احکام نماز
لباس نمازگزار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لباس نمازگزار

‏ ‏

لباس نمازگزار

‏         مسأله 798- لباس نمازگزار شش شرط دارد:اول:آن که پاک باشد.دوم:آن که مباح ‏‎ ‎‏باشد.سوم:آن که از اجزای مردار نباشد.چهارم:آن که از حیوان حرام گوشت نباشد. ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 145

‏پنجم و ششم:آن که اگر نمازگزار مرد است،لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد و ‏‎ ‎‏تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.‏

شرط اول

‏         مسأله 799- لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً با بدن یا لباس نجس ‏‎ ‎‏نماز بخواند،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 800- کسی که نمی‌داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و مقصّر در ‏‎ ‎‏ندانستن حکم مسأله باشد اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند،نمازش باطل ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 801- اگر به واسطۀ تقصیر در ندانستن مسأله،چیز نجسی را نداند نجس ‏‎ ‎‏است،مثلاً نداند عرق شتر نجاست‌خوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 802- اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده ‏‎ ‎‏نماز او صحیح است،ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد،دوباره آن نماز ‏‎ ‎‏را بخواند.‏

‏         مسأله 803- اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از ‏‎ ‎‏آن یادش بیاید،باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.‏

‏         مسأله 804- کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است،اگر در بین نماز،بدن یا ‏‎ ‎‏لباس او نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند،ملتفت شود که ‏‎ ‎‏نجس شده،یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده ‏‎ ‎‏یا از پیش نجس بوده،در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا ‏‎ ‎‏بیرون آوردن آن،نماز را به‌هم نمی‌زند،باید در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا ‏‎ ‎‏لباس را عوض نماید یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده،لباس را بیرون آورد، ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 146

‏ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا ‏‎ ‎‏بیرون آورد،نماز به‌هم می‌خورد و اگر لباس را بیرون آورد برهنه می‌ماند،باید نماز را ‏‎ ‎‏بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند.‏

‏         مسأله 805- کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است،اگر در بین نماز لباس او ‏‎ ‎‏نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس شده،یا ‏‎ ‎‏بفهمد که لباس او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس ‏‎ ‎‏بوده،در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس،نماز را به‌هم ‏‎ ‎‏نمی‌زند و می‌تواند لباس را بیرون آورد،باید لباس را آب بکشد یا عوض کند،یا اگر ‏‎ ‎‏چیز دیگری عورت او را پوشانده،لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند،اما اگر چیز ‏‎ ‎‏دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی‌تواند آب بکشد یا عوض کند باید ‏‎ ‎‏لباس را بیرون آورد و به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند.ولی ‏‎ ‎‏چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند،نماز به‌هم می‌خورد و به ‏‎ ‎‏واسطۀ سرما و مانند آن نمی‌تواند لباس را بیرون آورد،باید با همان حال نماز را تمام ‏‎ ‎‏کند و نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 806- کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است،اگر در بین نماز بدن او ‏‎ ‎‏نجس شود و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس ‏‎ ‎‏شده،یا بفهمد بدن او نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش ‏‎ ‎‏نجس بوده،در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به‌هم نمی‌زند،باید آب بکشد و اگر ‏‎ ‎‏نماز را به‌هم می‌زند،باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 807- کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد،چنانچه نماز ‏‎ ‎‏بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده،نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 808- اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز ‏‎ ‎‏بخواند و بعد از نماز بفهمد پاک نشده،نمازش صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 147

‏         مسأله 809- اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خون‌های نجس ‏‎ ‎‏نیست،مثلاً یقین کند که خون پشه است،چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون‌هایی بوده ‏‎ ‎‏که نمی‌شود با آن نماز خواند،نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 810- هرگاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس او است خون نجسی است که ‏‎ ‎‏نماز با آن صحیح است،مثلاً یقین کند خون زخم و دمل است،اگر چنانچه بعد از نماز ‏‎ ‎‏بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 811- اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن ‏‎ ‎‏برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید،نماز او صحیح است. ‏

‏ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و بدون ‏‎ ‎‏این که خود را آب بکشد،غسل کند و نماز بخواند،غسل و نمازش باطل است.و نیز ‏‎ ‎‏اگر جایی از اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده ‏‎ ‎‏برسد و پیش از آن که آن‌جا را آب بکشد،وضو بگیرد و نماز بخواند،وضو و نمازش ‏‎ ‎‏باطل می‌باشد.‏

‏         مسأله 812- کسی که یک لباس دارد،اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازۀ آب ‏‎ ‎‏کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد،چنانچه بتواند لباسش را بیرون آورد،باید بدن را ‏‎ ‎‏آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد به‌جا آورد و اگر به واسطۀ ‏‎ ‎‏سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را بیرون آورد،در صورتی که نجاست هر دو مساوی ‏‎ ‎‏باشد مثلاً هر دو بول یا خون باشد یا نجاست بدن شدیدتر باشد مثلاً نجاستش بول ‏‎ ‎‏باشد که باید دو مرتبه آن را آب کشید،احتیاط واجب آن است که بدن را آب بکشد،و ‏‎ ‎‏اگر نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر باشد هر کدام از بدن یا لباس را بخواهد می‌تواند ‏‎ ‎‏آب بکشد.‏

‏         مسأله 813- کسی که غیر از لباس نجس،لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است یا ‏‎ ‎‏احتمال نمی‌دهد که لباس پاک پیدا کند،اگر به واسطۀ سرما یا عذر دیگر نمی‌تواند ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 148

‏لباس را بیرون بیاورد باید در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است ولی ‏‎ ‎‏چنانچه بتواند لباس را بیرون بیاورد،باید نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 814- کسی که دو لباس دارد،اگر بداند یکی از آنها نجس است و نتواند آنها ‏‎ ‎‏را آب بکشد و نداند کدام یک آنهاست،چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز ‏‎ ‎‏بخواند.مثلاً اگر می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدام یک نماز ظهر و ‏‎ ‎‏یک نماز عصر بخواند ولی اگر وقت تنگ است،باید نماز را به دستوری که برای ‏‎ ‎‏برهنگان گفته شد به‌جا آورد،و به احتیاط واجب آن نماز را با لباس پاک قضا نماید.‏

شرط دوم

‏         مسأله 815- لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی ‏‎ ‎‏حرام است،اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی ‏‎ ‎‏است نماز بخواند،باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.‏

‏         مسأله 816- کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است،ولی نمی‌داند نماز ‏‎ ‎‏را باطل می‌کند،اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند باید آن نماز را با لباس غیر غصبی ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 817- اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است،ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد و بعداً فراموش ‏‎ ‎‏کرده و با آن نماز خوانده به احتیاط واجب باید آن نماز را اعاده کند.‏

‏         مسأله 818- اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد، ‏‎ ‎‏چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می‌تواند فوراً یا بدون این که ‏‎ ‎‏موالات؛یعنی پی در پی بودن نماز،به‌هم بخورد،لباس غصبی را بیرون آورد،باید آن ‏‎ ‎‏را بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 149

‏نمی‌تواند لباس غصبی را فوراً بیرون آورد،یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به‌هم ‏‎ ‎‏می‌خورد در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و ‏‎ ‎‏با لباس غیرغصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد،باید در حال نماز لباس ‏‎ ‎‏را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید.‏

‏         مسأله 819- اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند،یا مثلاً برای ‏‎ ‎‏این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند،نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 820- اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد،نماز ‏‎ ‎‏خواندن در آن لباس باطل است و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله ‏‎ ‎‏قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.‏

شرط سوم

‏         مسأله 821- لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده‌ای که خون جهنده دارد؛ ‏‎ ‎‏یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می‌کند،نباشد.بلکه اگر از حیوان ‏‎ ‎‏مرده‌ای که مانند ماهی،خون جهنده ندارد لباس تهیه کند،احتیاط واجب آن است که با ‏‎ ‎‏آن نماز نخواند.‏

‏         مسأله 822- باید چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب همراه نمازگزار نباشد،گرچه لباس او هم نباشد.‏

‏         مسأله 823- اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد همراه ‏‎ ‎‏نمازگزار باشد،یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‌اند،نماز بخواند نمازش صحیح است.‏

شرط چهارم

‏         مسأله 824- لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم ‏‎ ‎‏همراه نمازگزار باشد،نماز او باطل است.‏

‏         مسأله 825- اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 150

‏گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد،چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و ‏‎ ‎‏عین آن برطرف شده باشد،نماز صحیح است.‏

‏         مسأله 826- اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشکال ‏‎ ‎‏ندارد.و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.‏

‏         مسأله 827- اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام ‏‎ ‎‏گوشت،چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه،نماز خواندن با آن مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 828- اگر انسان احتمال دهد تکمۀ صدفی و مانند آن از حیوان است نماز ‏‎ ‎‏خواندن با آن مانعی ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت ‏‎ ‎‏نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد.‏

‏مسأله 829- با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 830- اگر با لباسی که نمی‌داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است،ولی اگر فراموش کرده باشد،بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

شرط پنجم

‏         مسأله 831- پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام و نماز با آن باطل است،ولی ‏‎ ‎‏برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 832- زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا ‏‎ ‎‏به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها ‏‎ ‎‏باطل است.و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ‏‎ ‎‏ولی زینت کردن به طلا،برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 833- اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طلا است و ‏‎ ‎‏با آن نماز بخواند نمازش صحیح است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 151

‏         مسأله 834- لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم ‏‎ ‎‏پوشیدن آن برای مرد حرام است،و در چیزی که نماز در آن تمام نمی‌شود مانند بند ‏‎ ‎‏شلوار و عرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص باشد.‏

‏         مسأله 835- اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن ابریشم خالص باشد، ‏‎ ‎‏پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است.‏

‏         مسأله 836- لباسی را که نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر،پوشیدن آن ‏‎ ‎‏اشکال ندارد،و نماز با آن صحیح است.‏

‏         مسأله 837- دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و ‏‎ ‎‏نماز را باطل نمی‌کند.‏

‏مسأله 838- پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 839- پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از ‏‎ ‎‏مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد.و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و ‏‎ ‎‏لباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاری او از بین نمی‌رود،می‌تواند ‏‎ ‎‏با این لباس‌ها نماز بخواند.‏

‏         مسأله 840- اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ‏‎ ‎‏ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد،باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز ‏‎ ‎‏بخواند.‏

‏         مسأله 841- اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ‏‎ ‎‏ندارد،چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد،می‌تواند با همان لباس نماز بخواند.و اگر ‏‎ ‎‏ناچار نباشد،باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به‌جا آورد و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.‏

‏         مسأله 842- اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف،لباس دیگری نداشته ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 152

‏باشد،چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد،باید به دستوری که برای برهنگان گفته ‏‎ ‎‏شد نماز بخواند.‏

‏         مسأله 843- اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند،واجب ‏‎ ‎‏است اگرچه به کرایه یا خریداری باشد،تهیه نماید.ولی اگر تهیۀ آن به قدری پول ‏‎ ‎‏لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است،یا طوری است که اگر پول را به مصرف ‏‎ ‎‏لباس برساند،به حال او ضرر دارد،باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد ‏‎ ‎‏نماز بخواند.‏

‏         مسأله 844- کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، ‏‎ ‎‏چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد،باید قبول کند بلکه اگر عاریه کردن ‏‎ ‎‏یا طلب بخشش برای او سخت نیست،باید از کسی که لباس دارد،طلب بخشش یا ‏‎ ‎‏عاریه نماید.‏

‏         مسأله 845- بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا ‏‎ ‎‏رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست،خودداری ‏‎ ‎‏کند،ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 846- احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد ‏‎ ‎‏ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 847- کسی که باید خوابیده نماز بخواند،اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک او ‏‎ ‎‏نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد،احتیاط واجب آن است ‏‎ ‎‏که در نماز خود را با آنها نپوشاند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 153