فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی
انتقادات و کارشکنی مخالفین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

انتقادات و کارشکنی مخالفین

انتقادات و کارشکنی مخالفین

‎ ‎

‏ ‏

شایعات گروهکهای منحرف

‏در یک همچو موقعی که ایران در این وضع واقع است و عراق رسماً‏‎ ‎‏اعلام جنگ کرده است به ایران، اگر راست می گویید که شما با ملت‏‎ ‎‏هستید و نسبت به خلق وفادار هستید، باید شما خودتان در این امر با‏‎ ‎‏دولت ایران همراهی کنید... در یک همچو وقتی که ایران در حال‏‎ ‎‏جنگ است با امریکا و این آلت دست امریکا تجاوز کرده است به‏‎ ‎‏ایران، شما اگر برای باز شدن مدارس اغتشاش به پاکنید یا شایعه سازی‏‎ ‎‏کنید، معلوم می شود که شما عمّال امریکا و همدست صدام حسین‏‎ ‎‏خبیث هستید. بنابراین، ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این‏‎ ‎‏مسائل توجه کند.‏

‏     ... ممکن است که این اشخاصی که با اسلام مخالفند و با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی از اول مخالف بودند، حالا شایع کنند که خود لشکر ایران و‏‎ ‎‏ارتش ایران و ژاندارمری ایران دارند خرابکاری می کنند تا شما را‏‎ ‎‏وادار کنند که با آنها مقابله کنید. خیر، اینطور نیست. ارتش ایران و‏‎ ‎‏ژاندارمری ایران وفادارند به ما و مشغولند آنها به کوبیدن عراق. شما‏‎ ‎‏گمان نکنید که یک وقت بیایند به شما بگویند که تحریک کنند شماها‏‎ ‎‏را به اینکه بروید سراغ ـ‌مثلاً‌ پادگانها. یک همچو کاری جایز نیست و‏‎ ‎‏از معاصی بزرگ اسلام است و مخالف رضای خداست و ابداً به‏‎ ‎‏اینها اعتنا نکنید و اگر از این افراد کسی پیدا شد که یک همچو‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 364

‏تحریکی کرد، بگیرید او را و تحویل بدهید به کمیته هایی که هستند،‏‎ ‎‏به آنها تحویلشان بدهید تا آنها را به جزای خودشان برسانند.(609)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جبهه نرفتن اشکالتراشان

‏اینهایی که هی نق می زنند، چه می کنند؟ چه غلطی می کنند؟ کدام از‏‎ ‎‏اینها رفته در جبهه؟(610)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرت طلبی گروههای منحرف

‏این گروههای منحرف و این اشخاصی که طرفدار ابرقدرتها هستند و‏‎ ‎‏می خواهند همان وضع سابق را پیش بیاورند یا در صدد قدرت طلبی‏‎ ‎‏هستند. چطور می خواهند با خون این شهیدان ما و با این معلولان ما،‏‎ ‎‏اینها را ندیده بگیرند، و برای قدرت خودشان یا برای اَبَرقدرتها‏‎ ‎‏خدمت کنند، و از روی خون این جوانهای ما بگذرند و خدمت به‏‎ ‎‏امریکا یا شوروی بکنند. چطور انسان متأثر نباشد از اشخاصی که‏‎ ‎‏قدرتمندی خودشان را در خون شهیدان ما می بینند؟ آنهایی که برای‏‎ ‎‏خودشان و برای قدرت خودشان خون شما جوانها را و شما معلولها‏‎ ‎‏را وسیله قرار می دهند؛ از فطرت انسانی خارجند. اینها حیواناتی‏‎ ‎‏هستند به صورت انسان. آنهایی که در این موقعی که جنگ برقرار‏‎ ‎‏است و ارتش ما و سپاه ما و همۀ ملت فکر جنگ هستند، فکر این‏‎ ‎‏باشند که گروه خودشان قدرت به دست بیاورد، اینها جزء انسانها‏‎ ‎‏نیستند، اینها حیواناتی هستند به صورت انسان. شما می بینید که الآن‏‎ ‎‏باز در هر گوشه ای از مملکت ما این گروههای منحرف وارد شدند و‏‎ ‎‏مشغول توطئه هستند و مشغول شرارت. البته نه شرارت آنها و نه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 365

‏توطئۀ آنها در مقابل ملت ما و در مقابل قوای مسلَّح ما کاری از آنها‏‎ ‎‏نمی آید. لکن موجب تأثر است که چه انسانهای به صورت و چه‏‎ ‎‏سَبُعهای به حسب واقع هستند که خون شهیدان ما را وسیله برای‏‎ ‎‏رسیدن خودشان به قدرت قرار می دهند. از روی کشته های ما‏‎ ‎‏می خواهند عبور کنند و به قدرت برسند. تأثر این است که چرا انسان‏‎ ‎‏باید این قدر نادان باشد، این قدر شقاوت داشته باشد؟ جوانهای ما‏‎ ‎‏دارند در مرزها و در اطراف مملکت برای نگهداری جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی جانفشانی می کنند، و آنها که نه به اسلام اعتقاد دارند و نه به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، دنبال این هستند که با خون اینها برای خودشان‏‎ ‎‏قدرت درست کنند.(611)‏

4 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی انصافی گرانفروشان

‏انصاف نیست که در بازار گرانفروشی باشد. در موقعی که مردم ایران،‏‎ ‎‏زن و بچۀ مردم ایران برای جنگزده ها دارند از منافع خودشان‏‎ ‎‏می گذرند و آن چیزی که دارند هدیه می کنند، مبادا در یک همچو‏‎ ‎‏موقعی در بازار، اشخاصی پیدا بشوند که گرانفروشی کنند که موجب‏‎ ‎‏فلج مردم و ناراحتی مردم بشود.(612)‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

جنگ افروزی گروههای منحرف

‏در حالی که جوانهای ما از ارتشی و پاسدار و ژاندارمری و سایر‏‎ ‎‏قشرهای مردمی، عشایر و سایرین در مرکز جنگ و در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فداکاری هستند، اینها در پشت جبهه ها مشغول افساد‏‎ ‎‏هستند، مشغول کمک به اربابان خودشان هستند. بدانند که در‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 366

‏رادیوهای خارجی و در رادیوهای منحرف از اینها پشتیبانی می شود‏‎ ‎‏و از جمهوری اسلامی تکذیب می شود. و می خواهند جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی نباشد. همان طوری که صدام و سایر منحرفین به کشور ما‏‎ ‎‏حمله کردند و جنگ راه انداختند. اینها هم همان جنگ را به صورت‏‎ ‎‏دیگری در مدرسه ها و در دانشسراها و در دانشگاهها به راه‏‎ ‎‏می اندازند.(613)‏

2 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزردن رزمندگان اسلام

‏انصاف نیست که جوانان عزیز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمری و‏‎ ‎‏بسیج و شهربانی گرفته تا گروههای جانباز عشایر و عزیزان شهرها و‏‎ ‎‏روستاها در سراسر کشور در خدمت اسلام و مسلمین خون خود را‏‎ ‎‏نثار و جان خود را فدا کنند، ما در کناری بنشینیم و با قلمها و زبانهای‏‎ ‎‏خود قلب نورانی آنان را آزار دهیم. انصاف دهید که ما برای اسلام و‏‎ ‎‏کشور اسلامی خود چه کرده ایم و این جوانان عزیز از خود گذشته، از‏‎ ‎‏دانشگاهی تا روحانی و از روستایی تا شهرستانی و از کارگر تا بازاری‏‎ ‎‏چه کرده اند.(614)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شیطنت مرفهین وابسته

‏شیاطینی که شاید اکثر آنها از قشر مرفه وابسته به رژیم سابق باشند با‏‎ ‎‏شایعه ها و دروغها و فریبها می خواهند شما را سست کنند و این متاع‏‎ ‎‏را که با خون شهدا و جوانان عزیز به دست آوردید از شما سلب کنند و‏‎ ‎‏با اسم کمبود بنزین و نفت و قند و شکر و از این قبیل، شما را نسبت به‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی دلسرد کنند و ضربۀ آخر خود را بزنند.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 367

‏در‌صورتی که این قبیل شایعه و فریب ضربه ای است به شرافت‏‎ ‎‏انسانی شما. این کوردلان گمان کرده اند که شما، جوانان و عزیزان‏‎ ‎‏خود را در راه نفت و بنزین داده اید و به اسلام و میهن عزیز خود برای‏‎ ‎‏پرکردن شکم خود خدمت می کنید. اینان را که دشمن عزت و شرافت‏‎ ‎‏شما هستند از خود برانید و مجال ندهید که توطئه های آنان به ثمر‏‎ ‎‏برسد.(615)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم مشارکت گروهکها در جنگ

‏اینهایی که از روحانیون انتقاد می کنند کجا هستند، در کدام زاویه‏‎ ‎‏هستند؟ که وقتی انقلاب شد ریختند و اسلحه ها را به غارت بردند، و‏‎ ‎‏الآن هم اسلحه ها در دست آنهاست، و آن روز که جنگ بود آنها کنار‏‎ ‎‏نشستند و منتظر اینند که عراق یا قدرت دیگری غلبه کند و ملحق به‏‎ ‎‏آنها بشوند. روحانیین ما در صحنه حاضرند. شهدای آنها الآن در‏‎ ‎‏مقابل چشم من بسیاریشان یا بعضیشان حاضرند. و خود جوانهای‏‎ ‎‏روحانی با اسلحه از جنگ برگشتند. آنهایی که انتقاد از روحانیین‏‎ ‎‏می کنند در کدام جبهه رفتند؟ کدام شهید را دادند؟ بیاورند عرضه‏‎ ‎‏کنند. آنها اسلحه ها را غارت کردند، و نشسته اند که شکست به ایران‏‎ ‎‏بدهند. و آنهایی که خوبان آنها ـ‌اگر در بینشان باشد‌ می خواهند‏‎ ‎‏استفادۀ خودشان را بکنند؛ و آنهایی که خون داده اند به کنار بروند، و‏‎ ‎‏منافعی که اینها به دست آورده اند، آنها ببرند. آنها که منحرفین هستند‏‎ ‎‏نه اسلام را قبول دارند، و نه روحانیت را، و نه دانشگاه را.(616)‏

14 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 368

دامن زدن به اختلافات

‏چنانچه اختلافاتی بین طبقات افراد باشد و این اختلافات موجب‏‎ ‎‏شود که خدای نخواسته در جنگ مغلوب شویم، یا خدای نخواسته‏‎ ‎‏طول بکشد حل این مشکل،این گناهش به گردن آنهایی است که به‏‎ ‎‏اختلافات دامن می زنند و تشنج در کوچه و بازار ایجاد می کنند.‏

‏     مسلمین، و مؤمنین و معتقدین به خدای تبارک و تعالی مجال‏‎ ‎‏ندهند به این قشرهایی که در بین مردم هستند و از تفاله های رژیم‏‎ ‎‏سابقند، و همین طور از اشخاصی که در بین اینها هستند از فاسد و‏‎ ‎‏مُفسِد. چنانچه به اینها گوش بدهند، اینها می خواهند شما را به دامن‏‎ ‎‏غرب یا به دامن شرق بکشانند.(617)‏

25 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خرابکاری گروههای منحرف

‏آنهایی که هیچ حظی در این میدان نداشتند و جز خرابکاری از آنها‏‎ ‎‏کاری ساخته نیست و الآن هم در گوشه و کنار کشور مشغول به‏‎ ‎‏خرابکاری هستند، آنها بودند که کنار نشسته بودند و منتظر این بودند‏‎ ‎‏که یک طرف غلبه کند و آنها بیایند و بهره برداری کنند، میوه چینی‏‎ ‎‏کنند. وقتی که دیدند که جمهوری اسلامی آنطور میوه چینی هایی را‏‎ ‎‏که اینها می خواهند موافق برنامه اش نیست، آنها هم مشغول به‏‎ ‎‏خرابکاری شدند و هر جا که یک خرابی پیش آمد، آنها تأیید کردند یا‏‎ ‎‏وارد شدند در کردستان؛ در بلوچستان. الآن هم که در جنوب و غرب‏‎ ‎‏ما گرفتاری جنگ را داریم، همانها هستند که نمی گذارند که این ملت‏‎ ‎‏توجه بکند به جنگ و مشغول به تبلیغات هستند در خیابانها و در‏‎ ‎‏کوچه ها و محله ها.(618)‏

16 / 1 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 369

تهدید نفاق افکنان

‏گروههایی که سابق بعضی از آنها وابسته به رژیم سابق بودند و در‏‎ ‎‏طول مدت این انقلاب هر چه می توانستند کارشکنی کردند و پس از‏‎ ‎‏انقلاب هم هیچ قدمی در راه انقلاب برنداشته اند، بلکه مشغول‏‎ ‎‏شیطنت بوده اند، امروز به خیال خودشان که جنگ است و جنگ‏‎ ‎‏طولانی شده است فرصت پیدا کرده اند که در اطراف کشور،‏‎ ‎‏خصوصاً، در آذربایجان، ایجاد نفاق و اختلاف کنند. بعضی از این‏‎ ‎‏افراد ـ‌که شناخته شده اند در بعضی از شهرها و مراکز علمی‌ مجتمع‏‎ ‎‏شدند و به خیال خودشان ‏‏[‏‏می خواهند‏‏]‏‏ این جمهوری اسلامی را که با‏‎ ‎‏جدّ و جهد، توحید کلمۀ ملت در سرتاسر کشور، با آن همه خون و با‏‎ ‎‏آن همه زحمت، مستقر شده است، به تباهی بکشند. من به این‏‎ ‎‏اشخاصی که در بعض حوزه های علمیه مجتمع شدند، گوشزد می کنم‏‎ ‎‏و هشدار می دهم که از شیطنت دست بردارند که اشخاص شما‏‎ ‎‏شناخته شده اند. ما برای اینکه آرامش در کشور باشد، به شما تعرضی‏‎ ‎‏تاکنون نکرده ایم، لکن اگر ادامه پیدا بکند این شیطنتها، و این‏‎ ‎‏دسته بندیها، چه در تهران و چه در قم و چه در مشهد و چه در سایر‏‎ ‎‏جاهای ایران، افراد شناخته شده توسط دادگاهها خواسته خواهند شد‏‎ ‎‏و چنانچه آنها را در دادگاه حاضر کنند، خواهند فهمید که در طول این‏‎ ‎‏مدتی که این ملت شریف خون داده است و زحمت کشیده است و‏‎ ‎‏آوارگی دیده است، شماها چه کرده اید، در آذربایجان چه کرده اید، و‏‎ ‎‏در سایر جاها چه کرده اید.(619)‏

26 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افساد گروهکهای منحرف

‏در عین حالی که جوانان عزیز ما از هر طبقه در جبهه هستند و مشغول‏‎ ‎‏فداکاری هستند و صاحب منصبان عزیز ما در این چند روز چند‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 370

‏نفرشان شهید شدند ـ‌اینها در شهرها فساد می کنند و توطئه می کنند.‏‎ ‎‏اینها اشتباه می کنند.(620)‏

10 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کارشکنی قلم‌به‌دستان

‏ما گرفتار بعضی اشخاص هستیم که کنار نشسته اند و به اشخاصی که‏‎ ‎‏در میدان هستند، چه میدانهای جنگ، چه میدانهای مبارزه با فساد و‏‎ ‎‏چه میدانهای بازسازی کشور، در خارج آنها نشسته اند و قلمها را در‏‎ ‎‏دست گرفته اند و اشکال می کنند و کارشکنی می کنند.(621)‏

21 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت مقابله با منافقین

‏شما سربازان دلاور اسلام در پادگانها و پایگاهها در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها هوشیارانه جریانات ضدانقلاب را دنبال کنید و بدانید که من‏‎ ‎‏نزدیک به یک سال بود که صلاح نمی دیدم آنچه را می دانم برای ملت‏‎ ‎‏شرح دهم، چرا؟ تا آرامش کشور حفظ شود و شما با آرامش کامل‏‎ ‎‏علیه مستکبران جهان بجنگید، تا احساس کردم دیگر مسأله از این‏‎ ‎‏حرفها گذشته است و خطر، اساس جمهوری اسلامی را که با خون‏‎ ‎‏پاک هفتاد هزار شهید و معلولیت بیش از یکصد هزار نفر به وجود‏‎ ‎‏آمده بود تهدید می کند، دیگر تاب نیاوردم تا شما بجنگید و از‏‎ ‎‏پیروزی شما به نفع مقاصد شوم سیاسی ضدانقلاب بهره برداری‏‎ ‎‏شود، لذا درد دل نمودم. شما در هر کجا که هستید با کمال دقت‏‎ ‎‏مراقبت کنید تا ضدانقلاب به مقاصد پلیدش نرسد.‏

‏     افسران، درجه داران، و سربازان رشید اسلام، شما خوب می دانید‏‎ ‎‏که منافقین که امروز به عنوان طرفداران پروپا قرص «بعضیها» اطراف‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 371

‏آنها را گرفته اند و به بهانۀ طرفداری از آنان دست به انفجار و درگیری‏‎ ‎‏مسلحانه می زنند و هر روز در گوشه ای تشنج می آفرینند، همانها‏‎ ‎‏بودند که از روز اول پیروزی انقلاب، شعار انحلال ارتش را‏‎ ‎‏سرمی دادند.‏

‏     من با قدرت ملت دلاور، مقابل ضدانقلاب که تصمیم گرفته است‏‎ ‎‏بعضی افراد را بهانه قرار داده و علیه شما هر روز دست به اغتشاش‏‎ ‎‏بزند خواهم ایستاد.‏

‏     شما ارتشیان و پاسداران، بسیج، ژاندارمری و شهربانی و تمامی‏‎ ‎‏نیروهای مردمی مسلح و تمامی مردمی که جانتان را برای اسلام و‏‎ ‎‏ایران فدا می کنید، بهوش باشید که اسلام را معیار حرکتهای خود قرار‏‎ ‎‏دهید.‏

‏     امروز منافقین و جبهۀ ملی و حزب دمکرات و تمامی‏‎ ‎‏ضدانقلابیون دست در دست یکدیگر گذاشته اند تا شما و انقلاب پاک‏‎ ‎‏ملت را نابود کنند.‏

‏     مگر نمی بینید که هر روز در گوشه ای جمع می شوند و دست به‏‎ ‎‏خرابکاری می زنند؟ مگر نبود که اگر حضور شما نبود، آبروی انقلاب‏‎ ‎‏شما را در جهان ریخته بودند؟‏

‏     مگر اعلامیه های اتحادیه کمونیستهای ایران را ندیده اید که به‏‎ ‎‏بهانۀ پشتیبانی از یک نفر، به تمام مقدسات شما توهین کرده اند؟ شما‏‎ ‎‏مردم عزیز هوشیار باشید و آرامش خودتان را حفظ کنید و به انتظار‏‎ ‎‏حکم خدا باشید.‏

‏     سعی کنید اخلاق اسلامی را همیشه در مد نظر داشته باشید و از‏‎ ‎‏شعارهای زننده پرهیز کنید و با حضور دائمی خود، کیْد‏‎ ‎‏هرج‌و‌مرج طلبان را خنثی کنید. و بدانید که گناهی بزرگتر از این‏‎ ‎‏نیست که خدای ناکرده در مقابل ضد خدا و ضد مردم ساکت باشید و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 372

‏پاداشی بالاتر از حضورتان در مقابل ضدانقلاب نمی باشد.(622)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مزاحمت اشکالتراشان

‏در هر صورت، ما الآن مبتلا هستیم در داخل و خارج به یک نِقهای‏‎ ‎‏زیاد. آنجا با اسلحه، داخل هم با اسلحه و بی اسلحه. و کارهای‏‎ ‎‏بی اسلحه مشکلتر است جواب دادنش تا اسلحه.(623)‏

22 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ماهیت واقعی منتقدان جنگ

‏آنهایی که بدبینند، نشسته اند آنجا و هی روی آن نقطه های ضعف‏‎ ‎‏دست می گذارند، انگشت می گذارند چقدر کشته شده، چقدر‏‎ ‎‏نمی دانم مریضخانه ‏‏[‏‏پر‏‎ ‎‏]‏‏شده، چقدر معلول شده اند. ما همۀ این را‏‎ ‎‏می دانیم ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ چقدر از ما کشته شده، چقدر معلول داریم، چقدر‏‎ ‎‏مستمند داریم، لکن آن طرفش را ملاحظه نمی کنند که ما چی دریافت‏‎ ‎‏کردیم در مقابل اینها. خوب اشکال به اینکه ما جنگ کردیم و معلول‏‎ ‎‏داریم؛ ما که ابتدای به جنگ نکردیم، دیگران ابتدا کردند.‏

‏     اگر آقایان توقع دارند که خوب شما چرا با امریکا در افتادید که این‏‎ ‎‏جنگها واقع بشود و این بساط بشود، ما می دانیم که در افتادن با امریکا‏‎ ‎‏و همۀ قدرتها این توابع را دارد، لکن این اشکالی است که ما باید، این‏‎ ‎‏آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با «ابوسفیان»ها درافتادی تا‏‎ ‎‏عمویت‏‎[1]‎‏ را بکشند؟ تا آن افراد به آن بزرگی را بکشند؟ خوب، تو هم‏‎ ‎‏تسلیم می شدی تا آنها ‏‏[‏‏کشته نشوند‏‏]‏‏ گوشۀ خانه ات می نشستی! به‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین هم این اشکال وارد است. اشکالی که آقایان می کنند اگر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 373

‏وارد باشد به ما، به او هم وارد است؛ خوب، شما چرا با معاویه‏‎ ‎‏مخالفت کردی؟ خوب، همه گفتند معاویه را بگذارد در حکومت شام‏‎ ‎‏باقی باشد و از او عفو بشود و چرا گفتی که من یک ساعت ظالم را‏‎ ‎‏نمی گذارم سر جای خودش بنشیند؟ خوب، اسباب این شد که‏‎ ‎‏اشخاص بزرگ را، مثل «عمار»‏‎[2]‎‏ را اینها و چندین هزار جمعیت را به‏‎ ‎‏کشتن دادی! این منطق اگر درست باشد، به حضرت سیدالشهدا‏‎ ‎‏ـ‌سلام الله علیه‌ هم وارد است. همان طوری که آن وقت به او اشکال‏‎ ‎‏می کردند؛ خوب، شما در مدینه آسوده نشسته بودی، چرا پا شدی، راه‏‎ ‎‏افتادی با این جمعیت کم در مقابل یک حکومت جبار؟! خوب اگر بنا‏‎ ‎‏باشد که همۀ انبیا در تاریخ اشتباه کرده اند به منطق این آقایان، همه باید‏‎ ‎‏با قلدرها بسازند، ما هم اشتباهی که انبیا کرده اند اعتراف به آن می کنیم‏‎ ‎‏که ما هم مثل انبیا اشتباه کردیم!(624)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ علیه جمهوری اسلامی

‏شما‏‎[3]‎‏ دارید تبلیغ می کنید. با تبلیغ، شماها می خواهید کشور را از بین‏‎ ‎‏ببرید والاّ عهد و پیمان بستن با ـ‌نمی دانم‌ صدام، کشور ما را حفظ‏‎ ‎‏می کند؟! وادار کردن ـ‌نمی دانم‌ دولتهای خارج را به اینکه به اینجا چه‏‎ ‎‏بکنند کشور را حفظ می کند؟! خوب، یک قدر آدم بشوید، توجه‏‎ ‎‏بکنید به مسائل.(625)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 374

پیوند منافقین با صدام

‏آنهایی که با ادعای پوچ طرفداری از خلق با خلق ایران اینطور می کنند‏‎ ‎‏و علمای بزرگ ایران و عزیزان بزرگ ایران و دانشمندان بزرگ ایران و‏‎ ‎‏همۀ قشرها را ترور می کنند و با دولت صدام که این جنایتها را به ایران‏‎ ‎‏کرده است و این جنایت بزرگ را به دزفول کرده است پیوند دوستی‏‎ ‎‏دارند، اینها مشت خودشان را در دنیا باز کرده اند؛ اینها امروز هم‏‎ ‎‏حاضر نیستند که این عمل وحشیانۀ سبعانۀ این خبیث را محکوم کنند.‏‎ ‎‏وضع دنیا اینطوری شده است.(626)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت مردم در کمبودها

‏مردمی که در جنگ جوان می دهند، در مقابل این مشکلات که‏‎ ‎‏ناراحت نمی شوند. آنها که در جبهه ها هستند از مشکلات‏‎ ‎‏نمی هراسند و مقاومت می کنند. کسانی که می جنگند و مبارزه می کنند‏‎ ‎‏در مقابل کمبودها صبر می کنند، ولی آن عده ای که در کنار نشستند، آن‏‎ ‎‏عدّه ای که عیّاشی می کردند و جلوی عیّاشیهایشان گرفته شده‏‎ ‎‏ناراحتند، آنها هستند که دولت را تضعیف می کنند و دایم می گویند‏‎ ‎‏کمبود هست، اینها هستند که مشغول تضعیف دولت هستند.(627)‏

4 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خصوصیات خسته شدگان از جنگ

‏آنهایی که تو خانه نشسته اند و می گویند که مردم خسته شده اند از‏‎ ‎‏جنگ، و خسته شده اند از چه و چه، آنها خودشان خسته هستند، از‏‎ ‎‏اول هم خسته بوده اند. مردم کی اند؟ این اندیمشک است که مورد‏‎ ‎‏تجاوز واقع بشود، دنباله اش جنگ جنگ تا پیروزی می گوید. آن هم‏‎ ‎‏جاهای دیگری که از دزفول گرفته تا هر جا که ملاحظه کنید به مجرد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 375

‏اینکه یک فسادی در آنجا واقع می شود و صدام یک جنایتی می کند‏‎ ‎‏دنبالش همۀ مردم می ایستند و فریاد می زنند مرگ بر کی و مرگ بر کی‏‎ ‎‏و جنگ جنگ تا پیروزی. اینها مردم نیستند؟ این مردمی که در مساجد‏‎ ‎‏و در نمازجمعه ها و سرتاسر کشور مجتمعند و فریادشان بلند است از‏‎ ‎‏اینکه جنگ باید کرد، و خودشان هم داوطلب الآن دارند به طرف‏‎ ‎‏جبهه ها می روند، اینها مردم ایران نیستند؟ اینها از کرۀ مریخ آمده اند؟‏‎ ‎‏مردم ایران عبارت از یک دسته ای هستند که نشسته اند و نه یکی شان‏‎ ‎‏رفته اند به جبهه، نه یکی شان کمک کرده اند به جبهه با اینکه‏‎ ‎‏بعضی شان هم دارای کذا و کذا هستند! فقط مردم ایران اینها هستند که‏‎ ‎‏در عین حالی که دارد این کشور به طرف فنا خدای نخواسته می رود‏‎ ‎‏ـ‌اگر چنانچه سست بیایند جوانهای ما‌ شما چند نفر هستید مردم‏‎ ‎‏ایران که می گویید از جنگ خسته شده ایم؟ شما چه وقت جنگ‏‎ ‎‏کرده اید که خسته بشوید؟ شما کدام یکی تان رفته است به جبهه تا یک‏‎ ‎‏خستگی احساس بکند؟ کدامتان حاضر شده است که امریکا و‏‎ ‎‏شوروی را محکوم کند؟ شما مثل سایر آنهای دیگری می مانید که‏‎ ‎‏نشسته اید آنجا و هی اشکالتراشی می کنید به این ملت. ملت اینها‏‎ ‎‏هستند، ملت این مردم کوچه و بازار هستند، این مردم دهات و‏‎ ‎‏ـ‌نمی دانم‌ قصبات و شهرستانها، اینها هستند که دارند به جنگ کمک‏‎ ‎‏می کنند و به جبهه ها، پشت جبهه ها کمک می کنند، و بانوانشان و‏‎ ‎‏بچه هاشان و بزرگهایشان و همه شان مشغول خدمت هستند. اینها که‏‎ ‎‏خسته نشده اند. از چی خسته بشوند؟ از اسلام روبرگردانند؟‌... یک‏‎ ‎‏دسته هم نشسته اند هر کار صحیحی هم بشود آنها می گویند خراب‏‎ ‎‏است.هر خدمتی هم که دولت می کند آنها می گویند خراب است. آنها‏‎ ‎‏از اول دلشان می خواهد که وضع، این وضع نباشد، برگردد به آن‏‎ ‎‏زمانهای رفاه نمی دانم چی که جوانها تو قهوه خانه بروند و توی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 376

‏کاباره ها بروند و چه بکنند و پیرها هم مجالسی داشته باشند به‏‎ ‎‏عیش‌و‌نوش. اینها دلشان می خواهد این بشود و این خواب را‏‎ ‎‏نخواهید ترجمه اش را دید. این خواب تعبیر برای شما نخواهد شد.‏

‏     ‏‏... آن تحولی که در جوانهای ما پیدا شده است که از کاباره ها کشیده‏‎ ‎‏شده اند به میدان جنگ با کفار، از مراکز فساد کشیده شدند به مراکز‏‎ ‎‏صلاح و دعا و نیایش، بانوان ما که آنطور با آنها ظلم شده بود امروز در‏‎ ‎‏سرتاسر کشور مشغول تعلیم و تعلم هستند و مشغول جهاد هستند‏‎ ‎‏فی‌سبیل الله . چی می خواهید بشود؟ آقایان چرا چشمهایتان را هم‏‎ ‎‏گذاشته اید و گوشهایتان را به بوقهای امریکا و اروپا باز کرده اید؟‏‎ ‎‏چشمهایتان را باز کنید ببینید چه خبر شده است در ایران. دیگران باید‏‎ ‎‏بگویند؟ گاهی هم می گویند البته. شماها که باید تبلیغ کنید از این اسلام،‏‎ ‎‏تبلیغ کنید از این دیانت، تبلیغ کنید از این کشور، دفاع کنید از این کشور‏‎ ‎‏با قلمتان، با صحبت تان، با چی، هی اشکال، اشکال، اشکال، برای چی؟‏‎ ‎‏شما چی کم دارید که اشکال می کنید؟ این مردم، این مستضعفین، این‏‎ ‎‏بیچاره ها، این جنوب شهری های همۀ کشور ما اینطور دارند جانفشانی‏‎ ‎‏برای اسلام می کنند و هیچ هم اظهار خستگی نکرده اند. الآن هم وقتی که‏‎ ‎‏می بینید فوج فوج حرکت می کنند به جبهه ها برای جنگ و برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام، اینها ملت نیستند؟ این جوانها که دارند می روند جزء این ملت‏‎ ‎‏نیستند؟ ملت اینجا، ملتی باشد که از امریکا باید بیاید؟ بیدار بشوید یک‏‎ ‎‏قدری، توجه کنید یک قدری به مسائل.(628)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نادانی اشکالتراشان

‏آنهایی که نشسته اند کنار و می خوابند و می خورند و زندگی حیوانی‏‎ ‎‏دارند و نق می زنند به این کشور، آنها یک قدری توجه بکنند، از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 377

‏خواب بیدار بشوند. آنهایی که هی نق می زنند که اینجاش چه جوری‏‎ ‎‏است، آنجاش چه جوری است، آنجاش چه جوری، اینها نمی فهمند که‏‎ ‎‏ما در چه حالی هستیم. آنها می خواهند که شب بخوابیم صبح که پاشدیم‏‎ ‎‏همه اداراتمان درست باشد و همه مملکتمان درست باشد و‏‎ ‎‏کشاورزی مان درست باشد و نمی دانم چی. و نمی دانند ما در چه حالی‏‎ ‎‏هستیم الآن. ما در حال جنگیم. ما در حال محاصرۀ اقتصادی هستیم. ما‏‎ ‎‏در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت می کند و جنگ افروزی‏‎ ‎‏دارد می کند با ما، و ما اعتنا هم به او نداریم. باید بفهمیم که وضعیت ما‏‎ ‎‏امروز این است که این وضعیت مشکلات دارد. این وضعیت به این‏‎ ‎‏زودی درست نمی شود. لکن می شود، صبر می خواهد.(629)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خیانت به حکومت اسلام

‏آنهایی که در داخل با اسمهای مختلف ضربه می خواهند بزنند به‏‎ ‎‏اسلام و با اسم امور مختلفه ای به حکومت اسلامی می خواهند ضربه‏‎ ‎‏بزنند، اینها هم خیانت کردند. گاهی خیانت اینها راه را باز می کند برای‏‎ ‎‏این که آنهایی که مثل صدام و منافقین هستند راهشان باز بشود و‏‎ ‎‏خیانت بالاتر را بکنند.(630)‏

23 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با جنگ

‏اگر کسی بگوید که: با فاسد جنگ نکنید، مخالف قرآن است؛ اگر کسی‏‎ ‎‏بگوید: فتنه را با جنگ رفع نکنید، مخالف قرآن است.(631)‏

20 / 9 / 63

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 378

پاسخ به مخالفان جنگ

‏این منحرفین که ایران را متهم می کنند به اینکه چرا با مسلمین شما‏‎ ‎‏جنگ می کنید، علاوه بر اینکه ما حزب بعث را مُسلِم نمی دانیم، بلکه‏‎ ‎‏ضد اسلام می دانیم و مردم عراق مبتلای به او هستند و مردم ایران هم‏‎ ‎‏همین طور، و جنگ با مسلم نیست گرچه از مسلمین او سپر قرار‏‎ ‎‏می دهد و می آورد در جبهه ها، لکن جنگ با مسلم نیست. علاوه بر این‏‎ ‎‏ما فرض می کنیم که مسلم باشد، شماها صدام را از اصحاب رسول الله ‏‎ ‎‏مُسلمتر می دانید؟ این معممین اهل سنت بعضیشان ـ‌درباریهای اینها‌‏‎ ‎‏صدام و امثال صدام را از مقدسهای نهروان بالاتر می دانند؟ آنهایی که‏‎ ‎‏جبینشان پینه داشت و نماز شب هم می خواندند. حضرت امیر سه‏‎ ‎‏جنگی را که کرده است با اصحاب پیغمبر، با نزدیکان پیغمبر، با‏‎ ‎‏مقدسهای حقه باز کرده است و این برای مصلحت اسلام بوده است.‏‎ ‎‏گرچه من می دانم که در بعض دلها اشکال به حضرت امیر هم هست،‏‎ ‎‏بعضی اشخاص به حضرت امیر هم اشکال دارند، ولو جرأت‏‎ ‎‏نمی کنند بگویند که «چرا با مسلمانها جنگ کرده است!» لکن حضرت‏‎ ‎‏امیر تابع اسلام است، اسلام بگوید با مسلمین جنگ کن، جنگ‏‎ ‎‏می کند؛ بگوید با کفار جنگ کن، جنگ می کند، وقتی بنا شد یک‏‎ ‎‏طایفه ای از مسلمین، اینها توطئه کردند برای اینکه اسلامی که‏‎ ‎‏می خواهد متولد بشود، این را از بین ببرند و یک دستۀ دیگر هم اغفال‏‎ ‎‏کردند دنبال این معنا، تکلیف حضرت امیر ـ‌سلام الله علیه‌ است که‏‎ ‎‏شمشیر را بکشد و در سه جنگ‏‎[4]‎‏ با مسلمین ‏‏[‏‏یعنی‏‎ ‎‏]‏‏کسانی که اظهار‏‎ ‎‏اسلام می کردند و فریاد اسلام می کشیدند و همه شان هم از صدام‏‎ ‎‏مسلمانتر بودند، شمشیر را بکشد و در سه جنگ با مسلمانها جنگ‏‎ ‎‏بکند برای اطاعت امر خدا و برای حفظ اساس اسلام.‏

‏     ... این کوردلهایی که برای طرفداری از قدرتهای بزرگ و برای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 379

‏طرفداری از سلطنت طلبها و منافقین و امثال اینها به ایران و‏‎ ‎‏رزمندگان ایران و علمای اسلام در ایران اشکال می کنند، اینها‏‎ ‎‏اشکالشان را ببرند در صدر اسلام طرح کنند، ببینند که باید چه‏‎ ‎‏بگویند! امیرالمؤمنین را قبول ندارند؟ قبول دارند. در آنجا ببینند چه‏‎ ‎‏واقعه ای اتفاق افتاد و برای چه اتفاق افتاد، انگیزه چی بود؟ آنها‏‎ ‎‏می خواستند برگردانند اسلام را به همان مسائل زمان جاهلیت، ولو در‏‎ ‎‏صورت اسلام. تکلیف امیرالمؤمنین در این وقت چی بود؟ جز این‏‎ ‎‏بود که عمل کرد؟(632)‏

15 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسخ به شبهات مخالفان جنگ

‏اسلام در معرض خطر است، ما باز کنار بنشینیم و بگوییم که ما چکار‏‎ ‎‏به این کارها داریم، ما چه بکنیم، متأثریم از اینکه جوانهای ما چه‏‎ ‎‏می شوند، ما هم متأثریم. حضرت امیر هم متأثر بوده از اینکه جوانها‏‎ ‎‏چه می شدند، اما می نشسته خانه و بگویند من متأثرم؟! یا می رفتند‏‎ ‎‏جنگ و خودشان جنگ می کردند و در عین حال هم برای آنهایی که‏‎ ‎‏شهید شده بودند متأثر بودند. ما هی کنار بنشینیم و هی بگوییم که ما‏‎ ‎‏می خواهیم چه بکنیم، چه، فلان، از این حرفهایی که خودشان‏‎ ‎‏می زنند...‌.‏

‏     آن وقت هم سه تا جنگی که شد، سه تا جنگ با کسانی بود که اظهار‏‎ ‎‏اسلام می کردند، کسانی بودند که می گفتند فریاد می زدند ما مسلمانیم.‏‎ ‎‏جنگها با مسلمانها بود. حالا شما می گویید مسلمان با مسلمان مگر‏‎ ‎‏جنگ؟ پس شما اعتراض به حضرت امیر هم دارید، برای اینکه جنگ‏‎ ‎‏حضرت امیر سه تا جنگشان هر سه با مسلمانها بود.‏

‏     مسلمانی که می خواهد اسلام را از بین ببرد از کافر هم بدتر است.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 380

‏مسلمانی که با اسم اسلام می خواهد که حیثیت اسلام را از بین ببرد،‏‎ ‎‏این لازمتر است معارضه با او، تا با کسانی که مسلمان نیستند. شما‏‎ ‎‏نشستید می گویید ما مسلمان با مسلمان! اولاً اینکه این حزب بعث‏‎ ‎‏عقیده اش اصل این است که قضیۀ اسلام تو کار نیست. آنهایی هم که‏‎ ‎‏دنبال او می آیند بسیاریشان همین اند. یک عده ای هم که ـ‌فرضاً‌ آنها‏‎ ‎‏بیایند لکن می آیند برای این که کشور اسلامی را از بین ببرند و سیلی‏‎ ‎‏در صورت اسلام بزنند. امروز به همۀ ما واجب است که دفاع کنیم. هر‏‎ ‎‏کس می تواند جبهه باید برود، هر که نمی تواند در پشت جبهه کمک‏‎ ‎‏بکند. آنهایی که می نشینند و هی صحبت می کنند که بیایید چه بکنیم،‏‎ ‎‏بیایید چه بکنیم، اینها از اسلام بی اطلاعند، نمی دانند قضیۀ اسلام چی‏‎ ‎‏هست.‏

‏     ... آن کسی که اشکال به جنگ دارد، واجب است برایش که برود‏‎ ‎‏جنگ. اینهایی که اشکال می کنند یکیشان حتی یک بچه شان نرفته‏‎ ‎‏است، یک جوانشان نرفته است به جبهه ها. دیگران دارند از مال و‏‎ ‎‏جان اینها دفاع می کنند، این جوانهای ما دارند از مال و جان همۀ این‏‎ ‎‏ملت دفاع می کنند، از مال و جان یک دسته که نمی کنند دفاع، دارند‏‎ ‎‏دفاع از همۀ حیثیت این ملت می کنند، از نوامیس همه می کنند. اگر‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ این حزب بعث بیاید و غلبه ـ‌خدای نخواسته‌ بکند‏‎ ‎‏که نخواهد کرد به کی رحم می کند؟ به شمایی که آن وقت نشسته‏‎ ‎‏بودید و می گفتید بیایید جنگ را برداریم و از بین ببریم و جنگ خوب‏‎ ‎‏نیست و مردم با جنگ مخالفند؟ این مردم از کجا آمدند که با جنگ‏‎ ‎‏مخالفند. غیر از این جوانهای ما هستند؟ ملت ما اینها هستند؛ این‏‎ ‎‏کاروانهای کربلا و آن پاسدارها و آن بسیجیها و آن سایر قشرهایی که،‏‎ ‎‏قشرهای محرومی که الان دفاع از شما دارند می کنند و شما نشستید‏‎ ‎‏آنها را تضعیف می کنید که شاید موافق رضای خدا نباشد. رضای خدا‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 381

‏موافق نیست با دفاع؟!...‏

‏     بحمدالله کشور ما، جوانهای ما، پیرمردهای ما، زنها، بزرگها،‏‎ ‎‏کوچکها همه مهیا هستند به اینکه جنگ را تا پیروزی ادامه بدهند و‏‎ ‎‏ادامه خواهند داد. و کسانی که مخالف با این مسائل هستند، خوب،‏‎ ‎‏بنشینند توی خانه شان هر چی می خواهند بگویند، اما بدانند که‏‎ ‎‏خلاف رضای خدا دارند می گویند. اگر حرفهای آنها تضعیف کند‏‎ ‎‏روحیۀ ده نفر جوان ما را، عاقبتشان به خیر نخواهد شد، توجه کنند به‏‎ ‎‏حرفهایشان.(633)‏

4 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاسخ به روحانیون منحرف

‏بعضی از اهل علم خودمان هم همین معانی را دارند: «لباس جندی‏‎ ‎‏حرام است، لباس شهرت است، به عدالت مضر است». حضرت امیر‏‎ ‎‏عادل نبوده؟! حضرت سیدالشهدا هم عادل نبوده؟! حضرت امام‏‎ ‎‏حسن هم عادل نبوده؟! پیغمبر اکرم هم عادل نبوده؟! برای اینکه لباس‏‎ ‎‏جندی داشتند! اینها را تزریق کردند به ما، به ما آنطور دستهای‏‎ ‎‏توطئه گر تزریق کردند که ماها هم باورمان آمده است. تو چکار داری‏‎ ‎‏به اینکه چه می گذرد! تو مشغول درست باش! تو مشغول فقهت باش!‏‎ ‎‏تو مشغول فلسفه ات باش! تو مشغول عرفانت باش! چکار داری که‏‎ ‎‏چه می گذرد!(634)‏

2 / 6 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

موضعگیری بچگانه مخالفان جنگ

‏عجبا که بعض مدعیان عقل و سیاست و دوراندیشی چگونه طرح‏‎ ‎‏می دهند و با تحریفِ آیاتِ کتاب خدا و استناد به سنت پیامبر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 382

‏ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ مسیر عزت و کرامت مسلمین را دیگرگون‏‎ ‎‏و مردم ما را از شرافت جهاد برحذر می دارند، که خداوند را سپاس‏‎ ‎‏می گزاریم که به ملت ایران آگاهی و رشد مرحمت فرموده است که نه‏‎ ‎‏تنها تحت تأثیر این القائات نرفته و نمی رود، بلکه این موضعگیریهای‏‎ ‎‏ناشیانه و بچگانه را دلیل کمبود و ضعف مبانی فکری و عقیدتی‏‎ ‎‏صاحبان این تحلیلها دانسته و به آن لبخند تمسخر می زند. کدام انسان‏‎ ‎‏عاقلی است که با وجود همۀ شرایط مناسب و مقدمات لازم و‏‎ ‎‏فدا‌کردن هزاران قربانی بزرگ، از نبرد با دشمن رو به احتضار ‏‏[‏‏از‏‏]‏‎ ‎‏مکتب و جامعه و کشور خود چشم پوشی نموده و به او مهلتِ توان‏‎ ‎‏دوباره دهد تا در موقع مناسب به کشور ما حمله کند؟(635)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غربزدگان مخالف جنگ

‏ممکن است غربزده ها و بزدلان و همانهایی که نه در روزهای آغازین‏‎ ‎‏در میدان دفاع بوده اند و نه تا به امروز به حمایت از حماسه آفرینان و‏‎ ‎‏وطن بانان خدمتی کرده اند و نه در آینده لیاقت حضور در جنود و‏‎ ‎‏سربازان خدا را خواهند یافت، برای خوش خدمتی به اربابان و دلگرم‏‎ ‎‏نمودن آنان از خستگی و بن بست در جنگ تحمیلی، داد سخن دهند و‏‎ ‎‏به خیال خام خود افکار را از جنگ منحرف نمایند و احیاناً آنها که در‏‎ ‎‏خارج از مرزها نشسته اند باورشان بیاید که مردم و مسئولین و ارتش‏‎ ‎‏و سپاه و بسیج از جنگ و ادامۀ آن خسته شده اند و یا در میان آنان بر سر‏‎ ‎‏جنگ اختلاف افتاده است. و حال آنکه به لطف خدا در حاکمیت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامیِ ما اختلافی بر سر مواضع اصولی، سیاسی و‏‎ ‎‏اعتقادی وجود ندارد و همه مصممند تا توحید ناب را در بین الملل‏‎ ‎‏اسلامی پیاده نموده و سر خصم را به سنگ بکوبانند، تا در آینده ای‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 383

‏نه‌چندان دور به پیروزی اسلام در جهان برسند.(636)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتمام حجت بر مخالفان جنگ

‏شما ملاحظه می کنید که اشخاصی می آیند اینجا، همه چیزشان را کأنّه‏‎ ‎‏دادند، مع ذلک می گویند کاش که ما یک بچۀ کوچکی که داریم بزرگ‏‎ ‎‏بشود، برود جنگ بکند، اینها حجت بر ما هست، اینها حجت بر آن‏‎ ‎‏اشخاصی هست که تو خانه نشستند و نق می زنند، تو خانه نشستند و‏‎ ‎‏به مردم تزریق می کنند که نه، نروید جایی؛ خدا ان‌شاءالله بیدار کند‏‎ ‎‏اینها را، خداوند ان‌شاءالله اشخاصی را که مخالفت می کنند یا از روی‏‎ ‎‏عمد یا از روی ـ‌عرض می کنم‌ نفهمی مخالفت می کنند، اینها را بیدار‏‎ ‎‏کند و اینها را در این سال نو تجدید کند.(637)‏

1 / 1 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بی ثمر جلوه دادن خون شهیدان

‏در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم‏‎ ‎‏این مسأله را مطرح نمایند که ثمرۀ خونها و شهادتها و ایثارها چه شد.‏‎ ‎‏اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بیخبرند و نمی دانند کسی‏‎ ‎‏که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و‏‎ ‎‏بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن‏‎ ‎‏لطمه ای وارد نمی سازد.‌... بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند! بدا به‏‎ ‎‏حال آنهایی که از کنار این معرکۀ بزرگِ جنگ و شهادت و امتحان عظیم‏‎ ‎‏الهی تا به حال ساکت و بی تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند!‏

‏     آری، دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت. و فردا امتحان دیگری‏‎ ‎‏است که پیش می آید. و همۀ ما نیز روز محاسبۀ بزرگتری را در پیش رو‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 384

‏داریم. آنهایی که در این چند سالِ مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این‏‎ ‎‏تکلیف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و‏‎ ‎‏دیگران را از آتش حادثه دور کرده اند مطمئن باشند که از معاملۀ با خدا‏‎ ‎‏طفره رفته اند، و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کرده اند که حسرت آن‏‎ ‎‏را در روز واپسین و در محاسبۀ حق خواهند کشید. که من مجدداً به همۀ‏‎ ‎‏مردم و مسئولین عرض می کنم که حساب اینگونه افراد را از حساب‏‎ ‎‏مجاهدان در راه خدا جدا سازند؛ و نگذارند این مدعیان بی هنر امروز و‏‎ ‎‏قاعدین کوته نظر دیروز به صحنه ها برگردند.‏

‏     ... چه بسا آنهایی که تا دیروز در برابر این نظام جبهه گیری کرده‏‎ ‎‏بودند و فقط به خاطر سقوط نظام و حکومت جمهوری اسلامی ایران از‏‎ ‎‏صلح و صلح طلبی به ظاهر دم می زدند، امروز نیز با همان هدف سخنان‏‎ ‎‏فریبندۀ دیگری را مطرح نمایند؛ و جیره خواران استکبار، همانها که تا‏‎ ‎‏دیروز در زیر نقاب دروغین صلح، خنجرشان را از پشت به قلب ملت‏‎ ‎‏فرو کرده بودند، امروز طرفدار جنگ شوند. و ملیگراهای بی فرهنگ‏‎ ‎‏برای از بین بردن خون شهدای عزیز و نابودی عزت و افتخار مردم،‏‎ ‎‏تبلیغات مسموم خویش را آغاز نمایند. که ان شاءالله ملت عزیز ما با‏‎ ‎‏بصیرت و هوشیاری جواب همۀ فتنه ها را خواهد داد.(638)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 385

  • )) حضرت حمزه، عموی پیامبر که در جنگ اُحد به شهادت رسید.
  • )) عمار بن یاسر بن عامر کنعانی قحطانی (متولد 57 قبل از هجرت، شهادت 37 هجری) از بزرگان صحابه پیامبر و از کسانی بود که بشدت مورد اعتماد و احترام اهل بیت پیامبر بوده است. وی در جنگ صفین به شهادت رسید.
  • )) اشاره به روشنفکرانی که در داخل و خارج کشور علیه نظام تبلیغ می کردند.
  • )) جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان.