فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان صفحه

 

مقدمه··· الف

 

فصل اول: علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی··· 1

     صدام آغازگر جنگ··· 3

     علل تحمیل جنگ··· 17

          مقابله با اسلام··· 17

          تحریکات امریکا و ابرقدرتها··· 24

          حفظ منافع امریکا··· 31

          ناآگاهی از وضعیت ایران··· 33

          تصرف مناطق نفتی ایران··· 35

     هویت دفاعی ما در جنگ··· 37

          جنگ دفاعی··· 37

          ایمان و ایثار رزمندگان··· 68

          پایبندی به اصول اخلاقی··· 79

          مردمی بودن جنگ··· 85

     ضرورت دفاع··· 88


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV

          لزوم دفاع··· 88

          انگیزه های دفاعی··· 103

     شعارهای اصولی در جنگ··· 113

          جنگ در رأس همه امور··· 113

          عزت و شرف ما در جنگ··· 119

          جنگ جنگ تا پیروزی··· 120

          جنگ جنگ تا رفع فتنه··· 125

          راه قدس از کربلا می گذرد··· 127

          جنگ فقر و غنا··· 129

 

فصل دوم: ایجاد روحیه جنگی و دفاعی··· 133

     تشویق و تقدیر از رزمندگان··· 135

     دعوت از مردم برای دفاع··· 161

     کمک به رفع موانع در جنگ··· 165

 

فصل سوم: نقش مردم در جنگ··· 179

     کودکان و نوجوانان··· 181

     جوانان··· 183

     بانوان··· 192

     پیرمردان··· 194

     محرومین··· 196

     عشایر··· 200

     مرفهین··· 202

     اقوام و طوایف··· 207

     کارگران و کشاورزان··· 216


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه V

     پزشکان و پرستاران··· 219

     نویسندگان و هنرمندان··· 222

     بازاریان و اصناف··· 223

 

فصل چهارم: نقش نهادها در جنگ··· 233

     نهادهای دینی··· 235

          علما و روحانیون··· 235

          مساجد··· 247

     نهادهای نظامی··· 251

          سپاه پاسداران··· 251

          بسیج مستضعفین··· 256

          ارتش جمهوری اسلامی··· 263

          نیروی هوایی ارتش··· 269

          نیروی زمینی ارتش··· 274

          نیروی دریایی ارتش··· 275

     مردم و سازمانهای پشتیبانی جنگ··· 276

          نقش بانوان در پشتیبانی··· 276

          نقش عموم مردم در پشتیبانی··· 282

          نقش دولت در پشتیبانی··· 298

          نقش جهاد در پشتیبانی··· 306

 

فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس··· 309

     تبلیغات خودی··· 311

          هفته جنگ··· 311

          رسانه های گروهی··· 314


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VI

     تبلیغات دشمن··· 319

          انتشار شایعات··· 319

          متهم کردن ایران··· 333

          پیروز جلوه دادن صدام··· 335

          اتهام خرید اسلحه از اسرائیل··· 348

 

فصل ششم: تذکرات و اخطارها··· 355

     تذکرات به نیروهای مسلح ایران··· 357

          حفظ اتحاد نیروها··· 357

     هشدار به قاعدین و مخالفین داخلی··· 364

          انتقادات و کارشکنی مخالفین··· 364

     هشدار به مردم و ارتش عراق··· 385

          هشدار به مردم عراق··· 385

          هشدار به ارتش عراق··· 400

     هشدار به دولتهای منطقه··· 411

          دعوت از کشورهای اسلامی برای مقابله با صدام··· 411

          پیش بینی آینده صدام··· 415

          اخطار به حامیان صدام در منطقه··· 419

 

فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی··· 441

     صفات و ماهیت دشمن··· 443

          جهالت صدام··· 443

          کفر و نفاق صدام··· 448

          درنده خویی صدام··· 455

          ضعف نفس صدام··· 459


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VII

          حیله گری صدام··· 461

          قومیت گرایی صدام··· 473

     جنایات دشمن در عراق··· 480

          جنایت علیه علما··· 480

          جنایت علیه مردم··· 484

          تاراج اموال و ذخایر عراق··· 488

     جنایات دشمن در ایران··· 492

          جنایت علیه مردم··· 492

          بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی··· 504

          خسارات جانی و مالی··· 510

     حامیان دشمن··· 518

          ایادی داخلی دشمن··· 518

          دولتهای حامی دشمن··· 536

          مجامع حامی صدام··· 560

          اسرای دشمن··· 573

 

فصل هشتم: صلح و پذیرش قطعنامۀ 598··· 579

     صلح تحمیلی··· 581

          صلح اسلام با کفر··· 581

          صلح با متجاوز··· 588

          ادعای صلح برای فرار از مجازات··· 596

          ادعای صلح برای تجدید قوا··· 601

     صلح واقعی··· 610

     سازمانهای صلح طلب··· 622

     پذیرش قطعنامۀ 598··· 625


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VIII

فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ··· 633

     کسب تجربه··· 635

     رشد خلاقیتها··· 636

     افشای چهره دشمنان··· 641

     تثبیت و صدور انقلاب··· 646

     پرورش روح و جسم··· 650

     اتحاد ملت··· 656

 

فهارس··· 663

     فهرست تفصیلی··· 665

     فهرست مآخذ··· 715

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IX