فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ
نقش عموم مردم در پشتیبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش عموم مردم در پشتیبانی

نقش عموم مردم در پشتیبانی

‎ ‎

‏ ‏

پشتیبانی ملت از قوای مسلح

‏ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان‏‎ ‎‏همۀ ملت است. الآن شما می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند،‏‎ ‎‏دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند‏‎ ‎‏کار می کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است،‏‎ ‎‏رؤسایش با دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به‏‎ ‎‏ملتشان، ملتشان از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی‏‎ ‎‏می ترسد؟(464)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همدلی در پشتیبانی از جنگ

‏من وقتی که نگاه می کنم به تلویزیون که نشان می دهد آنهایی ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏که‏‎ ‎‏برای همین ارتش و برای همین سپاه پاسداران ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ و برای همۀ‏‎ ‎‏اینهایی که در جبهه هستند زحمت می کشند؛ زنها، مردها، بچه ها،‏‎ ‎‏پیرمردها، من این را به فال نیک می گیرم که اجتماع است با هم. شما‏‎ ‎‏پیروزید ان شاءالله . اسلام ان شاءالله ، پیروز است.‏

‏     خداوند همۀ شما را حفظ کند و با سلامت و صحت وارد بشوید‏‎ ‎‏به این جنگی که بین اسلام و کفر است.(465)‏

25 / 8 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

حمایت مردم از قوای مسلح

‏در کجای دنیا شما سراغ دارید یک همچو مطلبی. یک همچو‏‎ ‎‏پشتیبانی مردم از حکومت، از ارتش. سراغ نداریم ما جایی در این،‏‎ ‎‏نظیر نداشته است این، در تاریخ هم نمی توانید پیدا بکنید. از بچه های‏‎ ‎‏کوچکی که ده تومان دارند می دهند برای ارتشی که آنجا، قوای‏‎ ‎‏مسلّحه ای که آنجا کار می کنند. با آن پیر زن هشتاد ساله ای که چند تا‏‎ ‎‏تخم مرغ دارد، اینها ارزش دارد. ارزش اینها زیاد است، و ما باید حفظ‏‎ ‎‏کنیم این ارزش را. پیروزی مملکت ما برای همین ارزشهاست.‌... این‏‎ ‎‏پشتیبانیهای عظیمی که مردم می کنند، و آن حضوری که خودشان‏‎ ‎‏دارند و خودشان هست. از خودشان می دانند همه چیز را. ارتش را از‏‎ ‎‏خودشان می دانند. همه چیز را از خودشان می دانند. این باید حفظ‏‎ ‎‏بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود. و اگر خدای نخواسته،‏‎ ‎‏این از دست ما برود، ما برمی گردیم به آنطوری که اوّل بودیم.(466)‏

15 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همدلی دولت و ملت در جنگ

‏بحمدالله ملت پشتیبان همه هستند. پشتیبان همۀ ارگانهای دولتی‏‎ ‎‏هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و همه، مردم الآن از‏‎ ‎‏خودشان اینها را می دانند. شما احتمال این را می دادید که اگر یک‏‎ ‎‏جنگی پیش بیاید، همۀ ایران دنبال این باشند که کمک بکنند؟ همچو‏‎ ‎‏چیزی در آن وقت نبود. اگر یک چیزی پیش می آمد از همه طرف، اگر‏‎ ‎‏نمی کردند یک کاری که دولت را از بین ببرند، همراهی دیگر‏‎ ‎‏نمی کردند. الآن می بینید بچه، بزرگ، پیرزن، می آورند چیزهایی که‏‎ ‎‏دارند، تمام آن چیزی که دارند می آورند می گویند اینها را برای‏‎ ‎‏جنگزده ها. اینها برای ارتش، اینها برای چه. اینها یک چیزهای‏‎ ‎‏نمونه ای است که آنهایی که چشم و دلشان باز است ـ‌نه آنهایی که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 283

‏کوردل هستند‌ این را باید ببینند. می گویند جمهوری اسلامی عین‏‎ ‎‏سابق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. حالا شما یک همچو چیزی در تمام طول تاریخ، الآن‏‎ ‎‏هم در تمام دنیا یک همچو چیزی را که مردم با روی گشاده، خودشان‏‎ ‎‏برای لشکرشان، برای ملتشان، برای دولتشان همه شان دست به هم‏‎ ‎‏بدهند، عمل بکنند. جمهوری اسلامی بهتر از این چی؟(467)‏

16 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت پشتیبان ارتش

‏ملت ما بکلی موافق با ارتش ماست و پشتیبان ارتش است. بازارهای‏‎ ‎‏مسلمین همه پشتیبان شما هستند. توده های مردم همه پشتیبان شما‏‎ ‎‏هستند. اگر یک عده ای باشند که از رژیم سابق مانده اند، از تفاله های آن‏‎ ‎‏امر فاسد مانده است، یا بعض اشخاصی باشند که سرسپرده به ابرقدرتها‏‎ ‎‏هستند و اسباب یک اغتشاشی یا اسباب یک دلسردی می شود، اینها‏‎ ‎‏ملت نیستند. آن که ملت است بازارهای مسلمین است. آن که ملت‏‎ ‎‏است آن کارخانه ها و این صحراها و آنهایی که برای این ملت دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. اینها با شما موافقند. اگر یکی یک صحبتی کرد دلسرد نشوید، و‏‎ ‎‏با کمال قدرت و اتکال به خدا به کارهای خودتان به آن ترتیبی که‏‎ ‎‏نقشه های خودتان اقتضا می کند به همان ترتیب توجه کنید و پیشروی‏‎ ‎‏کنید.و من امیدوارم که به زودی همۀ مسائل ما حل بشود. و همۀ‏‎ ‎‏بازارهای ما اسلامی بشود. و همۀ ماها به تَبَع اسلام هدایت بشویم.(468)‏

25 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایثار ملت در جنگ

‏ملت معظم باید در حال افزایش انسجام و وحدت کلمه باشد. ملت‏‎ ‎‏آگاه ایران امروز شاهد آن همکاریهای عظیم انسانی ـ‌اسلامی در‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 284

‏سرتاسر کشور است و نیز شاهد ایثار مال و جان و عزیزان خود برای‏‎ ‎‏پیروزی و راندن کفار بعثی از میهن عزیز خویش است.(469)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور ملت در صحنه ها

‏امروز تمام ملت ما،نه فقط جوانها و آنهایی که در جبهه ها هستند،‏‎ ‎‏بلکه پیرمردها و پیرزنها و دختر و بچه های نابالغ در صحنۀ گرفتاریها‏‎ ‎‏و در صحنۀ جنگ حاضرند و همه خود را در جبهه می بینند.‏

‏     ... ما اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم الاّ همین‏‎ ‎‏حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در‏‎ ‎‏امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرده باشد. و این یک هدیۀ الهی است که بدون اینکه‏‎ ‎‏دستهای بشر در آن دخالت داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما‏‎ ‎‏اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا کنیم به‏‎ ‎‏این زنها و بانوان و بچه های پشت جبهه و آنهایی که در خود شهرهای‏‎ ‎‏مخروبه و نیمه مخروبه حاضرند. ماها باید از اینها اخلاق اسلامی و‏‎ ‎‏ایمان و توجه به خدا را یاد بگیریم.(470)‏

28 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی ملت از قوای مسلح و جنگ

‏صدام و پشتیبانان ستمگر او باید بدانند که در این سال، انسجام و‏‎ ‎‏قدرت ارتش شجاع و سپاه پاسداران غیور و سایر قوای مسلح نظامی‏‎ ‎‏و ملی اسلامی ما بیش از سالهای پیش است، و ملت رزمندۀ ما بیش از‏‎ ‎‏سابق پشتیبان آنان هستند، و داوطلبان شهادت در راه خداوند متعال‏‎ ‎‏روز به روز افزایش یافته و منتظر فرمان الهی هستند.‌... ایران امروز‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 285

‏یک ملت است که دسته ای از آن خدمتگزارانی هستند که تدبیر امور‏‎ ‎‏کشور و دفاع از آن را با ارادۀ ملت به عهده دارند، و ملت نیز خود را‏‎ ‎‏عهده دار پشتیبانی از آنان می داند. چنانچه در طول مدت پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب، سراسر کشور عزیز از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در‏‎ ‎‏مشکلات دولت و ارتش، سهیم و در رفع آنها هم قدم و همفکر‏‎ ‎‏بودند، و در جنگ تحمیلی و چه در جبهه و چه در پشت جبهه تمام‏‎ ‎‏ملت در دفاع از کشور سهیم می باشند.(471)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مردم در جنگ

‏شما می بینید در این جنگی که شما دارید می کنید و در همه جا الآن‏‎ ‎‏مشغولند و توافق دارند در این معنا که باید این پیشرفت بکند، با کمال‏‎ ‎‏جدّیت حتی آن بچه های کوچولو قلکهایشان را می آورند و‏‎ ‎‏می شکنند و می دهند. این سابقه ندارد در جایی.(472)‏

18 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش ملت در تقویت روحیۀ رزمندگان

‏من به همۀ شماها و به همۀ ملت ایران اطمینان می دهم که مادامی که‏‎ ‎‏شما توجهتان به اسلام است و مادامی که خودتان در صحنه حاضر‏‎ ‎‏هستید، ‏‏[‏‏پیروز می باشید‏‏]‏‏ همان طوری که الآن هستید و الآن جنگ‏‎ ‎‏وقتی که در ایران به پاشد و تحمیل شد بر ایران می بینیم که سرتاسر‏‎ ‎‏کشور مردم حاضر هستند در صحنۀ جنگ، آن که پشت جبهه هست‏‎ ‎‏خدمت می کند به جنگجویان و آنهایی که در آنجا هستند با کمال‏‎ ‎‏جدیت و اخلاص و با روحیۀ بزرگ مشغول فعالیت هستند و‏‎ ‎‏بحمدالله در این روزهای اخیر هم، پیروزیهای چشمگیری به دست‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 286

‏آوردند. باید شماها که در پشت جبهه هستید توجه کنید که تقویت‏‎ ‎‏کنید روحیۀ ارتش را، روحیۀ پاسداران را، و روحیۀ همه رزمندگانی‏‎ ‎‏که در آنجا هستند، چه از جهاد سازندگی و چه از توده های مردم و‏‎ ‎‏عشایر. باید همان طوری که تا حالا پشتیبانی اظهار کردید، از این به‏‎ ‎‏بعد هم حاضر باشید و پشتیبانی خودتان را از این قوای مسلح اعلام‏‎ ‎‏کنید و عمل کنید و همین طور راجع به جنگزده ها، همان طوری که‏‎ ‎‏تاکنون مشغول بودید به اینکه همراهی کنید، از این به بعد هم‏‎ ‎‏همراهی کنید و نگذارید به این جنگزده هایی که از خانمانشان آواره‏‎ ‎‏شدند، بد بگذرد.(473)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت مردم از رزمندگان

‏بر ملت عزیز رزمنده است که از قوای مسلح پشتیبانی کنند و در‏‎ ‎‏همکاری و کمک به آنان از پای ننشینند و آنان را در این فداکاری و‏‎ ‎‏عبادت ارزشمند روحیه دهند، که فتح و ظفر ان شاءالله تعالی نزدیک‏‎ ‎‏است. شرف و عزت از آن شما و ننگ و خذلان از آن دشمنان اسلام‏‎ ‎‏است.(474)‏

15 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت پشتوانۀ ارتش و سپاه

‏همانطوری که شما کوشش می کنید در راه اسلام و فداکاری می کنید‏‎ ‎‏در راه کشور اسلامی خودتان، همۀ ملت هم در پشت جبهه با شما‏‎ ‎‏همکار هستند و همفکر هستند و پشتیبان شما هستند و ارتش و سپاه‏‎ ‎‏و سایر قوای مسلح وقتی که پشتوانه شان یک ملت شد، این‏‎ ‎‏آسیب پذیر نخواهد بود. و ان شاء الله ، شما با عزم راسخ خودتان با ارادۀ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 287

‏مصمم خودتان در جبهه ها به پیش بروید و دست جنایتکارانی که از‏‎ ‎‏امریکا دستور می گیرند از کشور خودتان کوتاه کنید و افرادی که در‏‎ ‎‏بین این ملت هستند و یک اقلیتهای بسیار ناچیزی هستند با ارادۀ شما‏‎ ‎‏و با عزم شما و با فعالیتهای شما آنها هم به اشخاصی که از این عالم به‏‎ ‎‏جهنم رفتند ملحق بشوند.‏

‏     خداوند همۀ شما را سلامت و قدرت و عزت و شوکت بدهد و‏‎ ‎‏دشمنان اسلام را ان‌شاءالله ، از صفحۀ روزگار بردارد.(475)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم روحیه دادن به ارتش

‏تکلیف ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام‏‎ ‎‏مشغول هستند، ارتش و سپاه و همۀ این قوای مسلح که در جبهه ها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، با آن هوای گرم و آن ناگواریها، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏کمک کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار کنند پشتیبانی خودشان را به‏‎ ‎‏اینها، روح بدهند به اینها.(476)‏

10 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری ملت با دولت در جنگ

‏انقلابیها شما هستید و همین شما هستید که در صحنه حاضرید و‏‎ ‎‏همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید. دولت تنها‏‎ ‎‏نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملتید که در صحنه حاضرید و‏‎ ‎‏همین شما هستید که باید با دولت همکاری بکنید. دولت تنها‏‎ ‎‏نمی تواند که این جنگ را اداره کند. شما ملت هستید که می توانید‏‎ ‎‏دنبال او باشید و از پشت جبهه ها کمک کنید و باید بکنید. کشور‏‎ ‎‏خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در خطر است، وقتی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 288

‏اینطور است همۀ ما باید و موظفیم که کمک کنیم به آنها؛ هرکس به‏‎ ‎‏اندازه ای که می تواند کمک بکند به آنها. آوارگانی که از جنگ آمده اند‏‎ ‎‏در جاهای دیگر زندگی می کنند، شما بنشینید بگویید دولت همه کار‏‎ ‎‏را بکند، یا هلال احمر همه کار را بکند، نمی توانند بکنند همۀ کارها‏‎ ‎‏را. کار آسانی نیست، شما هم باید کمک بکنید همه باید کمک بکنند و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، می کنند.(477)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی ملت از جنگ

‏ملت را ببینید که چگونه پشتیبان شماست. به انتخابات نظر کنید،‏‎ ‎‏می فهمید که ایران پایدار خواهد ماند. ممکن است عده ای در خارج‏‎ ‎‏مفت بگویند، ولی ملت واقعیتها را می بیند. این مردم هستند که در‏‎ ‎‏صحنه اند و نباید کاری بشود که مردم متزلزل گردند.‏

‏     دنیا روی ملتها حساب می کند. وقتی دولتها می بینند که ملت ما‏‎ ‎‏برای همه چیز آماده است و این آمادگی را تا کنون ثابت نموده است؛‏‎ ‎‏پدری جوانش را به جبهه می فرستد، مادری پسرش را معرفی می کند،‏‎ ‎‏دیگر چگونه دولتهای خارجی می توانند طمع کنند. دولتها همیشه‏‎ ‎‏طمعشان نسبت به دولتهای دیگر است. وقتی می توانند کودتا یا حمله‏‎ ‎‏کنند که ملت در صحنه نباشد، ولی وقتی ملت در صحنه بود، چه کاری‏‎ ‎‏از آنان ساخته است. و در این جنگ فهمیده شد که ملت ما بی طرف‏‎ ‎‏نیست. ملت و ارتش ما قوی است و به خوبی مملکت را می توانند‏‎ ‎‏حفظ کنند.(478)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 289

همراهی ملت با مسئولان

‏ملت شریف که انقلاب اسلامی را به پیش بردند، در تمام مشکلات‏‎ ‎‏جنگی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی با متصدیان این امور همراهی و‏‎ ‎‏همفکری نمایند.(479)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انسجام و وحدت بین ملت و ارتش

‏مردم هم بحمدالله حاضرند در صحنه و مادامی که اینطور انسجام‏‎ ‎‏هست بین مردم و گروههای مختلف، بین ارتش و مردم، بین‏‎ ‎‏روحانیون و ارتش، تا این محفوظ باشد، ایران محفوظ است، هیچ‏‎ ‎‏نمی شود که کاریش کرد.(480)‏

21 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت کمک به جبهه ها

‏شما اینهمه شهید دادید تا آزادی و استقلال را به دست آوردید و باید‏‎ ‎‏با چنگ و دندان این آزادی و استقلال را حفظ کنید و کمک کنید همه‏‎ ‎‏به جبهه ها تا اینکه ان شاءالله ، بزودی این غائله رفع بشود و دولت‏‎ ‎‏ان شاءالله مشغول بازسازی بشود.(481)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادای دین ملت به کشور

‏این گروههای‏‎[1]‎‏ مختلفی که امروز تشریف آوردند و ما از نزدیک‏‎ ‎‏خدمتشان رسیدیم، که همه در ارتباط با این جنگ و در خدمت جبهه‏‎ ‎‏بوده اند، از همۀ آنها من تشکر می کنم و امیدوارم که همۀ آنها موفق‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 290

‏باشند که همان طور که تاکنون دین خودشان را به اسلام و کشور‏‎ ‎‏خودشان ادا کرده اند، این خدمت را ادامه بدهند، تا ان شاءالله ،‏‎ ‎‏کشورشان، کشور عزیزشان، به استقلال تام و آزادی کامل ‏‏[‏‏برسد‏‏]‏‏ و شرّ‏‎ ‎‏اشرار را از این کشور از بین ببرند. و ان شاءالله ، همه موفق باشند.(482)‏

21 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فداکاری مردم در جبهه ها

‏شما می بینید در این جنگی که واقع شده است این مردم چطور فداکاری‏‎ ‎‏دارند می کنند، این جوانها و این مادرها و این پدرها چطور دارند‏‎ ‎‏فداکاری می کنند، و اینهایی که پشت جبهه هستند از همه صنف، از‏‎ ‎‏آقایان روحانیین گرفته تا مردم دیگر. این تحول یک تحول الهی است؛‏‎ ‎‏هیچ نمی شود غیر از این حساب کرد. این یک بارقۀ الهی است که دمیده‏‎ ‎‏است به این کشور و این کشور را اینطوری زنده کرده است و تا این بارقه‏‎ ‎‏هست، هیچ ترس از آسیب نداریم. خدا نکند که یک وقتی ما اسباب این‏‎ ‎‏بشویم که خدای تبارک و تعالی این عنایت را بردارد، دستش را از روی‏‎ ‎‏سرما بردارد. ما باید به تمام معنا، متوجه این باشیم که حفظ کنیم این‏‎ ‎‏عنایت خدا را، این چیزی که به ما عنایت کرده ما باید حفظش کنیم.(483)‏

24 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی ملت از ارتش

‏همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بی دریغ‏‎ ‎‏ملت در سراسر کشور آنچنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر‏‎ ‎‏یا بسیار کم نظیر است. گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز‏‎ ‎‏ملت عظیم الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور‏‎ ‎‏اینگونه پشتیبان قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 291

‏جبهه های جنگ برای فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم‏‎ ‎‏هیچ معیاری جز عقیده به مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی‏‎ ‎‏قادر به حل این معما باشد.(484)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت و تحمل رنج

‏ملت ایثارگر ایران، عزیزان بسیاری در جبهه ها از دست داده و تحمل‏‎ ‎‏رنجها و سختیهای بسیاری نموده و از دشمنان قسم خورده و‏‎ ‎‏دوست نمایانی خیانتکار و تبه روزگار، دغلبازیهای زیادی دیده اند،‏‎ ‎‏لکن در مقابل، در پیشگاه خداوند متعال سرافراز و روسفید، و در‏‎ ‎‏جهان نمونه و الگو، و در نزد نسلهای آینده مأجور و سربلند است. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی برای ملت سعادت ابدی ‏‏[‏‏خواستارم‏‏]‏‏.(485)‏

29 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از ملت در جنگ

‏از ملت ایران متواضعانه تشکر می کنم که با تمام توان مشکلات جنگ‏‎ ‎‏را که امری است اجتناب ناپذیر با کمال گشاده رویی تحمل نموده اند،‏‎ ‎‏بلکه اینانند که به متصدیان امور دلداری می دهند و با تقدیم عزیزان‏‎ ‎‏خود به اسلام در پشت جبهه ها نیز حاضر و با کمکهای بسیار ارزندۀ‏‎ ‎‏خود از فداکاران و دولت خدمتگزار خویش پشتیبانی نموده و اسلام‏‎ ‎‏بزرگ و میهن عزیز خویش را در جهان سرفراز کردند. و الحق اگر این‏‎ ‎‏روحیۀ بزرگ اسلامی ـ‌انسانی ملت نبود، دولت در همان قدمهای اول‏‎ ‎‏به بن بست می رسید.(486)‏

6 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 292

پشتیبانی ملت از دولت

‏می بینید که مردم جز اسلام هدفی ندارند و در این جنگ هم مردم‏‎ ‎‏پشتیبان دولت هستند.(487)‏

17 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمکهای مالی مردم

‏خود مردم هم بحمدالله ، حاضر هستند و ما باید از آنها تشکر کنیم و‏‎ ‎‏انصافاً ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه چیزشان‏‎ ‎‏را می دهند و چیزی هم نمی خواهند. از آن پیرزنها که آن چیزی که در‏‎ ‎‏طول عمرشان تهیه کردند، حالا می آیند برای اسلام می دهند تا آن‏‎ ‎‏اشخاصی که قلکشان را می شکنند و پولش را می آورند برای اسلام‏‎ ‎‏می دهند. من نمی توانم توصیف کنم از این ملت و نمی توانم تجلیل‏‎ ‎‏کنم. ما واگذار می کنیم تا خدای تبارک و تعالی به آنها عنایت خاص‏‎ ‎‏خودش را اعطا بفرماید.(488)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم از رزمندگان

‏هر گرفتاری که برای دولت پیش بیاید، برای ارگانهایی که در دولت‏‎ ‎‏هستند، برای ارتش پیش بیاید، برای پاسدارها پیش بیاید، برای‏‎ ‎‏کمیته ها پیش بیاید و برای سایر رزمندگان، مردم به دنبال آنها و به‏‎ ‎‏حمایت آنها مهیا هستند و عمل می کنند.(489)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک ملت به جبهه ها

‏ملت مجاهد متعهد که در طول انقلاب و جنگ تحمیلی از کمکهای‏‎ ‎‏شایان به جبهه ها و پشت جبهه ها دریغ نکرده است، و یکی از ارکان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 293

‏پیروزی، حضور ملت در همۀ صحنه ها خصوصاً صحنۀ جنگ است.‏‎ ‎‏والحق، این ملت نمونه در پیشگاه خداوند تعالی ارزشی عظیم‏‎ ‎‏دارد.(490)‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم تقدیر ملت از رزمندگان

‏ملت باید از این قوای مسلح، این جوانها که دارند جان خودشان را‏‎ ‎‏برای حفظ نوامیس شما فدا می کنند، دارند صحت خودشان را از‏‎ ‎‏دست می دهند و دارند زحمت می کشند برای حفظ شما، باید‏‎ ‎‏قدردانی بکنند و می کنند.(491)‏

1 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی ملت و قوای مسلح

‏همه می دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و‏‎ ‎‏قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت‏‎ ‎‏بویژه قشرهای محروم می باشند، و جلب رضای خداوند را در این‏‎ ‎‏خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این‏‎ ‎‏نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته یکی از این دو یا هر دو از‏‎ ‎‏خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری اسلامی و اسلام‏‎ ‎‏بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک این خدمت‏‎ ‎‏متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می شود از‏‎ ‎‏بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود، چنانچه این‏‎ ‎‏خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام نمایند. برادران عزیز‏‎ ‎‏و خواهران محترم، در این هنگام که ابرقدرتها و قدرتها از هر طرف‏‎ ‎‏برای نابودی جمهوری اسلامی و اسلام عزیز بر ما یورش کرده اند، با‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 294

‏غفلت از وظیفه و سهل انگاری، دین و دنیای این ملت مظلوم در خطر‏‎ ‎‏است. برای حفظ نوامیس و شرف خود صبر را پیشه کنید، و به خاطر‏‎ ‎‏بعض کمبودها و گرانی اجناس سستی به خود راه ندهید.(492)‏

12 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت مردم در پشت جبهه ها

‏اگر حکومت یک گرفتاری پیدا بکند این مردمند که رفع می کنند‏‎ ‎‏گرفتاری را. اگر جنگ برای دولت پیش آید، این مردمند که جبهه ها را‏‎ ‎‏پر می کنند و پشت جبهه ها را هم خدمت می کنند در پشت جبهه ها،‏‎ ‎‏این خاصیت حکومت مردمی است.(493)‏

11 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکر از خدمت مردم

‏از مردم تشکر می کنم که در جبهه ها و پشت جبهه ها حضور دارند و به‏‎ ‎‏خاطر اسلام خدمت می کنند.(494)‏

17 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردم و ادارۀ جنگ

‏مادامی‌که مردم هستند و کمک دارند به شما می کنند، شما اگر مردم‏‎ ‎‏نبودند نمی توانستید این جنگ را اداره بکنید، این شک ندارد. مردم‏‎ ‎‏اداره کردند، یعنی این سپاه مردمند، این بسیجیها مردمند، ارتش هم‏‎ ‎‏امروز مردم است.(495)‏

7 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

پشتیبانی ملت در جنگ

‏از مادران و پدران و خواهران و همسران و برادران بزرگواری که در‏‎ ‎‏پشت جبهه ها با جدیت تمام در دفاع مقدس از اسلام و کشور اسلامی‏‎ ‎‏به پشتیبانی از مجاهدان عزیز برخاسته و از هیچ چیز کوتاهی‏‎ ‎‏نمی کنند، و از تمام ملت بزرگ و متعهد که در تمامی صحنه ها‏‎ ‎‏حاضرند، تشکر نماییم.(496)‏

10 / 6 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شناخت مقام ملت

‏آنچه که می خواستم عرض کنم این است که این اقبال مردم بر امور‏‎ ‎‏معنوی و بر امور ظاهری، خصوصاً، این جوانهای ما در جبهه ها و این‏‎ ‎‏روز قدس که امسال من هر چه نگاه کردم به نظرم عظیمتر از سال قبل‏‎ ‎‏بود، و نمی تواند انسان قدر این نعمت را و شکر این نعمت را به اندازۀ‏‎ ‎‏کافی بجا بیاورد، اینها برای ما تکلیف درست می کند، تکلیف ما را‏‎ ‎‏زیاد می کند، تکلیف قوۀ مقننه را دو چندان می کند، تکلیف قوۀ مجریه‏‎ ‎‏را همین طور، قضائیه را همین طور، تکلیف برای روحانیت‏‎ ‎‏عظیم الشأن زیاد می شود. ما نمی توانیم از عهدۀ شکر این نعمت‏‎ ‎‏برآییم، لکن باید حتی الامکان شکرگزاری کنیم. شکرگزاری به این‏‎ ‎‏نیست که ما بگوییم «الحمدلله »، آن هم یک شکر است، شکر گزاری به‏‎ ‎‏این است که ما مقام این ملت را بشناسیم و این جبهه و پشت جبهه را‏‎ ‎‏همیشه در نظر داشته باشیم.(497)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت ملت در جنگ

‏مردم را در همۀ امور شرکت بدهیم. دولت به تنهایی نمی تواند که این‏‎ ‎‏بار بزرگی که الآن به دوش این ملت هست بردارد. همان طوری که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296

‏ملاحظه می کنید چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز‏‎ ‎‏نبود، هیچ دولتی نمی توانست مقابله کند با این قدرتهایی که همۀ‏‎ ‎‏قدرتشان را، قوه شان را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون‏‎ ‎‏اینکه این ملت همراهی کند ما نمی توانستیم کاری بکنیم. هر چی‏‎ ‎‏داریم از اینهاست و هر چی هست مال اینهاست، دولت عامل‏‎ ‎‏اینهاست، قوۀ قضائیه عامل اینهاست، قوۀ اجراییه عامل اینهاست. قوۀ‏‎ ‎‏مقننه عامل اینهاست؛ ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را‏‎ ‎‏در همۀ امور. همان طوری که با شرکت مردم در این جنگ، شما‏‎ ‎‏بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شرکت اینها شما‏‎ ‎‏می توانید اداره کنید این کشور را.(498)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سبقت ملت در کمک به جبهه

‏ملت ما‌کمربندها را محکم بسته اند؛ و از زن و مرد و پیر و جوان همه و‏‎ ‎‏همه، جز تعداد انگشت شماری منافق خود فروختۀ جاسوس و سایر‏‎ ‎‏وابستگان به استکبار جهانی، در صحنۀ نبرد حق در برابر باطل‏‎ ‎‏ایستاده اند و بر یکدیگر سبقت می جویند. و کدام سبقتی در مسیر‏‎ ‎‏الی الله بالاتر از اینکه سیلزدگان محصور در فکر کمک به جبهه اند و‏‎ ‎‏رزمندگان در صحنۀ نبرد هم بضاعت مالی خود را به سیلزدگان تقدیم‏‎ ‎‏می کنند؟ و کدام تحولی بالاتر از اینکه پدران و مادران و همسران‏‎ ‎‏شهیدان ما از فراق عزیزان خود شِکوه نمی کنند، ولی غبطه و حسرت‏‎ ‎‏دوری از قافلۀ شهدا را بر زبان دارند؟(499)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 297

پشتیبانی ملت از جبهه

‏مردم عزیز ایران بعد از فراغت از انتخابات همچون گذشته به‏‎ ‎‏پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه های نبرد و رزمندگان ادامه‏‎ ‎‏دهند و سپاهیان نور را حمایت نمایند.(500)‏

7 / 3 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 298

  • )) منظور حضرت امام کارکنان سازمان صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، شرکت توانیر، جمعیت هلال‌احمر، جهادسازندگی بوده است.