فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
رشد خلاقیتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رشد خلاقیتها

رشد خلاقیتها

‏ ‏

‏ ‏

شکوفایی استعدادها در جنگ

‏انزوا اگر پیدا شد، انسان خودش را بهتر پیدا می کند.‏

‏     دیروز چند تا، دو سه تا جوان آمدند و یک تفنگی را، که من خوب‏‎ ‎‏نمی شناسم تفنگ چه هست، آوردند نشان دادند، گفتند: این را ما‏‎ ‎‏خودمان درست کردیم. وقتی هم به ارتش نشان دادیم گفتند صحیح‏‎ ‎‏است و خوب است و وسایل را فراهم می کنیم. این برای این است که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 636

‏چنانچه ما منزوی نبودیم، هیچ وقت به فکر این کار نمی افتادند.(1060)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خودباوری در جنگ

‏شما دیدید در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و محاصرۀ اقتصادی ما‏‎ ‎‏شدیم، خود ایرانی ها خود ارتشیها این قطعات را درست کردند. اگر‏‎ ‎‏قبل از این بود، یکی از آن قطعات را نمی توانستند درست کنند؛ از باب‏‎ ‎‏اینکه شخصیتشان را گم کرده بودند، می گفتند باید متخصص بیاید.‏

‏     من اعتقادم است که اگر ما در محاصرۀ اقتصادی یک ده سال،‏‎ ‎‏پانزده سال واقع بشویم شخصیت خودمان را پیدا می کنیم؛ یعنی همۀ‏‎ ‎‏مغزهایی که راکد بودند در آن وقت و نمی توانستند فعالیت بکنند به‏‎ ‎‏فعالیت می افتند.(1061)‏

26 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکوفایی استعدادها در اثر محاصرۀ اقتصادی

‏امروز متفکران ملت بزرگ ما، در اثر محاصرۀ اقتصادی، مغزهای‏‎ ‎‏خود را به کار انداخته اند و نقصانهای موجود را به طور چشمگیری‏‎ ‎‏رفع و زیانهای ناشی از محاصره را با کوشش شبانه روزی خود به‏‎ ‎‏مقدار زیاد جبران نمودند.‏

‏     امروز دولت ایران با پشتیبانی ملت، قویتر و سرسخت تر در مقابل‏‎ ‎‏دشمنان ایستاده است.(1062)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

رشد خلاقیتهای صنعتی در ملت

‏شما چنانچه باورتان آمده باشد که نمی توانید صنعت درست بکنید و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 637

‏نمی توانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب‏‎ ‎‏بوده است خودتان آنها را درست بکنید، تا این باور هست، نمی توانید‏‎ ‎‏که انجام بدهید. اول باید خودتان را درست کنید؛ اول باید باورتان‏‎ ‎‏بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت‏‎ ‎‏داریم. این قدرت در همۀ افراد بشر بقوه هست. اگر این باور برای شما‏‎ ‎‏پیدا شد ‏‏[‏‏موفق خواهید بود‏‏]‏‏. با این تجربه ای که در این دو سال شماها‏‎ ‎‏کردید، دیدید که آن حرفهایی که گفته می شده است تبلیغات بوده‏‎ ‎‏است و مسائل آنطور نبوده است. این تبلیغات بوده است که در مقابل‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ نمی شود نفس کشید و باید تسلیم قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏شد.‌...‏

‏     این پیروزی که شما به دست آوردید، برای اینکه باورتان آمده بود‏‎ ‎‏که می توانید؛ باورتان آمده بود که امریکا نمی تواند به شما تحمیل‏‎ ‎‏بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را شماها‏‎ ‎‏انجام دادید و چنانچه شما ملاحظه می کنید که در این دو سال در‏‎ ‎‏کشور ما صنعتهای زیادی که آنها انجام می دادند، خودشان انجام‏‎ ‎‏می دهند و باورتان باشد که خود ما هم می توانیم، صنعتی داشته باشیم‏‎ ‎‏و می توانیم ابتکاری داشته باشیم. همین باورِ توانایی، شما را توانا‏‎ ‎‏می کند. اساس این باور است که آنها از ما گرفته بودند. آنها ما را از همه‏‎ ‎‏چیز تهی کرده بودند، به طوری که افکار ما، باورهای ما، همه‏‎ ‎‏وابستگی داشت.‏

‏     اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی داشته باشد، تمام‏‎ ‎‏چیزهای آن ملت، وابستگی پیدا می کند. عمده این است که افکار شما‏‎ ‎‏آزاد بشود، افکار شما از وابستگی به قدرتهای بزرگ آزاد بشود. اگر‏‎ ‎‏افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما می توانیم که صنعتمند و‏‎ ‎‏صنعتکار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 638

‏می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر‏‎ ‎‏کشاورزان ما باورشان این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی‏‎ ‎‏برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم، بلکه دیگران به ما محتاج‏‎ ‎‏باشند، می توانند. اگر شماهایی که در صنعت هستید و پرسنل صنعتی‏‎ ‎‏[‏‏هستید‏‏]‏‏ در ارتش این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را‏‎ ‎‏امروز دارید که می توانید صنّاع باشید و می توانید کارهای ابتکاری‏‎ ‎‏بکنید، خواهید توانست.(1063)‏

31 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به کار افتادن افکار متخصصین

‏تا کنون ندیدند یک حکومتی که وقتی که جنگ بشود همۀ مردم‏‎ ‎‏جنگجو هستند. وقتی که محاصرۀ اقتصادی بشود افکار همۀ مردم‏‎ ‎‏توجه به این پیدا می کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما‏‎ ‎‏مشغول می شوند و افکار خودشان را به راه می اندازند و قدرت‏‎ ‎‏خودشان را به راه می اندازند و ایران را مستغنی می کنند از خارج. و من‏‎ ‎‏به شما اطمینان می دهم که اگر تا یک مدتی ما در این فشارها باشیم،‏‎ ‎‏ایران بیشتر ثبات پیدا می کند و مغزهای متفکر مکتبی ایران بیشتر به‏‎ ‎‏کار می افتد و ایران را خودکفا می کند.(1064)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رشد افکار در اثر محاصره های دشمن

‏مهم این است که امروز همه، همه چیز را بر روی ما بسته اند و این‏‎ ‎‏خود، نعمتی برای ما بوده است. وقتی همۀ درها بسته شد و فکرها باز،‏‎ ‎‏می بینید که فعالیتها آغاز شد و همه‌جا کانون فعالیت است.‌... و‏‎ ‎‏می بینید قریب دو سال است که جنگ را به خوبی به پیش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 639

‏می برند.(1065)‏

8 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحریم اقتصادی موجب خودکفایی

‏همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفۀ آسمانی بود که فکرهای‏‎ ‎‏متفکران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودکفایی‏‎ ‎‏می روند.(1066)‏

9 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقلال خواهی عامل رشد خلاقیتها

‏الآن همه فعال شده اند. الآن می دانند که باید در مقابل امریکا بایستند،‏‎ ‎‏باید در مقابل زورگویی بایستند، باید خودشان استقلال داشته‏‎ ‎‏باشند.‌... مِن‌جمله همینهایی که شما می گویید که خود این آقایان‏‎ ‎‏چیزهایی که نمی شد فکر کنید که اینها درست کنند و یا فکر این‏‎ ‎‏مسائل را نمی کردند، خود آقایان این کار را کردند و امیدواریم که‏‎ ‎‏بعدها ان شاءالله ، بیشتر و بالاتر انجام بدهند.(1067)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنگ و محاصره عامل پیشرفت و اختراعات

‏ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته ایم آنهمه هنرآفرینی و‏‎ ‎‏اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم. ان شاءالله در شرایط بهتر زمینۀ‏‎ ‎‏کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همۀ امور فراهم‏‎ ‎‏می سازیم.(1068)‏

29 / 4 / 67

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 640

رشد صنایع نظامی در جنگ

‏تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار‏‎ ‎‏شد.(1069)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 641