فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به مردم و ارتش عراق
هشدار به ارتش عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هشدار به ارتش عراق

هشدار به ارتش عراق

‎ ‎

‏ ‏

دعوت به شورش علیه صدام

‏ای ارتش عراق! اطاعت از این مخالف اسلام و قرآن نکنید و به ملت‏‎ ‎‏بگرایید و دست امریکا را که از آستین صدام بیرون آمده است قطع‏‎ ‎‏کنید و بدانید اطاعت از این سفاک، مخالفت با خدای متعال است و‏‎ ‎‏جزای آن عار و نار است.(654)‏

19 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بیداری ارتش عراق

‏ارتش اینها خوب از همین مسلمانها هستند. از همین اهل سنت‏‎ ‎‏هستند. از همین شیعه ها هستند. از همین مسلمین هستند. خوب این‏‎ ‎‏ارتشی که از مسلمین است، قیام می کند و عربیت را در مقابل اسلام‏‎ ‎‏می خواهد؟ یا اسلام را می خواهد. عربیت هم اسلام دارد. عجمیت‏‎ ‎‏هم دارد. اینها ضد اسلامند و باید این مملکت شریف عراق خودش را‏‎ ‎‏از چنگ اینها بیرون بیاورد. این ارتش عراق باید همان طوری که در‏‎ ‎‏ارتش ایران وقتی فهمیدند که این دارد جنگ می کند با اسلام، جنگ با‏‎ ‎‏نهضت اسلامی می کند، همان طور که اینها قیام کردند و ارتش هم‏‎ ‎‏ملحق شد به خود مردم و کلک شاه را کندند، ارتش عراق هم باید‏‎ ‎‏همین کار را بکند. این جنگ با اسلام است. ارتش عراق حاضر است با‏‎ ‎‏اسلام جنگ کند؟ حاضر است سرنیزه را به قرآن بزند؟ این سرنیزه به‏‎ ‎‏قرآن زدن است. باید، واجب است بر آنها، لازم است بر آنها، هم ملت‏‎ ‎‏عراق و هم ارتش عراق، ارتش عراق لازم است که پشت بکند به این‏‎ ‎‏حزب غیراسلامی. پشت بکند به این افراد غیراسلامی که یک عدد‏‎ ‎‏کمی هستند. و همان طور که ارتش ایران متصل به مردم شد، متصل به‏‎ ‎‏ملت شد و کلک این نظام باطل را کند، شما هم همین طور.‏

‏     شما عذری پیش خدا ندارید. این لشکری که الآن سرنیزه را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 400

‏کشیده اند و توپ و تانکها را کشیده اند و با مردم مخالفت می کنند، یا‏‎ ‎‏آمده اند با ایران که یک مملکت اسلامی است دارند جنگ می خواهند‏‎ ‎‏بکنند، یا هجوم می خواهند بکنند، این جنگ با اسلام است. جنگ با‏‎ ‎‏قرآن است. جنگ با رسول الله است. ارتش عراق حاضر است که با‏‎ ‎‏رسول الله جنگ کند؟ با قرآن جنگ بکند؟ ایران الآن مملکت رسول الله ‏‎ ‎‏است. ایران الآن نهضت اسلامی است. مملکت اسلامی است و قانون‏‎ ‎‏اسلامی است. حکومت اسلامی است. افراد حکومت همه آرای‏‎ ‎‏اسلامی دارند. ما می خواهیم مملکت اسلامی درست بکنیم. ما‏‎ ‎‏می خواهیم عرب و عجم و ترک و سایر چیزها را همه را در تحت‏‎ ‎‏لوای اسلام ‏‏[‏‏دربیاوریم‏‏]‏‏. چرا نشسته اند؟ چرا عشایر عرب نشسته اند‏‎ ‎‏و نگاه می کنند و اینها به برادرانشان تعدی می کنند و فوج فوج جوانها‏‎ ‎‏را اینها می کشند در سیاهچالها؟ چرا ارتش عراق نشسته اند و یک‏‎ ‎‏کسی که مخالف با اسلام، مخالف با قواعد اسلام، مخالف با قرآن‏‎ ‎‏است از او تأیید می کنند؟ نمی دانند اینها که خودشان را بکشند در راه‏‎ ‎‏کفر و جنگ با اسلام، عاقبت کسی که کشته بشود برای کفر و برای‏‎ ‎‏مخالفت با اسلام چه خواهد بود؟ نمی دانند که اگر اینها بخواهند‏‎ ‎‏تعدی به ایران بکنند، ایران خُردشان می کند و تا بغداد می رود. ملت را‏‎ ‎‏می خواهد، دولت را از بین می برد. آن وقت این ارتش اسلامی که برای‏‎ ‎‏اسلام باید کار بکند، آنها همه سعادتمندند، چه کشته بشوند چه‏‎ ‎‏بکشند. ‏

‏     اما آنکه مقابل اسلام ایستاده، مقابل قرآن ایستاده، مملکت ما‏‎ ‎‏مملکت «الله اکبر» است. مملکت قرآن است. اینها در مقابل قرآن و در‏‎ ‎‏مقابل اسلام ایستاده اند. و این ارتش عراق باید توجه به این معنا داشته‏‎ ‎‏باشد که اینها را خودش سرکوب کند. خودش از بین ببرد اینها را.‏‎ ‎‏خوب، صاحب منصبهای خوب ما داریم در عراق. صاحب منصبهای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 401

‏صحیح و متدین هستند. خود آنها کودتا کنند و این را از بین ببرند. و‏‎ ‎‏حرام است بر آنها که یک قدم دنبال این شخص لعین باشند. و باید قیام‏‎ ‎‏کنند بر ضد او و مملکت خودشان را اسلامی کنند و حکومت‏‎ ‎‏خودشان را اسلامی کنند و قواعد هم اسلامی باشد. نه مثل حالا که‏‎ ‎‏چهار نفر بنشینند و سرنوشت یک ملت اسلامی را یک چهار نفر کافر‏‎ ‎‏که تابع ـ‌نمی دانم‌ میشل عفلق هستند، که مسیحی هم نیست، حتی‏‎ ‎‏مسیحی هم معلوم نیست این مرد باشد.(655)‏

28 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

امید به قیام ارتش عراق

‏من از ردۀ بالای قوای انتظامی عراق مأیوس هستم؛ لکن از افسران و‏‎ ‎‏درجه داران و سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشمداشت آن دارم که‏‎ ‎‏یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همان سان که در‏‎ ‎‏ایران واقع شد؛ و یا از پادگانها و سربازخانه ها فرار کنند و ننگ‏‎ ‎‏ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند.(656)‏

2 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن ارتش عراق

‏یک حرفی ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ که با ارتش عراق دارم این است که ارتش عراق با کی‏‎ ‎‏جنگ می خواهد بکند؟ طرفدار کی هست و مخالف کی؟ طرفدار‏‎ ‎‏صدام است که اشتراکی است و کافر است؟! بر ضد کی؟ بر ضد‏‎ ‎‏اسلام؟! ارتش عراق باید بداند که این آدم که حالا آمده است اسم‏‎ ‎‏علی بن ابی طالب ـ‌سلام الله علیه‌ را می آورد و اسم حسین بن علی‏‎ ‎‏ـ‌سلام الله علیه‌ را می آورد، این دشمن اینهاست؛ این شخص با اینها‏‎ ‎‏دشمن است، با اسلام اصلاً دشمن است این. ارتش عراق باید بداند که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 402

‏این جنگ، جنگ با اسلام است به هواداری کفر و یک همچو جنگی‏‎ ‎‏برخلاف رضای خداست و خدای تبارک و تعالی نخواهد بخشید بر‏‎ ‎‏آن کسانی که قیام کنند بر ضد اسلام به واسطۀ همراهی با کفر، که هم‏‎ ‎‏خود صدام حسین ـ‌به حسب حکم شرعی‌ کافر است و هم این‏‎ ‎‏طرفدار کفّار است، طرفدار کارتر است و به واسطۀ طرفداری از کارتر‏‎ ‎‏و گرفتن قوا از او، دارد به ایران حمله می کند و کارتر این نوکرهای‏‎ ‎‏خودش را مثل صدام حسین و مثل سادات و امثال اینها را وادار کرده‏‎ ‎‏است که به ایران حمله بکنند یا به ایران صدمه بزنند. ملت عراق و‏‎ ‎‏ملت مصر باید بدانند این معنا را که اگر ـ‌خدای نخواسته‌ با ایران‏‎ ‎‏طرف بشوند و ارتش عراق با ایران طرف بشود، طرف شدن با اسلام‏‎ ‎‏است و ضرر زدن به اسلام و ضرر زدن به پیغمبر اسلام است به‏‎ ‎‏طرفداری از کفر، به طرفداری از صدام، به طرفداری از کارتر.(657)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق ارتش عراق به قیام

‏سربازهای ارتش عراق و صاحب منصبهای ارتش عراق باید بدانند که‏‎ ‎‏جنگ با ایران، جنگ با اسلام است، جنگ با قرآن است، جنگ با‏‎ ‎‏رسول الله است و این از اعظم محرّماتی است که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏نمی گذرد از او. شما هم همان کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به‏‎ ‎‏شاه سابق کردند؛ همان طوری که آنها رها کردند او را و متصل شدند به‏‎ ‎‏ملت و سربازها فرار کردند از پادگانها و متصل شدند به ملت. شما هم‏‎ ‎‏فرار کنید و قوای خودتان را صرف این کنید که این جرثومۀ فساد را از‏‎ ‎‏بین ببرید. خدا به شما تأیید می کند، اگر قیام کنید و این شخص را از‏‎ ‎‏بین ببرید و یکی را خودتان به جای او بگذارید. ما هم کمک شما‏‎ ‎‏هستیم در اینکه از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 403

‏عراق را. این آدمی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که برخلاف اسلام، و برخلاف مصالح اسلام‏‎ ‎‏مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه‏‎ ‎‏بشوید.‏

‏     ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست. یک روز هم‏‎ ‎‏موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است. کسی که با اسلام‏‎ ‎‏موافق است، کسی که کتاب او «قرآن» است، کسی که کعبه قبلۀ اوست،‏‎ ‎‏نمی شود با یک آدم کافری که در پناه کفّار دارد زندگی می کند و در پناه‏‎ ‎‏کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه می دهد، نمی شود با‏‎ ‎‏این همراهی بکنید. من به آنها سفارش می کنم ـ‌به ارتش عراق‌ که اگر‏‎ ‎‏می توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشان‏‎ ‎‏جانشین او بشوند و ما هم تأییدتان می کنیم و اگر این برایشان میسور‏‎ ‎‏نیست، فرار کنند و جنگ با اسلام نکنند.(658)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاوت اهداف ارتش ایران و عراق

‏من متأسفم که ارتش عراق که مسْلم هستند ـ‌حالا آنهایی که از اسرائیل‏‎ ‎‏آوردند من اطلاعی ندارم من با آنها کار ندارم ارتش عراق که مسلمان‏‎ ‎‏هستند، کعبه قبلۀ آنهاست، و قرآن کتاب آنهاست، و پیغمبراکرم‏‎ ‎‏رسول آنهاست، اینها برای چه جنگ می کنند؟ با کی جنگ می کنند؟‏‎ ‎‏روی چه انگیزه ای جنگ می کنند؟ مقابل آنها مسلمانها هستند. البته‏‎ ‎‏صدام حسین منطقش در اسلام غیر ماهاست. او البته ما را می گوید‏‎ ‎‏مجوسند اینها، اهل مجوسی هستند. این چیزی که کهنه شده است، و‏‎ ‎‏سابقاً یک کسی می گفت یک چیزی. این ارتش عراق برای کی دارند‏‎ ‎‏خون خودشان را می دهند؟ اینها نمی دانند که اگر به جنگ ایران بیایند‏‎ ‎‏اینطور کشته می شوند؟ الآن نفهمیدند که در جنگ ایران نمی توانند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 404

‏هیچ اِعمال قدرتی بکنند؟ اینها برای چی خون خودشان را می دهند؟‏‎ ‎‏روی چه انگیزه ای خونشان را می دهند؟ اینها می توانند بگویند ما‏‎ ‎‏برای خدا داریم کار می کنیم؟! صدام حسین به خدا چه کار دارد؟‏‎ ‎‏میشل عَفْلَق به خدا چه کار دارد؟ حزب بعث، حزبی است که به خدا‏‎ ‎‏کار ندارد، مأنوس به خدا نیست این. پس شما دارید در غیر راه خدا‏‎ ‎‏خون خودتان را می دهید. انگیزۀ شما چی است؟ انگیزۀ قدرتهایی که‏‎ ‎‏ما داریم، انگیزۀ این است که ما برای خدا جنگ می کنیم. خدا به ما همه‏‎ ‎‏چیز داده. ما از او هستیم و به او هم تحویل می دهیم. این انگیزۀ لشکر‏‎ ‎‏اسلام است. در صدر اسلام هم همین انگیزه بوده. الآن هم همین‏‎ ‎‏انگیزه است. شما انگیزه تان چیست؟ شما برای خدا با اسلام مخالفت‏‎ ‎‏می کنید؟! برای خدا با قرآن مخالفت می کنید یا برای صدام حسین؟ اگر‏‎ ‎‏برای خداست که راهی ندارید شما. راهی ندارید که بگویید برای‏‎ ‎‏خداست. پس برای صدام حسین است. انگیزه تان هم این است که‏‎ ‎‏اسلام قدرت پیدا بکند؟! خوب اینجا اسلام است، قدرت هم دارد.‏‎ ‎‏خود ملت عراق که با صدام‌حسین موافق نیست، مخالف است. تمام‏‎ ‎‏توده های اسلامی مخالفند. برای اینکه، صدام حسین، هم مسلکش‏‎ ‎‏الحادی است و هم خودش ملحد است. پس انگیزه، آن انگیزه ای که‏‎ ‎‏در ارتش و در قوای مسلحۀ ما و پاسدارها و همۀ نیروهایی که هست،‏‎ ‎‏نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی هوایی و سایر نیروهایی که در‏‎ ‎‏ایران هستند، انگیزۀ آنها یکی است، و آنکه ما برای خدا داریم کار‏‎ ‎‏می کنیم. مملکت، مملکت اسلامی است. طاغوت را از بین بردند و‏‎ ‎‏اسلام به جای طاغوت نشسته، و ما برای اینکه اسلام را پیاده کنیم، و‏‎ ‎‏طاغوت را هم همۀ ریشه هایش را بکَنیم، برای این انگیزه داریم جنگ‏‎ ‎‏می کنیم. اما شما، ارتش عراق برای چه انگیزه ای خون خودشان را‏‎ ‎‏می دهند؟ خون خودشان را که دادند چه تحویلشان می دهند آنها؟ آنها‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 405

‏چه می دهند به شما وقتی خون خودتان را دادید؟ اینجا می گویند که ما‏‎ ‎‏وقتی خون خودمان را دادیم خدا در بهشت ما را مقامات عالیۀ از اینجا‏‎ ‎‏بهتر می دهد. شما برای چی؟‏

‏     برگردید به اسلام ای ارتش عراق! ای قوای مسلحۀ عراق برگردید‏‎ ‎‏به اسلام تا وقت نگذشته! آن روزی که وقت گذشت دیگر نمی توانید‏‎ ‎‏برگردید. الآن که وقت باقی است توبه کنید. همان طوری که از‏‎ ‎‏برادران شما بسیاری توبه کردند و آمدند اینجا و جزء لشکر اسلام‏‎ ‎‏شدند. شما هم برگردید و ملحق بشوید به کشور اسلامی و به لشکر‏‎ ‎‏اسلامی. هم برای دنیا و هم برای آخرتتان، این صلاحتان هست. دنبال‏‎ ‎‏یک کافر، یک ملحد که هم مسلکش الحادی است و هم خودش ملحد‏‎ ‎‏است، دنبال این نروید. دنبال یک مسلکی بروید که می گوید من اسلام‏‎ ‎‏مسلکم است. دنبال رسول خدا شما باشید، نه دنبال صدام، رها کنید‏‎ ‎‏اینها را. اگر شما رها کنید اینها را، آنها دیگر چیزی نیستند. شما رها‏‎ ‎‏کنید اینها را. اگر می توانید بکُشید اینها را. سلاحها را در مقابلشان قرار‏‎ ‎‏بدهید و بکشید اینها را. و اگر دستتان هم نمی رسد به اینها رها کنید و‏‎ ‎‏اِعراض کنید از ایشان. بیایید در ایران، جای شما در ایران باز است، و‏‎ ‎‏کشور ایران خانۀ خود شماست. بیایید در اینجا ما از شما پذیرایی‏‎ ‎‏می کنیم، هم خدمت به شما می کنیم.(659)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به ارتش عراق

‏شما ای ملت عزیز و ارتش عراق! بدانید که قوای مسلح ما، ارتشیان‏‎ ‎‏دلاور و پاسداران قدرتمند و شهربانی و ژاندارمری شجاع و‏‎ ‎‏پیش مرگان فداکار همراه با قشرهای رزمندۀ ملت و سپاه، بسیج‏‎ ‎‏سلحشور، قدرت عظیمی است منسجم، و چون سد آهنین در مقابل‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 406

‏همۀ قدرتمندان ایستاده است. و چون خدای متعال و اسلام و قرآن‏‎ ‎‏کریم انگیزۀ نبردشان و شهادت و وصول به حق آرمانشان است،‏‎ ‎‏پیروزی با آنان است. و ملت شریف ما در عین حال که بر اساس‏‎ ‎‏تعلیمات اسلام، صلح جو و عدالتخواه است با اسرای خود آنچنان‏‎ ‎‏مردانه و اسلامی رفتار می کند که با جوانان ملت خود؛ ولی با مخالفان‏‎ ‎‏اسلام و مهاجمان به کشور اسلامی خود کوبنده و شدیدالقوا و‏‎ ‎‏افتخارآفرین می باشد.و ما و شما دیدیم که در این جنگ تحمیلی که‏‎ ‎‏مخالف با میل آنان بود چطور به خصم خیره سر فهماندند که در میدان‏‎ ‎‏نبرد، رزمندگان شیردلی هستند که بر نیروهای شیطانی آنان چون‏‎ ‎‏عقاب حمله آوردند و جوانان آنان از هیچ قدرتی هراس ندارند، و‏‎ ‎‏آنچنان بر دشمن ضربه زدند که هر چه داشت گذاشت و فرار را اختیار‏‎ ‎‏کرد. و نیاید روزی که محتاج به بسیج عمومی شویم، که دنیا خواهد‏‎ ‎‏دید قدرت اسلام چیست و نیروی ایمان بر همۀ قوا پیروز است.(660)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی آبرو شدن ارتش عراق

‏اینجانب به حسب وظیفۀ شرعیه و عقلیه ناچارم مطالبی را به قوای‏‎ ‎‏مسلح و به ملت شریف و مظلوم و مسْلم عراق تذکر دهم. شاید‏‎ ‎‏خداوند تبارک و تعالی آنان را متذکر نماید و ملت اسلام و قرآن کریم‏‎ ‎‏را از شرّ دشمنان شهرت طلب و اربابان سودجوی آنان نجات دهد.‏ انّه‎ ‎علی کل شی ءٍ قدیر.‎[1]‎

‏    ‏‏شما ای قوای مسلح عراق، بهتر می دانید که این جنگ که به ایران‏‎ ‎‏به وسیلۀ قدرتهای بزرگ تحمیل شده است، تاکنون چه خسارتهای‏‎ ‎‏جانی و مالی و حیثیتی به شما وارد نموده است. من بسیار متأسفم که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 407

‏برای شهوت و شهرت طلبی یک یا چند نفر از خدا بیخبر جوانان‏‎ ‎‏برومند عراق را با اغفال و اکراه و جبر به میدان نبرد با برادران مسْلم‏‎ ‎‏خود فرستاده اند و تاکنون چند هزار نفر از جوانانی که باید در خدمت‏‎ ‎‏اسلام، با کفار به جنگ برخیزند، در خدمت دشمنان اسلام به هلاکت‏‎ ‎‏کشانده و فدای اغراض شیطانی خود نموده اند.‏

‏     شما ای ارتش عراق! از ما بهتر می دانید که چه جوانانی را که‏‎ ‎‏پشتوانۀ ملت شما بوده اند از دست داده اید و در پیشگاه خداوند قادر‏‎ ‎‏عظیم و ملتهای مسلمان جهان و ملت شریف خودتان هیچ عذری‏‎ ‎‏ندارید. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که با چه انگیزه، دوستان و‏‎ ‎‏عزیزانتان را از دست می دهید؟ آیا می دانید با خودتان و کشور‏‎ ‎‏اسلامی خودتان چه می کنید؟ و شما از ما بهتر می دانید که در این‏‎ ‎‏جنگ خانمانسوز چه خسارتهای عظیم مالی به کشورتان وارد شده‏‎ ‎‏است. آیا می دانید که میلیاردها دینار خسارت به مخازن و ساز و برگ‏‎ ‎‏جنگی شما وارد شده است و این همه به نفع ابرقدرتها و ضرر ملت‏‎ ‎‏شماست؟ آیا می دانید برای جبران ساز و برگ جنگی، میلیاردها دینار‏‎ ‎‏ملت ستمدیدۀ شما و کشورتان باید به ابرقدرتها بپردازند؟ و آیا‏‎ ‎‏می دانید که آبرو و حیثیت شما در جهان و حتی نزد ملت خودتان‏‎ ‎‏ریخته و به باد فنا داده شده است؟ و می دانید که انگیزۀ این خسارت‏‎ ‎‏چه بوده؟ اگر نمی دانید ما می دانیم، قدرتهای بزرگ که دستشان از‏‎ ‎‏مخازن بزرگ ایران کوتاه شده و سلطه و قدرتشان با همت ملت ایران‏‎ ‎‏و قوای مسلح آن قطع گردیده، اکنون به دست و پا افتاده اند تا با‏‎ ‎‏جنگ افروزی بین برادران، سلطۀ خود را اعاده دهند و چپاولگری‏‎ ‎‏خود را از سر گیرند. و شما ای ارتش عراق، آلت دست نوکران‏‎ ‎‏سرسپردۀ ابرقدرتها و دشمنان ملتهای ضعیف شده اید. و شما از ما‏‎ ‎‏بهتر این حزب کافر بعث را می شناسید و صدام را از نزدیک دیده و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 408

‏جنایات او را مشاهده کرده اید و بدانید که شماها نیز از شرّ این شخص‏‎ ‎‏در امان نیستید. شما دیده اید که این شخص با شبهه و احتمال، حتی‏‎ ‎‏دوستان نزدیک خود را با بدترین وجه اعدام نموده. تا کیْ اسارت و‏‎ ‎‏ننگ را تحمل می کنید؟ تا کیْ شاهد کشته شدن جوانانتان و به باد رفتن‏‎ ‎‏مخازنتان و از دست رفتن حیثیتتان هستید؟‏

‏     ‏‏برخیزید ای غیرتمندان، و این حزب جنایتکار را در هم کوبید و‏‎ ‎‏صدام و رفقای فاجر او را به جهنم فرستید و حکومتی اسلامی انسانی با‏‎ ‎‏همراهی ملت به دست آورید؛ و تا دیر نشده است فرصت را از دست‏‎ ‎‏ندهید که اگر برای خداوند تعالی قیام کنید، خدا با شماست.(661)‏

24 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری ارتش عراق

‏امیدوارم که آن لشکر بازی خوردۀ عراق هم، که آمده اند و برای‏‎ ‎‏غیرمسلمین، به ضد مسلمین دارند عمل می کنند، آنها هم بیدار بشوند.‏‎ ‎‏و دست از این کاری که بر خلاف قرآن ـ‌اسلام‌ است و برخلاف اسلام‏‎ ‎‏است و بر خلاف مصالح اسلام است، برخلاف پیغمبر اسلام است،‏‎ ‎‏دست بردارند. خداوند همۀ شما را پیروز و موفق کند.(662)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهمان نوازی از پناهندگان عراقی

‏اگر هر یک از جیش عراق که به روی ما اسلحه کشیده است اسلحه را‏‎ ‎‏کنار بگذارد و پناه بیاورد به مملکت اسلامی ما، آنها را مثل مهمانان‏‎ ‎‏عزیز می پذیریم.(663)‏

18 / 10 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 409

پرهیز از حمایت صدام

‏اینجانب به عموم ارتش عراق نصیحت می کنم که گول حزب کافر‏‎ ‎‏بعث را نخورند و با برادران اسلامی خود جنگ نکنند؛ و متوجه باشند‏‎ ‎‏تا صدام کافر آنان را در خدمت امریکا به برادرکشی اغوا نکند. برادران‏‎ ‎‏عراقی ام تا وقت نگذشته و عذاب الهی نازل نشده است به دامان اسلام‏‎ ‎‏پناهنده شوید که اسلام دین عفو و رحمت و اغماض است.(664)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت ارتش عراق به قیام

‏ارتش عراق چه بهره ای برد از این کار؟ خطای صدام که به واسطۀ‏‎ ‎‏خدمتگزاری به امریکا و خدمتگزاری به اسرائیل، که از ایران صدمه‏‎ ‎‏دیده بودند، به ایران حمله کرد، ارتش عراق چه بهره ای از این برد؛ جز‏‎ ‎‏اینکه هزاران نفر از افرادش در اینجا کشته شدند؟ ارتش عراق که‏‎ ‎‏می بیند ملت عراق با این حزب فاسد، با این حزب کافر مخالف است،‏‎ ‎‏او هم مخالفت کند و دیگر اجازه ندهد بیش از این جوانانشان کشته‏‎ ‎‏بشود. ما و ارتش ما نمی خواهیم که جوانان مسلمین که با فشار به‏‎ ‎‏ایران می آیند برای اینکه عمل کنند بر طبق افکار فاسد صدام، کشته‏‎ ‎‏بشوند.‏

‏     ما همۀ ملت اسلام و جوانان اسلام را دوست داریم و می خواهیم‏‎ ‎‏که به راه حق و به راه اسلام و به راه ملتهای خود سیر کنند. ارتش عراق‏‎ ‎‏چرا نشسته و صدام دارد مملکت عراق را تباه می کند و ارتش عراق را‏‎ ‎‏تباه می کند و اسلام را زیر پا می گذارد؟ ارتش عراق، ملت عراق،‏‎ ‎‏به پاخیزید و این تفاله ها را بیرون ریزید!(665)‏

17 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 410

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت ارتش عراق

‏من نصیحت می کنم به ارتش عراق که بی خود برای طاغوت، خودتان‏‎ ‎‏را به جهنم نفرستید.(666)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام ننگ ارتش عراق

‏ارتش عراق که از همان ملت هستند و فرزندان همان آب و خاک هستند‏‎ ‎‏تا کیْ تحمل اینگونه ننگها را که این جنایتکار می کند، می نمایند؟(667)‏

28 / 3 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 411

  • )) «خداوند بر همه چیز قادر است»؛ (بقره‌ / ‌20).