احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است

‏ ‏

عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است

‏         مسأله 2384- ازدواج با زن‌هایی که مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم ‏‎ ‎‏هستند حرام است.‏

‏         مسأله 2385- اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید،اگرچه با او نزدیکی نکند، ‏‎ ‎‏مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2386- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید،دختر و نوۀ دختری و ‏‎ ‎‏پسری آن زن هر چه پایین روند،چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند،به آن مرد ‏‎ ‎‏مَحرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2387- اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد،تا وقتی ‏‎ ‎‏که آن زن در عقد او است نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.‏

‏         مسأله 2388- عمه و خالۀ پدر و عمه و خالۀ پدرِ پدر و عمه و خالۀ مادر و عمه و ‏‎ ‎‏خالۀ مادرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند.‏

‏         مسأله 2389- پدر و جد شوهر،هر چه بالا روند،و پسر و نوۀ پسری و دختری او ‏‎ ‎‏هرچه پایین آیند چه در موقع عقد باشند،یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.‏

‏         مسأله 2390- اگر زنی را برای خود عقد کند،دائمه باشد،یا صیغه تا وقتی که آن زن ‏‎ ‎‏در عقد او است نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2391- اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‌شود طلاق ‏‎ ‎‏رجعی دهد،در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید،بلکه در عدّۀ طلاق بائن هم ‏‎ ‎‏که بعداً بیان می‌شود،احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏         مسأله 2392- انسان نمی‌تواند بدون اجازۀ زن خود با خواهرزاده و برادرزادۀ او ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 428

‏ازدواج کند ولی اگر بدون اجازۀ زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد ‏‎ ‎‏راضی هستم اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2393- اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و ‏‎ ‎‏حرفی نزد،چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است،بلکه اگر از حرف نزدنش ‏‎ ‎‏معلوم باشد که باطناً راضی بوده احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزادۀ او ‏‎ ‎‏جدا شود مگر آن که اجازه دهد.‏

‏         مسأله 2394- اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالۀ خود را بگیرد با مادر ‏‎ ‎‏آنان زنا کند،دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2395- اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با ‏‎ ‎‏آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2396- اگر با زنی غیر از عمه و خالۀ خود زنا کند،احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏با دختر او ازدواج نکند،ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا ‏‎ ‎‏کند،آن زن بر او حرام نمی‌شود،و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با ‏‎ ‎‏مادر او زنا نماید،ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن جدا شود.‏

‏         مسأله 2397- زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید،مرد مسلمان هم نمی‌تواند ‏‎ ‎‏با زن‌های کافرۀ غیر کتابیه به طور دائم ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با ‏‎ ‎‏زن‌های کافرۀ اهل کتاب نیز جایز نیست ولی صیغه کردن زن‌های اهل کتاب مانند یهود ‏‎ ‎‏و نصارا مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 2398- اگر با زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام ‏‎ ‎‏می‌شود و اگر با زنی که در عدّه متعه،یا طلاق بائن،یا عدّه وفات است زنا کند،بعداً ‏‎ ‎‏می‌تواند او را عقد نماید،اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند ‏‎ ‎‏و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته ‏‎ ‎‏خواهد شد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 429

‏         مسأله 2399- اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند،بعداً می‌تواند آن زن را ‏‎ ‎‏برای خود عقد نماید،ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند ‏‎ ‎‏بعد او را عقد نماید،بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود،و همچنین است ‏‎ ‎‏اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.‏

‏         مسأله 2400- اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند،چنانچه مرد و ‏‎ ‎‏زن،یا یکی از آنان بدانند که عدّۀ زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام ‏‎ ‎‏است آن زن بر او حرام می‌شود،اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.‏

‏         مسأله 2401- اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده ‏‎ ‎‏چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است و نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در ‏‎ ‎‏عدّه حرام است،در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد،آن زن بر او حرام می‌شود.‏

‏         مسأله 2402- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود ‏‎ ‎‏و بعداً هم نمی‌تواند او را برای خود عقد کند.‏

‏         مسأله 2403- زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه ‏‎ ‎‏توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد،بهتر است که شوهر،او را طلاق دهد ولی باید ‏‎ ‎‏مهرش را بدهد.‏

‏         مسأله 2404- زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را ‏‎ ‎‏بخشیده یا مدتش تمام شده،چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع ‏‎ ‎‏عقد شوهر دوم عدّۀ شوهر اول تمام بوده یا نه،باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 2405- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است ‏‎ ‎‏اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند.ولی اگر گمان کند که دخول شده،یا شک ‏‎ ‎‏کند که دخول شده یا نه،بر او حرام نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2406- اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 430

‏کس لواط کند آنها بر او حرام نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2407- اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است،با زنی ازدواج ‏‎ ‎‏نماید عقد او باطل است،و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن بر او حرام است،دیگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند آن زن را عقد کند.‏

‏         مسأله 2408- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ‏‎ ‎‏ازدواج کند عقد او باطل است،و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام ‏‎ ‎‏حرام است احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.بلکه خالی از ‏‎ ‎‏قوّت نیست.‏

‏         مسأله 2409- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به‌جا نیاورد، ‏‎ ‎‏زنش که به واسطۀ مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی‌شود،و نیز اگر زن طواف ‏‎ ‎‏نساء نکند،شوهرش بر او حلال نمی‌شود،ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به ‏‎ ‎‏یکدیگر حلال می‌شوند.‏

‏         مسأله 2410- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال ‏‎ ‎‏دختر تمام شود،با او نزدیکی و دخول کند،چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با ‏‎ ‎‏او نزدیکی کند.‏

‏         مسأله 2411- زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود،ولی اگر ‏‎ ‎‏با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند،شوهر اول ‏‎ ‎‏می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 431