احکام نماز
قضای سجده و تشهد فراموش شده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قضای سجده و تشهد فراموش شده

‏ ‏

قضای سجده و تشهد فراموش شده

‏         مسأله 1251- سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز،قضای آن ‏‎ ‎‏را به‌جا می‌آورد،باید تمام شرایط نماز،مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن ‏‎ ‎‏و شرطهای دیگر را داشته باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 224

‏         مسأله 1252- اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند،مثلاً یک سجده از ‏‎ ‎‏رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید،باید بعد از نماز،قضای هر دو ‏‎ ‎‏را با سجده‌های سهوی که برای آنها لازم است به‌جا آورد،و لازم نیست معیّن کند که ‏‎ ‎‏قضای کدام یکِ آنها است.‏

‏         مسأله 1253- اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند،احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏هر کدام را اول فراموش کرده،اول قضا نماید.و اگر نداند کدام اول فراموش شده،باید ‏‎ ‎‏احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجدۀ دیگر به‌جا آورد،یا یک تشهد و یک ‏‎ ‎‏سجده و بعد یک تشهد دیگر به‌جا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که ‏‎ ‎‏فراموش کرده قضا نموده است.‏

‏         مسأله 1254- اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده،اول قضای آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید.و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را ‏‎ ‎‏فراموش کرده اول قضای آن را به‌جا آورد،و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را ‏‎ ‎‏فراموش کرده،بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.‏

‏         مسأله 1255- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمداً یا ‏‎ ‎‏سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می‌شود،مثلاً پشت به قبله نماید،باید قضای ‏‎ ‎‏سجده و تشهد را به‌جا آورد و نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1256- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را ‏‎ ‎‏فراموش کرده،باید قضای سجده‌ای را که فراموش کرده به‌جا آورد و بعد از آن دو ‏‎ ‎‏سجدۀ سهو به‌جا آورد چه کاری که نماز را باطل می‌کند کرده باشد یا نه.و اگر تشهد ‏‎ ‎‏رکعت آخر را فراموش کرده باشد،باید قضای تشهد را به‌جا آورد و بعد از آن دو ‏‎ ‎‏سجدۀ سهو به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1257- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 225

‏سجدۀ سهو واجب می‌شود،مثل آن که سهواً حرف بزند،باید سجده یا تشهد را ‏‎ ‎‏قضا کند.‏

‏         مسأله 1258- اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را،به احتیاط واجب ‏‎ ‎‏باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول به‌جا آورد اشکال ندارد،و باید یک بار ‏‎ ‎‏سجده سهو نیز به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1259- اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه،واجب نیست ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 1260- اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع ‏‎ ‎‏رکعت بعد به‌جا آورده یا نه،احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.‏

‏         مسأله 1261- کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید،اگر برای کار دیگری هم ‏‎ ‎‏سجدۀ سهو بر او واجب شود،باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید،بعد سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1262- اگر شک دارد که بعد از نماز،قضای سجده یا تشهد فراموش شده را ‏‎ ‎‏به‌جا آورده یا نه،چنانچه وقت نماز نگذشته،باید سجده یا تشهد را قضا نماید،و اگر ‏‎ ‎‏وقت نماز هم گذشته،بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 226