احکام طلاق
[شروط صحت طلاق]
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

[شروط صحت طلاق]

‏ ‏

[شروط صحت طلاق]

‏مسأله 2498- مردی که زن خود را طلاق می‌دهد،باید عاقل و بنابر احتیاط واجب ‏‎ ‎‏بالغ باشد،و به اختیار خود طلاق دهد،و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد ‏‎ ‎‏طلاق باطل است،و نیز باید قصد طلاق داشته باشد،پس اگر صیغۀ طلاق را به شوخی ‏‎ ‎‏بگوید صحیح نیست.‏

‏         مسأله 2499- زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش ‏‎ ‎‏در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی نکرده ‏‎ ‎‏باشد و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می‌شود.‏

‏مسأله 2500- طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:‏

‏اول:آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.‏

‏دوم:آبستن باشد،و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض ‏‎ ‎‏طلاقش بدهد،بعد بفهمد آبستن بوده،اشکال ندارد.‏

‏سوم:مرد به واسطۀ غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن ‏‎ ‎‏را بفهمد.‏

‏         مسأله 2501- اگر زن را از خون حیض پاک بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود که ‏‎ ‎‏موقع طلاق در حال حیض بوده،طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 446

‏طلاقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده طلاق او صحیح است.‏

‏         مسأله 2502- کسی که می‌داند زنش در حال حیض یا نفاس است،اگر غایب شود ‏‎ ‎‏مثلاً مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد،باید تا مدتی که معمولاً زن‌ها از حیض یا ‏‎ ‎‏نفاس پاک می‌شوند صبر کند.‏

‏         مسأله 2503- اگر مردی که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه ‏‎ ‎‏بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه،اگرچه اطلاع او از ‏‎ ‎‏روی عادت حیض زن،یا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معیّن شده،باید تا مدتی ‏‎ ‎‏که معمولاً زن‌ها از حیض یا نفاس پاک می‌شوند صبر کند.‏

‏         مسأله 2504- اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و ‏‎ ‎‏بخواهد طلاقش دهد،باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود،ولی زنی را که نُه ‏‎ ‎‏سالش تمام نشده،یا آبستن است،اگر بعد از نزدیکی طلاق دهند،اشکال ندارد،و ‏‎ ‎‏همچنین است اگر یائسه باشد؛یعنی اگر سیده است بیشتر از شصت سال و اگر سیده ‏‎ ‎‏نیست بیشتر از پنجاه سال داشته باشد.‏

‏         مسأله 2505- هرگاه با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند ‏‎ ‎‏و در همان پاکی طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏         مسأله 2506- اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و ‏‎ ‎‏مسافرت نماید،چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد،باید به قدری که زن معمولاً ‏‎ ‎‏بعد از آن پاکی،خون می‌بیند و دوباره پاک می‌شود صبر کند.‏

‏         مسأله 2507- اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطۀ مرضی حیض نمی‌بیند ‏‎ ‎‏طلاق دهد،باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خودداری نماید ‏‎ ‎‏و بعد او را طلاق دهد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 447

‏         مسأله 2508- طلاق باید به صیغۀ عربی صحیح خوانده شود و دو مرد عادل آن را ‏‎ ‎‏بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد ‏‎ ‎‏باید بگوید:‏

‏«زَوْجَتِی فٰاطِمَةُ طٰالِقٌ» زن من فاطمه رها است و اگر دیگری را وکیل کند ‏‎ ‎‏آن وکیل باید بگوید:‏

‏«زَوْجَةُ مُوکِّلِی فٰاطِمَةُ طٰالِقٌ».‏

‏         مسأله 2509- زنی که صیغه شده،مثلاً یک ماهه یا یک ساله او را عقد کرده‌اند طلاق ‏‎ ‎‏ندارد،و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود،یا مرد مدت را به او ببخشد به ‏‎ ‎‏این ترتیب که بگوید:مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض ‏‎ ‎‏لازم نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 448