بررسی نظرها و اندیشه های حضرت امام خمینی(س) درباره برنامه های اقتصادی دولت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عزیزی، فیروزه ، پاسبان، فاطمه

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

بررسی نظرها و اندیشه های حضرت امام خمینی(س) درباره برنامه های اقتصادی دولت

‏ ‏

‏ ‏بررسی آرا و اندیشه های حضرت امام خمینی (س) دربارۀ برنامه های اقتصادی دولت (تهیه و تنظیم، سیاستگذاری، خط مشی ها و ...)

‏ ‏

فیروزه عزیزی‎[1]‎‏ ـ فاطمه پاسبان‏‎[2]‎

‏ ‏

مقدمه

‏     ‏‏مکتب اقتصادی عبارت است از طرح کلی و هماهنگی که خطوط‏‎ ‎‏اصلی ارزشهای موردنظر یک مکتب را  در زمینه تولید، توزیع و مصرف‏‎ ‎‏نشان می دهد. بنابراین مکتب اقتصادی مجموعه ای از نظریه های اساسی‏‎ ‎‏است که سعی در حل مشکلات اقتصادی جامعه دارد.‏‎[3]‎‏ ‏

‏    ‏‏مکتب اقتصادی اسلام بر مفاهیم و بینشهایی متکی است که به واسطه‏‎ ‎‏آنها، اقتصاد اسلامی با دیگر مکتبها تفاوتهای اصولی پیدا می کند. این‏‎ ‎‏بینشها را در دیدگاه اسلام نسبت به هستی، جامعه، تاریخ، مالکیت و ...‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 381

می توان یافت. اگر چه این مفاهیم از مقولات ارزشی اند و اصطلاح علمی‏‎ ‎‏به شمار نمی آیند، ولی با نفوذ در روح و روان و اخلاق مردم و حضور آنها‏‎ ‎‏در رفتار انسانها، نقش فوق العاده ای در جلوگیری از پیدایش مشکلات‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی یا کمک به حل سریع و آسان آنها دارند. ‏

‏     بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع دیگر، ناشی از‏‎ ‎‏بینش نادرست آنها درباره سود، ثروت، فقر، رفاه، تضاد منافع فرد و‏‎ ‎‏جامعه و تلقی آنها از انسان، جامعه، هستی،  تاریخ، مالکیت و ... است. با‏‎ ‎‏تصحیح بینشها و برداشتها و ظهور دیدگاههای درست درباره این مسائل‏‎ ‎‏اساسی و زیربنایی در اندیشه ها و رفتارها، جلو این گونه مشکلات و‏‎ ‎‏بحرانها را می توان گرفت. با نفوذ در استقرار این دیدگاهها در دل و ذهن‏‎ ‎‏انسانها، بسیاری از مکانیزمهایی که اقتصاددانان سرمایه داری به عنوان‏‎ ‎‏غیرقابل تفسیر مطرح کرده اند، تحقق نخواهد یافت و به جای آنها‏‎ ‎‏مکانیزمهای دیگری که رابطه مستقیم با این بینشهای مکتبی دارند، قرار‏‎ ‎‏می گیرند. بر اساس این بینشها و برداشتها، سیاستگذاریهای اقتصادی هم‏‎ ‎‏تغییر می یابند.‏‎[4]‎

‏    ‏‏با توجه به اینکه کشور ما بر اساس مکتب اسلام شکل و قوام گرفته،‏‎ ‎‏در این برهه از زمان به منظور پی ریزی اقتصادی صحیح و متکی بر‏‎ ‎‏ارزشهای اسلامی، ناگزیر از شناخت جوانب مختلف و زوایای دقیق‏‎ ‎‏اقتصاد اسلامی هستیم. از آنجا که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) درباره مسائل اقتصادی رهنمودهایی ارائه کرده اند، در‏‎ ‎‏این مقاله سعی شده با مراجعه به سخنان آن بزرگوار، مطالب، موضوعات‏‎ ‎‏و رهنمودهای ایشان در زمینه برنامه های اقتصادی دولت (تهیه و تنظیم،‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 382

‏اهداف، سیاستگذاری، خط مشیها و ...) تهیه و گردآوری گردند تا‏‎ ‎‏ان شاءالله در تهیه، تنظیم و تدوین برنامه های اقتصادی کشور ـ اعم از‏‎ ‎‏کوتاه مدت و بلندمدت ـ به کار گرفته شوند.‏

‏ ‏

1ـ مفهوم برنامه ریزی اقتصادی 

‏     ‏‏به معنای عام کلمه، برنامه ریزی یعنی روش گزینش و دستیابی به‏‎ ‎‏اهداف معین با ابزاری منتخب در یک مدت زمان مشخص. این چنین‏‎ ‎‏فعالیتی ممیزه انسان از حیوان است. برنامه ریزی فعالیتی است که بشر از‏‎ ‎‏آغاز بدان توجه داشته، زیرا هیچ اقدامی نیست که برای رسیدن به هدف‏‎ ‎‏خاصی طرح ریزی شود، مگر آنکه برای آن برنامه ریزی شده باشد. ‏

‏     برنامه ریزی اقتصادی کوششی است برای هماهنگ ساختن‏‎ ‎‏تصمیم گیریهای اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت و هدف آن جهت دادن‏‎ ‎‏و سرعت بخشیدن به توسعه یک کشور است. در واقع، برنامه ریزی‏‎ ‎‏اقتصادی تلاشی است آگاهانه که هر دولت برای رسیدن به الگوی‏‎ ‎‏مشخصی از توسعه دنبال می کند تا در جامعه و اقتصاد، تغییرات بنیادی و‏‎ ‎‏اساسی به سرعت رخ بدهد. برنامه ریزی اقتصادی را می توان به تلاش‏‎ ‎‏آگاهانه یک سازمان مرکزی برای تحت تأثیر قراردادن، جهت دادن و در‏‎ ‎‏مواردی، حتی کنترل تغییرات در متغیرهای اصلی اقتصادی ـ نظیر‏‎ ‎‏محصول ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز و ...ـ یک‏‎ ‎‏کشور یا یک منطقه معین در طول زمان و بر طبق مجموعه هدفهای از پیش‏‎ ‎‏تعیین شده، توصیف کرد. این فرایند متضمن گزینش هدفهای اجتماعی،‏‎ ‎‏تعیین هدفهای مشخص کمّی، اشاعه و انتشار اطلاعات و همچنین‏‎ ‎‏سازماندهی چارچوبی برای اجرا، هماهنگی و نظارت بر برنامه است. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 383

‏  

  عموماً دولتها برای رسیدن سریع به نرخ رشد اقتصادی بالا و افزایش‏‎ ‎‏خوداتکایی، یا به واسطه عدم برخورداری از مکانیزم بازار به طور کامل،‏‎ ‎‏ناکارابودن بخش خصوصی و نیاز به ایجاد اصلاحات ساختاری، اقدام به‏‎ ‎‏برنامه ریزی می کنند. اساس برنامه ریزی اقتصادی در سه مفهوم تأثیر،‏‎ ‎‏جهت و کنترل خلاصه می شود. ‏

‏ ‏

برنامه ریزی بر اصول زیر استوار است:

‏      تلفیق پیوسته مدیریت متمرکز برنامه ای و حداکثر رشد، استقلال و‏‎ ‎‏ابتکار مقامات محلی، مؤسسات و نیروی کار شاغل در تولید. ‏

‏      برنامه ریزی بر پایه رهنمودها و استفاده از اهرمهای اقتصادی،‏‎ ‎‏یعنی تلفیق تکالیف کاملاً اجباری برنامه ریزی توأم با بهره گیری از قیمتها،‏‎ ‎‏اعتبار، سود و دیگر اهرمهای اقتصادی که در اجرای برنامه و ارتقای‏‎ ‎‏کارایی تولید اجتماعی به هدایت هدفمند مدد می رساند. ‏

‏      وحدت برنامه کلان اقتصادی، به این معنا که بین همه برنامه های‏‎ ‎‏ناظر به شاخه های مختلف تولید باید هماهنگی دقیقی موجود باشد. ‏

‏      هماهنگی بین برنامه های بلندمدت و جاری. ‏

‏      هماهنگی تفکیکهای بخشی و منطقه ای در چارچوب یک برنامه‏‎ ‎‏معین که از منافع مجموع اقتصاد و مناطق مجزای آن ناشی می شود.‏‎[5]‎‏ ‏

‏ ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 384

کارهای اساسی برنامه ریزی اقتصاد شامل موارد زیر می شود:‎[6]‎

‏    ‏‏ ارزیابی نیازهای تولیدی و غیر تولیدی به منظور ارضای حداکثر‏‎ ‎‏ممکن آنها تا حد وجود منابع. ‏

‏      تعیین منابع مادی، مالی و کار جامعه و تخصیص آنها به کارآمدترین‏‎ ‎‏وجه و کاربردشان بر حسب نیازمندیهای جاری و بلندمدت. ‏

‏      جستجوی شیوه های وصول به آهنگهای بالای رشد اقتصادی، در‏‎ ‎‏عین حفظ تلفیق حداکثر رشد تولید و مصرف. ‏

‏      برقرار کردن توازن صحیح میان عرصه ها، بخشها و عناصر گوناگون‏‎ ‎‏درون سیستم و حفظ تناسب رشد اقتصاد. ‏

‏      تأمین شرایط مناسب فنی، اقتصادی و تشکیلاتی برای اجرای‏‎ ‎‏موفق برنامه ها‏‎[7]‎‏. ‏

‏ ‏

پی ریزی و شرایط لازم برای موفقیت برنامه ریزی اقتصادی شامل موارد‎ ‎زیر است: 

‏     ـ سازمان برنامه ریزی، ‏

‏     ـ اطلاعات آماری، ‏

‏     ـ تعیین اهداف برنامه،‏

‏     ـ  تعیین اولویتهای برنامه،‏

‏     ـ بسیج منابع اقتصادی، ‏

‏     ـ تعادل در برنامه، ‏

‏     ـ وجود تشکیلات اداری مؤثر و سالم، ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 385

‏  

  ـ سیاست مناسب توسعه، ‏

‏     ـ صرفه جویی های اقتصادی در بخش دولتی، ‏

‏     ـ بنیاد آموزشی، ‏

‏     ـ الگوی مصرف، ‏

‏     ـ همکاری عمومی.‏

‏ ‏

2ـ اهمیت برنامه و برنامه ریزی اقتصادی

‏     ‏‏دستیابی به توسعه و افزایش تولید و درآمد و بهبود کیفیت زندگی از‏‎ ‎‏آرمانهایی است که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول ساخته است.‏‎ ‎‏امروز پدیده توسعه از واقعی زندگی است و به همان اندازه که مسائل‏‎ ‎‏اقتصادی را شامل می شود، یک مقوله اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز‏‎ ‎‏محسوب می شود. توسعه پایدار که همه جوامع بشری به دنبال آنند‏‎ ‎‏مقوله ای انسانی و طبیعی است.‏‎[8]‎‏ الگوی توسعه در حقیقت حرکتی‏‎ ‎‏آگاهانه و با اراده برای تغییر وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب‏‎ ‎‏است. اهمیت برنامه ریزی در مجموعه دیدن و حرکت به سوی وضع‏‎ ‎‏مطلوب با برقراری پیوند متقابل بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‏‎ ‎‏و سیاسی بسیار بارز و مشهود است. ‏

‏     در کشورهای در حال توسعه اهمیت برنامه ریزی اقتصادی بنا به دلایل‏‎ ‎‏زیر لازم و ضروری می نماید.‏‎[9]‎‏ ‏

‏    ‏‏1ـ چون در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته بازار محصول و بازار‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 386

عوامل تولید ناقص است، نیرویهای بازار در تولید به تخصیص کارآمد‏‎ ‎‏منابع با شکست روبه رو خواهند شد. به این سبب دخالت دولت در‏‎ ‎‏برنامه ریزی آن برای تحقق تخصیص کارآمد منابع لازم است، چه قیمتها‏‎ ‎‏به تصمیم گیرندگان علائم "اشتباه" نشان می دهند. ‏

‏     2ـ سرمایه گذاران خصوصی معمولاً به معمارهای خارجی که در‏‎ ‎‏فرایند توسعه می تواند به وجود آید و قادر است بین خالص منفعت‏‎ ‎‏اجتماعی نهایی و خالص منفعت خصوصی نهایی اختلاف ایجاد کند‏‎ ‎‏توجه زیادی نمی کنند. لذا برای حصول تخصیص بهینه منابع برای از میان‏‎ ‎‏بردن تفاوت بین خالص منفعت اجتماعی نهایی و خالص منفعت‏‎ ‎‏خصوصی نهایی، برنامه ریزی لازم است. ‏

‏     3ـ سرمایه گذاران بخش خصوصی معمولاً در پی به حداکثر رساندن‏‎ ‎‏سود در کوتاه مدت هستند. این امر منجر به تخصیص منابع در طرحهایی‏‎ ‎‏می شود که ممکن است در بلندمدت از نظر اجتماعی بهینه نباشند. ‏

‏     4ـ رشد اقتصادی در صورتی که اصلاحات ساختاری و نهادی به طور‏‎ ‎‏همزمان رخ ندهد ممکن است به تعویق بیفتد. به همین علت، برنامه ریزی‏‎ ‎‏برای ایجاد اصلاحات لازم ضروری است تا امکان کسب رشد سریعتر به‏‎ ‎‏وجود آید. همچنین برنامه ریزی می تواند تأثیراتی روانی بر تفکر مردم‏‎ ‎‏داشته باشد، بدین معنا که برنامه ریزی راهنمای حصول به سطح بالاتر‏‎ ‎‏زندگی است. ‏

‏     5ـ مسیر پیشرفت اقتصادی از طریق اتکا به نیروهای بازار بسیار‏‎ ‎‏طولانی است. با توجه به تفاوتهای موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر،‏‎ ‎‏راه رسیدن به نرخ بالای رشد در کوتاهترین زمان ممکن از اهمیت‏‎ ‎‏مضاعفی برخودار است. معمولاً این اعتقاد وجود دارد که برنامه ریزی به‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 387

‏نرخ رشد در کشورهای کمتر توسعه یافته شتاب می بخشد. ‏

‏     6ـ چون بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دارای منابع بسیار‏‎ ‎‏محدودند، لازم است از این منابع به بهترین نحو، بهره برداری شود و این‏‎ ‎‏امر زمانی تحقق می یابد که تمام اقتصاد و بخشها و زیربخشهای آن در‏‎ ‎‏چهارچوب یک نظام برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. ‏

‏     بر اساس ضرورت طراحی اصول توسعه اقتصادی در قالب‏‎ ‎‏برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بر اساس‏‎ ‎‏روش شناسی و تئوری حاکم بر نظام اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید.‏‎ ‎‏بنابراین تئوری سعی بر ارائه راهبردهای نظری در عبور از مسیر ترسیم‏‎ ‎‏شده به وسیله روش شناسی برای رسیدن به آرمانها و اهداف معین دارد.‏‎ ‎‏بدین علت، نقش تئوری و نظر در تدوین برنامه های اقتصادی و اجتماعی‏‎ ‎‏توسعه حائز اهمیت است. فقدان تئوری یا توسل به اصول تئوریهای‏‎ ‎‏متفاوت در برنامه ریزی ـ بدون توجه به نظام اقتصادی واجتماعی حاکم بر‏‎ ‎‏جامعه ـ ما را به عدم تعادل و بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‏‎ ‎‏خواهد کشاند.‏

‏     از این رو ارائه یک مدل نو با توجه به روش شناسیهای موجود از‏‎ ‎‏راهکارهای اساسی برای موفقیت برنامه های توسعه محسوب می شود که‏‎ ‎‏این امر فقط در صورت مراجعه به تئوریها و روشهای جدید در جهان و‏‎ ‎‏سپس انطباق آنها با جامعه موردنظرامکانپذیر خواهد بود. در غیر این‏‎ ‎‏صورت، نتایج، مطلوب و بهینه نخواهد بود. از جمله مسائلی که در کشور‏‎ ‎‏ما لازم است تئوری برنامه ریزی و رشد و توسعه اقتصادی با آن هماهنگ‏‎ ‎‏و منطبق شود، ارزشهای اسلامی است. به منظور دستیابی به ارزشهای‏‎ ‎‏اسلامی در این باره لازم است به منابع اسلامی، گفتارها، رهنمودها و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 388

توصیه های افراد صالح و مجتهد رجوع شود. در این نوشتار سعی شده با‏‎ ‎‏مراجعه به سخنان و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) که در واقع‏‎ ‎‏خود اسلام گویا بود، مطالبی در مورد برنامه و برنامه ریزی (تهیه و تنظیم،‏‎ ‎‏سیاستها، اهداف و ...) تهیه شود. ‏

‏ ‏

3ـ رهنمودها، توصیه ها و سخنان امام خمینی (ره) در مورد‎ ‎برنامه ریزی (تهیه و تنظیم، سیاستها، اهداف و ...)

‏     ‏‏امروزه لزوم برنامه ریزی اقتصادی و تهیه برنامه های توسعه به عنوان‏‎ ‎‏ابزار ضروری و اساسی هدایت و رشد اقتصادی به خصوص در‏‎ ‎‏کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، پذیرفته شده و مورد توافق‏‎ ‎‏است. مسائل اقتصادی ـ اجتماعی پیچیده و عمده ای وجود دارد که حل‏‎ ‎‏آنها صرفاً از طریق اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی‏‎ ‎‏امکانپذیر است. موفقیت هر برنامه اقتصادی نیز بستگی به تهیه و تنظیم‏‎ ‎‏(تدوین)، اجرا و نظارت بر آن دارد. بنابراین همان طور که قبلاً اشاره شد،‏‎ ‎‏شرایط لازم برای موفقیت برنامه ریز اقتصادی عبارت است از:‏

‏     ـ سازمان برنامه ریزی،‏

‏     ـ اطلاعات آماری، ‏

‏     ـ تعیین اهداف برنامه،‏

‏     ـ تعیین اولویتهای برنامه،‏

‏     ـ بسیج منابع اقتصادی،‏

‏     ـ تعادل در برنامه،‏

‏     ـ وجود تشکیلات اداری مؤثر و سالم، ‏

‏     ـ سیاست مناسب توسعه، ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 389

‏  

  ـ صرفه جوئی های اقتصادی در بخش دولتی،‏

‏     ـ بنیاد آموزشی،‏

‏     ـ الگوی مصرف، ‏

‏     ـ همکاری عمومی.‏

‏     با تنظیم و گردآوری سخنان، رهنمودها و بیانات امام خمینی (ره)‏‎ ‎‏می توان به موارد فوق که در حقیقت مرز پیروزی برنامه های اقتصادی‏‎ ‎‏است دست یافت. این رهنمودها به صورت زیر طبقه بندی شده اند که هر‏‎ ‎‏مورد، ضرورت توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت یک برنامه اقتصادی را به‏‎ ‎‏خوبی نشان می دهد. لازم به ذکر است که به منظور توصیف هر ویژگیِ‏‎ ‎‏مؤثر بر برنامه ریزی به تعدادی از رهنمودهای امام خمینی (ره) اشاره‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏ ‏

توجه به نظام برنامه ریزی و اقتصاد اسلامی

‏     ‏‏1ـ «عمده مصرف بودجه است پس از دادن بودجه سادات و فقراء‏‎ ‎‏صرف در مصالح کشور است در تأسیس ادارات کشوری و لشگری و‏‎ ‎‏ساختمان های مقتضی برای وزارتخانه ها و توسعه معارف و فرهنگ و‏‎ ‎‏دائزه تبلیغات و ساختن راه ها و پل ها و بیمارستانها و مدارس و کشیدن‏‎ ‎‏خطوط آهن در موقع مقتضی و آنچه در عظمت کشور و معمور شدن آن‏‎ ‎‏دخالت دارد و از این قبیل است تهیه ساز و برگ ارتش به هر طوری دولت‏‎ ‎‏صلاح می داند و از جمله کلام آنچه برای اداره کردن کشور در داخل‏‎ ‎‏مملکت و برای حفاظت و استقال خارجی دخالت دارد از بودجه دولتی‏‎ ‎‏باید تهیه شود و اگر دائره حسابداری جمع و خرج بودجه دولت اسلامی‏‎ ‎‏را درست بکند خواهد دانست که این بودجه تکافو برای همه مصارف‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 390

‏لازمه می کند علاوه بر این بودجه اجباری که باید دولت اگر، مردم ندادند‏‎ ‎‏باقوه جبریه از آنها بگیرد در اسلام مالیات های بسیاری بطور اعانه و‏‎ ‎‏اختیار هست که اگر اداره تبلیغات جریان صحیح پیدا کند ممکن است‏‎ ‎‏بودجه مملکت مضاعف شود».‏‎[10]‎

‏    ‏‏2ـ «باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی‏‎ ‎‏در کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد این مسلم است که‏‎ ‎‏از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسانها تنها‏‎ ‎‏با تنظیم روابط اقتصادی بشکل خاص حل نمشود و نخواهد شد بلکه‏‎ ‎‏مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل‏‎ ‎‏بود که کلیه دردهاست».‏‎[11]‎‏ ‏

‏    ‏‏3ـ «اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده‏‎ ‎‏توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه آن را بطوری جدی در‏‎ ‎‏کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند... و نه‏‎ ‎‏رژیمی مانند رژیم کمونیست و مارکسیسم ـ لنینیسم است که با مالکیت‏‎ ‎‏فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشد».‏‎[12]‎

‏    ‏‏4ـ «برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ‏‎ ‎‏شعایر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها و افراط گراییها و‏‎ ‎‏نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و‏‎ ‎‏تشویق تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و‏‎ ‎‏گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 391

واردات و صادرات به طور کلی تجارت بر اساس قانون و یا نظارت دولت‏‎ ‎‏در نوع و قیمت».‏‎[13]‎‏ ‏

‏ ‏

استقلال آزادی و حفظ نظام 

‏     ‏‏1ـ «برای بازماندگان شهدای قوای انتظامی پاداش در نظر بگیرید،‏‎ ‎‏بپردازید و برای بازماندگان پاسداران علاوه بر پاداش نظیر ارتشیان حقوق‏‎ ‎‏ماهانه، هزینه ای با توافق هیأت دولت و شورای انقلاب مقرر دارید که‏‎ ‎‏برای همیشه به آنان بدهند».‏‎[14]‎

‏    ‏‏2ـ «بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات‏‎ ‎‏پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل، دارای نظامی اسلامی‏‎ ‎‏که در آن حقوق انسانها آنچنان که اسلام دستور داده است رعایت شود و‏‎ ‎‏در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملتها‏‎ ‎‏باشد».‏‎[15]‎

‏    ‏‏3ـ «در رأس برنامه ملت و دولت باید استقلال همه جانبه کشور از‏‎ ‎‏قوای انتظامیه گرفته تا قوای مقننه و قضائیه و اجرائیه باشد».‏‎[16]‎

‏ ‏

فرهنگ و ارزشهای اسلامی 

‏     ‏‏1ـ «قضیه تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت صحیح‏‎ ‎‏باشد شما کوشش کنید که فرهنگ را، فرهنگ مستقل اسلامی درست‏‎ ‎‏کنید جوانهایی که در این فرهنگ تربیت مشوند همانهایی هستند که‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 392

مقدرات کشور در دست آنهاست».‏‎[17]‎

‏    ‏‏2ـ «دولت باید جهات معنوی را هم در نظر بگیرد یعنی چون تابع‏‎ ‎‏اسلام است باید روی رویه اسلام باشد. من باید به آقایان عرض کنم که‏‎ ‎‏شما در این کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر متخلفین‏‎ ‎‏است چه در سطح دادستانها و قضاوت و اینها و چه در سطح ادارات و‏‎ ‎‏وزارتخانه ها و اینها یک امر بجاست که الزام شرعی الان دارد».‏‎[18]‎

‏    ‏‏3ـ «باید دولت و همه دولتهایی که بعدها می ایند همه روی موازین‏‎ ‎‏اسلامی باشد. من از دولتها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق با‏‎ ‎‏استقلال و فکر وارده باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شئون‏‎ ‎‏کشور ریشه دارد پاکسازی کنند و فرهنگ دادگستری و سایر وزارتخانه ها‏‎ ‎‏و ادارا که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول‏‎ ‎‏کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی‏‎ ‎‏را نشان دهد. دولت باید با شدت رفتار کند. دولت ها یک اقلیت هستند که‏‎ ‎‏باید برای خدمت این ملت باشند. دولت باید خدمتگزار ملت باشد نه‏‎ ‎‏حاکم بر ملت».‏‎[19]‎‏ ‏

‏    ‏‏4ـ «اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل‏‎ ‎‏می دهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامه در بعدهای اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏صنعتی و نظامی قدرتمند وقوی باشد ولی پوچ و پک میان تهی است».‏‎[20]‎

‏    ‏‏5ـ «اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل‏‎ ‎‏می دهد و با انحراف فرهنگ هرچند جامه در بعدهای اقتصادی، سیاسی،‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 393

صنعتی و نظامی قدرتمند وقوی باشد ولی پوچ و پک میان تهی است».‏‎[21]‎‏ ‏

‏    ‏‏6ـ «رأس همه اصلاحات، اصلاحات فرهنگ است و نجات همه‏‎ ‎‏جوانهای ما از این وابستگی به غرب. راه اصلاح یک مملکت فرهنگ آن‏‎ ‎‏مملکت است اصلاح باید از فرهنگ شروع شود».‏‎[22]‎

‏    ‏‏7ـ «کوشش کنید معنویت را تقویت کنید در بین این ملت، با معنویت‏‎ ‎‏است که شما می تواید استقلال خودتان را حفظ کنید و به مراتب کمال‏‎ ‎‏برسید».‏‎[23]‎

‏    ‏‏8ـ «مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد و باید از‏‎ ‎‏آن احتراز کرد».‏‎[24]‎

‏ ‏

توجه به منابع طبیعی و محیط زیست 

‏     ‏‏1ـ «سیاست شما راجع به منابع زیرزمینی به بهترین وضعش چگونه‏‎ ‎‏است؟ منابع زیرزمینی تابع سیاست اقتصادی است در شرایط فعلی ما‏‎ ‎‏ناچار به فروش منابع مان هستیم البته با سیاستی مستقل».‏‎[25]‎

‏    ‏‏2ـ «اخیراً چیزی به من خبر دادند که موجب تأثر شد و آن اینکه در‏‎ ‎‏بعضی از مناطق اشخاصی که از اهالی آنجاست. حمله کردند به این‏‎ ‎‏جنگلها و جنگلها را دارند خراب می کنند این جنگلها مال ملت است نباید‏‎ ‎‏در او خرابی کرد. باید به نظر ولی امرش و به نظر حاکم باشد جایز نیست‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 394

بر آنها که بروند و جنگلها را ببرند و خرابی کنند».‏‎[26]‎‏ ‏

‏ ‏

توجه به کشاورزی و امنیت غدایی 

‏     ‏‏1ـ الان زراعت ما و کشاورزی ما به کلی منهدم است و باید آقایان‏‎ ‎‏توصیه بکنند در مجالسشان در مساجدشان توصیه بکنند اشخاص‏‎ ‎‏بفرستند که مردم را آگاه کنند که کشت و زرع بکنند که احتیاجمان از خارج‏‎ ‎‏برطرف شود. اشخاصی که در رأس واقع هستند اشخاصی که مردم از آنها‏‎ ‎‏اطاعت می کنند و مردم را هدایت می کنند اینها باید مردم را وادار کنند به‏‎ ‎‏اینکه کشاورزی را از سر بگیرند و کشاورزی را بصورت اول یا بهتر‏‎ ‎‏درآورند.‏‎[27]‎

‏    ‏‏2ـ ما اگر چنانچه زراعت خودمان کشاورزی خودمان نتواند کفاف‏‎ ‎‏برای خودمان باشد. دستمان دراز باشد پیش آمریکا و امثال آمریکا برای‏‎ ‎‏ارزاقمان وابسته خواهیم بود نمی توانیم کاری انجام دهیم آن وقت در‏‎ ‎‏جهت سیاسی هم باید وابسته بشویم باید شماهایی که، مردمی که مسئول‏‎ ‎‏کشاورزی بودند باز هم مشغول باشند... دولت هم لازم است که پشتیبانی‏‎ ‎‏کند از کشاورزها، همراهی کند با آنها هم آنها مشغول باشند هم دولت تا‏‎ ‎‏اینکه راجع به کشاورزی که یکی از امور مهم مملکت ماست و ما باید‏‎ ‎‏صادر بکنیم محصولات خودمان را به خارج اینطور نباشد که ما باز هم‏‎ ‎‏گرفتار باشیم دستمان پیش خارجی ها دراز باشد برای اینکه نان به ما‏‎ ‎‏بدهند.‏‎[28]‎‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 395

‏  

 ‏‏3ـ من متأسفم واقعاً و همه متأسفند که ما باید احتیاج داشته باشیم به‏‎ ‎‏دشمنهای خودمان ما باید خودکفا باشیم. این را باید کشاورزی مان همچو‏‎ ‎‏درست کنیم، همه دست به دست هم بدهند کشاورزها دولت اشخاصی‏‎ ‎‏دیگر که این کشاورزی به حدی برسد که ما بتوانیم صادر کنیم مملکت ما‏‎ ‎‏صادرکننده بوده است و حالا ما گرفتار این معنا شده ایم... همه چیزمان‏‎ ‎‏باید مستقل شود استقلال با وابستگی جمع نمی شود و ما فرهنگمان‏‎ ‎‏وابسته بشود استقلال نداریم اقتصادمان وابسته بشود استقلال نداریم اول‏‎ ‎‏باید آن مطلب را درستش کرد استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی اول‏‎ ‎‏باید او را درست کرد تا ما بتوانیم اسم خودمان را یک مملکت بگذاریم و‏‎ ‎‏یک مملکت مستقل بگذاریم.‏‎[29]‎‏ ‏

‏    ‏‏4ـ کشاورزان محترم همت کنند و از اقدام برای کشت خصوصاً کشت‏‎ ‎‏دیمی غفلت نکنند ممکن است مفسدین قحطی ایجاد کرده و کشور را در‏‎ ‎‏مضیقه قرار دهند. بانکهای اسلامی به کشاورزان به منظور اداره‏‎ ‎‏کشاورزی، قرض الحسنه بدهند و مسلمانان در این امر حیاتی با این بانکها‏‎ ‎‏تشریک مساعی نمایند تا جلوی توطئه شیطانی گرفته شود.‏‎[30]‎‏ ‏

‏    ‏‏5ـ همینطور شما ملاحظه می کنیم که وضع زراعت ما که یکی از‏‎ ‎‏چیزهای بزرگ است و اقتصاد مملکت ما بسته به اوست اینها به اسم‏‎ ‎‏اصلاحات از بین بردند و الان کشاورزی شما ورشکسته است و شما‏‎ ‎‏محتاجید به اینکه از خارج همه چیزها را بیاورید و همینطور مراتع ما را از‏‎ ‎‏بین بردند و غیر دادند به اسم ملی ملت را از آن محروم کردند و‏‎ ‎‏دامدارهای ما از بین رفتند این دامدارها این کشاورزها که محال خودشان‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 396

نتوانستند زندگیشان را ادامه بدهند رو به شهرستانها آوردند که اینجا یک‏‎ ‎‏کاری پیدا کنند اینجا هم کاری صحیح نبوده است.‏‎[31]‎

‏    ‏‏6ـ ایران مملکتی است که کشاورزی او باید کشاورزی غنی باشد.‏‎[32]‎

‏    ‏‏7ـ الان می دانید که ما محتاج به خارجیم راجع به مواد غذایی باید‏‎ ‎‏خودمان این را جبران بکنیم و این به همت کشاورزان ماست.‏‎[33]‎

‏    ‏‏8ـ در هر کشوری کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند، اساس‏‎ ‎‏اقتصادی کشور بسته به کار و کارگر و کشاورز است.‏‎[34]‎‏ ‏

‏    ‏‏9ـ کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند.‏‎[35]‎

‏    ‏‏10ـ باید کارشناس های ایران و مردم راجع به این موضوع بسیار‏‎ ‎‏کوشش کنند که این خرابی ها رفع شود والبته مدت طولانی می خواهد‏‎ ‎‏بازسازی کشاورزی امری ضروری است که به این زودی ها تحقق پیدا‏‎ ‎‏نمی کند.‏‎[36]‎

‏ ‏

اقتصاد بدون نفت و خودکفایی 

‏     ‏‏1ـ ما باید بنابراین بگذاریم که احتیاجمان را از غیر سلب کنیم‏‎ ‎‏احتیاجمان را از دشمنان خودمان سلب کنیم که ما محتاج به دشمنانمان‏‎ ‎‏نباشیم که از دشمن بخواهیم یک چیزی بگیریم برای رزق خودمان این‏‎ ‎‏است که همه همت کنند.‏‎[37]‎‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 397

‏  

 ‏‏2ـ مسئله اقتصادی همین طور یک مسئله مهمی است وابستگی‏‎ ‎‏اقتصادی مسأله ای است که وابستگی های بسیاری را به دنبال می آورد باید‏‎ ‎‏کاری بکنیم که زائد به خودکفا باشیم کشور ما یک کشوری است که‏‎ ‎‏می تواند بیش از احتیاج خودش تولید داشته باشد و صادر کند.‏‎[38]‎‏ ‏

‏    ‏‏3ـ من متأسفم واقعاً و همه متأسفند که ما باید احتیاج داشته باشیم به‏‎ ‎‏دشمنهای خودمان ما باید خودکفا باشیم. این را باید کشاورزی مان همچو‏‎ ‎‏درست کنیم، همه دست به دست هم بدهند کشاورزها دولت اشخاصی‏‎ ‎‏دیگر که این کشاورزی به حدی برسد که ما بتوانیم صادر کنیم مملکت ما‏‎ ‎‏صادرکننده بوده است و حالا ما گرفتار این معنا شده ایم... همه چیزمان‏‎ ‎‏باید مستقل شود استقلال با وابستگی جمع نمی شود و ما فرهنگمان‏‎ ‎‏وابسته بشود استقلال نداریم اقتصادمان وابسته بشود استقلال نداریم اول‏‎ ‎‏باید آن مطلب را درستش کرد استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی اول‏‎ ‎‏باید او را درست کرد تا ما بتوانیم اسم خودمان را یک مملکت بگذاریم و‏‎ ‎‏یک مملکت مستقل بگذاریم.‏‎[39]‎

‏    ‏‏4ـ برای کشاورزها برای کسانی که می توانند کمک به کشاورزها بکنند‏‎ ‎‏تکلیف است که کشاورزی اساس جمهوری بشود که انشاالله خوکفا‏‎ ‎‏شویم و در سالهای بعد صادرات داشته باشیم... این یکی از مسائل مهم‏‎ ‎‏اسلام است و باید کوشش کنیم و اقتصاد خود را اداره نماییم... اگر‏‎ ‎‏مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند و وابستگی اقتصادی داشته باشد‏‎ ‎‏همه جور وابستگی دنبالش می آید و وابستگی سیاسی هم پیدا می کنیم...‏‎ ‎‏خدا به ما زمین داده آب هم داده ولی زمین های موات زیاد و آبها هم هرز‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 398

می رود رود کارون همنطور هرز می رود و زمین های اطرافش هم همینطور‏‎ ‎‏موات مانده است باید امروز همه دست به دست هم بدهند و کار کنند‏‎ ‎‏امروز باید کار کشاورزی که عبادت و اطاعت از خداست تقویت گردد.‏‎[40]‎

‏    ‏‏5ـ ایران امکانات و ظرفیت های مختلف و فراوانی برای رشد‏‎ ‎‏اقتصادی دارد که اگر نفت هم نباشد می تواند به رشد خود و از بین بردن‏‎ ‎‏فقر نائل شود از قبیل معادن مختلف که در صنایع اهمیت زیادی دارد و‏‎ ‎‏همچنین امکانات کشاورزی و دامداری و مهمتر از همه وجود‏‎ ‎‏استعدادهای سرشمار و خلاق انسانی. نفت را در ضمن اینکه به هر کس‏‎ ‎‏که مشتری باشد و با رعایت عدل و انصاف از ما بخرد و پول آن را بدهد‏‎ ‎‏می فروشیم و سعی خواهیم کرد که از خود نفت در صنایع مختلف‏‎ ‎‏استفاده کنیم.‏‎[41]‎

‏6ـ ما نفت را به هر کس که از ما بخرد می فروشیم مشروط بر اینکه به‏‎ ‎‏قیمت عادلانه و بر مبنای تراضی طرفین باشد ارزهایی را که از این را ه‏‎ ‎‏بدست خواهیم آورد به مصرف آبادانی و عمران مملکت خواهد‏‎ ‎‏رسید.‏‎[42]‎‏ ‏

‏ ‏

نفت

‏     ‏‏1ـ در صورتیکه آمر یکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به حال‏‎ ‎‏خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت ایران نداشته‏‎ ‎‏باشد امریکا هم یکی از مشتری هایی است که نفت به او داده می شود.‏‎[43]‎


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 399

‏ 

   ‏‏2ـ دستور داده ام تا نفت را برای داخل استخراج نمایند ولی هرگز‏‎ ‎‏اجازه نمی دهم نفتمان را خارجیان به یغما ببرند لذا گفته ام به خارج صادر‏‎ ‎‏نشود... تولید نفت در آینده بستگی به نیازهای کشورمان دارد... ما هرگز‏‎ ‎‏به کشورها اجازه نمی دهیم تا ایران را بازار مصرف خود گردانند ما‏‎ ‎‏وابستگی تجاری را از بین خواهیم برد.‏‎[44]‎

‏ ‏

اصلاح نظام اداری و ساختار آن 

‏     ‏‏1ـ دولت ها بفهمند که قدرت به این نیست که ظرف طلا باشد و ظرف‏‎ ‎‏نقره باشد قدرت به این نیست که پرده های کذا باشد... از مال این ملت‏‎ ‎‏ضعیف و خود ملت توی این غارها زندگی بکنند و شما در کافه های‏‎ ‎‏دادگستری و در کاخ های نخست وزیری تعدیل کنید خودتان را اگر از‏‎ ‎‏خودتان شروع نکنید نمی توانید اصلاح کنید. وزارتخانه ها را اصلاح‏‎ ‎‏کنید.‏‎[45]‎‏ ‏

‏    ‏‏2ـ این اشخاصی که در ادارات حالا کم کار می کنند که شاید قدری هم‏‎ ‎‏عادت از سابقشان باشد اینها برایشان مشروع نیست که اجرت بگیرند از‏‎ ‎‏اداره، اجرت وقتی است که کار در مقابلش باشد و ما به دولت می گوئیم‏‎ ‎‏که اشخاصی که کم کار می کنند به اندازه ای که کم کار می کنند اجرت از‏‎ ‎‏ایشان کسر گردد و ندهند به اینها کسی که می آید و می نشیند سیگار‏‎ ‎‏می کشد در آنجا و در آخر ماه چند هزارتومان می خواهد او نباید‏‎ ‎‏بگیرد.‏‎[46]‎


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 400

‏ 

   ‏‏3ـ باید تمام ادارات از نخست وزیری تا کوچکترین اداره از‏‎ ‎‏تجمل پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریع انجام‏‎ ‎‏دهند.‏‎[47]‎

‏    ‏‏4ـ البته مردم شریف می دانند که وزارتخانه ها و ادارات در جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی باید از بن تغییر کند تا از فرم غربی و سلطنتی درآمده و بصورت‏‎ ‎‏انسانی و اسلامی درآید.‏‎[48]‎

‏    ‏‏5ـ الان شما که کارمندان بانک هستید مشغول بشوید به درست کردن‏‎ ‎‏بانکها تکلیف اینست که شما که کارمند بانک مرکزی هستید مشغول‏‎ ‎‏بشوید به درست کردن بانکها شما اینها را اصلاح کنید آن کسی هم که‏‎ ‎‏می گوید فلان اداره خراب است مشغول درست کردن آن اداره شود... آنها‏‎ ‎‏هم باید مشغول شوند به درست کردن شهرداری ها و خدمت به شهر نه‏‎ ‎‏اینکه همه ما بنشینیم و کلیات را بگوئیم و دردها را بگوئیم و درمانش را از‏‎ ‎‏خدا بخواهیم.‏‎[49]‎

‏    ‏‏6ـ چنانچه یکی از مشکلات و چیزهایی که هست قضیه کارمندهای‏‎ ‎‏دولت است. کارمندهای دولت هم از قراری که اطلاع به ما می دهند کار‏‎ ‎‏نمی کنند، کم کاری می کنند این تشریفات طاغوتی، تا هست اینها غلط‏‎ ‎‏است اینها همه باید تبدیل شود و درصدد برآیند که اصلاح بکنند.‏‎[50]‎

‏    ‏‏7ـ در همه وزارتخانه و همه مراکز فساد باید اصلاح شود این امور‏‎ ‎‏اینطور نمی شود اگر عاجزند کنار بروند تا ما افرادی پیدا کنیم که عاجز‏‎ ‎‏نباشند و اگر حاضر نیستند چرا عمل نمی کنند؟ باید ادارات ما از این‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 401

چیزهایی که جوانهای ما را به فساد می کشند باید اینها تزکیه بشوند.‏‎[51]‎‏ ‏

‏    ‏‏8ـ در ادارات کم کاری چرا؟ الان مملکت دیگر برای خودتان است‏‎ ‎‏باید کار بکنید در کارخانه ها کم کار کردن چرا؟ سستی چرا؟ بیکاری چرا؟‏‎ ‎‏مال خودتان است باید کار کنید در زراعت چرا کم کاری بشود؟ کسانی که‏‎ ‎‏در این قشرها هستند باید کار کنند... وزراتخانه ها احتیاج دارند که کار‏‎ ‎‏بکنند کار بشود مردم را معطل نکنند.‏‎[52]‎

‏    ‏‏9ـ به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید، ننشینید توی‏‎ ‎‏وزارتخانه ها و همان حرفهای سابق و همان کاغذبازیها و یک بودجه ای که‏‎ ‎‏برای یک جایی می خواهند اینقدر اینطرف و آن طرف برود که بشود اینها‏‎ ‎‏را بطور ضربتی کار بکنید برای مردم کار بکنید.‏‎[53]‎

‏    ‏‏10ـ شما باید کوشش کنید همه تان هر کس در هر وزارتخانه هست‏‎ ‎‏باید کوشش کند که اجزاء آن وزراتخانه، افرادی که در آن وزارتخانه هست‏‎ ‎‏وضع روحیش جوری باشد که با مردم بسازد مردم باز احساس نکنند که‏‎ ‎‏این وزارتخانه هم وقتی ما بخواهیم کارمان را به وزیر بدهیم باید یک‏‎ ‎‏مدتی دم در بایستیم و یک مدتی آن مأمور و آن مأمور و آن مأمور تا‏‎ ‎‏برسانند ما را به آنجا، آنجا هم پشت در بایستیم اگر یک وقت خدای‏‎ ‎‏نخواسته دیدید که دارد اینطور می شود بدانید که دارید رو به تباهی‏‎ ‎‏می روید... اینهایی که شما را به وزارت رسانده اند مقدم بدانید.‏‎[54]‎

‏    ‏‏11ـ در ادارات دولتی قوانین دست و پاگیری که در مجالس غیرقانونی‏‎ ‎‏رژیم سابق به تصویب رسیده و موجب تعویق و یا تحصیل امور شده و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 402

می شود و جامعه را به تنگ آورده است به طور انقلابی لغو کنید (گرچه‏‎ ‎‏خود لغو است) و بجای آنها قوانین مترقی را که رفاه ملت در آنها به بهترین‏‎ ‎‏وجه ملاحظه شده باشد جایگزین گردانید.‏‎[55]‎

‏    ‏‏12ـ مجلس جمهوری اسلامی همان سان که در خدمت مسلمین است‏‎ ‎‏و برای رفاه آنان فعالیت می نماید برای رفاه و آسایش اقلیت های مذهبی‏‎ ‎‏که در اسلام احترام خاصی دارند و از قشرهای محترم کشور هستند اقدام‏‎ ‎‏و فعالیت می نماید.‏‎[56]‎‏ ‏

‏ ‏

اصلاح سیستم پولی و بانکی کشور 

‏     ‏‏1ـ سیستم بانکداری به این وضعی که الان در ایران هست این وضع‏‎ ‎‏طاغوتی است، ربا در اسلام حرام است... این سیستم باید متحول شود‏‎ ‎‏سیستم بانکی باید عوض شود. باید این بانکهایی که در ایران هست‏‎ ‎‏متحول بشوند از صورت طاغوتی که ربا خواری و رباگیری است به‏‎ ‎‏صورت اسلامی انشاءالله.‏‎[57]‎

‏2ـ ربا در اسلام حرام است و به هیچ شکل در اقتصاد اسلامی وارد نباید‏‎ ‎‏بشود.‏‎[58]‎

‏ ‏

مشارکت و همکاری مردم با دولت 

‏     ‏‏1ـ این باید یک سرمشقی باشد برای دولتها، برای ادارات، برای همه‏‎ ‎‏جا که مردم را از خودشان جدا نکنند مردم را از خودشان بدانند مردم هم‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 403

آنها را از خودشان بدانند. اگر یک همچو تفاهمی بین دولت و ملت پیدا‏‎ ‎‏شد این دولت متکی به ملت است و سقوط ندارد.‏‎[59]‎

‏    ‏‏2ـ چه نیکوست که طبقات تمکن دار بطور داوطلب برای زاغه و‏‎ ‎‏چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت‏‎ ‎‏در آن است و از انصاف به  دور است که یکی بی خانمان و یک دارای‏‎ ‎‏آپارتمان باشد.‏‎[60]‎

‏    ‏‏3ـ از این بترسید که خدای ناخواسته یک وقت این قضیه پیش آمد و‏‎ ‎‏شما از آن مردمی بودن بیرون رفتید و یک وضع دیگری پیدا کردید و‏‎ ‎‏خیال کردید حالایی که من نخست وزیرم، حالایی که من رئیس جمهورم،‏‎ ‎‏حالایی که من وزیر کذا هستم باید چه و چه باشم. آن وقت بدانید که‏‎ ‎‏آسیب می بینید یعنی آن وقت است که خارجی ها به شما طمع می کنند.‏‎[61]‎

‏ ‏

توجه و اهمیت به کار 

‏     ‏‏1ـ در هر کشور کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند. اساس‏‎ ‎‏اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است. مع الوصف این دو جلوه‏‎ ‎‏اقتصادی که اساس اقتصاد، کار آن دو گروه می باشد در زمان رژیم سابق‏‎ ‎‏شکست خورد و ... شما کارگران محترم و کشاورزان محترم شما برادران‏‎ ‎‏که اساس اقتصاد ایران دست شماست در سابق تحت نظارت طاغوت‏‎ ‎‏بودید و کارهای شما نادیده گرفته می شد اما امروز انشاءالله در رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستید و اسلام به کارگر و کشاورز بسیار اهمیت‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 404

می دهد.‏‎[62]‎

‏    ‏‏2ـ حکومت ما حکومت مستقل است و در صورتیکه کشورها دخالتی‏‎ ‎‏در امور داخلی ما نداشته باشند ما با آنها روابط دوستانه داریم.‏‎[63]‎

‏    ‏‏3ـ ما با تمام دولتها در صورتیکه دخالت در امور داخلی ما نکنند و‏‎ ‎‏برای ما احترام متقابل قائل باشند با احترام رفتار می کنیم.‏‎[64]‎

‏    ‏‏4ـ ما همانطور که در تولیدات داخلی کشور، هر دولتی مشتری آن‏‎ ‎‏باشد، می فروشیم و صادر می کنیم همانطور هم هرچه را که در داخل به‏‎ ‎‏آن نیاز داشته باشیم از خارج می خریم ولی در همه این تجارت ها بر مبنای‏‎ ‎‏دو طرف مساوی عمل خواهیم کرد و حاضر نیستیم که دولت بخواهد‏‎ ‎‏مبادلات اقتصادی را اهرمی برای نفوذ سیاسی و تحمیل اغراض‏‎ ‎‏استعمارگرانه خود قرار دهد.‏‎[65]‎

‏    ‏‏5ـ ما در نوسازی کشور از همه امکاناتی که دولتهای خارجی مایل‏‎ ‎‏باشند در اختیار ما بگذراند ما فقط آزادی و استقلال بر اساس احترام‏‎ ‎‏متقابل از آن امکانات استفاده می کنیم و قراردادهایی منعقد می نمایم.‏‎[66]‎‏  ‏

‏ ‏

توجه به گروههای کم درآمد و آسیب پذیر (عدالت‎ ‎اجتماعی)

‏     ‏‏1ـ آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ‏‎ ‎‏نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 405

‏بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام‏‎ ‎‏و این کشور و آن کشور فرقی باشد.‏‎[67]‎

‏    ‏‏2ـ و بحمدالله دولت هم رو به این است که انشاءالله مطالب را اصلاح‏‎ ‎‏بکند، گرانی را رفع بکند، ارزاق مردم خصوصاً، ارزاق مردم که موجب‏‎ ‎‏گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری هم هست البته ناراحتی در طبقه‏‎ ‎‏بالاست، آنهائی که گرانی برایشان چیزی نیست آنهاست که هی به مردم‏‎ ‎‏تزریق می کنند که ارزانی نیست و چه و کذا. در هر صورت امیدواریم که‏‎ ‎‏انشاءالله این مسأله هم ـ این ـ حل بشود  این مشکل هم حل بشود و سایر‏‎ ‎‏مشکلات هم انشاءالله حل بشود.‏‎[68]‎

‏    ‏‏3ـ من به دولت راجع به مجانی کردن آب و برق و بعضی از چیزهای‏‎ ‎‏دیگر فعلاً برای طبقات کم بضاعتی که در اثر تبعیضات خانمان برانداز از‏‎ ‎‏رژیم شاهنشاهی دچار محرومیت شده اند و با برپائی حکومت اسلامی به‏‎ ‎‏امید خدا این محرومیت ها برطرف خواهد شد سفارش اکید نمودم که‏‎ ‎‏عمل خواهد شد انشاءالله.‏‎[69]‎

‏    ‏‏4ـ باید فرق باشد ما بین دولتی که می گوید من اسلام هستم و دولت‏‎ ‎‏اسلامی هستم با دولتهایی که طاغوتی هستند یک فرقش این است که‏‎ ‎‏عنایت شما فرماندارها یا خدمتگزاران به خلق به این طبقه با یک نفر آدم‏‎ ‎‏ضعیف او را با آنکه آن یکی باید جلو باشد او را جلو بیندازد من نمی گویم‏‎ ‎‏آن یکی را جلو بیندازید، می گویم عدالت باید باشد.‏‎[70]‎

‏    ‏‏5ـ سرلوحه برنامه این دولت این است که ابتدا از مستمندان شروع‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 406

کنند، از مرزها شروع کنند به تعمیر و رفع حوائجی که تا حالا نبوده است‏‎ ‎‏از قبیل برق و نمی دانم اسفالت و آب و امثال ذلک که من می دانم در‏‎ ‎‏بسیاری از جاها اینها نیست یا کمیاب است حالا هم درصددند که برسانند‏‎ ‎‏و می رسانند و من تأکید می کنم به اینکه زود برسانند.‏‎[71]‎

‏    ‏‏6ـ امید آنست که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که‏‎ ‎‏قسمت اعظم ملت مظلوم را دربرمی گیرد، در رأس برنامه ها قرار گیرد و‏‎ ‎‏در نخستین مجلس شورای اسلامی طرحهایی جدی در رفاه حال این‏‎ ‎‏طبقه محروم داده می شود و از طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به‏‎ ‎‏مورداجرا گذاشته شود تا در پیشگاه خداوند متعال بعضی از دیون‏‎ ‎‏خودتان را به این طبقه عزیز که جان خود را برای اسلام و آزادی و‏‎ ‎‏استقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏به ارمغان آوردند، ادا کرده باشید. طرحها و پیشنهادهایی که مربوط به‏‎ ‎‏عمران و رفاه حال ملت خصوصاً مستضعفین است انقلابی و با سرعت‏‎ ‎‏تصویب کنید و از نکته سنجی ها و تغییر عبارات غیر لازم که موجب‏‎ ‎‏تعویق امر است اجتناب کنید و از وزارتخانه ها و مأموران اجرا بخواهید که‏‎ ‎‏از کاغذبازی ها و غلط کاری های زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت‏‎ ‎‏مظلوم و عقب افتادگی های آنها را بطور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند.‏‎[72]‎

‏    ‏‏7ـ به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند‏‎ ‎‏خدمت کنید.‏‎[73]‎

‏    ‏‏8ـ خدا نیاورد آن روزی که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 407

پشت کردن به دفاع از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها‏‎ ‎‏گردد.‏‎[74]‎

‏    ‏‏9ـ پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت‏‎ ‎‏به زاغه نشینان فایده داشته باشد. ما باید کوشش کنیم که اخلاق‏‎ ‎‏کاخ نشینی را از این ملت بزدانیم.‏‎[75]‎

‏    ‏‏10ـ و بحمدالله دولت هم رو به این است که انشاءالله مطالب را‏‎ ‎‏اصلاح بکند، گرانی را رفع بکند، ارزاق مردم خصوصاً ارزاق مردم که‏‎ ‎‏موجب گرفتاری مردم است و ناراحتی بسیاری هم هست البته ناراحتی در‏‎ ‎‏طبقه بالاست، آنهایی که گرانی برایشان چیزی نیست آنهاست که هی به‏‎ ‎‏مردم تزریق می کنند که ارزانی نیست و چه و کذا. در هر صورت امیدواریم‏‎ ‎‏که انشاءالله این مسأله هم ـ این ـ حل بشود و سایر مشکلات هم انشاءالله‏‎ ‎‏حل بشود.‏‎[76]‎

‏ ‏

آموزش، تعلیم و تربیت و تحقیقات 

‏     ‏‏1ـ اداره ای که می شد به صد نفر، اداره بشود با پانصد نفر، هزار نفر‏‎ ‎‏اداره می شد. صد نفرش کار از او می آمد، به طور اهمال هم باز، باقی شان‏‎ ‎‏حقوق می گرفتند و آنجا می نشستند تفریح می کردند. یکدفعه هم در‏‎ ‎‏تلویزیون نشان دادند. اینها می خواهند اینطوری درست بکنند دانشگاه‏‎ ‎‏را، دانشگاه باید عالم درست بکند نه اداری. اداری یک مسئله کوچکی‏‎ ‎‏است حالا یک احتیاجی هست به او البته باید بروند آنجا اما دانشگاه باید‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 408

عالم درست بکند. دانشگاه باید اشخاصی درست کند که مملکت‏‎ ‎‏خودش را اداره کند. از حیث علمیت اداره کند از حیث فرهنگ نه اینکه‏‎ ‎‏غایت آمال این باشد... اما کار نیست توی ادارات یک اداره که نمی تواند‏‎ ‎‏این همه جمعیت را بپذیرد و جز اینست که آنجا بودجه مملکت بیخودی‏‎ ‎‏صرف بکنند خودشان هم مهمل بار بیایند. یک قوه فعاله مهمی بار می آید‏‎ ‎‏و بودجه مملکت را از بین می برد، اینها باید اصلاح بشود.‏‎[77]‎

‏    ‏‏2ـ آقایان در فکر این معنا نباشند که زیاد طرح بدهند و زیاد از مجلس‏‎ ‎‏بگذرد در فکر این باشند که خوب طرح بدهند و خوب از مجلس بگذرد‏‎ ‎‏یعنی همانطوری که مبانی اهل علم است که در هر مسأله ای دقت می کنند‏‎ ‎‏مباحثه می کنند مجادله می کنند و در این مسائل هم باید اینطور باشد که‏‎ ‎‏سر و ته مطلب را بطور کافی مورد بررسی قرار بدهند مورد دقت قرار‏‎ ‎‏بگیرد و با دقت و همت زیاد مسائل طرح بشوند.‏‎[78]‎‏ ‏

‏    ‏‏3ـ دولت باید درست توجه بکند که روئسایی را که انتخاب می کند‏‎ ‎‏برای دانشگاهها برای مدارس، معلمینی را که انتخاب می کند آنها برای‏‎ ‎‏تربیت اطفال اینها همه باید متحول بشوند.‏‎[79]‎

‏    ‏‏4ـ اساتید دانشگاه بدانند که اگر چنانچه دانشگاه را بسازند کشورشان‏‎ ‎‏را بیمه کرده اند تا آخر.‏‎[80]‎

‏    ‏‏5ـ معنی اسلامی شدن دانشگاه اینست که استقلال پیدا کند و خودش‏‎ ‎‏را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک‏‎ ‎‏مملکت مستقل، یک فرهنگ مستقل، یک دانشگاه مستقل داشته‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 409

‏باشیم.‏‎[81]‎

‏    ‏‏6ـ شما دانشگاهیها کوشش کنید که انسان درست کنید اگر انسان‏‎ ‎‏درست کردید مملکت خودتان را نجات می دهید.‏‎[82]‎

‏    ‏‏7ـ دانشگاه که در رأس امور است و تقدیرات یک کشوری، مقدرات‏‎ ‎‏یک کشوری بسته به وجود آنهاست باید جدیت کنند که روی خودشان را‏‎ ‎‏از غرب و شرق بازگردانند.‏‎[83]‎‏ ‏

‏    ‏‏8ـ مهمترین عامل در کسب خودکفائی و بازسازی، توسعه مراکز‏‎ ‎‏علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق همه جانبه‏‎ ‎‏مخترعین، مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصص است که شهامت‏‎ ‎‏مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق‏‎ ‎‏بدرآمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند.‏‎[84]‎

‏    ‏‏9ـ باید دانشگاهها خودکفا شوند که احتیاج به دانش غرب نداشته‏‎ ‎‏باشند.‏‎[85]‎

‏ ‏

قانون مداری و امنیت 

‏     ‏‏1ـ در ادارات دولتی باید همه از دولت برگزیده تبعیت کنند، در غیر‏‎ ‎‏این صورت شدت عمل لازم است. باید بی درنگ هر کس در هر اداره ای‏‎ ‎‏که خواست اخلال کند او را اخراج و به ملت معرفی نمایند. من تعجب‏‎ ‎‏می کنم که چرا اولیاء امور از نیروی مردم غفلت می کنند، مردم خود‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 410

حساب ضد انقلاب را می رسند و او را رسوا می کنند.‏‎[86]‎

‏    ‏‏2ـ باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه‏‎ ‎‏حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفداء و پشتیبانی بی نظیر‏‎ ‎‏ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت قابل قبول و تحمل نیست که به‏‎ ‎‏اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای‏‎ ‎‏خلاف مقررات الهی و اخلاق کریمه اسلامی از اشخاص بی توجه به‏‎ ‎‏معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار سازندگی است‏‎ ‎‏احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهت به‏‎ ‎‏کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان‏‎ ‎‏خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی و اجرای عدل و حدود اسلامی‏‎ ‎‏در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها‏‎ ‎‏را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند.‏‎[87]‎‏ ‏

‏    ‏‏3ـ حکومت اسلام حکومت قانون است.‏‎[88]‎

‏    ‏‏4ـ همه باید مقید به این باشند که قانون را بپذیرند و لو بر خلاف رأی‏‎ ‎‏شما باشد.‏‎[89]‎‏ ‏

‏    ‏‏5ـ قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور‏‎ ‎‏پرورش انسان مهذب است.‏‎[90]‎

‏    ‏‏6ـ اگر همه اشخاصی که در کشور ما هستند و همه گروههایی که در‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 411

کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون‏‎ ‎‏خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم هیچ اختلافی پیش نخواهد‏‎ ‎‏آمد.‏‎[91]‎

‏    ‏‏7ـ لازم است که همه کارگرها و کارمندان به یک نظم خاصی و با گوش‏‎ ‎‏دادن به آنهایی که در رأس هستند عمل کنند که به نتیجه مطلوب انشاءالله‏‎ ‎‏برسند.‏‎[92]‎

‏    ‏‏8ـ در ادرات دولتی باید همه از دولت برگزیده تبعیت کنند، در غیر این‏‎ ‎‏صورت شدت عمل لازم است. باید بی درنگ هر کس در هر اداره که‏‎ ‎‏خواست اخلال کند او را اخراج و به ملت معرفی نمایند.‏‎[93]‎

‏ ‏

توجه و احترام به مالکیت خصوصی 

‏     ‏‏1ـ مصادره اموال متجاوزین بکلی از طرف افراد غیرمسئول و یا محاکم‏‎ ‎‏غیر صالحه شدیداً محکوم است. تمام مصادرات باید از روی موازین‏‎ ‎‏شرعیه با حکم دادستان و یا قضاوت دادگاهها باشد و هیچ کس حق‏‎ ‎‏دخالت در اینگونه امور را ندارد. متخلفین شدیداً باید مؤاخذه شوند‏‎ ‎‏زمین ها باید روی موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این موضوع‏‎ ‎‏محاکم صالحه حق اخذ دارند. هیچ کس حق تجاوز به زمین یا مسکن و یا‏‎ ‎‏باغ کسی را ندارد... اگر کسی بر خلاف موازین اسلامی و قانونی اقدامی‏‎ ‎‏بنماید شدیداً قابل تحقیق است.‏‎[94]‎

‏    ‏‏2ـ مالکیت در اسلام پذیرفته شده است ولیکن اسلام در چیزهایی که‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 412

حق مالکیت به آنها تعلق می گیرد و نیز در شیوه و شرایط پیدا شدن این‏‎ ‎‏حق دستوراتی داده است که نظام اقتصادی سرمایه داری امروز دنیا جدا‏‎ ‎‏می کند و اگر این حدود و شرایط مراعات شود جامعه نه مشکلات و‏‎ ‎‏نابرابریهای دنیای سرمایه داری امروز را پیدا می کند و نه دولت اسلامی به‏‎ ‎‏بهانه های مختلف هر گونه آزادی را از انسانها سلب می کند.‏‎[95]‎‏ ‏

‏    ‏‏3ـ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد محترم‏‎ ‎‏است چه ما مرتجع باشیم چه نباشیم و مالکیت غیر مشروع محترم‏‎ ‎‏نیست.‏‎[96]‎

‏    ‏‏4ـ هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول در مورد‏‎ ‎‏حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم‏‎ ‎‏حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی‏‎[97]‎‏ ‏

‏ ‏

اطلاع رسانی و تبلیغات 

‏     ‏‏بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین هر چه زودتر بیلان کار خودشان را‏‎ ‎‏بدهند تا مردم از فعالیت این دو نهاد انقلابی مطلع گردند. بنیاد مسکن باید‏‎ ‎‏روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت اموال‏‎ ‎‏منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و دار و دستۀ کثیفش را در‏‎ ‎‏سراسر ایران به روشنی برای مردم بیان دارند و برای مردم بگویند چه‏‎ ‎‏کرده اند، اموال شاه خائن را به چه کسانی داده اند؟ آیا راست است که‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفین بنیاد مستکبرین گردیده است؟ اگر چنین است تصفیه‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 413

ضروری است و غفلت از این امر مهم، حرام. باید این دو نهاد دقیقاً برای‏‎ ‎‏مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته اند کار نمایند و اگر کسانی‏‎ ‎‏به اسم مستضعفین خلاف می کنند بر دادگاههای سراسر ایران است که‏‎ ‎‏سریعاً اقدام نمایند.‏‎[98]‎‏ ‏

‏    ‏‏2ـ توجه داشته باشید بالاترین چیزی که می توان این انقلاب را در این‏‎ ‎‏جا به ثمر برساند و به خارج صادر کند تبلیغات است. تبلیغات صحیح.‏‎[99]‎

‏    ‏‏3ـ باید خدمت کنید و خدمتتان را بگویید به آنها (مردم) و وقتی گفته‏‎ ‎‏می شود عمل به دنبالش باشد و انشاءالله امیدوارم که اگر انگیزه اینطور‏‎ ‎‏باشد موفق می شوید.‏‎[100]‎

‏ ‏

فهرست منابع 

‏1ـ بری. ل. با، برنامه ریزی اقتصادی، ترجمه سیدحسین منصور، تهران: نشر نو، 1363.‏

‏2ـ تودارو، مایکل، برنامه ریزی توسعه: مدلها و روشها، ترجمه عباس عرب مازار، تهران:‏‎ ‎‏سازمان برنامه. بودجه، 1363.‏

‏3ـ سازمان تبلیغات اسلامی، بلاغ: سخنان موضوعی امام، تهران: بخش اطلاعات و‏‎ ‎‏تحقیقات اجتماعی، 1363.‏

‏4ـ طاهری، شهنام، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، تهران: نشر آروین، 1376.‏

‏5ـ قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، تهران: نشر نی، 1373.‏

‏6ـ کلاریک و دیگران، مدلهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه، تهران: سازمان برنامه و‏‎ ‎‏بودجه، 1374.‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 414

7ـ مبانی اقتصاد اسلامی ،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین‏‎ ‎‏کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1371.‏

‏8ـ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.‏

‏9ـ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، کلمات قصار امام خمینی: پندها و‏‎ ‎‏حکمتها، 1372.‏

‏10ـ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، رهنمودهای اقتصادی در بیانات حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی، جلد اول و دوم، تهران، پدیده، 1364.‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 415

‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 416

 • )) دانشجوی دکترای رشته علوم اقتصادی.
 • )) عضو هیأت علمی گروه تحقیقات و بررسی مسایل روستایی جهادسازندگی خراسان.
 • )) مبانی اقتصادی اسلام؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1371.
 • )) همان، ص 73.
 • )) ل. با. بری، برنامه ریزی اقتصادی، ترجمه سید حسین منصور، تهران: نشر نو، 1363، صفحه 33.
 • )) همان، ص 28.
 • )) همان، ص 28.
 • )) مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد دوم، تهران: نشر نی، 1373، صص 873 تا 882.
 • )) شهنام طاهری، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، تهران: نشر آروین، صفحه 292.
 • )) کشف الاسرار، ص: 260.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد 1، ص: 168
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 223
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص، 157-159.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، ص: 94
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 113
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 113.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 58
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص، 495-497
 • )) بلاغ، سخنان موضوعی امام، ص: 225
 • )) کلمات قصار، ص: 175
 • )) کلمات قصار، ص: 175
 • )) کلمات قصار، ص: 175
 • )) کلمات قصار، ص: 42
 • )) کلمات قصار، ص: 184
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، ص: 162
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد 1 ص: 176
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 11
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، ص: 110
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 113ـ114
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 166
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 176
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 223
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 223
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 223
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 223
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 154
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 139
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 134
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 113ـ114
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 141
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 160
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 160
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 162
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 162
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 15
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 39
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 8
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 8
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 63
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 111
 • )) ابلاغ رهنمودهای موضوعی امام، ص: 73، ج: دوم
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 43
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 152
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص، 446-448
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 152
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 152
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 29ـ30
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 167
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 67
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 220
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص، 445-446
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 71
 • )) کلمات قصار، ص 144
 • )) کلمات قصار، ص 144
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 158
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، ص: 158
 • )) شئون و اختیارات ولی فقیه، ص: 24
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18،  ص، 82.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 6
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 89
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 100
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 152
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 220
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص ، 220
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص ، 220
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص، 496-467.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 143
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص، 469-471.
 • )) بلاغ، سخنان، موضوعی امام، ص: 217
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 199
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 199
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 201
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 201
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 203
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 203
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص، 121
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص، 141-143.
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 131
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 131
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص : 131
 • )) کلمات قصار امام خمینی، ص: 129
 • )) بلاغ، جلد یک، ص: 22
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص، 207-209.
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص: 148
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد اول، ص:167
 • ))  ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص، 476-477.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص، 140-141
 • )) رهنمودهای اقتصادی امام، جلد دوم، ص: 149
 • )) کلمات قصار، امام خمینی، ص: 203.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص، 80-81.