احکام نماز
شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد
4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک میکند)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک میکند)

‏ ‏

4-کثیرالشک(کسی که زیاد شک می‌کند)

‏         مسأله 1184- اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند،یا در سه نماز پشت سر هم ‏‎ ‎‏مثلاً در نماز صبح و ظهر و عصر شک کند،کثیرالشک است و چنانچه زیاد شک کردن ‏‎ ‎‏او از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد،به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1185- کثیرالشک اگر در به‌جا آوردن چیزی شک کند،چنانچه به‌جا آوردن ‏‎ ‎‏آن نماز را باطل نمی‌کند،باید بنا بگذارد که آن را به‌جا آورده،مثلاً اگر شک کند که ‏‎ ‎‏رکوع کرده یا نه،باید بنا بگذارد که رکوع کرده است،و اگر به‌جا آوردن آن نماز را ‏‎ ‎‏باطل می‌کند باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده مثلاً اگر شک کند که یک رکوع کرده یا ‏‎ ‎‏بیشتر چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‌کند باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع ‏‎ ‎‏نکرده است.‏

‏         مسأله 1186- کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‌کند،چنانچه در چیزهای ‏‎ ‎‏دیگر نماز شک کند باید به دستور آن عمل نماید،مثلاً کسی که زیاد شک می‌کند ‏‎ ‎‏سجده کرده یا نه اگر در به‌جا آوردن رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار نماید؛ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 212

‏یعنی اگر ایستاده رکوع را به‌جا آورد و اگر به سجده رفته،اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1187- کسی که در نماز مخصوصی مثلاً در نماز ظهر زیاد شک می‌کند اگر ‏‎ ‎‏در نماز دیگر مثلاً در نماز عصر شک کند،باید به دستور شک رفتار نماید.‏

‏         مسأله 1188- کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‌خواند زیاد شک می‌کند، ‏‎ ‎‏اگر در غیر آن‌جا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید به دستور شک عمل نماید.‏

‏         مسأله 1189- اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده یا نه،باید به دستور شک عمل ‏‎ ‎‏نماید.و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته باید به شک ‏‎ ‎‏خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 1190- کسی که زیاد شک می‌کند،اگر شک کند رکنی را به‌جا آورده یا نه،و ‏‎ ‎‏اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را به‌جا نیاورده،چنانچه مشغول رکن بعد نشده،باید ‏‎ ‎‏آن را به‌جا آورد،و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است،مثلاً اگر شک کند ‏‎ ‎‏رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند،چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده،باید ‏‎ ‎‏رکوع کند و اگر در سجده یادش بیاید،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 1191- کسی که زیاد شک می‌کند،اگر شک کند چیزی را که رکن نیست به‌جا ‏‎ ‎‏آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به‌جا نیاورده،چنانچه از محل به‌جا ‏‎ ‎‏آوردن آن نگذشته باید آن را به‌جا آورد،و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است، ‏‎ ‎‏مثلاً اگر شک کند که«حمد»خوانده یا نه و اعتنا نکند،چنانچه در قنوت یادش بیاید که ‏‎ ‎‏«حمد»نخوانده،باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 213