فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ
مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ
نقش بانوان در پشتیبانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش بانوان در پشتیبانی

نقش بانوان در پشتیبانی

‎ ‎

‏ ‏

پشتیبانی زنان از رزمندگان

‏من وقتی که در تلویزیون می بینم که یک گروههایی، زنهای یک بلدی‏‎ ‎‏ـ‌خوب، همه بلاد اینطورند‌ نشسته اند و دارند برای این جوانهایی که‏‎ ‎‏در جبهه ها مشغول هستند، با کمال جدیت دارند بسته بندی می کنند،‏‎ ‎‏دارند نان می پزند، دارند بسته ها را درست می کنند، من خجالت‏‎ ‎‏می کشم که ما چرا، ما چه هستیم و اینها چه هستند.‌... شما در تاریخ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 276

‏نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک جایی را که زنها و‏‎ ‎‏زنهای جوانی که حالا باید ـ‌فرض کنید که‌ بروند سراغ جوانی شان، و‏‎ ‎‏پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور کوشش کند در اینکه پشتیبانی‏‎ ‎‏از ارتشش بکند، پشتیبانی از پاسدارهایش بکند. شما کجا ‏‏[‏‏سراغ‏‎ ‎‏دارید‏‏]‏‏؟ اگر سراغ دارید، بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما همچو چیزی‏‎ ‎‏دارید که دوش به دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و ارتش و‏‎ ‎‏همۀ قوای مسلح، دوش به دوش اینها، زنها هم همراهی بکنند؟ هر که‏‎ ‎‏هر قدری می تواند. عراق اینطوری است؟(452)‏

6 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایثار زنان در جنگ

‏الآن که شما در جبهه های جنگ هستید و ارتشیهای ما، که خداوند‏‎ ‎‏نصرتشان بدهد، در مراکز فعال هستند، الآن کی هست که دارد از آنها‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند؟ آن زنهایی که برای شما نان می پزند و آن مردمی که‏‎ ‎‏برای شما پول می دهند و آن مردمی که برای شما ذخیره می دهند و‏‎ ‎‏آنقدر چیزها را می فرستند. همین مردم مسلمانند. شما ببینید در‏‎ ‎‏تلویزیونتان که یک زنی که ده تا تخم مرغ آورده، دارد می آورد می دهد‏‎ ‎‏همین را. یک بچه ای که ده تومان دارد این را می دهد. اینها برای چه اینها‏‎ ‎‏را می دهند؟ اینها برای اسلام است، برای کشور اسلامی است.(453)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی زنان از قوای مسلح

‏وقتی در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به‏‎ ‎‏همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی برای‏‎ ‎‏آنها در دلم احساس می کنم که برای کس دیگری نمی توانم اینطور ارزش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 277

‏قائل بشوم. کارهایی که آنها می کنند یک کارهایی است که دنبالش توقع‏‎ ‎‏اینکه یک مقامی داشته باشند، یا یک پستی را اشغال کنند، یا یک چیزی از‏‎ ‎‏مردم خواهش کنند، هیچ این مسائل نیست. بلکه سربازان گمنامی هستند‏‎ ‎‏که در جبهه ها باید گفت مشغول به جهاد هستند.(454)‏

28 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور زنان در صحنۀ دفاع

‏پیروز و سرافراز باد نهضت اسلامی زنان معظم ایران. افتخار بر این‏‎ ‎‏قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانۀ خود در صحنۀ دفاع از‏‎ ‎‏میهن اسلامی و قرآن کریم، انقلاب را به پیروزی رسانده و اکنون هم‏‎ ‎‏در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آمادۀ فداکاری هستند.‏‎ ‎‏رحمت خداوند بر مادرانی که جوانان نیرومند خود را به میدان دفاع‏‎ ‎‏از حق فرستاده و به شهادت ارجمند آنان افتخار می کنند.(455)‏

4 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زنان پشتوانۀ کشور و انقلاب

‏در عین حالی که مادران جوانانشان در جبهه شهید شده اند، با کمال‏‎ ‎‏خوشرویی و افتخار، افتخار می کنند بر اینکه جوان آنها در راه اسلام‏‎ ‎‏شهید شده است و باز هم پیشنهاد می کنند که جوانان دیگر هم داریم و‏‎ ‎‏به اسلام تقدیم می کنیم. این مطلبی است که برای خاطر اسلامی بودن‏‎ ‎‏این انقلاب این تحول حاصل شده است. آنها می خواستند که بانوان ما‏‎ ‎‏را به‌طور دلخواه خودشان عرضه کنند و این قشر بزرگ کشور را به‏‎ ‎‏تباهی بکشند که با تباهی آنها تمام کشور در نسلهای آینده به تباهی‏‎ ‎‏کشیده می شد.‏

‏     و خدای تبارک و تعالی بر این ملت منت نهاد و این پیروزی را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 278

‏نصیب کشور ما فرمود که به واسطۀ تعهد بانوان امیدواریم که در آتیه،‏‎ ‎‏پشتوانۀ این ملت و اسلام محکمتر بشود. و با کوشش شما بانوان‏‎ ‎‏محترم، جوانان کشور و کسانی که هم در جبهه ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏، بتوانند از‏‎ ‎‏عهدۀ جنگ تا پیروزی ‏‏[‏‏بیرون آیند‏‏]‏‏ و هم در داخل و در پشت جبهه ها‏‎ ‎‏بتوانند به کارهای عمرانی و کارهای دیگری که مفید به حال کشور‏‎ ‎‏است قیام کنند. شما را رژیم سابق نشناخته بود. و گمان می کرد که‏‎ ‎‏بانوان ایران مثل همان چند نفر یا عدۀ معدود منحرفین است و اینها‏‎ ‎‏هم به دست آنها می شود که انحراف پیدا کنند، لکن بانوان محترم ایران‏‎ ‎‏ثابت کردند که دستخوش اینطور توطئه ها نشده اند و نمی شوند و‏‎ ‎‏ثابت کردند که در دژ محکم عفت و عصمت هستند و جوانان صحیح‏‎ ‎‏و نیرومند و دختران عفیف و متعهد به این کشور تسلیم خواهند کرد و‏‎ ‎‏هیچ گاه در آن راههایی که قدرتهای بزرگ برای تباه کردن این کشور‏‎ ‎‏پیش پای آنها گذاشته بود، نخواهند رفت.(456)‏

2 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زنان و پشتیبانی از جنگ

‏مردم هم که در صحنه حاضر و ناظرند، دیگر هیچ ترسی نیست. امروز‏‎ ‎‏همکاری و همیاری مردم بیسابقه است، ما هر روز شاهد زنانی‏‎ ‎‏هستیم که ماحصل عمرشان، یک تکه طلا را می آورند و در راه خدا و‏‎ ‎‏جنگ انفاق می کنند.(457)‏

4 / 3 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ایثار کودکان و نوجوانان

‏فرزند عزیزم،‏‎[1]‎‏ وجهی را که فرستاده بودید برای جبهه ها واصل شد.‏

 

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 279

 

‏خیلی از روحیۀ شما عزیز خوشحال شدم. ولی من خواهش می کنم‏‎ ‎‏این وجه را خودتان صرف کنید. من به جای شما خدمت به جبهه‏‎ ‎‏ان شاءالله می کنم.(458)‏

1361 ه . ش.

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از فعالیت زنان در پشت جبهه

‏من باید تشکر کنم از اهالی قم و از بانوان معظم قم که در یک همچو‏‎ ‎‏اوقاتی که ما گرفتار ابرقدرتها و قدرتهای فاسد هستیم و ایران از هر‏‎ ‎‏طرف مورد حملۀ آنها هستند، شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی‏‎ ‎‏را می کنید که آن سلحشوران در جبهه ها، و همان طوری که آنها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید. یک راه، از راه‏‎ ‎‏ساختن خود و جوانهای خود و خانمهای جوان و یک راه، از راه‏‎ ‎‏پشتیبانی به آنهایی که در جبهه هستند؛ و این یک امری است که بسیار‏‎ ‎‏مورد تشکر است و بسیار ارزنده است و در پیش خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی ارزندگی شایان دارد.(459)‏

22 / 12 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش زنان در تربیت رزمندگان

‏امیدواریم که شما در همه چیز موفق و مؤیّد باشید، و همان طوری که‏‎ ‎‏بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام کردند و‏‎ ‎‏اسلام را به اینجا رساندند. و امیدواریم که از این به بعد هم از این‏‎ ‎‏بالاتر بشود، و مطمئن باشید که تا شماها در صحنه هستید و شماها‏‎ ‎‏متعهد به اسلام هستید و جوان می دهید و جوان تربیت می کنید، این‏‎ ‎‏اسلام به پیش برود، و ان شاءالله با خوبی و خوشی و قطع دست اعدای‏‎ ‎‏دین از این کشور و همۀ کشورهای اسلامی. و من امیدوارم که‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 280

‏خانمهای مسلمین در هر جا هستند اقتدا کنند به شما عزیزان که‏‎ ‎‏کوشش دارید.(460)‏

22 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت زنان در پشت جبهه

‏زنهای ما حالا مکتبی شده اند. سرتاسر کشور ما جوری هستند که‏‎ ‎‏همان طور که آن جوانها در جبهه دارند خدمت می کنند، اینها پشت‏‎ ‎‏جبهه شان محکم است و دارند خدمت می کنند.(461)‏

5 / 6 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم پشتیبانی زنان از جبهه ها

‏شما خانمها، شما زنها توجه به این معنا داشته باشید که همان طوری‏‎ ‎‏که بر مردها در جبهه لازم است که جلو بروند و پیشقدم باشند، شما‏‎ ‎‏هم در خارج، در پشت جبهه باید کمک کنید و مهیا بشوید که چنانچه‏‎ ‎‏ـ‌خدای نخواسته‌ یک وقت دفاع عمومی واجب شد بر همه؛ یعنی،‏‎ ‎‏همۀ ما بی استثنا، هر کس قدرت دارد بی استثنا، دفاع بر او واجب شد،‏‎ ‎‏مهیا باشید از برای دفاع.(462)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش بسیج مردمی در جنگ

‏شما می بینید با اینکه هر روز تقریباً ایران زده می شود و عدۀ کثیری از‏‎ ‎‏بچه ها، از کودکها، از زنهای پیر، از مردهای پیر، از مردم عادی، خانه به‏‎ ‎‏رویشان خراب می شود، مع ذلک از همان زیرآوارها که در می آیند،‏‎ ‎‏حرفشان این است که ما باید تا پیروزی جنگ کنیم. این یک انگیزه ای‏‎ ‎‏است که در این جوانهای ما پیدا شده است و امید است که در ما هم‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 281

‏پیدا بشود.(463)‏

21 / 11 / 65

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 282

  • )) پاسخ به نامه پراحساس کودک یازده‌ساله ای است که پس اندازش را به جبهه های جنگ تحمیلی هدیه کرده است.