فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به دولتهای منطقه
پیش بینی آینده صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پیش بینی آینده صدام

پیش بینی آینده صدام

‎ ‎

‏ ‏

هشدار به کشورهای منطقه

‏ما صلاح تمام کشورها بویژه کشورهای مجاور و منطقه را در آن‏‎ ‎‏می دانیم که برای ارضای شهوت بلندپروازی و ماجراجویی صدام و‏‎ ‎‏منفعت طلبی و سلطه جویی قدرتهایی که او را به دام و مهلکه‏‎ ‎‏انداخته اند خود را به تباهی و هلاکت دنیوی و عذاب الیم اخروی‏‎ ‎‏مبتلا نکنند، و با کشوری که با همۀ مسلمانان جهان می خواهد دست‏‎ ‎‏برادری دهد و اخوتی که خداوند عطا فرموده است به رسمیت‏‎ ‎‏بشناسد و جامۀ عمل پوشد به طور مسالمت آمیز رفتار نمایند، و از‏‎ ‎‏حرکت جنون آمیز صدام عفلقی و عاقبت امر آن عبرت بگیرند و‏‎ ‎‏بدانند که اگر خدای نخواسته قدرت به دست صدام جاه طلب بیفتد، با‏‎ ‎‏آنان کمتر از اسرائیل عمل نخواهد کرد و آن روز پشیمان خواهند شد‏‎ ‎‏که گرفتار اسرائیل دوم یا بدتر از او شوند. پس سزاوار است که این‏‎ ‎‏نصیحت اسلامی را بپذیرند و با آتش، بازی نکنند.(674)‏

12 / 1 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 415

نصیحت به کشورهای اسلامی

‏شمایی را که امروز دارند تحریک می کنند که اگر با صدام همراهی‏‎ ‎‏نکنید، چه و چه خواهد شد، و ایران با شما چه ها خواهد کرد، اینها‏‎ ‎‏می خواهند که شما آلیّت دست آنها را داشته باشید، و به منافع آنها با‏‎ ‎‏صدام همراهی کنید، و به همان تله ای که صدام افتاد، شما هم بیفتید. و‏‎ ‎‏شما بدانید که اگر صدام نجات پیدا کند و قدرت به دست بگیرد، آدمی‏‎ ‎‏نیست که قدرشناسی از امثال شما بکند، آدمی است که جنون‏‎ ‎‏بزرگ بینی خودش را دارد، و با این جنون با شما که با او هم همراهی‏‎ ‎‏کردید به جنگ بر می خیزد، و شما را اگر قدرت داشته باشید، تباه‏‎ ‎‏خواهد کرد. و من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می کنیم که شما‏‎ ‎‏چنانچه با صدام همراهی نکنید و چنانچه به طور اسلامی با ما رفتار‏‎ ‎‏کنید و به برنامه های قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید،‏‎ ‎‏دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد‏‎ ‎‏کرد. لکن چنانچه ـ‌خدای نخواسته‌ انحرافی عمل کنید و خودتان را‏‎ ‎‏به این دام بیندازید، مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید،‏‎ ‎‏و آنهایی که مثل دولت مصر می خواهند به او کمک کنند، آنها هم‏‎ ‎‏تجربه کنند ببینند که چه خواهد شد. و من نصیحتشان می کنم که این‏‎ ‎‏تجربه را نکنند و جوانهای بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را‏‎ ‎‏نیاورند در یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاکت است.(675)‏

26 / 2 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به کشورهای اسلامی

‏شما بدانید که اگر صدام ـ‌خدای نخواسته‌ پیش ببرد، تمام شما را به‏‎ ‎‏آتش می کشد. صدام وضع روحیش این است. اصلاً در روحیۀ صدام‏‎ ‎‏این تبهکاری است و آدمکشی و جنایت است. اگر ـ‌خدای نخواسته‌‏‎ ‎‏این یک سلطه ای پیدا بکند، حجاز را از بین می برد، سوریه را از بین‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 416

‏می برد، این کشورهای خلیج را، کویت را هم؛ همۀ اینها را از بین خواهد‏‎ ‎‏برد. این مرد اینطوری است، جنس این آدم اینطوری است. همانطوری‏‎ ‎‏که جنس اسرائیل اینطور است که جنایتکار است و به جنایت دل خوش‏‎ ‎‏می کند، این هم همین طور است. اینها برادر هم هستند.(676)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آماده کردن کشورهای اسلامی

‏خداوند ان شاءالله اصلاح کند این بشر را و این وضعی که الآن، این‏‎ ‎‏روحیه ای که الآن بشر به خودش گرفته است.‏

‏     این خودباختگی که الآن این دولتهای اطراف خلیج و غیر خلیج و‏‎ ‎‏اینها از خود نشان می دهند نسبت به قدرتهای بزرگ، اینها گمان‏‎ ‎‏می کنند که اگر صدام مثلاً دستش برسد یکی از اینها را می گذارد سر‏‎ ‎‏کار باشند صدام یک روحی دارد که نمی شود جلویش را بگیرد،‏‎ ‎‏نمی تواند جلویش را بگیرد، اگر می توانست جلویش را بگیرد که‏‎ ‎‏خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او می کنند. اینها‏‎ ‎‏خیال می کنند که اگر اینها گرفتار شدند، امریکا می آید و جلوی این را‏‎ ‎‏می گیرد که مبادا به آنها صدمه ای وارد بشود. امریکا شماها را برای‏‎ ‎‏نفتتان می خواهد. امریکا شما را برای این می خواهد که بازار درست‏‎ ‎‏کند که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛‏‎ ‎‏چه کار دارد امریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالی‏‎ ‎‏می خواهید داشته باشید، ملتهای شما هرچه می خواهند گرسنه باشند،‏‎ ‎‏ملتهای شما هر چه می خواهند تشنگی بکشند الآن، او چه کار به این‏‎ ‎‏کارها دارد، او می خواهد که از شما استفاده ببرد؛ نه استفاده ای که یک‏‎ ‎‏انسان از انسان می برد، نه استفاده ای که یک انسان از یک عبد می برد،‏‎ ‎‏استفاده ای که حتی از حیوانات هم پست تر ما را حساب می کنند و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 417

‏می خواهند استفاده ببرند.(677)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سردار قادسیه، موجودی مفلوک

‏لازم است برای آرامش منطقه اکنون، که به یاری خداوند متعال قوای‏‎ ‎‏مسلح ایران ما أیّدهم الله تعالی، این جرثومۀ فساد را تا لبۀ پرتگاه‏‎ ‎‏هلاکت رسانده اند و از سردار قادسیه یک موجود مفلوک ساخته اند،‏‎ ‎‏دولتهای منطقه از کمک به او دست بردارند، که صلاح دین و دنیای‏‎ ‎‏آنان است. و در صورتی که مهلت پیدا کند، بر هیچ یک از دولتهای‏‎ ‎‏خلیج فارس و دیگران رحم نخواهد کرد. شما دیدید اکنون که با‏‎ ‎‏شکست مفتضحانه روبرو است در یک سخنرانی گفت: «اعراب باید‏‎ ‎‏رهبری عراق را بپذیرند»! و شک نکنید که اگر قدرت پیدا کند، به‏‎ ‎‏مسألۀ رهبری اکتفا نخواهد کرد.(678)‏

12 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقشه برای تأیید جنایات صدام

‏اکثر دولتهای منطقه سرگرم سازش با اسرائیل یا تأیید دولت لبنان‏‎ ‎‏هستند؛ و یا سرگرم نقشه برای تأیید جنایات صدام و کمک نظامی یا‏‎ ‎‏مالی به او برای ادامۀ جنایات به دو ملت عراق و ایران می باشند.‏

‏     و آنها گمان می کنند که صدام را با این کمکها می شود نجات داد؛ و‏‎ ‎‏اگر نجات پیدا کرد. دست آنان را به گرمی می فشارد. غافل از آنکه با آن‏‎ ‎‏خوی سلطه جویی و بلندپروازی و سبعیتی که در او هست فرصت‏‎ ‎‏نفس کشیدن به آنان را نخواهد داد، و با بهانه های واهی به کشورهای‏‎ ‎‏آنان تجاوز خواهد کرد.(679)‏

31 / 6 / 62


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 418

تلاش صدام برای سلطه بر منطقه

‏صدام، برادر اسرائیل، نیز برای سلطه بر منطقه تلاش می کند. و بر‏‎ ‎‏فرض باطل با به قدرت رسیدن، آرامش را از همه سلب می نماید.(680)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 419