فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به دولتهای منطقه
دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام

دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام

‎ ‎

‏ ‏

اخطار به دولتهای اسلامی

‏همۀ دولتهای اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با‏‎ ‎‏دولت عراق تا برگردد به ذکر خدا و به امر خدا.(668)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی بخشی به ممالک اسلامی

‏در قرآن کریم است که اگر دو طایفه ای از مسلمین با هم اختلاف‏‎ ‎‏کردند شما مصالحه بدهید بین آنها را و اگر یکی از آنها باغی باشد و‏‎ ‎‏طاغی باشد، با او قتال کنید تا اینکه سر نهد به احکام خدا. کدام یک از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و باغی کیست و آن‏‎ ‎‏کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله‏‎ ‎‏کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما‏‎ ‎‏بغی کرده است، و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 411

‏است؟ چرا ممالک اسلامی به آیۀ شریفه ای که می فرماید که ‏فَقاتِلُوا‎ ‎الَّتی تَبغی حَتّیٰ تَفِی ءَ اِلیٰ اَمْرِ الله ِ‎[1]‎‏ چرا عمل نمی کنند؟ مع الأسف بعض‏‎ ‎‏از ممالک اسلامی؛ یعنی، ممالکی که دولتهایشان به اسم اسلام بر آنها‏‎ ‎‏حکومت می کند، در عین حالی که می بینند که او طغیان کرده است و‏‎ ‎‏هجوم کرده است بر یک مملکت اسلامی بدون جهت، بدون یک‏‎ ‎‏حجت، با او اعلام موافقت می کنند یا بعضی پشتیبانی می کنند.(669)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت برای محاکمه صدام

‏ما نمی دانیم که چرا مسلمین ـ‌یعنی، ممالک اسلامی، والاّ خود‏‎ ‎‏مسلمین با ما هستند‌ چرا ممالک اسلامی پا میان نمی گذارند و این آدم‏‎ ‎‏را به پای میز محاکمه نمی کشانند. از چه می ترسند؟ صدام باید‏‎ ‎‏محاکمه بشود همان طوری که کارتر باید محاکمه بشود.(670)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توقع از هیأت بررسی کننده جنگ تحمیلی

‏شما اگر بخواهید به اسلام فکر کنید، باید آیات قرآن را منشأ قرار‏‎ ‎‏بدهید؛ همان طوری که دستور داده آیۀ قرآن که چنانچه یک طایفه ای‏‎ ‎‏از مسلمین ـ‌بر فرض اینکه مسلم باشند اینها‌ یک طایفه ای از مسلمین‏‎ ‎‏به طایفه ای دیگر هجوم بکند، بر همۀ مسلمین واجب است که با او‏‎ ‎‏قتال کنند. شما به همین یک واجب الهی عمل بکنید. ما بیشتر از شما‏‎ ‎‏توقعی نداریم. شما به همین یک واجب که خدا امر فرموده است به‏‎ ‎‏شما و به همۀ مسلمین که چنانچه یک طایفه ای از مسلمین به‏‎ ‎‏طایفۀ دیگر تجاوز کرد باید با او مقاتله کنید، تجاوز را ببینید. و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 412

‏بفرستید، اگر خودتان وقت ندارید، یک نمایندگانی تعیین کنید‏‎ ‎‏بفرستید، در سرحَدَّات، در بلادی که مورد تجاوز اینهاست، مشاهده‏‎ ‎‏کنند. بفرستید در قبرستانهایی که برای ما آنها تشکیل دادند و قبرهایی‏‎ ‎‏که ما از شهدا داریم و آوارگانی که ما از شهدا داریم و از مردم ستمدیدۀ‏‎ ‎‏غرب و جنوب داریم آنها را ببینند، و ببینند که آیا ما تجاوز کرده ایم، یا‏‎ ‎‏آنها تجاوز کردند. اگر تشخیص دادید که ما تجاوز کردیم، با ما جنگ‏‎ ‎‏کنید. و اگر تشخیص دادید که آنها تجاوز کرده اند، با آنها جنگ بکنید.‏‎ ‎‏صلح بین اسلام ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ کفر معنا ندارد. هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین‏‎ ‎‏اسلام و غیر اسلام و مسلم و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشود. باید‏‎ ‎‏حکم خدا عمل بشود. باید ما همه تابع قرآن کریم باشیم.(671)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعیین متجاوز

‏شما‏‎[2]‎‏ اگر مأموریتی دارید برای اینکه این آتش جنگ را بخوابانید ـ‌که‏‎ ‎‏آن هم آمال همۀ مسلمین است‌ باید متجاوز را به پای میز محاکمه‏‎ ‎‏بکشید، و متجاوز را تأدیب کنید؛ افرادی ‏‏[‏‏از آنها‏‏]‏‏ که در مملکت ما‏‎ ‎‏هستند به کنار بفرستید و از صدام بخواهید، تحکیم کنید بر او که از‏‎ ‎‏کشور ما برود بیرون و لشکر او از تجاوز دست بردارد. بعد از اینکه از‏‎ ‎‏تجاوز دست برداشت، یک هیأت بین المللی در اینجا باشد؛ آن هیأت‏‎ ‎‏بین المللی که در یک جایی تشکیل شد، رسیدگی کنند به جنایاتی که‏‎ ‎‏شده است؛ اگر ما جنایتکار هستیم، ما را تأدیب کنند و اگر صدام‏‎ ‎‏جنایتکار است، صدام را تأدیب کنند.(672)‏

10 / 12 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 413

اخطار به کشورهای منطقه

‏من نصیحت می کنم به کسانی که پشتیبانی از صدام می کنند ـ‌از دولتهای‏‎ ‎‏منطقه‌ که خودتان را به زحمت نیندازید و پشتیبانی طاغوت نکنید و در‏‎ ‎‏مقابل اسلام و قرآن مجید، صف آرایی نکنید.‌... من به همۀ حکومتهای‏‎ ‎‏منطقه نصیحت می کنم که از پشتیبانی صدام دست بردارید و بترسید از‏‎ ‎‏آن روزی که خدای تبارک و تعالی بر شما غضب کند و بر شما آن بیاید‏‎ ‎‏که بر محمدرضا آمد و بر صدام! از غضب خدا بترسید، ای حکومتهای‏‎ ‎‏منطقه! و بهوش بیایید و با اسلام و قرآن مقابله نکنید. همۀ ملتهایی که در‏‎ ‎‏منطقه هستند، همه اسلامی هستند و اسلام رامی خواهند. شما چرا یک‏‎ ‎‏اقلیتهای بسیار ضعیف در مقابل اسلام ایستاده و همۀ توان خودتان را‏‎ ‎‏صرف می کنید که صدام را تقویت کنید در مقابل قرآن کریم، در مقابل‏‎ ‎‏اسلام؟ من همۀ شماها را نصیحت می کنم. همۀ دولتها را نصیحت‏‎ ‎‏می کنم که به راه اسلام برگردند و مقاتله با کفار بکنند، نه مقاتله با‏‎ ‎‏مسلمین؛ قتال در راه خدا بکنند، نه قتال در راه طاغوت.‏

‏     امروز اگر بر اینها ثابت نشده باشد که این طرحهایی که امریکا می دهد‏‎ ‎‏مخالف با مصالح خود منطقه هست و مخالف با مسلمین هست، باید‏‎ ‎‏بسیار نادان باشند. امریکا باز از طرحها دست بردار نیست. امریکا‏‎ ‎‏می خواهد با تمام قوا، بین مسلمین اختلاف بیندازد. شما ببینید که در این‏‎ ‎‏طرحی که اخیراً داده اند، بین طوایفی از مسلمین،بین حکومتهای مسلمین‏‎ ‎‏اختلاف واقع شد و بیشتر خواهد شد و اگر این طرح هم شکست خورد‏‎ ‎‏و شکست خورده است، طرح دیگر خواهد داد. و باید مسلمین توجه‏‎ ‎‏داشته باشند که طرح امریکایی برای شرق و برای ملل اسلامی و دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی صرفه ندارد. باید همۀ مسلمین توجه کنند و به حکومتهای خود‏‎ ‎‏تذکر دهند که زیربار طرحهای امریکایی، که از این ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ بعد، یکی بعد از‏‎ ‎‏دیگری خواهد آمد، نروند و بازی نخورند از این شیاطین. اینها‏‎ ‎‏می خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و ذخایر شما را بچاپند. امریکا‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 414

‏نظر سوء به شما دارد. شما را برای مصالح خودش می خواهد استخدام‏‎ ‎‏کند و استخدام کرده است. چرا شما ذخایر خودتان را در راه مقاصد شوم‏‎ ‎‏و پلید امریکا صرف می کنید؟ و چرا در مقابل اسلام ایستاده اید و در مقابل‏‎ ‎‏مسلمین؟ شما می بینید که دولت مصر، دولت غاصب مصر به صراحت‏‎ ‎‏می گوید که ما کسانی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که از اسلام اسم می برند، سرکوب می کنیم.‏‎ ‎‏امریکا به شما به نظر یک بنده نگاه می کند؛ به نظر یک برده نگاه می کند و‏‎ ‎‏شما را از هر طرف که می خواهد می کشاند.(673)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 415

  • )) «با آن طایفۀ ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید»؛ (حجرات‌ / ‌9).
  • )) اشاره به اعضای هیأت کنفرانس اسلامی که برای صلح به ایران آمده بودند.