احکام نماز
نمازهای مستحب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نمازهای مستحب

‏ ‏

نمازهای مستحب

‏         مسأله 764- نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند،و بین نمازهای ‏‎ ‎‏مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روز جمعه ‏‎ ‎‏سی و چهار رکعتند که هشت رکعت آن نافلۀ ظهر و هشت رکعت نافلۀ عصر،و چهار ‏‎ ‎‏رکعت نافلۀ مغرب،و دو رکعت نافلۀ عشا،و یازده رکعت نافلۀ شب،و دو رکعت نافلۀ ‏‎ ‎‏صبح می‌باشد و چون دو رکعت نافلۀ عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته خواند، ‏‎ ‎‏یک رکعت حساب می‌شود.ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافلۀ ظهر و عصر، ‏‎ ‎‏چهار رکعت اضافه می‌شود.‏

‏         مسأله 765- از یازده رکعت نافلۀ شب،هشت رکعت آن باید به نیت نافلۀ شب و ‏‎ ‎‏دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن،به نیت نماز وتر خوانده شود.و ‏‎ ‎‏دستور کامل نافلۀ شب در کتاب‌های دعا گفته شده است.‏

‏         مسأله 766- نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند،ولی بهتر است دو رکعت نماز ‏‎ ‎‏نافلۀ نشسته را یک رکعت حساب کند،مثلاً کسی که می‌خواهد نافلۀ ظهر را که هشت ‏‎ ‎‏رکعت است نشسته بخواند،بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر می‌خواهد نماز وتر ‏‎ ‎‏را نشسته بخواند،دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند.‏

‏         مسأله 767- نافلۀ ظهر و عصر را در سفر نباید خواند ولی نافلۀ عشا را به نیت این ‏‎ ‎‏که شاید مطلوب باشد می‌تواند به‌جا آورد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 140