احکام خمس
مصرف خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف خمس

‏ ‏

مصرف خمس

‏         مسأله 1834- خمس را باید دو قسمت کنند:یک قسمت آن سهم سادات است،که ‏‎ ‎‏امر آن با حاکم است،و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به ‏‎ ‎‏سید فقیر،یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند.و نصف دیگر آن ‏‎ ‎‏سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند یا به مصرفی که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 317

‏او اجازه می‌دهد برسانند.ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید ‏‎ ‎‏نمی‌کند بدهد،در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از ‏‎ ‎‏او تقلید می‌کند،سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.‏

‏         مسأله 1835- سید یتیمی که به او خمس می‌دهند،باید فقیر باشد ولی به سیدی که ‏‎ ‎‏در سفر درمانده شده،اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1836- به سیدی که در سفر درمانده شده،اگر سفر او سفر معصیت باشد، ‏‎ ‎‏نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1837- به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده ‏‎ ‎‏امامی نیست،نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1838- به سیدی که معصیت‌کار است،اگر خمس دادن کمک به معصیت او ‏‎ ‎‏باشد،نمی‌شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند،اگرچه دادن ‏‎ ‎‏خمس کمک به معصیت او نباشد،بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1839- اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر ‏‎ ‎‏عادل،سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان ‏‎ ‎‏یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.‏

‏         مسأله 1840- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است،اگرچه انسان به ‏‎ ‎‏سید بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1841- کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد ‏‎ ‎‏که به مصرف مخارج خودش برساند،ولی اگر مخارج دیگری دارد که به آن محتاج ‏‎ ‎‏است و بر شوهرش واجب نیست،جایز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد که به ‏‎ ‎‏مصرف آن مخارج برساند.‏

‏         مسأله 1842- اگر مخارج سیدی که زوجۀ انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 318

‏احتیاط واجب،نمی‌تواند از خمس،خوراک و پوشاک او را بدهد،ولی اگر مقداری ‏‎ ‎‏خمس ملک او کند که به مصرف دیگری-غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده ‏‎ ‎‏واجب است-برساند مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1843- به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند ‏‎ ‎‏مخارج آن سید را بدهد،می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1844- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر ‏‎ ‎‏خمس ندهند.‏

‏         مسأله 1845- اگر در شهر انسان سید مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا ‏‎ ‎‏شود،یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق،ممکن نباشد،باید خمس را به شهر ‏‎ ‎‏دیگری ببرد،و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس ‏‎ ‎‏برندارد و اگر خمس از بین برود،چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده،باید عوض آن ‏‎ ‎‏را بدهد و اگر کوتاهی نکرده،چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1846- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود ‏‎ ‎‏اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می‌تواند خمس را به شهر ‏‎ ‎‏دیگری ببرد،و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود،نباید چیزی بدهد. ‏

‏ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.‏

‏         مسأله 1847- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود،باز هم می‌تواند خمس را ‏‎ ‎‏به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند،ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ‏‎ ‎‏و در صورتی که خمس از بین برود،اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ‏‎ ‎‏ضامن است.‏

‏         مسأله 1848- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم ‏‎ ‎‏نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع ‏‎ ‎‏وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 319

‏         مسأله 1849- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد،به احتیاط ‏‎ ‎‏واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند،و ‏‎ ‎‏چنانچه گران‌تر از قیمت حساب کند،اگرچه مستحق،به آن قیمت راضی شده باشد، ‏‎ ‎‏باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.‏

‏         مسأله 1850- کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت ‏‎ ‎‏خمس حساب کند،بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت ‏‎ ‎‏بدهی خود به او برگرداند.ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.‏

‏         مسأله 1851- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد،ولی کسی که ‏‎ ‎‏مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی‌رود و ‏‎ ‎‏می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد،اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد ‏‎ ‎‏و به او ببخشد اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1852- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید،دستگردان کند و ‏‎ ‎‏بخواهد در سال بعد بپردازد نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید،پس اگر مثلاً هزار ‏‎ ‎‏تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته ‏‎ ‎‏باشد،باید خمس دو هزار تومان را بدهد،و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار ‏‎ ‎‏است از بقیه بپردازد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 320