احکام روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
1-خوردن و آشامیدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1-خوردن و آشامیدن

‏ ‏

1-خوردن و آشامیدن

‏         مسأله 1573- اگر روزه‌دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد،روزۀ او باطل می‌شود، ‏‎ ‎‏چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب،چه معمول نباشد مثل ‏‎ ‎‏خاک و شیرۀ درخت،و چه کم باشد یا زیاد،حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و ‏‎ ‎‏دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزۀ او باطل می‌شود مگر آن که رطوبت ‏‎ ‎‏مسواک در آب دهان به طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.‏

‏         مسأله 1574- اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده،باید لقمه ‏‎ ‎‏را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستوری که ‏‎ ‎‏بعداً گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‌شود.‏

‏مسأله 1575- اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد،روزه‌اش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 1576- احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای ‏‎ ‎‏غذا به کار می‌رود خودداری کند،ولی تزریق آمپولی که عضو را بی‌حس می‌کند یا به ‏‎ ‎‏جای دوا استعمال می‌شود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 1577- اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، ‏‎ ‎‏روزه‌اش باطل می‌شود.‏

‏         مسأله 1578- کسی که می‌خواهد روزه بگیرد،لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش ‏‎ ‎‏را خلال کند،ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود چنانچه ‏‎ ‎‏خلال نکند و چیزی از آن فرو رود،روزه‌اش باطل می‌شود بلکه اگر فرو هم نرود بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد.‏

‏         مسأله 1579- فرو بردن آب دهان،اگرچه به واسطۀ خیال کردن ترشی و مانند آن در ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 275

‏دهان جمع شده باشد،روزه را باطل نمی‌کند.‏

‏         مسأله 1580- فرو بردن اخلاط سر و سینه،تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ‏‎ ‎‏ولی اگر داخل فضای دهان شود،احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.‏

‏         مسأله 1581- اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد می‌تواند ‏‎ ‎‏به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزۀ او باطل می‌شود،و اگر ‏‎ ‎‏ماه رمضان باشد،باید در بقیۀ روز از به‌جا آوردن کاری که روزه را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏خودداری نماید.‏

‏         مسأله 1582- جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولاً ‏‎ ‎‏به حلق نمی‌رسد،اگرچه اتفاقاً به حلق برسد،روزه را باطل نمی‌کند،ولی اگر انسان از ‏‎ ‎‏اول بداند که به حلق می‌رسد چنانچه فرو رود،روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضای آن ‏‎ ‎‏را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است.‏

‏         مسأله 1583- انسان نمی‌تواند برای ضعف،روزه را بخورد،ولی اگر ضعف او به ‏‎ ‎‏قدری است که معمولاً نمی‌شود آن را تحمل کرد،خوردن روزه اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 276