احکام طهارت
تیمم
چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

‏ ‏

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

‏         مسأله 684- تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشند صحیح است،و به ‏‎ ‎‏گِل پخته مثل آجر و کوزه نیز صحیح است.‏

‏         مسأله 685- تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام ‏‎ ‎‏سنگ‌ها صحیح است ولی تیمم به جواهر مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل می‌باشد و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که با بودن خاک یا چیز دیگری که تیمم به آن صحیح است،به ‏‎ ‎‏گچ و آهک پخته هم تیمم نکند،و اگر دسترسی به خاک و مانند آن ندارد و امر دایر ‏‎ ‎‏است بین گچ یا آهک پخته و بین غبار یاگل باید به احتیاط واجب جمع کند بین تیمم ‏‎ ‎‏به هر دو.‏

‏         مسأله 686- اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود،باید به گرد و غباری که ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 124

‏روی فرش و لباس و مانند اینهاست تیمم نماید و اگر غبار در لای لباس و فرش باشد ‏‎ ‎‏تیمم به آن صحیح نیست مگر آن که اول دست بزند تا روی آن غبارآلوده شود بعد ‏‎ ‎‏تیمم کند و چنانچه گرد پیدا نشود،باید به گل تیمم کند،و اگر گل هم پیدا نشود، ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند و بنابر احتیاط بعداً قضای آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 687- اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند،تیمم به گرد ‏‎ ‎‏باطل است و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید،تیمم به گِل باطل ‏‎ ‎‏می‌باشد.‏

‏         مسأله 688- کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد،چنانچه ممکن است ‏‎ ‎‏باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید و اگر ممکن نیست و چیزی هم که ‏‎ ‎‏تیمم به آن صحیح است ندارد،احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون وضو و تیمم ‏‎ ‎‏بخواند و بنابر احتیاط واجب بعداً قضا کند.‏

‏         مسأله 689- اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط ‏‎ ‎‏شود،نمی‌تواند به آن تیمم کند،ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ، ‏‎ ‎‏از بین رفته حساب شود،تیمم به آن خاک و ریگ صحیح است.‏

‏         مسأله 690- اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند چنانچه ممکن است،باید به ‏‎ ‎‏خریدن و مانند آن تهیه نماید.‏

‏         مسأله 691- تیمم به دیوار گلی صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با بودن ‏‎ ‎‏زمین یا خاک خشک به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.‏

‏         مسأله 692- چیزی که بر آن تیمم می‌کند باید پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیمم به ‏‎ ‎‏آن صحیح است ندارد،نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 693- اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و به آن تیمم ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 125

‏نماید،بعد بفهمد تیمم به آن باطل بوده نمازهایی را که با آن تیمم خوانده باید ‏‎ ‎‏دوباره بخواند.‏

‏مسأله 694- چیزی که بر آن تیمم می‌کند باید غصبی نباشد.‏

‏         مسأله 695- تیمم در فضای غصبی باطل نیست،پس اگر در ملک خود،دست‌ها را ‏‎ ‎‏به زمین بزند و بی‌اجازه داخل ملک دیگری شود و دست‌ها را به پیشانی بکشد،تیمم ‏‎ ‎‏او باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 696- اگر نداند محل تیمم غصبی است،و یا فراموش کرده باشد،تیمم او ‏‎ ‎‏صحیح است،اگرچه فراموش کننده خود غاصب باشد.‏

‏         مسأله 697- کسی که در جای غصبی حبس است،اگر آب و خاک او غصبی است، ‏‎ ‎‏باید با تیمم نماز بخواند.‏

‏         مسأله 698- مستحب است چیزی که بر آن تیمم می‌کند،گردی داشته باشد که به ‏‎ ‎‏دست بماند و بعد از زدن دست بر آن،مستحب است دست را بتکاند که گرد آن بریزد.‏

‏         مسأله 699- تیمم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره‌زار که نمک روی آن را ‏‎ ‎‏نگرفته مکروه است،و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 126