فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
اتحاد ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اتحاد ملت

‏ ‏‏ ‏

اتحاد ملت

‏ ‏

‏ ‏

تقویت وحدت ملت

‏امروز، روز اتحاد و یگانگی است و این هم از الطاف بزرگ و تأییدات‏‎ ‎‏الهی است که درست بر خلاف تصور و خواست فتنه انگیزان و‏‎ ‎‏جنگ افروزان، همۀ توطئه ها و جنگها، به اتحاد و یکپارچگی ملت‏‎ ‎‏بیدار و زندۀ ما در برابر قدرتها می انجامد.(1101)‏

5 / 7 / 59


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 656

وحدت و همدلی ارتش و ملت

‏بعضی قضایاست که انسان گمان می کند که این شرّ است، لکن به حسب‏‎ ‎‏واقع، خیر است. در این قضایای اخیر، که دولت جابر عراق تحمیل کرد‏‎ ‎‏بر ایران، باید بگویم:«اَلخَیْرُ فی ما وَقَعَ» برای اینکه چند مطلب را ثابت‏‎ ‎‏کرد: یکی اینکه ضدانقلاب در ایران شایعه می کردند که ارتش ایران‏‎ ‎‏ارتشی است که از بین رفته و دیگر نمی تواند در مقابل دشمنها مقاومت‏‎ ‎‏کند و شایعه افکنی می کردند، بلکه ابتدائاً می گفتند که اصلاً ارتش لازم‏‎ ‎‏نیست، ارتش باید به هم بخورد و بعد از سر، یک مسائلی شروع بشود.‏‎ ‎‏در این جنگ تحمیلی، ثابت شد که ارتش نیرومند است و ارتش با سایر‏‎ ‎‏قوای مسلّحه با هم هستند؛ تفاهم دارند؛ با هم می جنگند و همۀ کسانی‏‎ ‎‏که در ارتش هستند، در رأس ارتش هستند، وفادارند. این خود یک‏‎ ‎‏خیری بود که جلوی شایعات را گرفت.‌...‏

‏     ‏‏یکی دیگر اینکه منتشر می کردند و دائماً می گفتند که انقلاب در‏‎ ‎‏اول یک چیزی داشت: مردم با هم بودند و حالا دیگر نیستند با هم، با‏‎ ‎‏هم مختلف هستند. از این حرفهای نامربوط که هی دائماً می گفتند. باز‏‎ ‎‏در این جنگ ثابت شد که سرتاسر کشور با هم هستند و مردم به همان‏‎ ‎‏روح انقلابی باقی هستند و الآن از همۀ جاهایی که جوانهای ما هستند،‏‎ ‎‏از همۀ اقطار کشور، پیشنهاد می کنند که به جنگ بروند، لکن احتیاجی‏‎ ‎‏نیست الآن به جنگ آنها و اگر ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت احتیاج شد،‏‎ ‎‏آن وقت معلوم می شود که چه خواهد شد. اینها از اموری بود که خیر‏‎ ‎‏بود برای ما.‌...‏

‏     یکی از امور که باز خیر بود برای ما اینکه دولت عراق فهمید که با‏‎ ‎‏کی طرف است. اینها دائماً هی پیش خودشان می گفتند که ما اگر‏‎ ‎‏ـ‌همچو خیالات می بافتند که اگر ما‌ حمله به ایران بکنیم، در همان‏‎ ‎‏حملۀ اول، دیگر کار تمام است و ما می رویم برای مرکز ایران و همه‏‎ ‎‏جا. حالا فهمیدند که نه، مسأله اینطور نیست. در عین حالی که ما باز به‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 657

‏ مردم اجازه ندادیم و آن بسیج عمومی را اجازه ندادیم، الآن مع ذلک،‏‎ ‎‏فهمیدند اینها که خیر، کاری از آنها بر نمی آید و اگر دولت ایران‏‎ ‎‏بخواهد، آنها را ان شاءالله ، بزودی از بین می برد.(1102)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یکپارچه شدن ملت

‏ما از جنگ چه ترسی داریم؟ یک ملتی که حاضر است برای شهادت و‏‎ ‎‏شهادت را فوز عظیم می داند، چه باکی از این مسائل دارد؟ از این، از‏‎ ‎‏اینکه باکی نیست. تازه وقتی که یک جنگی شروع می شود، ملت ما‏‎ ‎‏بیدار می شود. بیشتر متحرک می شود.‏

‏     شما ببینید که در این جنگی که به ایران تحمیل کردند و اشخاص‏‎ ‎‏خائن به اسلام، مخالف سرسخت با اسلام، این جنگ را به پاکردند،‏‎ ‎‏ایران چه جور باز زنده شد، یکپارچه ایران دوباره انقلاب کرد و توجه‏‎ ‎‏کرد به یک مقصد؛ سرتاسر ایران. کدام کار ممکن بود که اینطور مردم‏‎ ‎‏را بسیج کند؟ این جنگ بود که بسیج کرد. پس ‏‏[‏‏در‏‎ ‎‏]‏‏جنگ چیزهایی‏‎ ‎‏است که ما خیال می کنیم بد است، بعد خوب از کار درمی آید.(1103)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسیج عمومی ملت

‏یکی از مسائلی که باز مرتب شد بر این، اینکه شیاطین فهمیدند قدرت‏‎ ‎‏اسلام در ایران چیست و قدرت ارتش ما و پاسدارهای ما ـ‌که خداوند‏‎ ‎‏همه را حفظ کند‌ آنطور نیست که آنها خیال می کردند. خلیجیها هم‏‎ ‎‏فهمیدند که نه، مسائل آنطورها نیست و اگر ـ‌خدای نخواسته‌ یک‏‎ ‎‏وقت شیطنت کنند، ممکن است عکس العمل داشته باشد. دیگران هم‏‎ ‎‏فهمیدند که نه، قدرت اسلام بیش از این مسائل است که اینها خیال‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 658

‎ ‎

‏ می کنند. قدرت اسلام است که یک مملکت را یکپارچه بر ضد آنها به‏‎ ‎‏راه می اندازد؛ بسیج می کند. این قدرت اسلام است. این هم یکی از‏‎ ‎‏برکاتی بود که از این جنگ تحمیلی برای آنها ننگ بار آورد و برای‏‎ ‎‏ملت ما سلحشوری و قدرتمندی و بیداری.(1104)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوند همۀ اقشار

‏شما در حالی که هستید با ارتشی که در سابق بود خیلی فرق دارید.‏‎ ‎‏شما بدانید که اگر در زمان سابق ارتش می خواست با یک گروهی یا با‏‎ ‎‏یک دولتی مقابله کند، نه خود ارتش با اختیار و اشتیاق می رفت به‏‎ ‎‏میدان جنگ و نه قشرهای ملت از او پشتیبانی می کرد. این برکت‏‎ ‎‏اسلام است. این برکت قرآن کریم است که در بین ما هست. اسلام‏‎ ‎‏است که همه قشرها را به هم پیوند می دهد و یک همچو بسیج‏‎ ‎‏عمومی درست می کند.(1105)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انسجام ملت ایران

‏بحمدالله تعالی این جنگ تحمیلی موجب انسجام هر چه بیشتر ملت‏‎ ‎‏رزمندۀ ما گردید.‌... صدام و پشتیبانان ستمگر او باید بدانند که در این‏‎ ‎‏سال، انسجام و قدرت ارتش شجاع و سپاه پاسداران غیور و سایر قوای‏‎ ‎‏مسلح نظامی و ملی اسلامی ما بیش از سالهای پیش است، و ملت رزمندۀ‏‎ ‎‏ما بیش از سابق پشتیبان آنان هستند، و داوطلبان شهادت در راه خداوند‏‎ ‎‏متعال روز به روز افزایش یافته و منتظر فرمان الهی هستند.(1106)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 659

‏ ‏

بسیج شدن توده های محروم

‏ما هر روز شاهد یک پیروزیهایی در جبهه ها هستیم ‏‏[‏‏بواسطۀ‏‏]‏‏ همۀ‏‎ ‎‏آنها که سرتاسر این جبهه ها فعالیت می کنند و آنها هم از همین طبقۀ‏‎ ‎‏محرومند، لکن طبقۀ فوق همۀ طبقات هستند. چنانچه شما هم و همۀ‏‎ ‎‏کسانی که، زن و مردی که، در پشت جبهه هستید همه مشغول به‏‎ ‎‏فداکاری و مشغول به جنگ هستید. آنها در جبهه جنگ می کنند و شما‏‎ ‎‏در پشت جبهه و این از خصوصیات انقلاب اسلامی است، این از‏‎ ‎‏خصوصیات اسلام است.(1107)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت روح تعاون در ملت

‏جنگ هم یک مسأله ای بود که انسان خیال می کرد که یک هائله ای‏‎ ‎‏است برای ما و یک مسأله ای است بسیار مهم، لکن معلوم شد که‏‎ ‎‏منافعش بیشتر از ضررهایش بود. آن انسجامی که در اثر جنگ بین‏‎ ‎‏همۀ قشرها پیدا شد و آن معنای روحانی و معنوی ای که در خود‏‎ ‎‏سربازان عزیز از ارتش و ژاندارمری و سپاه پاسداران به نمایش‏‎ ‎‏گذاشته شد و آن روح تعاونی که در همۀ ملت از زن و مرد در سرتاسر‏‎ ‎‏کشور تحقق پیدا کرد، به دنیا فهماند که این مسأله ای که در ایران است‏‎ ‎‏با همۀ مسائل جداست. اینجا از باب اینکه اصل نهضت را خود ملت‏‎ ‎‏کرد و به ثمر رساندنش هم به دست خود ملت شد، چیزهایی که بر‏‎ ‎‏ضد این نهضت و برضد این انقلاب است، باز به دست خود ملت از‏‎ ‎‏سر راه برداشته می شود و ان شاءالله این هم به زودی حل خواهد‏‎ ‎‏شد.(1108)‏

4 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 660

‏ ‏

‏ ‏

مهربانی و همدلی ملت

‏در پی پیروزی عظیم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادی خرمشهر، شهر‏‎ ‎‏لاله های خونین، مردم عزیز و مهربان و ایثارگر کشورمان و علمای‏‎ ‎‏اعلام و ائمۀ محترم جمعه و جماعت در شهرستانهای مختلف با‏‎ ‎‏تلگرافهای بسیار آمادگی خود را جهت بازسازی مناطق ویران شده‏‎ ‎‏اعلام و مراتب ایثار و فداکاری خویش را در این امر مهم و انسانی‏‎ ‎‏ابلاغ کردند. و براستی این حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه،‏‎ ‎‏و آمادگی و فداکاریهای خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر مسلمانی‏‎ ‎‏غرورانگیز و برای جهانیان اعجاب آمیز است و می توان گفت این هم‏‎ ‎‏یکی از الطاف الهی و برکات جنگ است که اینچنین مردم را به هم‏‎ ‎‏نزدیک و مهربان نموده و در غم و شادی یکدیگر شریک ساخته‏‎ ‎‏است.(1109)‏

12 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 661