بخش اول: کلیات
فصل اول: اهمیت و آثار امر به معروف و نهی از منکر
آثار امر به معروف و نهی از منکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1375

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

آثار امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

آثار امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

معرفی حکومت اسلامی، موجب نابودی حکومتهای ستمگر

‏ ‏

‏باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را‏‎ ‎‏با ملتهای مسلمان به اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که‏‎ ‎‏حکومت عدل و انصاف به جای این حکومتهای استعمارزده که‏‎ ‎‏اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار شود. اگر قشرهای جوان‏‎ ‎‏از هر طبقه که هستند ماهیت حکومت اسلام را که با کمال تأسف‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 5

‏جز چند سالی در زمان پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و در‏‎ ‎‏حکومت بسیار کوتاه امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ جریان نداشت،‏‎ ‎‏بفهمند، اساس حکومتهای ظالمانۀ استعماری و مکتبهای منحرف‏‎ ‎‏کمونیستی و غیره، خود به خود برچیده می شود.(2)‏

28 / 2 / 50

*  *  *

‏ ‏

آشنایی با اسلام، موجب برملاشدن نقشه های استعمار 

‏ ‏

‏ ‏

‏اکنون بر نسل تحصیلکردۀ مسلمان و مردان روشن ضمیرِ آگاه‏‎ ‎‏است که با کوششهای همه جانبه و از هر راه ممکن، اسلام و‏‎ ‎‏پیشوایان اسلامی و مسئولیتهای خطیر و سنگین علمای اسلام را به‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان برسانند تا مردم آگاه شوند و آن دسته از‏‎ ‎‏روحانی نماهای منحرف را که مستقیم و غیر مستقیم در خدمت‏‎ ‎‏رژیم جبار‏‎[1]‎‏ قرار گرفته اند طرد نمایند. اگر ملت اسلام به مبانی‏‎ ‎‏نورانی قرآن واقف گردد و به وظایف سنگین علما و پیشوایان‏‎ ‎‏اسلام آگاه شود، روحانی نماها و آخوندهای درباری در میان‏‎ ‎‏اجتماع ساقط خواهند شد. و اگر معممین ساختگی و‏‎ ‎‏روحانی نماهای بی حیثیت در جامعه ساقط شده نتوانند مردم را‏‎ ‎‏بفریبند، دستگاه جبار هیچ گاه موفق به اجرای نقشه های شوم‏‎ ‎‏استعمارگران نخواهد شد. ما پیش از هر کار لازم است تکلیف‏‎ ‎‏خود را با روحانی نماها ـ که امروز از خطرناکترین دشمن ‏‏[‏‏ها‏‎ ‎‏]‏‏برای‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین محسوب می شوند و به دست آنها نقشه های شوم‏‎ ‎‏دشمنان دیرینۀ اسلام و دست نشاندگان استعمار پیاده و اجرا‏‎ ‎‏می گردد ـ روشن سازیم و دست آنان را از حوزه های علمیه، مساجد‏‎ ‎‏و محافل اسلامی کوتاه کنیم تا بتوانیم دست تجاوزکار استعمار و‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 6

‏مخالفین اسلام را از حریم اسلام و قرآن کریم قطع کرده از استقلال و‏‎ ‎‏صیانت کشورهای اسلامی و ملت اسلام دفاع نماییم.‏

‏     ‏‏امید است که علمای اعلام و مراجع بزرگ اسلام از خیانت و‏‎ ‎‏نفوذ اجانب و عمال استعمار به حوزه های علمیه و جامعۀ‏‎ ‎‏روحانیت جلوگیری به عمل آورند، و ایادی مخالفین را که در‏‎ ‎‏سلک روحانیت قرار دارند و اسلام و روحانیت را به سقوط و‏‎ ‎‏انحطاط تهدید می کنند طرد و رسوا سازند؛ و اجازه ندهند که‏‎ ‎‏مشتی فریب خورده و دنیاطلب، استقلال هزار سالۀ شیعه را‏‎ ‎‏دستخوش امیال و اغراض مخالفین اسلام و مزدوران استعمار‏‎ ‎‏قرار دهند.(3)‏

24 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

اعتراض ملت، بازدارنده از کارهای خلاف 

‏ ‏

‏ ‏

‏فردا هم در تهران ـ خدای نخواسته ـ این کار‏‎[2]‎‏ خواهد انجام گرفت‏‎ ‎‏و نه آخوندی و نه سیاسی ای و نه دکتری و نه مهندسی و نه‏‎ ‎‏دیگری اعتراض نمی کند. اینها باید اعتراض بشود؛ باید گفته‏‎ ‎‏بشود. اگر ملتها همه با هم، ملت همه با هم، مطلبی را اعتراض‏‎ ‎‏کنند و احکام اسلام را بایستند و بگویند، امکان ندارد که همچو‏‎ ‎‏قضایایی واقع بشود. اینها واقع می شود از سستی ما و از ضعف ما‏‎ ‎‏و استفادۀ از ضعف ما.(4)‏

6 / 7 / 56

*  *  *

‏ ‏

قیام امام حسین علیه السلام موجب رفع خطر از اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ با چند نفر از اصحاب، چند نفر از‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 7

‏ارحامشان ، از مخدَّراتشان قیام کردند. چون قیام لله بود، اساس‏‎ ‎‏سلطنت آن خبیث را به هم شکستند. در صورتْ ایشان کشته‏‎ ‎‏شدند لکن اساس سلطنت را، اساس سلطنتی که می خواست‏‎ ‎‏اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی درآورد. خطری که معاویه و‏‎ ‎‏یزید برای اسلام داشتند این نبود که غصب خلافت کردند؛ این‏‎ ‎‏یک خطر، کمتر از آن بود؛ خطری که اینها داشتند این بود که اسلام‏‎ ‎‏را به صورت سلطنت در می خواستند بیاورند، می خواستند‏‎ ‎‏معنویت را به صورت طاغوت درآورند، به اسم اینکه «ما خلیفۀ‏‎ ‎‏رسول الله هستیم» اسلام را منقلب کنند به یک رژیم طاغوتی. این‏‎ ‎‏مهم بود. آنقدری که این دو نفر ضرر به اسلام می خواستند بزنند یا‏‎ ‎‏زدند جلوتری ها آنطور نزدند. اینها اصل اساس اسلام را وارونه‏‎ ‎‏می خواستند بکنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار بود در‏‎ ‎‏مجالسشان. «خلیفۀ رسول الله » و در مجلسِ شرب خمر؟! و در‏

‏ ‏

‏مجلس قمار؟! و باز «خلیفۀ رسول الله » نماز هم می رود در جماعت‏‎ ‎‏می خواند! این خطر از برای اسلام خطر بزرگ بود. این خطر را‏‎ ‎‏سیدالشهدا رفع کرد. قضیه قضیۀ غصب خلافت فقط نبود. قیام‏‎ ‎‏سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ قیام بر ضد سلطنت طاغوتی بود. آن‏‎ ‎‏سلطنت طاغوتی که اسلام را می خواست به آن رنگ درآورد که‏‎ ‎‏اگر توفیق پیدا می کردند، اسلام یک چیز دیگری می شد. اسلام‏‎ ‎‏می شد مثل رژیم 2500 سالۀ سلطنت. اسلامی که آمده بود و‏‎ ‎‏می خواست رژیم سلطنتی را و امثال این رژیمها را به هم بزند و‏‎ ‎‏یک سلطنت الهی در دنیا ایجاد کند، می خواست «طاغوت» را‏‎ ‎‏بشکند و «الله » را جای او بنشاند، اینها می خواستند که «الله » را‏‎ ‎‏بردارند، «طاغوت» را جایش بنشانند. همان مسائل جاهلیت و‏‎ ‎‏همان مسائل سابق. کشته شدن سیدالشهدا ـ سلام الله علیه ـ‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 8

‏شکست نبود چون قیامْ لله بود، قیامِ لله شکست ندارد.(5)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

امر به معروف و نهی از منکر، دو اصل اصلاح کننده 

‏ ‏

‏ ‏

‏ما موظفیم که بهانه دست این اشخاصی که غرض دارند ندهیم.‏‎ ‎‏هر یک خودمان را مواظبت کنیم و پاسداری از خودمان بکنیم؛ و‏‎ ‎‏هر یکمان از رفقا فرض کنید پاسداری بکند. آقا خودش را حفظ‏‎ ‎‏بکند؛ و مأمور حفظ شما و شما و شما هم هست. نه این است که‏‎ ‎‏مأمور است ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ خودش؛ مأمور است خودش نماز بخواند؛‏‎ ‎‏نخیر مأمور است که شما را وادار کند به نماز خواندن؛ من را وادار‏‎ ‎‏کند به نماز خواندن، همه مأموریم. خودش فقط مثلاً بدگویی به‏‎ ‎‏مردم نکند بی جهت؛ این خودش هست؛ اگر شما هم کردید، این‏‎ ‎‏مکلف است؛ یعنی تکلیف الهی دارد به اینکه جلوتان را بگیرد.‏‎ ‎‏امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام، که‏‎ ‎‏همه چیز را می خواهد اصلاح کند؛ یعنی با این دو اصل می خواهد‏‎ ‎‏تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند. به همه مأموریت داده، به‏‎ ‎‏همه، به تمام افراد زیر پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه‏‎ ‎‏را به کارهای صحیح، و جلوگیری کنید از کارهای فاسد. اینطور‏‎ ‎‏نیست که شما فقط یک مأموریتی دارید، و آن این است که خودتان‏‎ ‎‏یک کارهای خوبی بکنید، از کار بد احتراز کنید. مأموریت زیادتر‏‎ ‎‏از این است، خودتان و همه را، هم خودتان، هم همه را. و هیچ‏‎ ‎‏فرقی هم بین قشرها در این امر نیست که همه باید اطاعت خدا‏‎ ‎‏بکنند و همه باید حفظ این پاسداری را بکنند، مهم این است.(6)‏

2 / 7 / 58

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 9

‏ ‏

اصلاح جامعه، در پرتو امر به معروف و نهی از منکر 

‏ ‏

‏ ‏

‏کوشش کنید که احکام اسلام را هم عمل کنید؛ و هم وادار کنید که‏‎ ‎‏دیگران عمل کنند. همان طوری که هر شخص و هر فردی موظف‏‎ ‎‏است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم‏‎ ‎‏اصلاح کند. اصل «امر به معروف و نهی از منکر» برای همین است‏‎ ‎‏که جامعه را اصلاح کند.(7)‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

آگاهی ملتها، مانع قدرت مستکبران

‏ ‏

‏ ‏

‏باید کاری کرد که ملتها هر جا هستند، ملتها بفهمند تکلیف‏‎ ‎‏خودشان را. اگر بخواهید و بخواهند و دانشمندها بخواهند و‏‎ ‎‏علمای همۀ بلاد اسلامی و دانشگاههای همۀ بلاد اسلامی‏‎ ‎‏بخواهند مشکلۀ اسلام و ممالک اسلامی حل بشود، باید مردم را‏‎ ‎‏بیدار کنند؛ این مردمی که با تبلیغات چند صد ساله، به آنها‏‎ ‎‏باورانده بودند که نمی شود با امریکا یا با شوروی مخالفت کرد، و‏‎ ‎‏الآن هم باور ملتهای دیگری هست. باید اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ به ایشان فهماند‏‎ ‎‏که می شود.‏

‏     بهتر دلیل بر اینکه یک امری ممکن است، وقوع اوست و این‏‎ ‎‏امر واقع شد در ایران. دولتهای دیگر، ملتهای دیگر گمان نکنند که‏‎ ‎‏ایران از آنها عُدّه و عِدّه بیشتر داشت خیر، شاید در عشایر عراق‏‎ ‎‏بیشتر از ایران اسلحه باشد، لکن مغزهای اینها را به واسطۀ‏‎ ‎‏تبلیغات دامنه داری که شده است، شست وشو کرده اند و از اسلام‏‎ ‎‏مأیوس کرده اند، و این مغزها را پر کرده اند از اینکه با این قدرتها‏‎ ‎‏نمی شود طرف شد. این از چیزهایی است که با تبلیغات خودِ آنها‏‎ ‎‏و عمّال آنها در داخل ممالک تحقق پیدا کرده است.‏

‏     باید آنهایی که در همۀ ممالک هستند، آنهایی که دلشان برای‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 10

‏ملتها می تپد، آنهایی که به اسلام اعتقاد دارند و برای اسلام‏‎ ‎‏می خواهند خدمت کنند، هر کدام در محل خودشان، ملت‏‎ ‎‏خودشان را بیدار کنند؛ تا ملت، خودشان را که گم کرده اند، پیدا‏‎ ‎‏کنند. ملتها خودشان را گم کرده اند، مملکت خودشان را گم‏‎ ‎‏کرده اند. هر چه در ذهنشان وارد می شود، این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که نمی شود‏‎ ‎‏با این قدرتها طرف شد، اینها چه ها و چه ها خواهند کرد. باید از‏‎ ‎‏مغز ملتها این «نمی شودها» را بیرون کرد و به جای آن،‏‎ ‎‏«می شودها» را گذاشت. نه، می شود این کار را کرد. یک میلیارد‏‎ ‎‏جمعیت ـ تقریباً ـ جمعیت مسلمین با دارا بودن آنهمه امکانات و‏‎ ‎‏آن سرزمینهای وسیع و آن مخازن زیرزمینی وسیع و آن پشتوانۀ‏‎ ‎‏اسلامی ـ الهی، نباید در ذهنشان بیاید که نمی شود. این قدرت‏‎ ‎‏بزرگ شیطانی شوروی، که با تمام قوا افغانستان را می خواهد خفه‏‎ ‎‏کند، نتوانسته است. ملت اگر یک چیزی را نخواهند، نمی شود‏‎ ‎‏تحمیلشان کرد. باید ملت را بیدار کرد تا بخواهند. ملت ما هم قبل‏‎ ‎‏از بیست سال، خواب بود، توجه نداشت. از بیست سال به این‏‎ ‎‏طرف هی گفتند، گویندگان گفتند، علما گفتند، دانشگاهیها گفتند.‏‎ ‎‏کم کم رسید به تظاهرات، کم کم رسید به ریختن در خیابانها، کم کم‏‎ ‎‏رسید به «الله اکبر»، و قدرت بزرگ شیطانی در مقابل «الله اکبر»‏‎ ‎‏نتوانست بماند؛ و همه می خواستند بماند. من مطلع بودم همۀ‏‎ ‎‏قدرتها می خواستند که این نوکری که برای همه شان خدمتگزار‏‎ ‎‏بی چون و چراست، در ایران بماند تا منافعشان را ببرند و هر چه ما‏‎ ‎‏ذخایر داریم آنها به رایگان ببرند، لکن ملت وقتی نخواهد،‏‎ ‎‏نمی شود. باید ملت را بیدار کرد که آن چیزی را که خیال می کرد‏‎ ‎‏نباید بخواهد، بخواهد و آن امری را که به خیالش نمی شود،‏‎ ‎‏بیدارش کرد که می شود. ملت‏‏[‏‏ها‏‏]‏‏ از دولتهای خودشان بخواهند‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 11

‏که تسلیم بشوند، و الاّ همان کاری را که ملت ایران کرد، با آنها‏‎ ‎‏بکنند تا حلّ مشکل بشود. حلّ مشکل بدون اینکه این اشخاصی‏‎ ‎‏که سر راه ایستادند و مانع هستند از اینکه مشکلات حل بشود،‏‎ ‎‏اینها را باید از بین راه بردارند.(8)‏

18 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

اصلاح جامعه با انجام دادن مراتب امر و نهی

‏ ‏

‏ ‏

‏تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از آن وقتی که آدم ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏آمده تا خاتم انبیا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تمام انبیا برای این‏‎ ‎‏بوده است که جامعه را اصلاح کنند؛ فرد را فدای جامعه می کردند.‏‎ ‎‏ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم. ما فردی بالاتر از ائمه نداریم‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ این فردها خودشان را فدا می کردند برای جامعه.‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به‏‎ ‎‏آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم‏‎ ‎لِیَقوُمَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ؛‎[3]‎‏ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند،‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود، ستمگریها‏‎ ‎‏از بین برود، ضعفا به آنها رسیدگی بشود، قیام به قسط بشود.‏‎ ‎‏دنبالش هم می فرماید: ‏وَ اَنْزَلْنَا الْحَدید‏. تناسبِ این چیست؟ تناسب‏‎ ‎‏این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد؛ با بینات، با میزان و با‏‎ ‎‏حدید. ‏فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ‏؛ یعنی، اگر شخصی یا گروهی بخواهند یک‏‎ ‎‏جامعه را تباه کنند، یک حکومتی را که حکومت عدل است، تباه‏‎ ‎‏کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد. نشنیدند، با موازین، موازین‏‎ ‎‏عقلی صحبت کرد. نشنیدند با حدید.(9)‏

18 / 6 / 60


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 12

‏ ‏

تأثیر سخنرانی در پیشبرد نهضت 

‏ ‏

‏ ‏

‏تکلیف ما در آستانۀ شهر محرم الحرام چیست؟ تکلیف علمای‏‎ ‎‏اعلام و خطبای معظّم در این شهر چیست؟ در این شهر محرم،‏‎ ‎‏تکلیف سایر قشرهای ملت چی هست؟ سیدالشهدا و اصحاب او‏‎ ‎‏و اهل بیت او آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، تبلیغ در‏‎ ‎‏خارج میدان. همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ کمک کرده است، خطبه های حضرت سجاد و حضرت‏‎ ‎‏زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر داشته است. ‏

‏     آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در مقابل حکومت جور،‏‎ ‎‏نباید زنها بترسند و نباید مردها بترسند. در مقابل یزید، حضرت‏‎ ‎‏زینب ـ سلام الله علیها ـ ایستاد و آن را همچو تحقیر کرد که بنی امیه‏‎ ‎‏در عمرشان همچو تحقیری نشنیده بودند، و صحبتهایی که در بین‏‎ ‎‏راه و در کوفه و در شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ رفت و واضح کرد به اینکه قضیه، قضیۀ مقابلۀ غیر‏‎ ‎‏حق با حق نیست؛ یعنی، ما را بد معرفی کرده اند؛ سیدالشهدا را‏‎ ‎‏می خواستند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل حکومت‏‎ ‎‏وقت، خلیفۀ رسول الله ایستاده است. حضرت سجاد این مطلب را‏‎ ‎‏در حضور جمع فاش کرد و حضرت زینب هم.(10)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

پیروزی، در گرو عمل

‏ ‏

‏ ‏

‏باید عمل کرد، گفتار تنها فایده ندارد، عمل لازم است. مسلمین‏‎ ‎‏باید در میدان بیایند، در صحنه بیایند، علمای اسلام باید در صحنه‏‎ ‎‏بیایند؛ همان طوری که علمای کشور ما آمدند و نتیجه گرفتند باید‏‎ ‎‏مسلمین را آنها در صحنه بیاورند، باید با تبلیغات، مسلمین را در‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 13

‏صحنۀ نبرد بیاورند که دست عمال دولتهای بزرگ را کوتاه کنند یا‏‎ ‎‏آنها را خاضع کنند در مقابل اسلام.(11)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

پیشبرد اهداف، در گرو اقدام

‏ ‏

‏ ‏

‏ای ائمۀ جمعۀ بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی، باید چه کرد؟‏‎ ‎‏چرا ما به این روز نشانده شدیم که امریکا از آن ور دنیا بیاید و‏‎ ‎‏مقدرات کشورهای ما را تعیین کند، و مقدرات علمای اسلام را‏‎ ‎‏تعیین کند ولو با دست دیگران، و بصراحت بگوید که من منفعت‏‎ ‎‏دارم در منطقه، و دخالت آشکار در منطقه بکند و مسلمین نشسته‏‎ ‎‏باشند و ناظر باشند؟ ای ائمۀ جمعۀ همۀ بلاد اسلامی، مردم را‏‎ ‎‏آگاه کنید، این «چرا» را بین مردم بگویید، این «چرا» هم به غرب‏‎ ‎‏وارد است و هم به شرق وارد است. و چرا شوروی در ممالک‏‎ ‎‏اسلامی دخالت می کند، دخالت نظامی؟ امریکا هم همه جور‏‎ ‎‏دخالت می کند در همه کشورهایی که تحت سلطه او هستند یا‏‎ ‎‏می خواهد تحت سلطه ببرد؛ هم دخالت نظامی می کند، هم‏‎ ‎‏دخالت سیاسی می کند و همه جور دخالت. خوب، این چرا ندارد‏‎ ‎‏در دنیا؟ این یک میلیارد جمعیت نباید بگویند چرا؟ از این یک‏‎ ‎‏میلیارد جمعیت اگر نصفشان فریاد بزنند که چرا، امریکا کنار‏‎ ‎‏می رود. امریکا با دستِ خود دولتهای وابسته، با دستِ خود‏‎ ‎‏نویسندگان خبیث و گویندگان فاسد مقاصد خودش را پیش می برد‏‎ ‎‏و مسلمین نشسته اند، و این نویسندگان می نویسند و این گویندگان‏‎ ‎‏می گویند، و این درباریها و روحانیون درباری کمک می کنند به این‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و مردم نشسته اند و گوش می دهند و می بینند.‏‎ ‎‏تکلیف نیست؟ مسلمین دیگر در این عصر تکلیفی ندارند؟‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 14

‏مسلمین تنها هستند؟ ما نباید از تاریخ رسول الله عبرت بگیریم؟‏‎ ‎‏یک نفر آدم پاشد و همچو کارهایی کرد. ما نباید از تاریخ عالم‏‎ ‎‏عبرت بگیریم که یک نفر موسی پاشد و با فرعون چه کرد؟ ما باید‏‎ ‎‏عبرت بگیریم. آقا آن روز پیغمبر اکرم عده ای همراهش نبود،‏‎ ‎‏خودش بود و خودش با همۀ دشمنها، حتی عشیرۀ خودش‏‎ ‎‏دشمنش بودند. لکن اتکال به خدا، توجه به او، فنای در او، کار را‏‎ ‎‏پیش برد. نمی شود که انسان هم خودپرست باشد و هم‏‎ ‎‏خداپرست. نمی شود که انسان هم منافع خودش را ملاحظه کند و‏‎ ‎‏هم منافع اسلام. باید یکی از این دو تا باشد، یا باید الهی باشد یا‏‎ ‎‏شیطانی، این دو راه است. شما علاج بکنید مردم را به اینکه از این‏‎ ‎‏هواهای نفسانی بیرون بروند.‏

‏     اگر حکومتهایی در اسلام به طور غیر قانونی دارند حکومت‏‎ ‎‏می کنند، از این هواهای نفسانی بیرون بروند و توجه بکنند به عزّت‏‎ ‎‏اسلام، به ارزشهای اسلام و برای یک پارک و یک ـ نمی دانم ـ باغ و‏‎ ‎‏یک ملک و یک چه، اسلام را زیر پا نگذارند، مسائل اسلام حل‏‎ ‎‏است.(12)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

بسیج مردم به گفتار و نوشتار

‏ ‏

‏ ‏

‏آیا روحانیون، نویسندگان، گویندگان، روشنفکران، متفکران از هر‏‎ ‎‏ملت و مذهب که هستند، در این زمان تکلیفی انسانی، مذهبی،‏‎ ‎‏ملی و اخلاقی ندارند و باید نقش تماشاگر را در کشورهای خود‏‎ ‎‏ایفا کنند؟ و یا آنکه باید این سران و سردمداران با گفتار و نوشتار‏‎ ‎‏خود، ملتهای مظلوم دربند را بسیج کنند تا ستمگران را از صحنه‏‎ ‎‏خارج نمایند و حکومت را به دست مستضعفان بسپارند، چونان‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 15

‏که در ایران با همت ملت بزرگوار شد.(13)‏

28 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

احیای اسلام به تلاش و فداکاری

‏ ‏

‏ ‏

‏ما در عین حالی که جوانهای بسیار لایق خودمان را، مردان کاردان‏‎ ‎‏خودمان را از دست دادیم، لکن آن چیزی که به دست آوردیم‏‎ ‎‏ارزش اش بیشتر از این معانی است. آنی است که سیدالشهدا‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ زن و فرزند خودش را فدای او کرده، آنی است که‏‎ ‎‏رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ زندگانی خودش را در راه او‏‎ ‎‏صرف کرد، و ائمه معصومین ما در راه او آن همه رنج دیدند. ما هم‏‎ ‎‏که مدعی هستیم، و امیدوارم که این ادعا صحیح باشد ـ مدعی این‏‎ ‎‏هستیم که شیعیان آنها و پیروان آنها هستیم ـ باید همان طور که آنها‏‎ ‎‏تحمل داشتند مصایب را، در مقابل ارزش انسانی، در مقابل‏‎ ‎‏ارزشهای اسلامی، ما هم مصیبت ها را تحمل کنیم، و در مقابل‏‎ ‎‏همۀ مصیبت ها بایستیم، برای اینکه آن ارزش انسانی را به دست‏‎ ‎‏بیاوریم. اسلام را که رأس همۀ ارزش هاست در کشور خودمان و‏‎ ‎‏سایر کشورها پیاده کنیم.(14)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در نابودی ستمگران

‏ ‏

‏ ‏

‏آنهایی که به ما اشکال می کنند که شما چرا سازش  نمی کنید با این‏‎ ‎‏قدرتهای فاسد، آنها از باب این که همه چیز را با چشم مادی‏‎ ‎‏ملاحظه می کنند، با چشم طبیعی حل و فصل اشیا را می کنند. آنها‏‎ ‎‏نمی دانند که انبیای خدا چه رویه ای داشتند؟ با ظالم چطور‏‎ ‎‏برخورد می کردند؟ یا می دانند و خودشان را به کوری و کری‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 16

‏زدند؟ سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، سازش با ابرقدرتها،‏‎ ‎‏ظلم بر بشر است. آنهایی که به ما می گویند سازش کنید، آنها یا‏‎ ‎‏جاهل هستند یا مزدور. سازش با ظالم، یعنی اینکه دست ظالم را‏‎ ‎‏باز کن تا ظلم کند. این خلاف رأی تمام انبیاست. انبیای عظام، تا‏‎ ‎‏آن جا که توانستند جدیت کردند که ظلم را از این بشر ظالم‏‎ ‎‏بزدایند، به موعظه، به نصیحت، به امر به معروف، به نهی از منکر،‏‎ ‎‏به ‏اَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بِأسٌ شَدیدٌ،‎[4]‎‏ «‏آٰخَر الدواءالکی‏»؛‏‎[5]‎‏ بعد از آنکه‏‎ ‎‏موعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است که داغش کنند.‏‎ ‎‏شمشیر، آخِرْ دواست.(15)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‏ ‏

موفقیت در پرتو عمل به امر به معروف و نهی از منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏برای تحقق اهداف اسلامی، که در مقدمۀ آن کوتاه کردن دست‏‎ ‎‏قدرتمندان منحرف و مخالف اسلام از کشورهای اسلامی و رفع‏‎ ‎‏موانع داخلی و خارجی می باشد، همت گمارند؛‏‎[6]‎‏ و با احزاب و‏‎ ‎‏حکومتها و گروهها و اشخاصی که با نهضتهای اسلامی، که‏‎ ‎‏بحمدالله تعالی در آستانۀ رشد و شکل گیری است، مخالفند مقابله‏‎ ‎‏نموده، و مبارزه با آنان را در سرتاسر جهان سرلوحۀ برنامه های‏‎ ‎‏خود قرار دهند؛ و مطمئن باشند که با وعدۀ صریح خداوند تعالی،‏‎ ‎‏توفیق پیشرفت حاصل شود و مظلومان از دست ستمگران نجات‏‎ ‎‏یابند.(16)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 17

  • )) مراد، رژیم پهلوی است.
  • )) مراد، جشن فرهنگ و هنر است که در شیراز با هتک عفت عمومی و اسلامی انجام شد.
  • )) حدید / 25.
  • )) حدید / 25.
  • )) ضرب المثل عربی است: آخرین درمان، داغ کردن است. (نهج البلاغة؛ خطبۀ 167).
  • )) خطاب به دانشمندان و نویسندگان و روشنفکران مسلمان.