بخش سوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر
فصل سوم: مرتبۀ اقدام و انکار عملی
اعتصاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1408

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

اعتصاب

‏ ‏

اعتصاب

‏ ‏

اعلام عزاداری برای ابراز مخالفت

‏ ‏

‏چنانچه اطلاع دارید دستگاه حاکمه‏‎[1]‎‏ می خواهد با تمام کوشش‏‎ ‎‏به هَدمِ احکام ضروریۀ اسلام قیام؛ و به دنبال آن مطالبی است که‏‎ ‎‏اسلام را به خطر می اندازد. لذا اینجانب عید نوروز را به عنوان عزا‏‎ ‎‏و تسلیت به امام عصر ـ عجل اللّه تعالی فرجه ـ جلوس می کنم و به‏‎ ‎‏مردم اعلام خطر می نمایم. مقتضی است حضرات آقایان نیز همین‏‎ ‎‏رویه را اتخاذ فرمایند تا ملت مسلمان از مصیبتهای وارده بر اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین اطلاع حاصل نمایند.(418)‏

22/12/41

*  *  *

‏ ‏

اعتصاب علما از نماز جماعت جهت اعتراض

‏ ‏

‏علمای اعلام، خطبای محترم و ائمۀ جماعت به عنوان اعتراض و‏‎ ‎‏استنکار، در صورت مقتضی، اعتصاب نمایند و تا مدت محدودی‏‎ ‎‏از رفتن به مساجد و منابر خودداری ورزند و مطمئن باشند که‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

‏ ‏

اعتصاب علما از نماز جماعت جهت اعتراض

‏ ‏

‏ ‏

‏اعتراض دسته جمعی و اعتصاب عمومی نتیجه دارد و دستگاه‏‎ ‎‏جبار را عقب می راند. و لازم است که مردم مسلمان در صورت‏‎ ‎‏اعتصاب علمای اسلام، که برای حفظ احکام قرآن است، از آنان‏‎ ‎‏پشتیبانی کنند و در اعتصاب تبعیت نمایند.(419)‏

‏ ‏

‏ ‏

23/12/51

*  *  *

‏ ‏

لزوم اعتصاب عمومی ملت

‏ ‏

‏ ‏

‏از این پس جا دارد که همۀ کارهای خود را تعطیل کنیم ـ نه برای‏‎ ‎‏همیشه ـ که به همین زودی ظالم جبار‏‎[2]‎‏ سرنگون می شود. در باز‏‎ ‎‏کردن مغازه ها و کارخانه ها عجله نکنید. در تقویت روحیه و ایمان‏‎ ‎‏کسانی که ضعیفند بکوشید که روزی دست خداست. چند روز‏‎ ‎‏تعطیل کسب و کار برای رضای خدا کسی را از گرسنگی نمی کشد.‏‎ ‎‏عزت و ثروت دست خداست. از مرگ نترسید که حیات و ممات‏‎ ‎‏به دست خداست. تعطیل را ادامه دهید که فرج نزدیک است.(420)‏

21/6/57

*  *  *

‏ ‏

پشتیبانی از اعتصابها

‏ ‏

‏ ‏

‏برای رسیدن به این هدف مقدس لازم است به نهضت اسلامی به‏‎ ‎‏همۀ ابعادش ادامه داد:‏

‏     الف ـ ادامۀ اعتصابات در تمام دستگاههای دولتی و هدف‏‎ ‎‏اصلی اعتصاب همان است که در بند اول ذکر شد.‏‎[3]‎

‏    ‏‏ب ـ پشتیبانی از اعتصابات کارمندان مؤسسات دولتی؛‏‎ ‎‏بخصوص کارمندان و کارگران شرکت نفت و جلوگیری از هدر‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

‏دادن این مخزن عظیم و ادامۀ اعتصابات تا رسیدن به هدف‏‎ ‎‏اسلامی.‏

‏     ج ـ کمک مالی به کسانی که در اثر اعتصابات ضرر دیده اند؛‏‎ ‎‏اعم از اصناف شجاع و کارگران و زحمتکشان متدین و محروم و‏‎ ‎‏کارمندان محترم و کمک برای ادامۀ اعتصاب در همۀ اقشار.(421)‏

14/8/57

*  *  *

‏ ‏

ادامۀ اعتصاب تا فلج دستگاه

‏ ‏

‏ ‏

‏اعتصابات بزرگ خود را هر چه بیشتر ادامه دهید، دستگاه این‏‎ ‎‏خائنین یاغی را فلج کنید. اعانت به این خائنان، حرام و مخالف‏‎ ‎‏رضای خداست. اطاعت از آنان، به هر عنوان، ضدیت با اسلام و‏‎ ‎‏خدای اسلام است.(422)‏

11/9/57

*  *  *

‏ ‏

ادامه و گسترش اعتصاب

‏ ‏

‏ ‏

‏کلیۀ اعتصابات ادارات و مؤسسات و شرکتهای دولتی، خصوصاً‏‎ ‎‏اعتصاب شرکت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند و بر ملت‏‎ ‎‏است که با گسترش اعتصابات خود از آنان پشتیبانی نمایند.(423)‏

23/9/57

*  *  *

‏ ‏

اعتصاب برای جلوگیری از صدور نفت به اسرائیل

‏ ‏

‏ ‏

‏اگر اینها فهمیدند که این نفت را برای اسرائیل ـ دشمن قرآن و‏‎ ‎‏اسلام ـ می خواهند حرام است که اینها اعتصاب نکنند. پیش خدا‏‎ ‎‏مؤاخذند، پیش ملت مؤاخذند اینها. تمامشان باید اعتصاب کنند تا‏‎ ‎‏یک قطره نفت بیرون نیاید. ملت ایران حاضر است که سرما‏

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏بخورد و نفتش را اسرائیل نبرد که دارد اسلام را به هم می زند،‏‎ ‎‏دارد مسلمین را اینقدر می کشد، امریکا نَبرد که همۀ جنایاتی که ما‏‎ ‎‏داریم از دست امریکا هست.(424)‏

25/9/57

*  *  *

‏ ‏

اجازه خرج سهم امام در حمایت از اعتصاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏به اعتصابتان ادامه بدهید و مردم هم به اینها همراهی بکنند. لازم‏‎ ‎‏است همراهی بکنند. و من هم از سهم امام اجازه دادم که همراهی‏‎ ‎‏بکنند با اینها و اداره کنند اینها را.(425)‏

25/9/57

*  *  *

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

  • )) رژیم پهلوی.
  • )) محمد رضاشاه.
  • )) برچیده شدن حکومت سلطنتی و سقوط رژیم پهلوی.