بخش اول: کلیات
فصل چهارم: منکرها
اشخاص و گروهها و منکرات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1386

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اشخاص و گروهها و منکرات

‏ ‏

اشخاص و گروهها و منکرات

‏ ‏

همکاری با مارکسیستها

‏ ‏

‏سؤال ـ ‏‏[‏‏با توجه به فقد روابط سازمانی، آیا یک اتحاد تاکتیکی را با‏‎ ‎‏مارکسیستها برای سرنگون کردن شاه در نظر دارید؟ و روش و‏‎ ‎‏طرز رفتار شما با آنان پس از موفقیت اجتماعی تان چگونه خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏‏]‏

‏جواب ـ‏‏ ‏‏نه، ما حتی برای سرنگون کردن شاه با مارکسیستها‏‎ ‎‏همکاری نخواهیم کرد. من همواره به هواداران خود گفته ام که این‏‎ ‎‏کار را نکنند. ما با طرز تلقی آنان مخالفیم. ما می دانیم آنها از پشت به‏‎ ‎‏ما خنجر زده اند و اگر روزی به قدرت برسند، رژیمی ‏‏دیکتاتوری‏‎ ‎‏برقرار خواهند کرد و این مخالف روح اسلام است.(160)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

موافقت با نظام شاهنشاهی

‏ ‏

‏موافقت با نظام شاهنشاهی چه به صراحت و چه به وسیلۀ طرحی‏‎ ‎‏که لازمه اش بقای آن است، خیانت به اسلام و قرآن کریم و‏‎ ‎‏مسلمین و ایران است؛ و هر کس با هر اسم با آن روی موافقت‏‎ ‎‏نشان دهد مطرود و اجتناب از او لازم است.(161)‏

16 / 7 / 57


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 98

‏ ‏

همکاری با خبایث

‏ ‏

‏ ‏

‏در همه حال، شعار ما قطع ایادی اجانب راست و چپ از سر‏‎ ‎‏کشور است؛ زیرا رشد و استقلال و آزادی با وجود دخالت اجنبی‏‎ ‎‏از هر جنس و مسلک و مکتب، در هر امری از امور کشور، اعم از‏‎ ‎‏سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی خواب و خیالی بیش‏‎ ‎‏نیست؛ و هر کس در هر مقامی و به هر صورتی اجازۀ دخالت‏‎ ‎‏اجانب را در وطن عزیز ما، چه با صراحت و چه به وسیلۀ‏‎ ‎‏طرحهایی که لازمه اش ادامۀ تسلط اجنبی یا ایجاد تسلط تازه ای‏‎ ‎‏باشد بدهد، خائن به اسلام و کشور است، و احتراز از او لازم‏‎ ‎‏است.(162)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

کوتاهی در نهضت، خیانت به ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏الآن یک تکلیفْ بیشتر از برای ایرانی ها نیست و آن اینکه این‏‎ ‎‏نهضت را محکم نگه دارند و هر چه می توانند بکوبند این دستگاه‏‎ ‎‏را تا برود از بین. اگر سستی بکنند و بکنیم، خیانت کرده ایم به این‏‎ ‎‏ملت و خیانت کرده ایم به اسلام و قرآن کریم؛ برای اینکه این آدم‏‎ ‎‏باهمه چیز ما بد است. این دشمن خونخوارِ همه چیز ماست! اگر‏‎ ‎‏یک کسی سستی کند در این قضایا، اهمال کند در این قضایا،‏‎ ‎‏کلمه ای بگوید که همراهی باشد با این آدم، این خائن به ملت‏‎ ‎‏است، خائن به اسلام است، و باید احتراز کرد از او.(163)‏

17 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

همکاری با شاه، مخالفت با اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏در این موقع حساس که سرنوشت ملت ما باید تعیین شود،‏‎ ‎‏هر کس در هر مقامی که هست، اگر سستی کند و از پشتیبانی‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 99

‏نهضت شانه خالی کند، مطرود پیشوای عظیم ما، امام عصر ـ عجل‏‎ ‎‏الله فرجه الشریف ـ است و بر ملت لازم است او را طرد کنند و‏‎ ‎‏عذری از او نپذیرند. اگر کسی از سیاسیون، با بودن شاه خائن،‏‎ ‎‏درصدد به دست گرفتن حکومت باشد، مطرود و مخالف اسلام‏‎ ‎‏است و بر ملت است که او را طرد کنند.(164)‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

همراهی با شاه، خیانت به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر یکی یک کلمه همراهی با این آدم بکند، این خائن است. به‏‎ ‎‏اسلام خیانت کرده است برای اینکه یک آدمی است اینکه به‏‎ ‎‏اسلام دارد خیانت می کند؛ یک آدمی که دارد همۀ حیثیات اسلام‏‎ ‎‏را می برد؛ یک آدمی که همۀ مخازن ما را ‏‏[‏‏می برد‏‏]‏‏ و این ملت را‏‎ ‎‏فقیر کرده است.(165)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

ترویج ظلم و ظالم، خیانت به اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر کسی یک کلمه بگوید که در این کلمه ترویج از این ظالم است،‏‎ ‎‏تأیید این ظالم است، با این کلمه حفظ بشود این، ظالم است؛ این‏‎ ‎‏خیانتکار به اسلام و مسلمین است. نباید این کار بشود.(166)‏

18 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

حرمت کمک به دولت بعث

‏ ‏

‏ ‏

‏باید همۀ قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاههای دولتی تا‏‎ ‎‏دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و بازاریان و کشاورزان بدانند که‏‎ ‎‏اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از گناهان کبیره‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 100

‏و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت عملی و‏‎ ‎‏قولی، در حد امکان، از واجبات الهیه است.(167)‏

24 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

سازش با شاه، بزرگترین خیانت

‏ ‏

‏ ‏

‏اولاً سازش با شاه یعنی سازش با یک فرد ظالم و خائن. و این‏‎ ‎‏سازش، خود بزرگترین خیانت است که هرگز در قاموس اسلام و‏‎ ‎‏یک مسلمان واقعی نمی گنجد.(168)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت با نص قرآن

‏ ‏

‏ ‏

‏در مقابل این اعلامیۀ «جبهۀ ملی» که مخالف نص قرآن مجید‏‎ ‎‏است، در مقابل این که مردم را دعوت کرده است به راهپیمایی در‏‎ ‎‏مقابل قانون الهی، تکلیف دیگر ندارید شما؟(169)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

ایجاد آشوب و فساد در کشور

‏ ‏

‏ ‏

‏در وقتی که سرتاسر ایران آشوبگران مشغول آشوب هستند،‏‎ ‎‏منافقان مشغول فعالیت هستند، و ابتلا به جنگ با قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏داریم، و مملکت ما آنجا مبتلا به جنگ است و در داخل مبتلا به‏‎ ‎‏این دستجات مختلفی است که به بهانۀ اسم شماها در خیابانها‏‎ ‎‏می ریزند و جوانان ما را زخمی می کنند و گاهی هم می کشند، اینها‏‎ ‎‏نهی از منکر نمی خواهد؟ اینها را دعوت به شورش می کنید این‏‎ ‎‏امر به منکر نیست؟ این امر به فساد نیست؟(170)‏

25 / 3 / 60


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 101

‏ ‏

مقابله با احکام اسلام

‏ ‏

‏ ‏

‏من از اول یک خَلَجانی در ذهنم حاصل می شد راجع به بعضی‏‎ ‎‏اینها؛‏‎[1]‎‏ لکن صبر کردم. صبر کردم و نصیحت کردم. صبر کردم، و‏‎ ‎‏هر وقت اینها آمدند ـ یعنی هر وقت نه ـ اما بسیاری اوقات، آنها را‏‎ ‎‏به مسائل اسلامی دعوت کردم؛ به عمل به قانون دعوت کردم؛ به‏‎ ‎‏حفظ و حراست جمهوری اسلامی دعوت کردم. کم کم آن‏‎ ‎‏احساسِ من زیاد شد. تا وقتی که می بینم آن جناح منافق در میدان‏‎ ‎‏است و تأیید می کند. تا وقتی که می بینم آن جبهه ای که بر ضد‏‎ ‎‏اسلام است تأیید می کند.‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ من تکلیف شرعی است، تا‏‎ ‎‏دیگر، تأیید نکنم. مگر من می توانم که یک جریانی که بر ضد‏‎ ‎‏اسلام و بر ضد کشور ما دارد انجام می گیرد، باز ساکت بنشینم‏‎ ‎‏اینجا و بگویم بیایید و با شما صحبت کنم. من اگر احتمال این معنا‏‎ ‎‏را می دادم که اینها به اسلام برگردند و به قانون اساسی که سوگند‏‎ ‎‏خورده اند وفادار باشند و قوانین اسلام را قبول کنند، من اگر‏‎ ‎‏احتمال این را می دادم ـ برای یک محظوری که من در آن محظور‏‎ ‎‏هستم،و به خود این آقایان گفتم آن محظور را ـ باز آنها را دعوت‏‎ ‎‏می کردم و آنها را وادار می کردم به اینکه با هم بنشینند و به قانون‏‎ ‎‏عمل کنند. لکن بسیار غفلت می خواهد و بسیار ساده اندیشی‏‎ ‎‏می خواهد که ـ این گروههایی که با هم ائتلاف کردند و این «جبهۀ‏‎ ‎‏ملی» که بر ضد اسلام می خواهد راهپیمایی راه بیندازند، و ـ‏‎ ‎‏مسلمانها هم همین بنشینند تماشا کنند که به ضد اسلام مقاله‏‎ ‎‏بنویسند و سبّ اسلام بکنند و حکم ضروری اسلام را «غیر‏‎ ‎‏انسانی» بخوانند!(171)‏

25 / 3 / 60

*  *  *


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 102

‏ ‏

اهانت به احکام قرآن، بالاترین منکر

‏ ‏

‏ ‏

‏من بسیار متأسفم! من بسیار متأسفم! اینکه مرا به درد دل وادار‏‎ ‎‏می کند، مقابله با این جمعیت است. مقابله با آنی است که حضرت‏‎ ‎‏امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر اینها واقعاً اعتقاد به‏‎ ‎‏اسلام دارند و لازم می دانند نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر‏‎ ‎‏از این است که کسی بگوید حکم قرآن «غیر انسانی» است، و مردم‏‎ ‎‏را دعوت کند برای این؟(172)‏

25 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

سکوت در برابر ضد خدا و ضد مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏بدانید که گناهی بزرگتر از این نیست که خدای ناکرده در مقابل ضد‏‎ ‎‏خدا و ضد مردم ساکت باشید و پاداشی بالاتر از حضورتان در‏‎ ‎‏مقابل ضدانقلاب نمی باشد. آرامش را حفظ نمایید و در حفظ‏‎ ‎‏وحدت واخوت اسلامی کوشش نمایید.(173)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 103

  • )) اشاره به افراد جبهۀ ملی و نهضت آزادی و ملی گراها.