احکام نماز
کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

‏ ‏

کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

‏         مسأله 1263- هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند،اگرچه یک ‏‎ ‎‏حرف آن باشد،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1264- اگر به واسطۀ ندانستن مسأله،چیزی از اجزای نماز را کم یا زیاد کند ‏‎ ‎‏اگر آن جزء رکن نباشد نمازش صحیح است اگر جاهل قاصر باشد،و الّا به احتیاط ‏‎ ‎‏واجب،نماز باطل است.‏

‏         مسأله 1265- اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 226

‏غسل مشغول نماز شده،باید نماز را به‌هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند،و اگر ‏‎ ‎‏بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به‌جا آورد و اگر وقت گذشته ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 1266- اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش ‏‎ ‎‏فراموش کرده،نمازش باطل است.و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید،باید ‏‎ ‎‏برگردد و دو سجده را به‌جا آورد و برخیزد و«حمد»و سوره یا تسبیحات را بخواند و ‏‎ ‎‏نماز را تمام کند.‏

‏مسأله 1267- اگر پیش از گفتن:‏

‏«اَلسَّلاٰمُ عَلَیْنٰا» و‏

‏«اَلسَّلاٰمُ عَلَیْکُمْ» یادش بیاید که دو ‏‎ ‎‏سجدۀ رکعت آخر را به‌جا نیاورده،باید دو سجده را به‌جا آورد و دوباره تشهد بخواند ‏‎ ‎‏و نماز را سلام دهد.‏

‏         مسأله 1268- اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر،از آخر نماز ‏‎ ‎‏نخوانده،باید مقداری را که فراموش کرده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1269- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز ‏‎ ‎‏را نخوانده،چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را ‏‎ ‎‏باطل می‌کند،مثلاً پشت به قبله کرده نمازش باطل است،و اگر کاری که عمدی و سهوی ‏‎ ‎‏آن نماز را باطل می‌کند انجام نداده باید فوراً مقداری که فراموش کرده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1270- هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عمداً یا سهواً ‏‎ ‎‏اتفاق بیفتد نماز را باطل می‌کند،مثلاً پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجدۀ ‏‎ ‎‏آخر را به‌جا نیاورده نمازش باطل است،ولی اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل ‏‎ ‎‏می‌کند،یادش بیاید باید برگردد و دو سجده‌ای را که فراموش کرده به‌جا آورد و ‏‎ ‎‏تشهد و سلام را دوباره بعد از آن بگوید و دو سجدۀ سهو برای سلامی که اول گفته ‏‎ ‎‏به‌جا آورد و نمازش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که اصل نماز را بعد از ‏‎ ‎‏آن اعاده نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 227

‏         مسأله 1271- اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده،یا پشت به قبله یا به ‏‎ ‎‏طرف راست یا به طرف چپ قبله به‌جا آورده،باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 228