احکام زکات
زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زکات فطره

‏ ‏

زکات فطره

‏         مسأله 1991- کسی که موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر ‏‎ ‎‏و بندۀ کس دیگر نیست،باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند،هر نفری یک ‏‎ ‎‏صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها ‏‎ ‎‏به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.‏

‏         مسأله 1992- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که ‏‎ ‎‏بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 1993- انسان باید فطرۀ کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او ‏‎ ‎‏حساب می‌شوند بدهد؛کوچک باشند یا بزرگ،مسلمان باشند یا کافر،دادن خرج آنان ‏‎ ‎‏بر او واجب باشد یا نه،در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.‏

‏         مسأله 1994- اگر کسی را که نانخور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از ‏‎ ‎‏مال او فطرۀ خود را بدهد،چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد،لازم نیست ‏‎ ‎‏خودش فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 1995- فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه ‏‎ ‎‏وارد شده و نانخور او حساب می‌شود بر او واجب است.‏

‏         مسأله 1996- فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت ‏‎ ‎‏صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند واجب است،و همچنین است فطرۀ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 345

‏کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.‏

‏         مسأله 1997- فطرۀ مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود،بر ‏‎ ‎‏صاحبخانه واجب نیست،اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانۀ او ‏‎ ‎‏هم افطار کند.‏

‏         مسأله 1998- اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد،زکات ‏‎ ‎‏فطره بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1999- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود،یا دیوانه عاقل گردد،یا فقیر غنی ‏‎ ‎‏شود،در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد،باید زکات فطره را بدهد.‏

‏         مسأله 2000- کسی که موقع غروب شب عید فطر،زکات فطره بر او واجب نیست، ‏‎ ‎‏اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود،مستحب ‏‎ ‎‏است زکات فطره را بدهد.‏

‏         مسأله 2001- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست.ولی مسلمانی که شیعه نبوده،اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود،باید زکات فطره ‏‎ ‎‏را بدهد.‏

‏         مسأله 2002- کسی که فقط به اندازۀ یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند ‏‎ ‎‏آن دارد،مستحب است زکات فطره را بدهد،و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد ‏‎ ‎‏فطرۀ آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره،آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد ‏‎ ‎‏و او هم به همین قصد به دیگری بدهد،و همچنین تا به نفر آخر برسد،و بهتر است نفر ‏‎ ‎‏آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.و اگر یکی از آنها صغیر ‏‎ ‎‏باشد،احتیاط آن است که او را در دور دادن زکات فطره داخل نکنند،و چنانچه ولیّ ‏‎ ‎‏صغیر از طرف او قبول نماید باید آن زکات فطره را به مصرف صغیر برساند،نه این که ‏‎ ‎‏از طرف او به دیگری بدهد.‏

‏         مسأله 2003- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود،یا کسی نانخور او ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 346

‏حساب شود،واجب نیست فطرۀ او را بدهد.اگرچه مستحب است فطرۀ کسانی را که ‏‎ ‎‏بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نانخور او حساب می‌شوند بدهد.‏

‏         مسأله 2004- اگر انسان نانخور کسی باشد و پیش از غروب نانخور کس دیگر شود، ‏‎ ‎‏فطرۀ او بر کسی که نانخور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پیش از غروب به خانۀ ‏‎ ‎‏شوهر رود،شوهرش باید فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 2005- کسی که دیگری باید فطرۀ او را بدهد واجب نیست فطرۀ خود ‏‎ ‎‏را بدهد.‏

‏         مسأله 2006- اگر فطرۀ انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد،بر خود انسان ‏‎ ‎‏واجب نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2007- اگر کسی که فطرۀ او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد،از ‏‎ ‎‏کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2008- زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد،چنانچه نانخور کس دیگر ‏‎ ‎‏باشد،فطره‌اش بر آن کس واجب است.و اگر نانخور کس دیگر نیست،در صورتی که ‏‎ ‎‏فقیر نباشد،باید فطرۀ خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2009- کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی ‏‎ ‎‏نانخور او باشد،نمی‌تواند فطرۀ او را به سید دیگر بدهد.‏

‏         مسأله 2010- فطرۀ طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد،بر کسی است که مخارج ‏‎ ‎‏مادر یا دایه را می‌دهد.ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطرۀ ‏‎ ‎‏طفل بر کسی واجب نیست.‏

‏         مسأله 2011- انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد،باید فطرۀ آنان را ‏‎ ‎‏از مال حلال بدهد.‏

‏         مسأله 2012- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 347

‏صورتی که به شرط خود عمل کند و نانخور او حساب شود باید فطرۀ او را هم بدهد ‏‎ ‎‏ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد، ‏‎ ‎‏دادن فطرۀ او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2013- اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد،باید فطرۀ او و عیالاتش ‏‎ ‎‏را از مال او بدهند،ولی اگر پیش از غروب بمیرد،واجب نیست فطرۀ او و عیالاتش را ‏‎ ‎‏از مال او بدهند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 348