احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
مسائل متفرقۀ زناشویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسائل متفرقۀ زناشویی

‏ ‏

مسائل متفرقۀ زناشویی

‏         مسأله 2443- کسی که به واسطۀ نداشتن زن به حرام می‌افتد،واجب است ‏‎ ‎‏زن بگیرد.‏

‏         مسأله 2444- اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم ‏‎ ‎‏شود که باکره نبوده،می‌تواند عقد را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2445- اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آن‌جا نباشد ‏‎ ‎‏و دیگری هم نمی‌تواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آن‌جا ‏‎ ‎‏بیرون بروند.‏

‏         مسأله 2446- اگر مرد مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را ‏‎ ‎‏ندهد،عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.‏

‏         مسأله 2447- مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود،یا حکم ضروری دین؛یعنی ‏‎ ‎‏حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار ‏‎ ‎‏کند،در صورتی که منکر شدن آن حکم،به انکار خدا یا پیغمبر برگردد مرتد است.‏

‏         مسأله 2448- اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در ‏‎ ‎‏مسألۀ پیش گفته شد مرتد شود،عقد او باطل می‌گردد ولی اگر بعد از نزدیکی مرتد ‏‎ ‎‏شود باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد،پس اگر در ‏‎ ‎‏بین عدّه،مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است.‏

‏         مسأله 2449- کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفۀ او مسلمان بوده‌اند، ‏‎ ‎‏چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند،اگر مرتد شود زنش بر او حرام می‌شود و ‏‎ ‎‏باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عدّۀ وفات نگه دارد.‏

‏         مسأله 2450- مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر ‏‎ ‎‏پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود،عقد او باطل می‌گردد،و اگر بعد از نزدیکی مرتد ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 436

‏شود،زن او باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عدّه نگه دارد،پس اگر ‏‎ ‎‏پیش از تمام شدن عدّه،شوهر او مسلمان شود عقد باقی وگرنه باطل است.‏

‏         مسأله 2451- اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد ‏‎ ‎‏هم قبول کند،نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.‏

‏         مسأله 2452- اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد،انسان می‌تواند ‏‎ ‎‏آن دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر ‏‎ ‎‏خود عقد کند می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.‏

‏مسأله 2453- اگر زنی از زنا آبستن شود،جایز نیست بچه‌اش را سقط کند.‏

‏         مسأله 2454- اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عدّۀ کسی هم نیست زنا کند، ‏‎ ‎‏چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود،در صورتی که ندانند از نطفۀ ‏‎ ‎‏حلال است یا حرام،آن بچه حلال‌زاده است.‏

‏         مسأله 2455- اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند،چنانچه زن هم ‏‎ ‎‏نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید،حلال‌زاده است و شرعاً فرزند هر دو می‌باشد ولی ‏‎ ‎‏اگر زن می‌دانسته که در عدّه است شرعاً بچه،فرزند پدر است،و در هر دو صورت ‏‎ ‎‏عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می‌باشند.‏

‏         مسأله 2456- اگر زن بگوید یائسه‌ام نباید حرف او را قبول کرد،ولی اگر بگوید ‏‎ ‎‏شوهر ندارم حرف او قبول می‌شود.‏

‏         مسأله 2457- اگر بعد از آن که انسان با زنی ازدواج کرد،کسی بگوید آن زن شوهر ‏‎ ‎‏داشته و زن بگوید نداشتم،چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته،باید حرف ‏‎ ‎‏زن را قبول کرد.‏

‏         مسأله 2458- اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد تا هفت ‏‎ ‎‏سال دختر تمام نشده پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا کند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 437

‏         مسأله 2459- مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است؛یعنی مکلف ‏‎ ‎‏شده،عجله کنند،حضرت صادق علیه السلام فرمودند:یکی از سعادت‌های مرد آن است که ‏‎ ‎‏دخترش در خانۀ او حیض نبیند.‏

‏         مسأله 2460- اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 2461- کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه‌ای پیدا کند آن بچه ‏‎ ‎‏حلال‌زاده است.‏

‏         مسأله 2462- هرگاه مرد در روزۀ ماه رمضان یا در حال حیض زن،با او نزدیکی ‏‎ ‎‏کند معصیت کرده،ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید حلال‌زاده است.‏

‏         مسأله 2463- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّۀ وفات که ‏‎ ‎‏مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد،شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید ‏‎ ‎‏از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی ‏‎ ‎‏کرده باشد،زن باید عدّه نگه دارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زن‌هایی که مثل او ‏‎ ‎‏هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 438