فصل سوم: نقش مردم در جنگ
محرومین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

محرومین

محرومین

‎ ‎

‏ ‏

نقش مستضعفین در جنگ

‏این قشرهایی که خدمت می کنند الآن برای جنگ و برای جنگزدگان از‏‎ ‎‏کدام قشر کشور هستند، جز اینکه از همان مستمندان؟ از همان‏‎ ‎‏درجه هایی که شماها آنها را ضعیف می دانید و در نظر شما مستضعف‏‎ ‎‏هستند؟ اینها هستند که از اول پیروزی را به دست آوردند، و شما را به‏‎ ‎‏مَسْنَد حکمفرمایی نشاندند. اینها هستند که امروز دنبال این هستند که‏‎ ‎‏کشور شما را پیروز کنند.(324)‏

15 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رزمندگان از طبقه محرومند

‏همینطور نیروی زمینی و پاسدارها و همه در این مسائل فعالیت‏‎ ‎‏شجاعانه ای می کنند و مورد تقدیر ملت هستند. آنها هم از طبقه‏‎ ‎‏محرومند. در بین همۀ این خلبانها و همۀ این پاسدارها و همۀ این‏‎ ‎‏ژاندارمری و ارتش شما یکی را پیدا نمی کنید که از بالا شهری باشد.‏‎ ‎‏همۀ آنها از این طبقه هستند. پس انقلاب ما مرهون این طبقه هست.‏‎ ‎‏این طبقه هستند که این نهضت را به پاکردند و قیام کردند و به پیش‏‎ ‎‏بردند و همین طبقه هستند که الآن در سرحدّات مشغول فداکاری‏‎ ‎‏هستند و همین طبقه هستند که برای ملت ما ارزش ایجاد می کنند و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 196

‏شجاعت آنها به همۀ دنیا ثابت می کند که این طبقاتی که مشغول به‏‎ ‎‏فعالیت هستند در شجاعت فوق آن چیزی است که تصور‏‎ ‎‏می کنند.(325)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت محرومین در جنگ

‏شما هستید که کشور را از دست ابرقدرتها نجات دادید و این طبقۀ‏‎ ‎‏عزیز محروم که در ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی‏‎ ‎‏نمی خواهد و ما همه رهین منّت شما هستیم و اگر لایق باشیم،‏‎ ‎‏خدمتگزار شما. شما بودید که در میدانها، در خیابانها، اجتماع کردید‏‎ ‎‏و با مشت گره کرده در مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و‏‎ ‎‏با ایستادگی و شجاعت، زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاری‏‎ ‎‏کرد و شهید داد تا غلبه کرد. و الآن هم که در جبهه ها جنگ است، باز‏‎ ‎‏این طبقۀ محرومند که در تلویزیون نشان می دهد مشغول خدمت‏‎ ‎‏هستند. آن کاخ نشینها یک شاهی خدمت در این جنگ نکردند و‏‎ ‎‏نخواهند کرد. آنها اگر مشغول افساد و فساد نباشند، بی تفاوت‏‎ ‎‏هستند.(326)‏

16 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور مردم کوچه و بازار در جنگ

‏ملت اینهاست که شما می بینید که در کوچه و بازار و آنهایی که در‏‎ ‎‏جنگ هستند و آنهایی که هر روز می آیند و می گویند که ما می خواهیم‏‎ ‎‏برویم جنگ. ملت من و تو نیستیم! ملت آنها هستند.(327)‏

6 / 3 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 197

تقدیر از محرومین خدمتگزار جبهه ها

‏شما امروز هم که ملاحظه می کنید اینهایی که در جبهه ها الآن دارند‏‎ ‎‏جانفشانی می کنند، اینها از کدام طبقه هستند. شما اگر پیدا کردید در‏‎ ‎‏تمام اینها یک نفری که مال آن اشخاصی باشد که دارای سرمایه های‏‎ ‎‏بزرگ هستند، آن اشخاصی باشد که در سابق دارای قدرتهایی بودند.‏‎ ‎‏اگر یک نفر از آنها پیدا کردید، این محتاج به این است که از ما مژدگانی‏‎ ‎‏بگیرید، ولی می دانم که پیدا نمی کنید؛ از همین جمعیتند. الآن هم‏‎ ‎‏اینهایی که جانشان را دستشان گرفتند و شما را حفاظت می کنند و‏‎ ‎‏آنهایی که در بین شهرها و در بین روستاها حفظ می کنند شما و مردم‏‎ ‎‏را همین طبقه هستند. این طبقه اند که به ما الآن منت دارند و از اول‏‎ ‎‏منت داشتند. همینها بودند که هیچ توقعی هم ندارند، هیچ وقت هم‏‎ ‎‏نمی آیند توقع کنند. شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها‏‎ ‎‏آورده اند و وکیل کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند، رئیس جمهور‏‎ ‎‏کرده اند. اینها ولی نعمت ما هستند، و ما باید ولی نعمت خودمان را از‏‎ ‎‏آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او و همینها هستند که الآن هم حفظ‏‎ ‎‏این کشور را می کنند و حفظ نظام این کشور را می کنند.(328)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور محرومان در انقلاب و جنگ

‏محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع‏‎ ‎‏شده اند مورد امداد واقع شده اند؛ آنها در صف مقدم جامعه اند.‏‎ ‎‏مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه هستند، و‏‎ ‎‏همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان‏‎ ‎‏بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز‏‎ ‎‏خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و الآن همه‏‎ ‎‏مشغولند. همینها هستند که الآن در جبهه ها مشغول به فداکاری‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 198

‏هستند، و جوانهای همینهاست که در سرتاسر کشور، داخل و در‏‎ ‎‏خارج کشور مشغولند برای تأیید اسلام. و ملت شریف ایران قدر یک‏‎ ‎‏همچو جوانان و قدر یک همچو خانواده هایی که این جوانان را‏‎ ‎‏تحویل جامعه داده اند می داند؛ و عمده این است که در پیشگاه خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی یک درخشندگی خاص این افراد دارند.‌... همین‏‎ ‎‏زاغه نشینانی که من یادم نمی رود که وقتی در تلویزیون دیدم از یک‏‎ ‎‏خانه ای از این زاغه ها یک عده ای پیرمرد و پیرزن و بچه و اینها بیرون‏‎ ‎‏آمدند و یکی از آنها پرسید که کجا می روید، گفتند می رویم تظاهر،‏‎ ‎‏تظاهرات. همینها بودند که ناهار روزشان و شام شبشان را نداشتند،‏‎ ‎‏لکن با همت والای خودشان، با آن قدرت معنوی الهی خودشان در آن‏‎ ‎‏رژیم بیرون آمدند و شهید دادند و فاتح شدند، و در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هم همینها هستند که پشتیبانی می کنند و در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها محکم ایستاده اند.(329)‏

18 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت طبقات محروم در جنگ

‏امروز هم قشر فعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات محروم‏‎ ‎‏ساده زیست هستند. و در بین آنان از آن وابستگان و دلبستگان به‏‎ ‎‏علایق دنیا اثری نمی بینید.(330)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهدا از قشر محرومند

‏هر چه شهید است می بینید که مال این قشر محروم است. محروم هم‏‎ ‎‏اینطور نیست که فقط زاغه نشین محروم باشد، بازاری اش محروم‏‎ ‎‏است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همۀ این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 199

‏قشرها محرومند و از همینهاست. آنی که الآن در جبهه دارد خدمت‏‎ ‎‏می کند، از همین قشر است. آنی که آن قدر زحمت دارد می کشد برای‏‎ ‎‏حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند، اینها آقای ما‏‎ ‎‏هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.(331)‏

16 / 2 / 64

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 200