احکام زکات
نصاب نقره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نصاب نقره

‏ ‏

نصاب نقره

‏         مسأله 1897- نقره دو نصاب دارد:نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر ‏‎ ‎‏نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل ‏‎ ‎‏یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد ‏‎ ‎‏زکات آن واجب نیست.و نصاب دوم آن 21 مثقال است؛یعنی اگر 21 مثقال به 105 ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 328

‏مثقال اضافه شود،باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر ‏‎ ‎‏از 21 مثقال اضافه شود،فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ‏‎ ‎‏ندارد و همچنین است هر چه بالا رود؛یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود،باید زکات تمام ‏‎ ‎‏آنها را بدهد،و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است ‏‎ ‎‏زکات ندارد.بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد،زکاتی را که بر ‏‎ ‎‏او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که 110 ‏‎ ‎‏مثقال نقره دارد،اگر چهل یک آن را بدهد،زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده ‏‎ ‎‏و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.‏

‏         مسأله 1898- کسی که طلا یا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است،اگرچه زکات آن را داده ‏‎ ‎‏باشد،تا وقتی از نصاب اول کم نشده،همه ساله باید زکات آن را بدهد.‏

‏         مسأله 1899- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند ‏‎ ‎‏و معاملۀ با آن رواج باشد و اگر سکۀ آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهند.‏

‏         مسأله 1900- طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند،زکات ندارد ‏‎ ‎‏اگرچه رواج باشد.‏

‏         مسأله 1901- کسی که طلا و نقره دارد،اگر هیچ کدام آنها به اندازۀ نصاب اول نباشد ‏‎ ‎‏مثلاً 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد،زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1902- چنان که سابقاً گفته شد زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود ‏‎ ‎‏که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه،طلا و نقرۀ او از ‏‎ ‎‏نصاب اول کمتر شود،زکات بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1903- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر ‏‎ ‎‏عوض نماید یا آنها را آب کند،زکات بر او واجب نیست.ولی اگر برای فرار از دادن ‏‎ ‎‏زکات این کارها را بکند،احتیاط مستحب آن است که زکات را بدهد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 329

‏         مسأله 1904- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند،باید زکات آنها را ‏‎ ‎‏بدهد،و چنانچه به واسطۀ آب کردن،وزن یا قیمت آنها کم شود،باید زکاتی را که پیش ‏‎ ‎‏از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.‏

‏         مسأله 1905- اگر طلا و نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد،می‌تواند زکات هر ‏‎ ‎‏کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ولی بهتر است زکات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ ‏‎ ‎‏خوب بدهد.‏

‏         مسأله 1906- طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازۀ معمولی فلز دیگر دارد،اگر خالص آن ‏‎ ‎‏به اندازۀ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد،انسان باید زکات آن را بدهد،و چنانچه ‏‎ ‎‏شک دارد که خالص آن به اندازۀ نصاب هست یا نه،زکات آن واجب نیست.‏

‏         مسأله 1907- اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط ‏‎ ‎‏باشد،نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول،فلز دیگر دارد ‏‎ ‎‏ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقرۀ خالصی که در آن هست به اندازۀ زکاتی ‏‎ ‎‏می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 330