فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
افشای چهره دشمنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

افشای چهره دشمنان

افشای چهره دشمنان

‏ ‏

‏ ‏

افشای چهرۀ منافقین

‏این اشخاصی که ادعا می کنند و ادعا می کردند که ما طرفدار مظلومین‏‎ ‎‏هستیم، طرفدار خلق هستیم، فدایی خلق هستیم، مجاهده برای مردم‏‎ ‎‏می کنیم، ثابت شد به اینکه همۀ این حرفها، صحبتهای خلاف واقع‏‎ ‎‏بوده است و الآن که کشور ایران با حزب بعث منحط در جنگ هستند،‏‎ ‎‏الآن از آنها هیچ خبری نیست و آنها باز به فسادهایی که اندیشه‏‎ ‎‏می کردند، ادامه دارند می دهند. لکن بر آنها هم ثابت شد که اگر یک‏‎ ‎‏روزی دولت ایران بخواهد شرّ آنها را بکَند، با یک یورش همۀ آنها را‏‎ ‎‏از بین می برد. این هم یکی از خیراتی بود که برای ما در این جنگ، در‏‎ ‎‏این جنگ تحمیلی حاصل شد.(1070)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای تظاهر صدام به اسلام

‏در این جنگ ـ‌یک، خیلی از امور، که بعضی دیگرش هم هست البته‌‏‎ ‎‏خیلی از امور معلوم شد. باز خوب شد که صدام حسین را به ظواهر‏‎ ‎‏اسلام کشانده؛ برای اینکه این روزها می گویند نماز هم می خواند!‏‎ ‎‏توی مسجد هم می رود! این همان کارهایی بود که محمدرضا می کرد،‏‎ ‎‏عیناً همان. اینها از یک آخور ارتزاق می کنند. آن هم یکوقتی که پیش‏‎ ‎‏می آمد، بدترین فحشها را به علمای اسلام می داد و به اسلام هیچ کار‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 641

‏نداشت، ضربه می زد. یکوقت که ضعیف و بیچاره می شد، می رفت‏‎ ‎‏نماز می خواند و در حرم حضرت رضا می رفت و نماز می خواند و از‏‎ ‎‏این بساط درمی آورد. حالا ایشان هم که همۀ ملت عراق می شناسند او را‏‎ ‎‏کی هست، نمی دانند که ایشان که حالا هم می خواهد نماز بخواند و در‏‎ ‎‏مسجد برود، کی را می خواهد بازی بدهد. ملت عراق را می خواهد‏‎ ‎‏بازی بدهد. ملت عراق ایشان را ماهیتش را می شناسد. ماها را هم‏‎ ‎‏می خواهد بازی بدهد. ماها هم ماهیتش را می شناسیم. کسانی که آن ور‏‎ ‎‏دنیا هستند، در امریکا و اروپا هستند، اگر بعضی اشخاص پیدا بشوند‏‎ ‎‏نشناسند این را، ممکن است. اما آنجاهایی که ایشان هستند مثل بغداد و‏‎ ‎‏ـ‌عرض بکنم که‌ عراق، مردم ایشان را می شناسند. مردم سالهای دراز با‏‎ ‎‏این حزب بعث زندگی کردند و از این حزب بعث، اینها صدمه ها دیدند.‏‎ ‎‏این آدمی که حالا دارد می گوید من مسلمان هستم و ما در مقابل کفّار‏‎ ‎‏داریم جنگ می کنیم، این آدم همان آدمی است که برای اربعین، وقتی که‏‎ ‎‏زوّار حضرت سیدالشهدا حرکت کردند، آنها را به توپ و تفنگ بستند‏‎ ‎‏و آنقدر جنایت کردند. دیگر ملت عراق با اینکه این جنایات را از شما‏‎ ‎‏دیده، باور می کند که شما یک آدم دینی باشید؟‏

‏     ‏‏... باز معلوم شد به اینکه این عروسک چه عروسکی است که هر‏‎ ‎‏جوری می خواهند حرکتش می دهند، هر روزی حرکتش می دهند، به‏‎ ‎‏یک جور حرکت می دهند. این هم باز معلوم شد و بسیاری از‏‎ ‎‏چیزهای دیگر در این جنگ معلوم شد.(1071)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

روسیاهی دشمن در اثر جنگ

‏از جنگ خسته نشوند مردم. جنگ یک چیز خوبی است. البته ما‏‎ ‎‏پیشقدم نیستیم. برای جنگ ما پیشقدم نیستیم، لکن حالا که به ما‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 642

‏تحمیل شده است، این یک آثار بزرگی دارد برای نهضت ما. یکی از‏‎ ‎‏آثارش این است که دشمنِ ما را رو سیاه کرد در دنیا. این می خواست که‏‎ ‎‏برای خودش یک حیثیتی پیدا بکند و اینکه دشمن اسلام بود و قبل از‏‎ ‎‏این هم که هجوم کند به ایران، با عراق آنطور معامله کرد و با علمای‏‎ ‎‏عراق آنطور معاملات کرد و با ملت عراق آنطور و با دسته جات برای‏‎ ‎‏عاشورا آنطور و برای زائرین کربلا، که برای اربعین می رفتند، آنطور‏‎ ‎‏جنایتکارانه عمل کرد. این در دنیا رسوا شد. و حالا هم هر چه‏‎ ‎‏می خواهد سالوسی کند و نماز بخواند و اظهار اسلامیت بکند و‏‎ ‎‏امثال‌ذلک، دیگر فایده ندارد. این دیگر نمی تواند با سالوسی، خودش‏‎ ‎‏را جا بیندازد. نمی توانست، لکن شاید بعضیها ـ‌آنهایی که خارج بودند‏‎ ‎‏از عراق‌ باورشان می آمد که این یک آدمی است که می خواهد خدمتی‏‎ ‎‏بکند و کذا و این حرفها. حالا معلوم شد که نه، همه فهمیدند که این آدم‏‎ ‎‏اینطوری است، وضعش اینطوری است. معلوم شد یک آدمی است که‏‎ ‎‏عرب نمی خواهد کار بکند. این خوزستان عربها را غالباً کشتند. اگر‏‎ ‎‏ایشان با عرب موافق است، چطور عرب کشی می کند؟(1072)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسوایی جهانخواران به وسیلۀ جنگ

‏هر چه از این جنگ ناخواستۀ تحمیلی می گذرد، قدرت اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و قوای نظامی و انتظامی ایران و پایداری ملت‏‎ ‎‏متعهد آشکارتر و افزونتر می گردد، و رسوایی جهانخواران و‏‎ ‎‏وابستگان و پیوستگان به آنان بیشتر و واضحتر می شود، و مشت‏‎ ‎‏خرابکاران و منافقان و منحرفان بازتر می گردد.(1073)‏

31 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 643

جنگ تحمیلی احیاگر اسلام

‏ما باید فکر کنیم که این دو مطلب را در ترازو بگذاریم در میزان بگذاریم،‏‎ ‎‏مسألۀ اینکه چی دادیم از دست و مسألۀ اینکه چی به دست آوردیم.‌...‏‎ ‎‏آنچه ما ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏دست آوردیم این است که ما اسلام را در اینجا زنده کردیم.‏

‏     ‏‏پیشتر اسمی از اسلام بود و لیکن اسلام اصلش نبود؛ یعنی، اصلش‏‎ ‎‏دعوا با اسلام بود، می خواستند اسلامزدایی کنند؛ از بین ببرند همۀ این‏‎ ‎‏چیزها را، منتها با تدریج از اول نمی توانستند بگویند ما قبولش‏‎ ‎‏نداریم، می گفتند ما قبولش داریم، لکن پایه ها را. هی می زدند؛‏‎ ‎‏یکی‌یکی می زدند. احکام اسلام را از بین برده بودند. همۀ کارهایی که‏‎ ‎‏کردند اینطوری بود. و بحمدالله ، الآن مردم اسلام را در این کشور‏‎ ‎‏می بینند و می بینند که همۀ آن فسادهایی که در خیابانها و در کاباره ها و‏‎ ‎‏اینها بود، اسمی از آنها نیست.(1074)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ، افشاگر اظهارات صدام

‏امروز صدام اظهار اسلام و نماز خواندن ـ‌که آن را هم غلط می خواند‌‏‎ ‎‏می کند، حتی این اظهار هم از برکات جنگ است، والاّ اینها ضد‏‎ ‎‏اسلامند و حزب بعث اساسش بر نفی اسلام می باشد. اینها از اسلام‏‎ ‎‏بری هستند و اسلام هم از آنها بری.(1075)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای چهرۀ امریکا

‏از جمله، دفاع حق تعالی و معکوس کردن مکر کاخ سفید این است که‏‎ ‎‏تروریست پروری سردمداران کاخ سیاه امریکا بر سرِ زبانها، حتی‏‎ ‎‏روشنفکران امریکا، افتاده است. کاخ سیاه با اخراج رژیم عراق از‏‎ ‎‏لیست تروریستها به صورتی واضح ثابت کرد که تروریست پرور و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 644

‏طرفدار آن است. کاخ سفید میزان تروریست و ضد آن را مخالفت با‏‎ ‎‏جنایاتش در سراسر جهان، و موافقت با آن می داند. رژیم عراق تا‏‎ ‎‏مخالف بود، در لیست تروریست پرورها بود. و آن روز که سر اطاعت‏‎ ‎‏به آستان کاخ سیاه نهاد، از لیست خارج شد! هر چند توطئه های‏‎ ‎‏تروریستی آن در منطقه، خصوصاً خلیج فارس، برملا شده باشد.(1076)‏

25 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسوایی مدعیان هنر

‏هنرمندان ما تنها زمانی می توانند بی دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان‏‎ ‎‏را زمین بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها‏‎ ‎‏در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسیده اند.‏

‏     ‏‏و هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدسمان اینگونه بودند، تا به‏‎ ‎‏ملأ اعلا شتافتند. و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و‏‎ ‎‏در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بی درد را رسوا نمودند.‏

‏     خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند.(1077)‏

30 / 6 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای چهرۀ تزویر جهانخواران

‏ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما‏‎ ‎‏در جنگ، پرده از چهرۀ تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ،‏‎ ‎‏دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم... جنگ ما موجب شد که تمامی‏‎ ‎‏سردمداران نظامهای فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند.(1078)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 645