بررسی نمادگرایی در ادبیات انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قبادی، حسینعلی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

بررسی نمادگرایی در ادبیات انقلاب اسلامی

بررسی نمادگرایی در ادبیات انقلاب اسلامی

  دکتر حسینعلی قبادی

‏در این مقاله، مؤلف ضمن تعریف نماد و تبیین ابعاد گستردۀ آن، به‏‎ ‎‏بررسی انواع تقسیم بندیهای نماد از جنبه های مختلفی چون پیوستگی با‏‎ ‎‏تفکر و اندیشه و حوزه های علوم و ... می پردازد و در مورد برخی از نمادهای‏‎ ‎‏دارای بسامد بالا و نمادهای برگرفته از اشعار و نمادهای ابداعی در آثار‏‎ ‎‏امام(ره) بررسی کوتاهی انجام می دهد؛ سپس شواهدی را از نحوۀ کاربرد‏‎ ‎‏نمادها در اشعار امام و شاعران انقلاب اسلامی به منظور تبیین بیشتر‏‎ ‎‏موضوع ارائه می دهد؛ بخشهایی از این نوشتار در ذیل آمده است: ‏

‏نقد ادبیات انقلاب اسلامی برای شکوفایی خویش، نیازمند نگریسته‏‎ ‎‏شدن از حیث نمادگرایی است تا بتوان از آن طریق گوهر گرانبهای‏‎ ‎‏ذوق ورزی و مایه وری دینی و اشراقی آن را شناخت. ...‏

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 60

‏در فرهنگ فلسفی، نوشته های نمادین و سمبلیک، آثاری مبتنی بر «صُور‏‎ ‎‏الهامی» در مقابل تفکّر منطقی مبتنی بر«معانی مجرّد» تعریف شده است.‏‎ ‎‏میرچا الیاده، رمز [و نماد] را دنباله و ادامۀ تجلّی قداست در اساطیر توصیف‏‎ ‎‏کرده است. به اجمال می توان گفت: هرگاه در اثر ادبی، ابزار و عناصری به‏‎ ‎‏خدمت گرفته شود که هم خود باشد و هم مظهر مفاهیم فراتر از وجود عینی‏‎ ‎‏خود، نماد خوانده می شود. این نماد باید به نحوی پیچیده و ظریف و با‏‎ ‎‏پردازشی زیبا و شگرف بیان شود؛ به نوعی که حاصل خیال و شهود و‏‎ ‎‏مکاشفه تلقّی گردد... .‏

‏همواره برای بیان مفاهیمی که از تعریف و درک آنها عاجزیم، از‏‎ ‎‏اصطلاحات نمادین سود می جوییم. به همین دلیل است که مذاهب، زبان‏‎ ‎‏و تصاویر نمادین را به کار می گیرند... .‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 61