احکام طهارت
نجاسات
راه نجس شدن چیزهای پاک
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

راه نجس شدن چیزهای پاک

‏ ‏

راه نجس شدن چیزهای پاک

‏         مسأله 125- اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر ‏‎ ‎‏باشد که تری یکی به دیگری برسد،چیز پاک نجس می‌شود.و اگر تری به قدری کم ‏‎ ‎‏باشد که به دیگری نرسد،چیزی که پاک بوده نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 126- اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکی از ‏‎ ‎‏آنها تر بوده یا نه،آن چیز پاک نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 127- دو چیزی که انسان نمی‌داند کدام پاک و کدام نجس است اگر چیز پاکی ‏‎ ‎‏با رطوبت به یکی از آنها برسد،نجس نمی‌شود،ولی اگر یکی از آنها قبلاً نجس بوده و ‏‎ ‎‏انسان نداند پاک شده یا نه،چنانچه چیز پاکی به آن برسد نجس می‌شود.‏

‏         مسأله 128- زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد هر قسمتی که ‏‎ ‎‏نجاست به آن برسد نجس می‌شود و جاهای دیگر آن پاک است و همچنین است خیار ‏‎ ‎‏و خربزه و مانند اینها.‏

‏         مسأله 129- هرگاه شیره و روغن روان باشد همین که یک نقطه از آن نجس شد، ‏‎ ‎‏تمام آن نجس می‌شود.ولی اگر روان نباشد نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 130- اگر مگس یا حیوانی مانند آن،روی چیز نجسی که تر است بنشیند و ‏‎ ‎‏بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند،چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن ‏‎ ‎‏حیوان بوده،چیز پاک نجس می‌شود،و اگر نداند پاک است.‏

‏         مسأله 131- اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آن‌جا به جای ‏‎ ‎‏دیگر برود،هر جا که عرق به آن برسد نجس می‌شود،و اگر عرق به جای دیگر نرود ‏‎ ‎‏جاهای دیگر بدن پاک است.‏

‏         مسأله 132- اخلاطی که از بینی یا گلو می‌آید،اگر خون داشته باشد،جایی که خون ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 24

‏دارد نجس،و بقیۀ آن پاک است،پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد،مقداری را که ‏‎ ‎‏انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده،نجس است،و محلی را که شک ‏‎ ‎‏دارد جای نجس به آن رسیده یا نه،پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 133- اگر آفتابه‌ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند ‏‎ ‎‏چنانچه آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود،آب آفتابه ‏‎ ‎‏نجس می‌شود،ولی اگر آبی که از زیر آفتابه خارج می‌شود در زمین فرو رود یا جاری ‏‎ ‎‏شود به نحوی که با آب داخل آن یکی حساب نشود،آب آفتابه نجس نمی‌شود.‏

‏         مسأله 134- اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد،در صورتی که بعد از ‏‎ ‎‏بیرون آمدن،آلوده به نجاست نباشد پاک است،پس اگر اسباب اماله یا آب آن در ‏‎ ‎‏مخرج غائط وارد شود،یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون ‏‎ ‎‏آمدن،به نجاست آلوده نباشد نجس نیست.و همچنین است آب دهان و بینی اگر در ‏‎ ‎‏داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 25