احکام طهارت
وضو
احکام وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام وضو

‏ ‏

احکام وضو

‏         مسأله 299- کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی ‏‎ ‎‏نبودن آن خیلی شک می‌کند باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 300- اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه،بنا می‌گذارد که وضوی او ‏‎ ‎‏باقی است،ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو ‏‎ ‎‏رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر،وضوی او باطل است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 52

‏مسأله 301- کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه،باید وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 302- کسی که می‌داند وضو گرفته و حَدَثی هم از او سر زده،مثلاً بول کرده، ‏‎ ‎‏اگر نداند کدام جلوتر بوده،چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد،و اگر در بین ‏‎ ‎‏نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است باید وضو بگیرد،و ‏‎ ‎‏باید نمازی را که خوانده دوباره بخواند.‏

‏         مسأله 303- اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه،نماز او صحیح است، ‏‎ ‎‏ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 304- اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه،نماز او باطل است و باید ‏‎ ‎‏وضو بگیرد و نماز را بخواند.‏

‏         مسأله 305- اگر بعد از نماز شک کند،که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از ‏‎ ‎‏نماز،نمازی که خوانده صحیح است.‏

‏         مسأله 306- اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد یا نمی‌تواند از ‏‎ ‎‏بیرون آمدن غائط خودداری کند چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن به ‏‎ ‎‏مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‌کند،باید نماز را در وقتی که مهلت ‏‎ ‎‏پیدا می‌کند بخواند،و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است،باید در وقتی که ‏‎ ‎‏مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به‌جا آورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و ‏‎ ‎‏اقامه و قنوت را ترک نماید.‏

‏         مسأله 307- اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند و در بین نماز چند دفعه ‏‎ ‎‏بول از او خارج می‌شود،وضوی اول کافی است،ولی چنانچه مرضی دارد که در بین ‏‎ ‎‏نماز چند مرتبه غائط از او خارج می‌شود که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد ‏‎ ‎‏سخت نیست،باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد ‏‎ ‎‏وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 53

‏         مسأله 308- کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می‌شود که وضو گرفتن ‏‎ ‎‏بعد از هر دفعه برای او سخت است،اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند،باید ‏‎ ‎‏برای هر نماز یک وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 309- کسی که بول پی در پی از او خارج می‌شود اگر بین دو نماز،قطرۀ بولی ‏‎ ‎‏از او خارج نشود می‌تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‌هایی که بین نماز ‏‎ ‎‏خارج می‌شود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 310- کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود اگر نتواند هیچ ‏‎ ‎‏مقدار از نماز را با وضو بخواند،می‌تواند چند نماز را با یک وضو بخواند،مگر اختیاراً ‏‎ ‎‏بول یا غائط کند یا چیز دیگری که وضو را باطل می‌کند پیش آید.‏

‏         مسأله 311- اگر مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند،باید به ‏‎ ‎‏وظیفۀ کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن غائط خودداری کنند عمل نماید.‏

‏         مسأله 312- کسی که غائط پی در پی از او خارج می‌شود،باید برای هر نمازی وضو ‏‎ ‎‏بگیرد و فوراً مشغول نماز شود،ولی برای به‌جا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و ‏‎ ‎‏نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که آنها را بعد از نماز فوراً به‌جا ‏‎ ‎‏بیاورد وضو گرفتن لازم نیست.‏

‏         مسأله 313- کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد باید برای نماز به وسیلۀ کیسه‌ای ‏‎ ‎‏که در آن،پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری ‏‎ ‎‏می‌کند،خود را حفظ نماید،و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج ‏‎ ‎‏بول را که نجس شده آب بکشد،و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط ‏‎ ‎‏خودداری کند،چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر ‏‎ ‎‏جلوگیری نماید.و احتیاط واجب آن است که اگر مشقت ندارد،برای هر نماز مخرج ‏‎ ‎‏غائط را آب بکشد.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 54

‏         مسأله 314- کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند در ‏‎ ‎‏صورتی که ممکن باشد و مشقت و زحمت و خوفِ ضرر نداشته باشد باید به مقدار ‏‎ ‎‏نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید،و بنابر احتیاط واجب اگرچه خرج ‏‎ ‎‏داشته باشد،بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه شود،خود را معالجه نماید.‏

‏         مسأله 315- کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند،بعد از آن ‏‎ ‎‏که مرض او خوب شد،لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه‌اش ‏‎ ‎‏خوانده قضا نماید.ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود،باید نمازی را که ‏‎ ‎‏در آن وقت خوانده دوباره بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 55