سیمای امام در ادبیات معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : بیگی حبیب آبادی، پرویز

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

سیمای امام در ادبیات معاصر

سیمای امام در ادبیات معاصر

 پرویز بیگی حبیب آبادی

‏پیروزی انقلاب اسلامی به طور اعم و شخصیت امام خمینی به طور‏‎ ‎‏اخص، علاوه بر اینکه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی‏‎ ‎‏و ... را درنوردید؛ تحولات بسیار شگرفی در عرصۀ فرهنگ و ادبیات از خود‏‎ ‎‏به جای گذاشت.‏

‏ویژگیهای امام در جایگاه رهبری سیاسی - مذهبی و نیز ویژگیهای فردی‏‎ ‎‏ایشان، فصل جدیدی را در ادبیات پس از انقلاب گشوده است. در این‏‎ ‎‏نوشتار گوشه هایی از این دگرگونیها بررسی و تبیین شده است.‏

‏از آنجا که تحولات گوناگون و بویژه تحولات سیاسی، اجتماعی، مذهبی‏‎ ‎‏و ... باعث ایجاد دگرگونی در مقطعی از تاریخ کشوری می گردد و بروز‏‎ ‎‏کشمکشها، فراز و نشیبهای تأثیرگذار و انقلابها، تاریخ ملتها را ورق می زند‏‎ ‎‏و همۀ نگاه های جستجوگر جهانی، به نقطۀ خاصی از کرۀ زمین معطوف‏‎ ‎‏می گردد و قدمها و قلمها، زبانها و بیانها، تعبیرها و تفسیرها، محاسبه ها و‏‎ ‎‏فرضیه ها، همه و همه در نقطۀ خاصی با هم تلاقی می کنند؛ جماعت اهل‏‎ ‎‏قلم و بویژه شاعرانند که با ابزارهای حسّی خود، همۀ این ارتعاشات را درک‏‎ ‎‏می کنند و با تأمل فراوان در آنها و به میزان تواناییهای خویش می کوشند تا‏‎ ‎‏آن را برای آیندگان به یادگار گذارند....‏

‏شاعران همواره به جستجوی دقیق در پیرامون خود مشغولند و حاصل این‏‎ ‎‏تأمل، سخنی است روشن که آیندگان در پرتو آن می توانند سره را از ناسره باز‏‎ ‎‏یابند. به همین اعتبار لئویولد سدار سنگور می گوید: دو شعر مثل ساعت‏‎ ‎

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 36

‏ عقربه دار با تاریخ و ثانیه است...‏

‏در این میان، ویژگیهای کلامی و جلوه های جمالی و عرفانی امام، در‏‎ ‎‏کنار ژرف نگریها و موضع گیریهای به موقع و آینده نگریهای سیاسی و‏‎ ‎‏مردمی بودن ایشان، ذهنیت هنرمندان را برای تأثیرپذیری هر چه بیشتر قوّت‏‎ ‎‏می بخشید... .‏

 

کتابیادنامه کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصرصفحه 37