احکام نماز
نمازهای واجب یومیه
نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

‏ ‏

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

‏         مسأله 755- انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز ‏‎ ‎‏مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از نماز ‏‎ ‎‏مغرب بخواند باطل است.‏

‏         مسأله 756- اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که ‏‎ ‎‏نماز ظهر را خوانده است،نمی‌تواند نیت را به نماز عصر برگرداند بلکه باید نماز را ‏‎ ‎‏بشکند و نماز عصر را بخواند و همین‌طور است در نماز مغرب و عشا.‏

‏         مسأله 757- اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را ‏‎ ‎‏به نماز ظهر برگرداند و داخل رکن شود و بعد یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده، ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 138

‏نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند،ولی اگر پیش از داخل شدن در رکن ‏‎ ‎‏یادش بیاید باید نیت را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نیت ظهر خوانده دوباره به ‏‎ ‎‏نیت عصر بخواند و نمازش صحیح است.‏

‏         مسأله 758- اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه،باید نیت ‏‎ ‎‏را به نماز ظهر برگرداند.ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، ‏‎ ‎‏مغرب می‌شود باید به نیت نماز عصر،نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد.‏

‏         مسأله 759- اگر در نماز عشا،پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب ‏‎ ‎‏را خوانده یا نه،چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز،نصف شب ‏‎ ‎‏می‌شود،باید به نیت عشا نماز را تمام کند،و اگر بیشتر وقت دارد،باید نیت را به نماز ‏‎ ‎‏مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند،بعد نماز عشا را بخواند.‏

‏         مسأله 760- اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز ‏‎ ‎‏مغرب را خوانده یا نه،باید نماز را تمام کند،بعد نماز مغرب را بخواند،ولی اگر این ‏‎ ‎‏شک در وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب لازم نیست.‏

‏         مسأله 761- اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز ‏‎ ‎‏یادش بیاید،نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است،نمی‌تواند نیت را به آن ‏‎ ‎‏نماز برگرداند،مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‌خواند،اگر یادش بیاید نماز ظهر ‏‎ ‎‏را نخوانده است،نمی‌تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.‏

‏         مسأله 762- برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز ‏‎ ‎‏واجب جایز نیست.‏

‏         مسأله 763- اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد،انسان می‌تواند در بین نماز نیت ‏‎ ‎‏را به نماز قضا برگرداند،ولی باید برگرداندن نیت،به نماز قضا ممکن باشد،مثلاً اگر ‏‎ ‎‏مشغول نماز ظهر است،در صورتی می‌تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل ‏‎ ‎‏رکعت سوم نشده باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 139