جبران تبلیغات مسموم 317‏

‏وظیفه خبرگزاری جمهوری اسلامی 318‏

‏جهاد علما و گویندگان 318‏

‏لزوم انتشار اخبار جنگ در جهان 318‏

‏لزوم معرفی صحیح اسلام 319‏

تبلیغات دشمن 319

انتشار شایعات 319

‏شایعه پراکنی دشمن در جنگ 319‏

‏تخریب روحیه ارتش 320‏

‏کمک تبلیغاتی به صدام 321‏

‏اغوای صدام 321‏

‏اتهام به جمهوری اسلامی 322‏

‏تبلیغ صلح طلبی صدام 323‏

‏اعوجاج در تبلیغات دشمن 323‏

‏تناقض در تبلیغات دشمن 323‏

‏مخالفت با اسلام 324‏

‏تخریب روحیه مردم 324‏

‏تبلیغ خستگی ملت از جنگ 324‏

‏ادعای اعزام کودکان به جبهه 324‏

‏تبلیغ تلفات زیاد ایران 325‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 689

‏تبلیغات وسیع علیه ایران 325‏

‏تبلیغ دروغهای شاخدار 326‏

‏تبلیغات دروغین 326‏

‏تبلیغات همه جانبه دشمن 327‏

‏سکوت در برابر جنایات عراق 328‏

‏تبلیغات دامنه دار بر ضدایران 329‏

‏حمایت تبلیغاتی از صدام 329‏

‏تبلیغات ضدایرانی ابرقدرتها 329‏

‏بزرگ نمایی صدام 330‏

‏تأثیر معکوس تبلیغات دشمن 330‏

‏تبلیغ خستگی مردم از جنگ 331‏

‏اتهام تروریست بودن ایران 331‏

‏تبلیغ پیروزی دروغین عراق 332‏

‏گوش ندادن به تبلیغات دشمن 332‏

متهم کردن ایران 333

‏تهمت تجاوز ایران به ملتها 333‏

‏اتهام توحش به ایران 333‏

‏اتهام توسعه طلبی ایران 333‏

‏ادعای به خطر افتادن منطقه 334‏

‏اتهام سرکوب همسایگان ایران 334‏

‏اتهام به خطر افتادن منافع منطقه 335‏

‏جنگ طلب معرفی کردن ایران 335‏

پیروز جلوه دادن صدام 335

‏سکوت در برابر پیروزیهای ایران 335‏

‏مغشوش جلوه دادن اخبار فتوحات 336‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 690

‏تبلیغات مضر علیه ایران 336‏

‏عقب نشینی خواندن شکست صدام 337‏

‏سکوت مرگبار رسانه های استکباری 338‏

‏طرفداری رسانه ها از صدام 339‏

‏تبلیغ رسانه های گروهی علیه ایران 339‏

‏دروغپردازیهای رسانه های خارجی 340‏

‏انحراف اذهان عمومی 341‏

‏بی انصافی رسانه های دشمنان 341‏

‏انکار اخبار پیروزیهای ایران 341‏

‏تفرقه افکنی بین قوای مسلح 342‏

‏سکوت در مقابل جنایات صدام 342‏

‏محکومیت مظلومان توسط حقوق بشر 343‏

‏تبلیغ صلح طلبی صدام 343‏

‏صحنه سازی دروغین از تلفات ایران 344‏

‏حجم تبلیغات دشمن، به اندازه شکست دشمن 345‏

‏قدرتمند نشان دادن صدام 346‏

‏اتهام رسانه های گروهی به ایران 347‏

اتهام خرید اسلحه از اسرائیل 348

‏نفی ارتباط با اسرائیل 348‏

‏اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل 349‏

‏همنوایی مطرودین با بوقهای تبلیغاتی 351‏

‏نفی نسبت ایران با اسرائیل 351‏

‏شایعه خرید اسلحه از اسرائیل 351‏

‏ادعای طرفداران اسرائیل 352‏

‏اتهام خرید سلاح از اسرائیل 353‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 691

فصل ششم: تذکرات واخطارها

‏تذکرات به نیروهای مسلح ایران 357‏

‏حفظ اتحاد نیروها 357‏

‏توجه به تفرقه انگیزیهای دشمن 357‏

‏ایجاد اختلاف توسط دشمن 357‏

‏مراقبت از تفرقه افکنان 358‏

‏افتراق نیروهای مسلح، توطئه دشمن 359‏

‏ممانعت از نفوذ ضدانقلاب در جبهه 359‏

‏تفرقه افکنان، مأمورین دشمن 359‏

‏مبارزه با تفرقه افکنان 360‏

‏نصیحت تفرقه افکنان 361‏

‏حفظ اتحاد ارتش و سپاه 362‏

‏مسئولیت فرماندهان در حفظ وحدت 363‏

‏عدم کارآیی اختلافات 363‏

هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی 364

انتقادات و کارشکنی مخالفین 364

‏شایعات گروهکهای منحرف 364‏

‏جبهه نرفتن اشکالتراشان 365‏

‏قدرت طلبی گروههای منحرف 365‏

‏بی انصافی گرانفروشان 366‏

‏جنگ افروزی گروههای منحرف 366‏

‏آزردن رزمندگان اسلام 367‏

‏شیطنت مرفهین وابسته 367‏

‏عدم مشارکت گروهکها در جنگ 368‏

‏دامن زدن به اختلافات 369‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 692

‏خرابکاری گروههای منحرف 369‏

‏تهدید نفاق افکنان 370‏

‏افساد گروهکهای منحرف 370‏

‏کارشکنی قلم به دستان 371‏

‏ضرورت مقابله با منافقین 371‏

‏مزاحمت اشکالتراشان 373‏

‏ماهیت واقعی منتقدان جنگ 373‏

‏تبلیغ علیه جمهوری اسلامی 374‏

‏پیوند منافقین با صدام 375‏

‏مقاومت مردم در کمبودها 375‏

‏خصوصیات خسته شدگان از جنگ 375‏

‏نادانی اشکالتراشان 377‏

‏خیانت به حکومت اسلام 378‏

‏مخالفت با جنگ 378‏

‏پاسخ به مخالفان جنگ 379‏

‏پاسخ به شبهات مخالفان جنگ 380‏

‏پاسخ به روحانیون منحرف 382‏

‏موضعگیری بچگانه مخالفان جنگ 382‏

‏غربزدگان مخالف جنگ 383‏

‏اتمام حجت بر مخالفان جنگ 384‏

‏بی ثمر جلوه دادن خون شهیدان 384‏

هشدار به مردم و ارتش عراق 385

هشدار به مردم عراق 385

‏تحریک مردم و ارتش عراق به قیام 385‏

‏آگاهی بخشی نسبت به ماهیت صدام 386‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 693

‏دعوت مردم برای قیام علیه صدام 387‏

‏پیام به مردم و ارتش عراق 387‏

‏افشای ماهیت رژیم عراق 389‏

‏آگاه کردن ملت عراق 391‏

‏دعا برای مردم عراق 393‏

‏افشای فریبکاری حزب بعث 393‏

‏دعوت مردم عراق به قیام 394‏

‏همدردی با معاودین عراقی 395‏

‏قیام علیه حزب بعث 396‏

‏دعوت مردم عراق به همکاری با قوای ایرانی 396‏

‏هشدار به ملت عراق 398‏

‏افشای ماهیت حزب بعث 398‏

‏تشویق ارتش عراق به قیام 399‏

‏هشدار به ارتش عراق 400‏

‏دعوت به شورش علیه صدام 400‏

‏لزوم بیداری ارتش عراق 400‏

‏امید به قیام ارتش عراق 402‏

‏آگاه کردن ارتش عراق 402‏

‏تشویق ارتش عراق به قیام 403‏

‏تفاوت اهداف ارتش ایران و عراق 404‏

هشدار به ارتش عراق 406

‏بی آبرو شدن ارتش عراق 407‏

‏بیداری ارتش عراق 409‏

‏مهمان نوازی از پناهندگان عراقی 409‏

‏پرهیز از حمایت صدام 410‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 694

‏دعوت ارتش عراق به قیام 410‏

‏نصیحت ارتش عراق 411‏

‏صدام ننگ ارتش عراق 411‏

هشدار به دولتهای منطقه 411

دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام 411

‏اخطار به دولتهای اسلامی 411‏

‏آگاهی بخشی به ممالک اسلامی 411‏

‏دعوت برای محاکمه صدام 412‏

‏توقع از هیأت بررسی کننده جنگ تحمیلی 412‏

‏تعیین متجاوز 413‏

‏اخطار به کشورهای منطقه 414‏

پیش بینی آینده صدام 415

‏هشدار به کشورهای منطقه 415‏

‏نصیحت به کشورهای اسلامی 416‏

‏هشدار به کشورهای اسلامی 416‏

‏آماده کردن کشورهای اسلامی 417‏

‏سردار قادسیه، موجودی مفلوک 418‏

‏نقشه برای تأیید جنایات صدام 418‏

‏تلاش صدام برای سلطه بر منطقه 419‏

اخطار به حامیان صدام در منطقه 419

‏هشدار به دولتها در جنگ 419‏

‏هشدار به کشورهای منطقه 419‏

‏تهدید به مقابله با کشورهای متعدی 420‏

‏هشدار به شیخ نشینها 420‏

‏نبود رشد سیاسی در دولتهای منطقه 420‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 695

‏هشدار به امریکا و سرسپردگان وی 421‏

‏نصیحت به حسین اردنی 421‏

‏نصیحت به دولتهای اسلامی 422‏

‏تنبه حکومتهای منطقه 423‏

‏هشدار و نصیحت به دولتهای منطقه 423‏

‏هشدار به دولتهای منطقه 424‏

‏ایران، دوست دولتهای منطقه 425‏

‏دعوت به اتحاد مسلمین 426‏

‏دعوت به اتحاد دولتهای اسلامی با ایران 426‏

‏تذکر به دولتهای منطقه 427‏

‏تذکر به کشورهای منطقه 428‏

‏بی خطر بودن ایران برای منطقه 428‏

‏مجرم بودن حامیان صدام 429‏

‏هشدار به دولتهای خلیج فارس 429‏

‏هشدار مجدد به دولتهای منطقه 430‏

‏دولتهای منطقه، آلت دست امریکا 430‏

‏نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها 431‏

‏تجدید نظر در افکار دولتهای منطقه 432‏

‏تذکر به دولتهای منطقه 432‏

‏هشدار به کشورهای استفاده کننده از نفت 433‏

‏تذکر به کشورهای اسلامی 433‏

‏آگاه کردن دولتهای منطقه 434‏

‏نصیحت به کشورهای منطقه 434‏

‏هشدار به دولتهای منطقه 435‏

‏هشدار به دولت مصر 435‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 696

‏تذکر به دولتهای وابسته مرتجع 436‏

‏آگاه کردن کشورهای منطقه 436‏

‏هشدار به ابرقدرتها و کشورهای خلیج فارس 437‏

‏عدم خستگی ایران از جنگ 440‏

‏اخطار به نظامیان امریکا و اروپا 440‏

فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی

‏صفات و ماهیت دشمن 443‏

‏جهالت صدام 443‏

‏نقص عقل صدام 443‏

‏دیوانه بودن صدام 443‏

‏ضعف اعصاب صدام 444‏

‏بی عقلی صدام 444‏

‏دیوانگی فطری صدام 444‏

‏خودخواهی صدام 445‏

‏صدام و انهدام کشور عراق 445‏

‏کمال جهالت صدام 445‏

‏دیوانگی صدام 446‏

‏عدم امید به نجات صدام 446‏

‏جنون صدام 447‏

‏دیوانگی صدام در برابر شکستها 447‏

‏عدم درک معنویات توسط صدام 447‏

‏بی رحمی صدام با ملت عراق 448‏

کفر و نفاق صدام 448

‏مسلک الحادی صدام 448‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 697

‏صدام بدتر از عفلق 449‏

‏شدت کفر و نفاق صدام 449‏

‏دشمنی صدام با اسلام 450‏

‏عدم اعتقاد حزب بعث به اسلام 451‏

‏فاصله صدام با اسلام 451‏

‏کفر و نفاق صدام 451‏

‏مخالفت با اسلام 452‏

‏مخالفت صدام با اسلام 452‏

‏سابقه دشمنی حزب بعث با اسلام 453‏

‏سابقه دشمنی صدام با اسلام 453‏

‏عدم اعتقاد به معنویات 453‏

‏فساد صدام 454‏

‏دشمنی با اسلام 454‏

‏عدم اعتقاد به اسلام 454‏

‏کینه ورزی به اسلام 455‏

درنده خویی صدام 455

‏خطرناک بودن صدام 455‏

‏نبود تزکیه در صدامیان 455‏

‏طغیان صدام 456‏

‏انگیزه شیطانی حزب بعث 456‏

‏خوی تجاوزگری صدام 456‏

‏جاه طلبی صدام 456‏

‏نفس خبیث حزب بعث صدام 457‏

‏حب نفسانی صدام 457‏

‏روح ناآرام صدام 458‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 698

‏سبعیت صدام 458‏

‏آدم نشدن صدام 458‏

ضعف نفس صدام 459

‏ضعف صدام و بمباران 459‏

‏ترس و زبونی دشمن 459‏

‏بمباران، نشانه ضعف صدام 459‏

‏جنگ علیه شهرها، نشانه ضعف صدام 460‏

‏بی خوابی صدام از ترس 461‏

‏هراس از قدرت اسلام 461‏

حیله گری صدام 461

‏فریب مردم توسط صدام 461‏

‏دروغ بودن ادعای صدام 462‏

‏فریبکاری صدام به وسیله نماز 462‏

‏سالوسی صدام 463‏

‏دروغپردازی عراقیها 464‏

‏حیله عامیانه صدام 464‏

‏نیرنگ صدام 465‏

‏حیله های جنگی صدام 465‏

‏توطئه در انحراف اذهان از جنگ 465‏

‏خنثی شدن حیله صدام 466‏

‏دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران 467‏

‏تبلیغات دروغین صدام پس از فتح خرمشهر 467‏

‏ادعای دروغ صدام 468‏

‏آمار دروغ کشتگان 469‏

‏عابد شدن صدام 469‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 699

‏شایعه سازی 471‏

‏دسیسه های دشمن برای توقف جنگ 471‏

‏هوشیاری در برابر مکر دشمن 472‏

‏هوشیاری در برابر دروغهای دشمن 473‏

‏عدم غفلت از کید دشمنان 473‏

قومیت گرایی صدام 473

‏صدام و طرفداری از ملت عرب 473‏

‏جایگزینی عربیت به جای اسلام 474‏

‏کشتن عربها توسط صدام 474‏

‏مسلمان ندانستن ملت ایران 475‏

‏کشتار عربها در خوزستان 476‏

‏برخورد صدام با عربها 477‏

‏نمایش دلسوزی برای ملت عرب 477‏

‏صدام، خائن ملت عرب 478‏

‏عرب دوستی صدام 479‏

‏مجوس دانستن مسلمین ایران 479‏

‏دلیل ضدیت با ایران 480‏

جنایات دشمن در عراق 480

جنایت علیه علما 480

‏تصمیم به هدم اسلام 480‏

‏رفتار بد با آیت اللَّه حکیم و حوزه ها 480‏

‏شهادت آیت اللَّه صدر 481‏

‏از دست دادن علما 481‏

‏شهادت مظلومانه علمای عراق 481‏

‏ظلم و جنایت با علما و مراجع 482‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 700

‏حبس آقای حکیم در منزل 482‏

‏انتقام از قاتلین علمای اسلام 483‏

‏رفتار وحشیانه با مراجع 483‏

‏شهادت ده نفر از علما و سادات 484‏

جنایت علیه مردم 484

‏ظلم به ملت عراق 484‏

‏ظلم به رجال و ملت 485‏

‏آواره کردن ملت عراق 485‏

‏شهادت جوانان عراق 485‏

‏آواره کردن مردم عراق 486‏

‏آواره کردن زن و بچه مردم عراق 486‏

‏بیدارکردن مردم عراق 486‏

‏حبس مردم 487‏

‏اختناق در عراق 487‏

‏خردشدن مردم عراق زیرپای صدام 487‏

‏فشار بر مردم عراق 488‏

‏قساوت نسبت به مردم عراق 488‏

تاراج اموال و ذخایر عراق 488

‏قصد نابودی آثار اسلامی 488‏

‏اهانت به بقاع متبرکه 489‏

‏هدم حیثیت ملت عراق 489‏

‏خسارات مالی و جنایات انسانی 489‏

‏خسارت بر مردم عراق 490‏

‏هدردادن نفت ایران و اعراب 490‏

‏بر باد دادن حیثیت عراق 491‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 701

‏اخذ پول و طلا از مردم به زور 491‏

جنایات دشمن در ایران 492

جنایت علیه مردم 492

‏قتل ملت با بیرحمی 492‏

‏حمله صدام به شهرها 492‏

‏خیانت به مردم خوزستان 493‏

‏اسیرکردن و کشتن زن و بچه و کودک و بزرگ 493‏

‏ظلمهای صدام 493‏

‏شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق 494‏

‏جنایات علیه مردم ایران 494‏

‏زیر خاک کردن تعدادی زن 495‏

‏بمباران مردم 495‏

‏ثبت جنایات صدام در تاریخ 496‏

‏کشتار مردم ایران 496‏

‏تسلیت به خانواده های مصیبت دیده دزفول 497‏

‏قتل و غارت و تخریب کشور 497‏

‏کشتار اطفال و پیر و جوان در خوزستان 498‏

‏جنایت صدام 498‏

‏قتل مردم بیگناه 498‏

‏کشتار مردم عرب 498‏

‏جنایات صدام علیه مردم مرزنشین 499‏

‏کشتار عزیزان در دزفول و اندیمشک 499‏

‏تسلیت به ملت ایران و خوزستان 500‏

‏جنایات علیه مردم بی دفاع و ویران نمودن خانه ها 500‏

‏وحشی گری صدام 502‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 702

‏مقایسه صدام و شاه 503‏

بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی 504

‏حمله موشکی به دزفول 504‏

‏آثار جرم دشمن 504‏

‏زدن بیمارستانها و مدارس 504‏

‏زدن موشک به شهرها 504‏

‏بمباران شهرها 505‏

‏ویرانی شهر هویزه 505‏

‏تجاوز به شهرها 506‏

‏غارت اموال مردم توسط نیروهای دشمن 506‏

‏بمباران آبادان 507‏

‏هدف قراردادن شهرها 507‏

‏جنایات صدام در دزفول و پلدختر 507‏

‏کوبیدن روزانه آبادان 508‏

‏کوبیدن مناطق مسکونی 508‏

‏زدن موشک به شهرها 508‏

‏شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی 509‏

‏کشتار مردم و تخریب شهرها 510‏

‏بمباران و موشک باران مناطق مسکونی 510‏

خسارات جانی و مالی 510

‏واردکردن خسارات مالی به ایران 510‏

‏خسارات بی جهت به ایران 511‏

‏ضررهای تحمیل شده جنگ بر ما 511‏

‏جانبازان، سند جنایات صدام 512‏

‏شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر 512‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 703

‏جبران خرابیها پس از جنگ 512‏

‏خرابیها و جنایات صدام 513‏

‏ابعاد خسارات 513‏

‏بازدید کارشناسها از جنایات صدام 514‏

‏اقرار به خسارت 514‏

‏خسارات جانی و مالی 514‏

‏ویرانی شهرها و کشتار مردم 514‏

‏خسارات و آوارگی مردم 515‏

‏مخارج جنگ تحمیلی 515‏

‏دفن زن و مرد زیر آوارها 516‏

‏جبران ناپذیری خسارات جانی 516‏

‏جنایات و خسارات صدام 516‏

‏کشتار مردم ایران و عراق 517‏

‏جنایات بی آمار صدام 517‏

‏فاجعه هوایی 517‏

حامیان دشمن 518

ایادی داخلی دشمن 518

‏ترور برای توقف دفاع 518‏

‏ترور برای سست کردن دفاع 518‏

‏کارشکنی گروهکها 519‏

‏تلاش برای تفرقه 519‏

‏تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه 521‏

‏کارشکنی فداییان خلق! 523‏

‏هشدار و توجه به مصالح مسلمین 524‏

‏نقش تخریبی گروهکها 524‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 704

‏فساد گروهکها در شهرها در جنگ 525‏

‏عدم حضور گروهکها در جنگ 526‏

‏هشدار به گروهکها 526‏

‏جلوگیری از مفسده جوها 527‏

‏توطئه نابودی ارتش 528‏

‏عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها 528‏

‏هوشیاری ملت 529‏

‏ترور برای کمک به صدام 529‏

‏خدمت منافقین به صدام 529‏

‏کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام 530‏

‏نفرت از یاری کنندگان صدام 531‏

‏جهالت ایادی داخلی دشمن 531‏

‏برچیدن بساط گروهکها 532‏

‏عقده گشایی گروهکها با ترور 533‏

‏دوستی خلقی ها با صدام 534‏

‏دست اخوت صدام با منافقین 535‏

دولتهای حامی دشمن 536

‏همکاری عراق با امریکا 536‏

‏پشتیبانی شیخ نشینها از صدام 537‏

‏گمان باطل حامیان صدام 537‏

‏تأیید دولتها از صدام 538‏

‏ترس ابرقدرتها از اتحاد مسلمین 538‏

‏صدام سرسپرده امریکا 538‏

‏پشتیبانی کشورها از صدام 539‏

‏کمک حسین اردنی به صدام 539‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 705

‏رسوایی حسین اردنی 540‏

‏داوطلب شدن حسین اردنی برای حمایت از صدام 540‏

‏درخواست کمک صدام از دولتها 541‏

‏نفاق حامیان صدام 542‏

‏حمایت دولتها از صدام 542‏

‏پناه بردن صدام به مصر 542‏

‏سکوت دولتهای حامی دشمن 543‏

‏پیمان مصر و اسرائیل بر ضد ایران 543‏

‏کمک دولتهای اسلامی به عراق 544‏

‏تلاش دولتها برای نجات عراق 545‏

‏کمک به صدام، ننگ کشورها 545‏

‏حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا 546‏

‏کمک حجاز به صدام 546‏

‏پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها 547‏

‏حمایت عراق با پول و اسلحه 547‏

‏پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام 547‏

‏کمک کشورهای بزرگ به صدام 548‏

‏مخالفت قدرتها با اسلام 548‏

‏حامیان غربی صدام 549‏

‏حمایت شرق و غرب از صدام 549‏

‏حمایت گرگها از صدام 551‏

‏تلاش قدرتها برای حفظ صدام 551‏

‏کمکهای همه جانبه ابرقدرتها 551‏

‏دولتهای منطقه مؤید جنایات صدام 552‏

‏تکاپوی قدرتها برای حفظ صدام 552‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 706

‏جانی بودن حامیان صدام 553‏

‏تلاش همه قدرتها برای نجات صدام 553‏

‏بازیخورده های امریکا، یاران صدام 553‏

‏معارضه دولتهای منطقه با ایران 554‏

‏علت حمایت قدرتها از صدام 554‏

‏حمایت دنیا از عراق 555‏

‏یاری همه جانبه دولتها به صدام 555‏

‏صدام مانع برادری کشورهای اسلامی 556‏

‏تجهیز صدام توسط دشمن 556‏

‏سهیم بودن قدرتها در جنایات عراق 556‏

‏سفارش به سران کشورهای منطقه 557‏

‏خردکردن دندان امریکا 558‏

‏تصمیم ابرقدرتها برای نابودی اسلام 558‏

‏فراموش نکردن یاوران صدام 558‏

‏هشدار به دولتهای منطقه 559‏

مجامع حامی صدام 560

‏سکوت مجامع بین المللی 560‏

‏حمایت کنفرانس طائف از صدام 560‏

‏سخنرانی صدام در کنفرانس طائف 561‏

‏دشمنی سازمانهای بین المللی 562‏

‏انحطاط جوامع بین المللی 562‏

‏نصیحت به اعضای اجلاس غیرمتعهدها 563‏

‏دروغهای سازمان عفو بین المللی 564‏

‏سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی 564‏

‏اتهامات سازمان عفو بین المللی 565‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 707

‏محکوم نکردن صدام توسط سازمانهای بین المللی 566‏

‏جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی 567‏

‏سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام 568‏

‏عدم بیطرفی مجامع بین المللی 568‏

‏تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی 569‏

‏مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها 570‏

‏تشویق سازمانهای بین المللی از صدام 570‏

‏ادعای نقض حقوق بشر در ایران 570‏

‏سرپوش نهادن بر جنایات صدام 571‏

‏عدم استقلال مجامع بین المللی 571‏

‏مجامع بین المللی و برافروختن جنگ 572‏

‏تشویق جنگ پیشگان 572‏

اسرای دشمن 573

‏رفتار مهرآمیز با اسرا 573‏

‏مهمانی اسرای عراقی 573‏

‏حسن رفتار با اسرا 573‏

‏عفو نظامیان تائب عراقی 574‏

‏رفتار برادرانه با اسرا 574‏

‏رفتار اسلامی با اسیران 575‏

‏تأکید بر رفتار اسلامی با اسیران 575‏

‏سفارش به مداوای اسیران زخمی 576‏

‏بازدید خبرنگاران از اسرا 577‏

‏تربیت نمودن اسرا 577‏

‏علت اسیرشدن سربازان عراقی 578‏

‏مهربانی با اسرا 578‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 708

فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامه 598

صلح تحمیلی 581

صلح اسلام با کفر 581

‏علت عدم مصالحه با صدام 581‏

‏ممنوعیت صلح بین اسلام و کفر 582‏

‏دلیل مصالحه نکردن با صدام 583‏

‏نپذیرفتن صلح امریکایی 583‏

‏محکومیت صلح با صدام 585‏

‏دفن اسلام در سازش با قدرتها 586‏

‏نظر قرآن در صلح با مفسد 586‏

‏صفات صلح طلبان داخلی 586‏

‏صلح طلبان در محضر خدا 587‏

‏محکومیت امان نامه کفر و شرک 587‏

صلح با متجاوز 588

‏معنی صلح طلبی صدام 588‏

‏شرایط صلح با صدام متجاوز 588‏

‏معنی آتش بس دشمن 590‏

‏گشودن آتش، پس از آتش بس 590‏

‏آتش بس دروغین 590‏

‏جنگ افروزی صلح طلبان 590‏

‏معنی صلح طلبی صدام و اسرائیل 591‏

‏دوری صدام از صلح 591‏

‏فریاد صلح طلبی صدام 591‏

‏ادعای صلح برای بقای صدام 593‏

‏صلح بدتر از جنگ 594‏

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 709

‏همصدایی طرفداران امریکا برای صلح 594‏

‏نادرستی صلح با دشمن درنده خو 594‏

‏تلاش دروغین برای صلح 595‏

‏سبب صلح طلبی استکبار جهانی و صدام 595‏

ادعای صلح برای فرار از مجازات 596

‏رابطه بین صلح و تعیین و مجازات مجرم 596‏

‏لزوم تعیین مجرم 597‏

‏افشای حیله صدام برای صلح 598‏

‏شرط صدام برای صلح، ننگ ابدی برای اعراب 599‏

‏مقبول نبودن صلح صدامی 600‏

ادعای صلح برای تجدید قوا 601

‏صلح صدامی، فرصتی برای تجدید قوا 601‏

‏لزوم سرکوب متجاوز 601‏

‏صلح، موجب تجهیز قوای دشمن 602‏

‏حیله صلح طلبی صدام 602‏

‏صلح طلبی دشمن به منظور هجوم دوباره 603‏

‏عدم اعتبار تعهدات صدام 604‏

‏صلح طلبی به خاطر استیصال 604‏

‏افشای اهداف دشمن از نغمه صلح طلبی 605‏

‏صلح طلبی دشمن به منظور غافلگیری 606‏

‏تشابه صدام با معاویه در ادعای صلح 607‏

‏تلاش همه جانبه برای مهلت دادن به صدام 608‏

‏درنده خویی صدام، مانع از صلح 609‏

صلح واقعی 610

‏برکناری رژیم عراق، شرط صلح 610‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 710

‏شرایط ایران برای صلح 610‏

‏خروج دشمن، شرط اصلی صلح 611‏

‏پذیرش حکمیت قرآن 612‏

‏تخلیه اراضی ایران، شرط صلح 613‏

‏موضع صلح طلبی ایران 613‏

‏سخن منطقی ایران برای صلح 613‏

‏خروج بی قید و شرط عراق، شرط صلح 614‏

‏لزوم مجازات متجاوز 615‏

‏شروط ایران برای صلح 620‏

‏ادامه جنگ تا تحقق شرایط صلح 620‏

‏مفهوم صلح از نظر ایران 621‏

‏شرایط ایران برای پذیرش صلح 621‏

‏مفهوم صلح شرافتمندانه 621‏

‏موضع صلح طلبی ایران 622‏

سازمانهای صلح طلب 622

‏قبول صلح بر آرای ملت است نه اشخاص 622‏

‏وظیفه هیأت صلح کنفرانس اسلامی 623‏

‏رسیدگی به تجاوز، وظیفه دستگاههای بین المللی 624‏

‏عدم بیطرفی سازمانهای بین المللی 624‏

‏پذیرش حکمیت بین المللی 624‏

پذیرش قطعنامه 598....625

‏یکسانی شکست و پیروزی نزد شهیدان 625‏

‏عوامل قبول قطعنامه از سوی امام 626‏

‏صلح پایدار، هدف ما 631‏

‏حفظ آمادگی و هوشیاری تا صلح حقیقی 632‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 711

‏ما در صلح جدی هستیم 632‏

فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ

کسب تجربه 635

‏جنگ، میدان آموزشهای عملی 635‏

‏بهای سنگین برای تجربه های انقلاب 635‏

‏دستیابی ملت به پیشرفتهای دفاعی مدرن 636‏

‏اعتماد به توان خودی در جنگ 636‏

رشد خلاقیتها 636

‏شکوفایی استعدادها در جنگ 636‏

‏خودباوری در جنگ 637‏

‏شکوفایی استعدادها در اثر محاصره اقتصادی 637‏

‏رشد خلاقیتهای صنعتی در ملت 638‏

‏به کار افتادن افکار متخصصین 639‏

‏رشد افکار در اثر محاصره های دشمن 639‏

‏تحریم اقتصادی موجب خودکفایی 640‏

‏استقلال خواهی عامل رشد خلاقیتها 640‏

‏جنگ و محاصره عامل پیشرفت و اختراعات 640‏

‏رشد صنایع نظامی در جنگ 641‏

افشای چهره دشمنان 641

‏افشای چهره منافقین 641‏

‏افشای تظاهر صدام به اسلام 641‏

‏روسیاهی دشمن در اثر جنگ 642‏

‏رسوایی جهانخواران به وسیله جنگ 643‏

‏جنگ تحمیلی احیاگر اسلام 644‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 712

‏جنگ، افشاگر اظهارات صدام 644‏

‏افشای چهره امریکا 644‏

‏رسوایی مدعیان هنر 645‏

‏افشای چهره تزویر جهانخواران 645‏

تثبیت و صدور انقلاب 646

‏بازدارندگی دشمنان از تعرض به ایران 646‏

‏نشر عظمت اسلام در جهان 646‏

‏اثبات توانمندی ایران 647‏

‏توجه مردم جهان به اسلام 647‏

‏نقش جنگ در معرفی اسلام به دنیا 648‏

‏صدور تجربه های مبارزه و دفاع 648‏

‏برکات مختلف جنگ 648‏

پرورش روح و جسم 650

‏ایجاد تحرک و خروج از سستیها 650‏

‏بروز شجاعت انسان 650‏

‏بیداری ملت ایران 650‏

‏ایجاد تحرک عمومی در ملت ایران 651‏

‏خروج جوانان از سستی 651‏

‏ایجاد عشق به شهادت در ملت 652‏

‏الهی شدن ملت 652‏

‏تحول معنوی مردم ایران 652‏

‏نجات از انحطاط فرهنگی 653‏

‏افزایش تحمل ملت ایران 654‏

‏کسب رضایت الهی 654‏

‏اقبال مردم به امور معنوی 654‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 713

‏سبقت در مبارزه با باطل 655‏

‏پرورش داوطلبان شهادت 656‏

‏تقویت حس برادری 656‏

اتحاد ملت 656

‏تقویت وحدت ملت 656‏

‏وحدت و همدلی ارتش و ملت 657‏

‏یکپارچه شدن ملت 658‏

‏بسیج عمومی ملت 658‏

‏پیوند همه اقشار 659‏

‏انسجام ملت ایران 659‏

‏بسیج شدن توده های محروم 660‏

‏تقویت روح تعاون در ملت 660‏

‏مهربانی و همدلی ملت 661‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 714