احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات
شکار کردن با سگ شکاری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شکار کردن با سگ شکاری

‏ ‏

شکار کردن با سگ شکاری

‏         مسأله 2609- اگر سگ شکاری حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند پاک ‏‎ ‎‏بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد:‏

‏اول:سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند ‏‎ ‎‏برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد ولی اگر در وقت نزدیک شدن به شکار ‏‎ ‎‏با جلوگیری نایستد مانع ندارد و احتیاط واجب آن است که اگر عادت دارد که پیش از ‏‎ ‎‏رسیدن صاحبش شکار را می‌خورد از شکار او اجتناب کنند،ولی اگر اتفاقاً شکار را ‏‎ ‎‏بخورد اشکال ندارد.‏

‏دوم:صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار ‏‎ ‎‏کند خوردن آن حیوان حرام است.بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً ‏‎ ‎‏صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند اگرچه به واسطۀ صدای صاحبش ‏‎ ‎‏شتاب کند،بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند.‏

‏سوم:کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان باشد یا بچۀ مسلمان باشد که خوب ‏‎ ‎‏و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌کند سگ ‏‎ ‎‏را بفرستد،شکار آن سگ حرام است.‏

‏چهارم:وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد،آن شکار ‏‎ ‎‏حرام است،ولی اگر از روی فراموشی باشد اشکال ندارد.و اگر وقت فرستادن سگ ‏‎ ‎‏نام خدا را عمداً نبرد و پیش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید از آن شکار اجتناب نماید.‏

‏پنجم:شکار به واسطۀ زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ، ‏‎ ‎‏شکار را خفه کند،یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست.‏

‏ششم:کسی که سگ را فرستاده،وقتی برسد که حیوان مرده باشد،یا اگر زنده است ‏‎ ‎‏به اندازۀ سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازۀ سر بریدن وقت ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 470

‏باشد مثلاً حیوان چشم یا دم خود را حرکت دهد،یا پای خود را به زمین بزند،چنانچه ‏‎ ‎‏سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست.‏

‏         مسأله 2610- کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، ‏‎ ‎‏چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلاً کارد را بیرون آورد و وقت سر بریدن بگذرد و ‏‎ ‎‏آن حیوان بمیرد حلال است،ولی اگر مثلاً به واسطۀ زیاد تنگ بودن غلاف یا ‏‎ ‎‏چسبندگی آن بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد حلال نمی‌شود و نیز اگر ‏‎ ‎‏چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد،واجب آن است که از ‏‎ ‎‏خوردن آن خودداری کند.‏

‏         مسأله 2611- اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند،چنانچه همۀ ‏‎ ‎‏آنها دارای شرطهایی که در صفحۀ گذشته گفته شده بوده‌اند،شکار حلال است و اگر ‏‎ ‎‏یکی از آنها دارای آن شرطها نبوده،شکار حرام است.‏

‏         مسأله 2612- اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را ‏‎ ‎‏شکار کند،آن شکار حلال و پاک است و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار ‏‎ ‎‏کند،هر دوی آنها حلال و پاک می‌باشند.‏

‏         مسأله 2613- اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر باشد،یا عمداً ‏‎ ‎‏نام خدا را نبرد،آن شکار حرام است.و نیز اگر یکی از سگ‌هایی را که فرستاده‌اند به ‏‎ ‎‏طوری که در صفحۀ گذشته گفته شد تربیت شده نباشد،آن شکار حرام می‌باشد.‏

‏         مسأله 2614- اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری حیوانی را شکار کند،آن ‏‎ ‎‏شکار حلال نیست ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع ‏‎ ‎‏معیّن شده سر آن را ببرند حلال است.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 471