احکام نماز
شکهای صحیح
نماز احتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز احتیاط

‏ ‏

نماز احتیاط

‏         مسأله 1215- کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فوراً ‏‎ ‎‏نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و«حمد»را بخواند و به رکوع رود و دو سجده ‏‎ ‎‏نماید پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است،بعد از دو سجده تشهد ‏‎ ‎‏بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده، ‏‎ ‎‏یک رکعت دیگر مثل رکعت اول به‌جا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.‏

‏         مسأله 1216- نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد،و باید نیت آن را به زبان نیاورند و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که سورۀ«حمد»و بسم اللّٰه آن را هم آهسته بگویند.‏

‏         مسأله 1217- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد،نمازی که خوانده درست ‏‎ ‎‏بوده،لازم نیست نماز احتیاط را بخواند.و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد،لازم نیست ‏‎ ‎‏آن را تمام نماید.‏

‏         مسأله 1218- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت‌های نمازش کم ‏‎ ‎‏بوده،چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده،باید آنچه از نماز نخوانده ‏‎ ‎‏بخواند و برای سلام بیجا دو سجده سهو بنماید.و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند، ‏‎ ‎‏انجام داده،مثلاً پشت به قبله کرده،باید نماز را دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1219- اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط ‏‎ ‎‏بوده،مثلاً در شک بین سه و چهار،یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را ‏‎ ‎‏سه رکعت خوانده،نمازش صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 219

‏         مسأله 1220- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز ‏‎ ‎‏احتیاط بوده،مثلاً در شک بین دو و چهار،دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد ‏‎ ‎‏نماز را سه رکعت خوانده،باید کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1221- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز ‏‎ ‎‏احتیاط بوده مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند،بعد بفهمد ‏‎ ‎‏نماز را دو رکعت خوانده،چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می‌کند ‏‎ ‎‏انجام داده،مثلاً پشت به قبله کرده،باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را ‏‎ ‎‏باطل می‌کند انجام نداده باید دو رکعت کسری نمازش را به‌جا آورد و نماز را هم ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1222- اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏احتیاط ایستاده،یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم نیست دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏احتیاط نشسته را بخواند.‏

‏         مسأله 1223- اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ‏‎ ‎‏نشسته یا یک رکعت ایستاده را می‌خواند،یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده ‏‎ ‎‏باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 1224- اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ‏‎ ‎‏ایستاده را می‌خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت ‏‎ ‎‏خوانده،باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بنابر احتیاط مستحب نماز ‏‎ ‎‏را دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 1225- اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز ‏‎ ‎‏احتیاط بوده،چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند،باید آن را ‏‎ ‎‏رها کند و کسری نماز را به‌جا آورد و بنابر احتیاط واجب،نماز را دوباره بخواند،مثلاً ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 220

‏در شک بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می‌خواند، ‏‎ ‎‏یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده،چون نمی‌تواند دو رکعت نشسته را به جای ‏‎ ‎‏دو رکعت ایستاده حساب کند،به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و ‏‎ ‎‏دو رکعت کسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1226- اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به‌جا آورده یا ‏‎ ‎‏نه،چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند،و اگر وقت دارد،در صورتی ‏‎ ‎‏که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل روگرداندن از ‏‎ ‎‏قبله که نماز را باطل می‌کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول ‏‎ ‎‏کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می‌کند به‌جا آورده،یا بین نماز و شک او ‏‎ ‎‏زیاد طول کشیده،احتیاط استحبابی آن است که نماز احتیاط را به‌جا آورد و نماز را ‏‎ ‎‏هم دوباره بخواند،اگرچه می‌تواند بنابر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا ‏‎ ‎‏نماید.‏

‏         مسأله 1227- اگر در نماز احتیاط،رکنی را زیاد کند،یا مثلاً به جای یک رکعت دو ‏‎ ‎‏رکعت بخواند،نماز احتیاط باطل می‌شود بنابر احتیاط واجب،و باید دوباره نماز ‏‎ ‎‏احتیاط و اصل نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 1228- موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک ‏‎ ‎‏کند،چنانچه محل آن نگذشته،باید به‌جا آورد و اگر محلش گذشته،باید به شک خود ‏‎ ‎‏اعتنا نکند،مثلاً اگر شک کند که«حمد»خوانده یا نه،چنانچه به رکوع نرفته باید ‏‎ ‎‏بخواند،و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1229- اگر در شمارۀ رکعت‌های نماز احتیاط شک کند،باید بنا را بر بیشتر ‏‎ ‎‏بگذارد ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند،بنابر کمتر گذارد و ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را ‏‎ ‎‏اعاده نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 221

‏         مسأله 1230- اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهواً کم یا زیاد شود،سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو ندارد.‏

‏         مسأله 1231- اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزا یا شرایط آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورده یا نه،به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1232- اگر در نماز احتیاط،تشهد یا یک سجده را فراموش کند،احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که بعد از سلام آن را قضا نماید،اگرچه واجب نیست.‏

‏         مسأله 1233- اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو بر او واجب شود،باید اول نماز احتیاط را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 1234- حکم گمان در رکعت‌های نماز حکم یقین است،مثلاً اگر در نماز ‏‎ ‎‏چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط ‏‎ ‎‏بخواند،ولی اگر در غیر رکعت‌ها گمان پیدا کند باید به احتیاط عمل نماید و دستور در ‏‎ ‎‏هر موردی طور مخصوصی است که در کتاب‌های مفصل گفته شده است.‏

‏         مسأله 1235- حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای ‏‎ ‎‏واجب دیگر فرق ندارد،مثلاً اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو ‏‎ ‎‏رکعت،چون شک او در نماز دو رکعتی است،نمازش باطل می‌شود.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 222