احکام اجاره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام اجاره

‏ ‏

احکام اجاره

‏         مسأله 2173- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل ‏‎ ‎‏باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف ‏‎ ‎‏داشته باشند،پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چنانچه ‏‎ ‎‏حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد اگر چیزی را اجاره کند،یا ‏‎ ‎‏اجاره دهد صحیح نیست.‏

‏مسأله 2174- انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.‏

‏         مسأله 2175- اگر ولیّ،یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد،یا خود او را اجیر دیگری ‏‎ ‎‏نماید اشکال ندارد.و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد،بعد ‏‎ ‎‏از آن که بچه بالغ شد،می‌تواند بقیۀ اجاره را به‌هم بزند،ولی هرگاه طوری بوده که اگر ‏‎ ‎‏مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد،بر خلاف مصلحت بچه ‏‎ ‎‏بود،نمی‌تواند اجاره را به‌هم بزند.‏

‏         مسأله 2176- بچۀ صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازۀ مجتهد نمی‌شود اجیر کرد، ‏‎ ‎‏و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد،می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد،اجازه ‏‎ ‎‏بگیرد و او را اجیر نماید.به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او،بلکه ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچۀ نابالغ باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 382

‏         مسأله 2177- اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغۀ عربی بخوانند بلکه اگر ‏‎ ‎‏مالک به کسی بگوید،ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم،اجاره ‏‎ ‎‏صحیح است.و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد،آن را به ‏‎ ‎‏مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد.‏

‏         مسأله 2178- اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، ‏‎ ‎‏همین که با رضایت طرف معامله،مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.‏

‏         مسأله 2179- کسی که نمی‌تواند حرف بزند،اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره ‏‎ ‎‏داده،یا اجاره کرده صحیح است.‏

‏         مسأله 2180- اگر خانه یا دکان یا اتاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند ‏‎ ‎‏که فقط خود او از آنها استفاده نماید،مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و ‏‎ ‎‏اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد،ولی اگر بخواهد به زیادتر از ‏‎ ‎‏مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد،باید در آن،کاری مانند تعمیر و سفیدکاری ‏‎ ‎‏انجام داده باشد،یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره ‏‎ ‎‏کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.‏

‏         مسأله 2181- اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، ‏‎ ‎‏نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد،و اگر شرط نکند،چنانچه او را به چیزی که ‏‎ ‎‏اجرت او قرار داده اجاره دهد،باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، ‏‎ ‎‏می‌تواند زیادتر بگیرد.‏

‏         مسأله 2182- اگر غیر خانه و دکان و اتاق و اجیر،چیز دیگر-مثلاً زمین-را اجاره ‏‎ ‎‏کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید،اگرچه بیشتر از ‏‎ ‎‏مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2183- اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف ‏‎ ‎‏آن خودش استفاده نماید،می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد،ولی اگر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 383

‏بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان ‏‎ ‎‏اجاره دهد،باید در آن،کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره ‏‎ ‎‏کرده اجاره دهد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 384