احکام طهارت
احکام تَخلّی(بول و غائط کردن)
استبراء
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استبراء

‏ ‏

استبراء

‏         مسأله 72- استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام ‏‎ ‎‏می‌دهند،و آن دارای اقسامی است،و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، ‏‎ ‎‏اگر مخرج غائط نجس شده،اول آن را تطهیر کنند،بعد سه دفعه با انگشت میانۀ دست ‏‎ ‎‏چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی ‏‎ ‎‏شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت ‏‎ ‎‏را فشار دهند.‏

‏         مسأله 73- آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به آن ‏‎ ‎‏مَذی می‌گویند پاک است.و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به آن وَذی گفته ‏‎ ‎‏می‌شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می‌آید و به آن وَدی می‌گویند،اگر بول به آن ‏‎ ‎‏نرسیده باشد،پاک است.و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج ‏‎ ‎‏شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها،پاک می‌باشد.‏

‏         مسأله 74- اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه،و رطوبتی از او بیرون آید که نداند ‏‎ ‎‏پاک است یا نه،نجس می‌باشد.و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود،ولی اگر ‏‎ ‎‏شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه،و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک ‏‎ ‎‏است یا نه،پاک می‌باشد،وضو را هم باطل نمی‌کند.‏

‏         مسأله 75- کسی که استبراء نکرده اگر به واسطۀ آن که مدتی از بول کردن او ‏‎ ‎‏گذشته،یقین کند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا ‏‎ ‎‏نه،آن رطوبت پاک می‌باشد،وضو را هم باطل نمی‌کند.‏

‏         مسأله 76- اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد،چنانچه بعد از وضو ‏‎ ‎‏رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی،واجب است احتیاطاً غسل کند،وضو هم ‏‎ ‎‏بگیرد.ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است.‏


کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 16

‏         مسأله 77- برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است ‏‎ ‎‏یا نه،پاک می‌باشد،وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 17