احکام زکات
زکات شتر و گاو و گوسفند
نصاب گوسفند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب گوسفند

‏ ‏

نصاب گوسفند

‏مسأله 1913- گوسفند پنج نصاب دارد:‏

‏اول:چهل،و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد.‏

‏دوم:صد و بیست و یک،و زکات آن دو گوسفند است.‏

‏سوم:دویست و یک،و زکات آن سه گوسفند است.‏

‏چهارم:سیصد و یک،و زکات آن بنابر احتیاط واجب،چهار گوسفند است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 332

‏پنجم:چهارصد و بالاتر از آن است،که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای ‏‎ ‎‏هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد.و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، ‏‎ ‎‏بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد،یا مطابق قیمت گوسفند،پول بدهد کافی است ولی ‏‎ ‎‏اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی بی‌اشکال است که برای فقرا بهتر باشد، ‏‎ ‎‏اگرچه لازم نیست.‏

‏         مسأله 1914- زکات مابین دو نصاب واجب نیست،پس اگر شمارۀ گوسفندهای ‏‎ ‎‏کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک ‏‎ ‎‏است نرسیده،فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و ‏‎ ‎‏همچنین است در نصاب‌های بعد.‏

‏         مسأله 1915- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است، ‏‎ ‎‏چه همۀ آنها نر باشند یا ماده،یا بعضی نر باشند و بعضی ماده.‏

‏         مسأله 1916- در زکات،گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی ‏‎ ‎‏و غیر عربی یک جنس است،و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم ‏‎ ‎‏فرق ندارند.‏

‏         مسأله 1917- اگر گوسفند برای زکات بدهد،باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد،و ‏‎ ‎‏اگر بز بدهد باید داخل سال سوم شده باشد.‏

‏         مسأله 1918- گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد،اگر قیمتش مختصری از ‏‎ ‎‏گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد.ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت ‏‎ ‎‏آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد،و همچنین است در گاو و شتر.‏

‏         مسأله 1919- اگر چند نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب ‏‎ ‎‏اول رسیده،باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 333

‏         مسأله 1920- اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به ‏‎ ‎‏اندازۀ نصاب باشند،باید زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 1921- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند،باید ‏‎ ‎‏زکات آنها را بدهد.‏

‏         مسأله 1922- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پیر ‏‎ ‎‏باشند،می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد.ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند ‏‎ ‎‏نمی‌تواند زکات آنها را مریض،یا معیوب،یا پیر بدهد.بلکه اگر بعضی از آنها سالم و ‏‎ ‎‏بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دستۀ دیگر بی‌عیب،و مقداری پیر و مقداری جوان ‏‎ ‎‏باشند،احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.‏

‏         مسأله 1923- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری را که دارد با ‏‎ ‎‏چیز دیگر عوض کند،یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، ‏‎ ‎‏مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد،زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1924- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد،اگر زکات آنها را از ‏‎ ‎‏مال دیگرش بدهد،تا وقتی شمارۀ آنها از نصاب کم نشده،همه ساله باید زکات را ‏‎ ‎‏بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند،زکات بر او واجب نیست ‏‎ ‎‏مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد،اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که ‏‎ ‎‏گوسفندهای او از چهل کم نشده،همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها ‏‎ ‎‏بدهد تا وقتی به چهل نرسیده،زکات بر او واجب نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 334