فهارس
فهرست مأخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1414

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست مأخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏424ـ 425‏

‏2‏

‏28/2/50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏346‏

‏3‏

‏24/12/51‏

‏پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏489‏

‏4‏

‏6/7/56‏

‏هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به‏‎ ‎‏برداشتهای غلط از احکام اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏230‏

‏5‏

‏8/3/58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیۀ تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏9ـ10‏

‏6‏

‏2/7/58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏111ـ112‏

‏7‏

‏20/7/58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن خیریۀ بانوان‏‎ ‎‏اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏268‏

‏8‏

‏18/5/59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏85ـ 86‏

‏9‏

‏18/6/60‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جماعات خراسان و‏‎ ‎‏روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏213‏

‏10‏

‏25/7/61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و‏‎ ‎‏آذربایجان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏53ـ 54‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 265

‎11‎

‏12/10/61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد‏‎ ‎‏پیامبر‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏207‏

‏12‏

‏12/10/61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد‏‎ ‎‏پیامبر‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏209ـ211‏‎ ‎

‏13‏

‏28/3/62‏

‏پیام به ملت ایران و عراق در مورد شهادت شش تن‏‎ ‎‏از بیت آقای حکیم در عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏501‏

‏14‏

‏1/8/62‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت صنایع،‏‎ ‎‏مخترعان و مبتکران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏191ـ192‏

‏15‏

‏10/4/63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏500‏

‏16‏

‏4/6/63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید‏‎ ‎‏قربان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏22‏

‏17‏

‏15/2/23‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏23‏

‏18‏

‏12/2/42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏213‏

‏19‏

‏آذر 1341‏

‏نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏110‏

‏20‏

‏16/2/42‏

‏پیام به علمای اعلام و فقهای همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏220‏

‏21‏

‏23/12/51‏

‏پیام به علما و امت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏485‏

‏22‏

‏15/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏فریبکاری شاه برای بقای خودش‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏348‏

‏23‏

‏18/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏193ـ 199‏

‏24‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏425‏

‏25‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏425‏

‏26‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏425‏

‏27‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏28‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 266

‎29‎

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏30‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏31‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏32‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏33‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏34‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426‏

‏35‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏426ـ427‏

‏36‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏37‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏38‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏39‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏40‏

‏4/1/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏360‏

‏41‏

‏8/3/58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پاسداران و اهالی‏‎ ‎‏کرج‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏5 ‏‎-‎‏ 6‏

‏42‏

‏15/4/58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏487ـ 488‏

‏43‏

‏2/7/58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏109ـ110‏

‏44‏

‏29/11/56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون دربارۀ جنایات شاه و‏‎ ‎‏مدعیان حقوق بشر‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏340ـ341‏

‏45‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏35ـ36‏

‏46‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏37‏

‏47‏

‏15/3/43‏

‏اعلامیۀ مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام‏‎ ‎‏15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏37‏

‏48‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏37ـ 38‏

‏49‏

‏18/10/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز» دربارۀ تبیین مواضع‏‎ ‎‏اسلام و سیاستهای آینده ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏389ـ390‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‎50‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏115ـ120‏

‏51‏

‏18/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره‏‎ ‎‏تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏191ـ192‏

‏52‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏370‏

‏53‏

‏5/5/57‏

‏پیام به ملت ایران در بارۀ لزوم ادامه مبارزه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏432‏

‏54‏

‏27/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏18ـ 19‏

‏55‏

‏28/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏29ـ30‏

‏56‏

‏11/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏163ـ164‏

‏57‏

‏11/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏162ـ163‏

‏58‏

‏4/2/58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأتی از لیبی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏117‏

‏59‏

‏12/5/59‏

‏بیانات خطاب به اسقف کاپوچی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏69‏

‏60‏

‏23/2/63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی‏‎ ‎‏ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏424ـ 425‏

‏61‏

‏14/11/63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمۀ‏‎ ‎‏جمعه کل کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏140ـ141‏

‏62‏

‏1/1/67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏3‏

‏63‏

‏11/9/41‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏121‏

‏64‏

‏2/11/41‏

‏پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت‏‎ ‎‏رفراندم شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏137‏

‏65‏

‏آذر 1341‏

‏نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏109‏

‏66‏

‏اردیبهشت‏‎ ‎‏1342‏

‏نامه به علمای یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏187‏

‎67‎

‏15/3/43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام‏‎ ‎‏15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏335ـ336‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏68‏

‏4/8/43‏

‏پیام به روحانیون و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏411ـ412‏

‏69‏

‏1346 ﻫ .ش.‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏142‏

‏70‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏145‏

‏71‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏363‏

‏72‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏368‏

‏73‏

‏17/5/51‏

‏پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏439‏

‏74‏

‏16/7/52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏1‏

‏75‏

‏16/7/52‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی و ملل مسلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏2‏

‏76‏

‏21/8/56‏

‏پیام به علما و ملت ایران و بیان وظیفه عمومی در‏‎ ‎‏قبال رژیم‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏262‏

‏77‏

‏22/5/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه رژیم در‏‎ ‎‏اصفهان و شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏442‏

‏78‏

‏22/5/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه رژیم در‏‎ ‎‏اصفهان و شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏443‏

‏79‏

‏17/7/57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و منشأ مفاسد دانستن‏‎ ‎‏رژیم ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏492‏

‏80‏

‏29/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏مأموریت شاه از سوی امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏81‏

‏81‏

‏21/7/57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دربارۀ اوضاع ایران‏‎ ‎‏و اصلاحات امریکایی شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏523‏

‏82‏

‏22/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ ابعاد‏‎ ‎‏انسان ساز مکتب اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏11ـ12‏

‎83‎

‏14/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏310‏

‎84‎

‏16/8/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت روی کارآمدن دولت نظامی ازهاری‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏351ـ352‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

‏85‏

‏18/8/57‏

‏مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»‏‎ ‎‏دربارۀ حکومت اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏413‏

‏86‏

‏27/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏25ـ26‏

‏87‏

‏29/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تبیین‏‎ ‎‏انگیزه ها و اهداف قیام‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏58‏

‏88‏

‏3/9/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت جنایات اخیر رژیم شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏93‏

‏89‏

‏11/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ‏‎ ‎‏اعتصابها‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏154‏

‏90‏

‏11/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏165‏

‏91‏

‏25/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏251‏

‏92‏

‏16/10/57‏‎ ‎

‏پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان‏‎ ‎‏عزای عمومی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏351‏

‏93‏

‏13/11/57‏

‏سخنرانی در مدرسه علوی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏33ـ34‏

‏94‏

‏13/11/57‏

‏سخنرانی در مدرسه علوی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏36‏

‏95‏

‏19/11/57‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان‏‎ ‎‏و معلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏104‏

‏96‏

‏17/4/58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏16‏

‏97‏

‏22/6/58‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ مرحوم طالقانی ‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏514‏

‏98‏

‏4/7/58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏123‏

‏99‏

‏2/10/58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان در صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏386ـ387‏

‏100‏

‏28/1/59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏245ـ 246‏

‎101‎

‏28/1/59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏247‏

‎102‎

‏4/7/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏239ـ240‏

‏103‏

‏18/12/63‏

‏پیام به ملت عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏177‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270

‏104‏

‏2/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏130ـ131‏

‏105‏

‏11/6/59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏182‏

‏106‏

‏11/10/59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و‏‎ ‎‏تنکابن‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏470‏

‏107‏

‏11/4/60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏25ـ26‏

‏108‏

‏6/8/60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سازمان جنبش امل‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏340‏

‏109‏

‏3/3/61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏258ـ 259‏

‏110‏

‏4/6/63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید‏‎ ‎‏قربان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏211‏

‏11‏‎1‎

‏2/11/63‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏148‏

‏112‏

‏25/5/64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏344‏

‏113‏

‏6/5/66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران‏‎ ‎‏بیت اللّه الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏319ـ320‏

‏114‏

‏10/3/57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏414‏

‏115‏

‏27/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏23ـ24‏

‏116‏

‏27/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏24ـ 25‏

‏117‏

‏11/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏163ـ164‏

‎118‎

‏8/3/58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیه تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏10‏

‏119‏

‏28/2/59‏

‏سخنرانی در جمع اهالی جماران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏306‏

‏120‏

‏28/5/59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم باختران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏138‏

‎121‎

‏14/1/67‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت‏‎ ‎‏پست‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏115‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 271

‏122‏

‏14/1/67‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت‏‎ ‎‏پست‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏16ـ17‏

‏123‏

‏18/6/43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏394‏

‏124‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت اللّه الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏322ـ323‏

‏125‏

‏10/3/57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏412‏

‏126‏

‏16/8/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت روی کارآمدن دولت‏‎ ‎‏نظامی ازهاری‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏352‏

‏127‏

‏12/11/57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏18‏

‏128‏

‏6/4/58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏319‏

‏129‏

‏17/4/58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏19ـ20‏

‏130‏

‏22/11/58‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏148‏

‏131‏

‏25/5/59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏112ـ113‏

‏132‏

‏31/3/61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و‏‎ ‎‏قم‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏348ـ 349‏

‏133‏

‎ ‎

‎ ‎

‏کشف اسرار‏

‎ ‎

‏239‏

‏134‏

‏12/2/42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏209‏

‏135‏

‏12/2/42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏216‏

‎136‎

‏اردیبهشت 1342‏

‏نامه به علمای یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏186‏

‏137‏

‏12/2/42‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏197‏

‏138‏

‏18/1/43‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏262‏

‎139‎

‏4/8/43‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏418ـ 419‏

‏140‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏13ـ14‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 272

‏141‏

‏20/4/49‏

‏نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏278‏

‏142‏

‏بهمن 1349‏

‏پیام به زائران بیت اللّه الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏325ـ 326‏

‏143‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏366‏

‏144‏

‏21/8/50‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏396‏

‏145‏

‏23/12/51‏

‏پیام به علما و امت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏483ـ484‏

‏146‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ‏‎ ‎‏جنایات رژیم پهلوی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏299ـ300‏

‏147‏

‏29/11/56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون دربارۀ جنایات شاه و‏‎ ‎‏مدعیان حقوق بشر‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏336‏

‏148‏

‏4/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏163‏

‏149‏

‏24/8/57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ آلمانی دنیای سوم‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏508‏

‏150‏

‏3/9/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت جنایات اخیر رژیم شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏93‏

‏151‏

‏18/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏194ـ 195‏

‏152‏

‏10/4/58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏354‏

‏153‏

‏26/6/58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏14‏

‏154‏

‏14/8/58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمۀ مرکزی ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏489ـ490‏

‏155‏

‏11/3/59‏

‏پیام به اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏370‏

‏156‏

‏11/6/59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏177‏

‎157‎

‏20/1/60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و‏‎ ‎‏مسلمانان رانده شده‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏275‏

‏158‏

‏28/9/61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏150‏

‏159‏

‏21/11/61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهۀ فجر»‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏313‏

‎160‎

‏4/2/57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ دربارۀ مسائل سیاسی و‏‎ ‎‏اجتماعی ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏371‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 273

‏161‏

‏16/7/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏485‏

‏162‏

‏16/7/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏485ـ 486‏

‏163‏

‏17/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏جنایات پنجاه ساله پهلوی‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏391‏

‏164‏

‏11/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ‏‎ ‎‏اعتصابها‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏154‏

‏165‏

‏11/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏164‏

‏166‏

‏18/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏200‏

‏167‏

‏24/7/59‏

‏نامه به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏269‏

‏168‏

‏23/9/57‏

‏مصاحبه با نشریۀ «اونیتا» دربارۀ اسلام و‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏232‏

‏169‏

‏25/3/60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏451‏

‏170‏

‏25/3/60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏451‏

‏171‏

‏25/3/60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏455‏

‏172‏

‏25/3/60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏458ـ 459‏

‏173‏

‏28/3/60‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏475‏

‏174‏

‏16/2/58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش‏‎ ‎‏اسلام‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏187‏

‎175‎

‏29/6/61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت اللّه الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏516 ‏‎-‎‏517‏

‏176‏

‏6/5/66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران‏‎ ‎‏بیت اللّه الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏316ـ317‏

‏177‏

‏26/1/43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏306ـ307‏

‎178‎

‏ 25/8/60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و...‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏364ـ 365‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 274

‏179‏

‏12/10/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ تحریم پرداخت مالیات و‏‎ ‎‏پول آب و... به دولت شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏332‏

‏180‏

‏19/11/57‏

‏سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏110ـ111‏

‏181‏

‏22/11/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏126‏

‏182‏

‏7/3/63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین‏‎ ‎‏دورۀ مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏467ـ 468‏

‏183‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏485‏

‏184‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏185‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427‏

‏186‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏427ـ 428‏

‏187‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏188‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏189‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏190‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏191‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏192‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏193‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏428‏

‏194‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏195‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏196‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏197‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏198‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏199‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‏200‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏

‎201‎

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 275

‏202‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏429ـ430‏

‏203‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏204‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏205‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏206‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏207‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏208‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430‏

‏209‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏430ـ431‏

‏210‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏211‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏212‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏213‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏214‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏215‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏216‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏217‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏365ـ 366‏

‏218‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏369‏

‏219‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏372‏

‏220‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏482‏

‏221‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏488‏

‏222‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏223‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏224‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431‏

‏225‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏431ـ432‏

‎226‎

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 276

‏227‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏

‏228‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏

‏229‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏

‏230‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏

‏231‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432‏

‏232‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432ـ433‏

‏233‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏432ـ433‏

‏234‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433‏

‏235‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433‏

‏236‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433‏

‏237‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433‏

‏238‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433‏

‏239‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏433ـ434‏

‏240‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏435‏

‏241‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏435‏

‏242‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏435‏

‏243‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏244‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏435ـ436‏

‏245‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏246‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏247‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏248‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏249‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‏250‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏

‎251‎

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 277

‏252‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏436ـ437‏

‏253‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏434‏

‏254‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏434‏

‏255‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏434‏

‏256‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏435‏

‏257‏

‏12/2/42‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏213‏

‏258‏

‏13/1/42‏

‏پیام به علمای تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏178‏

‏259‏

‏12/2/42‏

‏پیام به بازرگانان و اصناف همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏200‏

‏260‏

‏16/2/42‏

‏پیام به علمای اعلام و فقهای همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏221‏

‏261‏

‏28/2/42‏

‏پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏230‏

‏262‏

‏4/8/43‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏420‏

‏263‏

‏1/4/50‏

‏اجازه نامه به آقای سید ابراهیم خالقی، در اخذ‏‎ ‎‏وجوه شرعیه‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏367‏

‏264‏

‏9/2/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ ادامه مبارزه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏379‏

‏265‏

‏22/5/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه رژیم در‏‎ ‎‏اصفهان و شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏443‏

‏266‏

‏9/11/57‏

‏مصاحبه با خبرنگاران جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏4‏

‏267‏

‏25/3/60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏459‏

‏268‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏434‏

‏269‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏434‏

‎270‎

‏12/2/42‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏198‏

‏271‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏134ـ 135‏

‏272‏

‏28/2/50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏347‏

‏273‏

‏5/1/52‏

‏پیام به اقشار مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏491‏

‎274‎

‏15/6/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ ضرورت تداوم نهضت‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏454‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 278

‏275‏

‏16/8/57‏

‏مصاحبه با خبرنگاران اروپایی‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏354‏

‏276‏

‏10/9/57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی ـ بی ـ اِس» دربارۀ ماه‏‎ ‎‏محرم و رابطه با امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏147‏

‏277‏

‏13/11/57‏

‏سخنرانی در مدرسۀ علوی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏33‏

‏278‏

‏1/10/62‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏269‏

‏279‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏437‏

‏280‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏437‏

‏281‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏282‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏437‏

‏283‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏437ـ 438‏

‏284‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏285‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏286‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏287‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏288‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏289‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏366ـ367‏

‏290‏

‏20/6/51‏

‏پیام به ملت، علما و روحانیون ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏451ـ452‏

‏291‏

‏21/12/53‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران دربارۀ اعلام تأسیس‏‎ ‎‏حزب رستاخیز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏71‏

‎292‎

‏21/12/53 ‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران دربارۀ اعلام تأسیس‏‎ ‎‏حزب رستاخیز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏75‏

‏293‏

‏4/7/55‏

‏پیام به عموم مسلمین و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏171‏

‏294‏

‏11/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ‏‎ ‎‏اعتصابها‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏153‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 279

‎295‎

‏ 20/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏تظاهرات تاسوعا و عاشورا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏213‏

‏296‏

‏1/10/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏260‏

‏297‏

‏1/10/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏259‏

‏298‏

‏12/10/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ تحریم پرداخت مالیات و‏‎ ‎‏پول آب و... به دولت شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏331‏

‏299‏

‏16/10/57‏

‏پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان‏‎ ‎‏عزای عمومی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏351‏

‏300‏

‏16/10/57‏

‏پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان‏‎ ‎‏عزای عمومی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏350ـ351‏

‏301‏

‏16/10/57‏

‏پیام به ملت ایران در اعلام روز نهم صفر به عنوان‏‎ ‎‏عزای عمومی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏351‏

‏302‏

‏19/11/57‏

‏سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏110‏

‏303‏

‏10/2/58‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏168‏

‏304‏

‏10/2/58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏170‏

‏305‏

‏2/2/59‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏254‏

‏306‏

‏25/5/59‏

‏سخنرانی در جمع مسئولین قضایی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏113‏

‏307‏

‏31/6/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال‏‎ ‎‏تحصیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏226‏

‏308‏

‏2/7/59‏

‏پیام به ارتش و ملت مسلمان عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏230‏

‏309‏

‏2/7/59‏

‏پیام به ارتش و ملت مسلمان عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏230ـ231‏

‏310‏

‏4/7/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏238ـ 239‏

‏311‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏90‏

‏312‏

‏1347 ه .ش.‏

‏پاسخ استفتاء دربارۀ لغو اجازه نامۀ مؤیدان و‏‎ ‎‏طرفداران رژیم‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏174ـ 175‏

‎313‎

‏24/11/56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏323‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 280

‏314‏

‏24/11/56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏325‏

‏315‏

‏4/1/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏360ـ361‏

‏316‏

‏5/5/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ لزوم ادامه مبارزه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏434‏

‏317‏

‏14/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏310‏

‏318‏

‏18/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏428‏

‏319‏

‏11/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ‏‎ ‎‏اعتصابها‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏154‏

‏320‏

‏16/9/57‏

‏مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تایمز دربارۀ‏‎ ‎‏دولت اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏181‏

‏321‏

‏23/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ راهپیمایی تاسوعا و‏‎ ‎‏عاشورا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏228‏

‏322‏

‏5/4/58‏

‏سخنرانی در جمع علما و روحانیون اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏303‏

‏323‏

‏6/4/58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیتۀ انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏319‏

‏324‏

‏14/6/61‏

‏سخنرانی در جمع هیأتهای بازسازی نیروی انسانی‏‎ ‎‏وزارتخانه ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏477‏

‏325‏

‏8/6/62‏

‏نامه به آقای خامنه ای ‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏84‏

‏326‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏483‏

‏327‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏486‏

‏328‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏489‏

‏329‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏488‏

‏330‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏485ـ486‏

‏331‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‏332‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438‏

‎333‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏438ـ 439‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 281

‏334‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏439‏

‏335‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏439‏

‏336‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏439‏

‏337‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏439‏

‏338‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏439ـ440‏

‏339‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏340‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏341‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏342‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏343‏

‏15/8/41‏

‏تلگراف به اسداللّه عَلَم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏90‏

‏344‏

‏21/7/43‏

‏پیام به اهالی استان کرمان ‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏403‏

‏345‏

‏4/8/43‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏423‏

‏346‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ولایت فقیه‏

‎ ‎

‏114‏

‏347‏

‏1/4/50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏368ـ 369‏

‏348‏

‏10/8/56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون دربارۀ قدرت‏‎ ‎‏روحانیت و خدمات علمای شیعه‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏251‏

‏349‏

‏5/5/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ لزوم ادامه مبارزه ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏435‏

‏350‏

‏15/5/57‏

‏پیام به ملت ایران و بیان وظایف علما در بسیج مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏436ـ437‏

‏351‏

‏22/5/57‏

‏پیام به ملت ایران در بارۀ کشتار وحشیانه رژیم در‏‎ ‎‏اصفهان و شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏443‏

‏352‏

‏23/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ‏‎ ‎‏توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏27‏

‏353‏

‏23/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ‏‎ ‎‏توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏27 ‏

‎354‎

‏28/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏69 ‏‎-‎‏70‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 282

‏355‏

‏2/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏131‏

‏356‏

‏4/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ ابعاد‏‎ ‎‏جنایات و خیانتهای شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏118ـ 119‏

‏357‏

‏27/8/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏25ـ26‏

‏358‏

‏1/9/57‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران دربارۀ وظایف اقشار‏‎ ‎‏جامعه در آستانۀ ماه محرم‏

‏صحیفه امام‏

‏ 5‏

‏76ـ77‏

‏359‏

‏4/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ مقابله‏‎ ‎‏با تبلیغات و تهدید امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏ 5‏

‏110ـ111‏

‏360‏

‏18/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف بودن قیام بر علیه سلطان جائر‏

‏صحیفه امام‏

‏ 5‏

‏200‏

‏361‏

‏9/11/57‏

‏پیام به ملت ایران و افشای جنایات دولت بختیار‏

‏صحیفه امام ‏

‏6‏

‏2‏

‏362‏

‏18/11/57‏

‏سخنرانی در جمع وکلای دادگستری‏

‏صحیفه امام‏

‏ 6‏

‏91ـ92‏

‏363‏

‏24/11/56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏صحیفه امام ‏

‏3‏

‏324‏

‏364‏

‏16/7/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‏

‏صحیفه امام ‏

‏3‏

‏483ـ484‏

‏365‏

‏16/7/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏ 3‏

‏486‏

‏366‏

‏27/11/57‏

‏سخنرانی در جمع استادان دانشگاه‏

‏صحیفه امام ‏

‏6‏

‏165‏

‏367‏

‏7/12/57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون غرب تهران‏

‏صحیفه امام ‏

‏6‏

‏252ـ253‏

‏368‏

‏23/3/58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران‏

‏صحیفه امام ‏

‏8‏

‏138ـ 139‏

‏369‏

‏25/3/58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام ‏

‏8‏

‏178‏

‏370‏

‏11/4/60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏ 15‏

‏25ـ 26‏

‏371‏

‏12/8/60‏

‏پیام به انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و‏‎ ‎‏کانادا‏

‏صحیفه امام‏

‏ 15‏

‏347ـ 348‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 283

‎372‎

‏29/12/60‏

‏پیام به اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان در‏‎ ‎‏اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏ 16‏

‏128‏

‏373‏

‏4/6/63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید‏‎ ‎‏قربان‏

‏صحیفه امام ‏

‏19‏

‏23‏

‏374‏

‏4/6/63‏

‏پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید‏‎ ‎‏قربان‏

‏صحیفه امام ‏

‏19‏

‏27ـ 28‏

‏375‏

‏22/11/63‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏ 19‏

‏148‏

‏376‏

‏8/5/64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور‏‎ ‎‏خارجه‏

‏صحیفه امام ‏

‏19‏

‏38‏

‏377‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏486ـ487‏

‏378‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏488‏

‏379‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏484ـ 485‏

‏380‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏485‏

‏381‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏486‏

‏382‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏487‏

‏383‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏384‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏385‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440‏

‏386‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏440ـ441‏

‏387‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‏388‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‏389‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‏390‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‏391‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‏392‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏

‎393‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 284

‏394‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏441ـ442‏

‏395‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏442‏

‏396‏

‏7/12/41‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب قم‏

‏صحیفه امام‏

‏ 1‏

‏151‏

‏397‏

‏26/1/43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏ 1‏

‏303‏

‏398‏

‏26/8/50‏

‏پاسخ استفتاء دربارۀ اجازه صرف وجوه شرعیه‏‎ ‎‏برای خانوادۀ زندانیان سیاسی‏

‏صحیفه امام‏

‏ 2‏

‏399‏

‏399‏

‏22/7/52‏

‏پیام به ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام ‏

‏3‏

‏7‏

‏400‏

‏24/11/56‏

‏پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏ 3‏

‏322‏

‏401‏

‏18/6/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه 17‏‎ ‎‏شهریور‏

‏صحیفه امام‏

‏ 3‏

‏460ـ461‏

‏402‏

‏4/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام ‏

‏4‏

‏156‏

‏403‏

‏16/8/57‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت روی کارآمدن دولت‏‎ ‎‏نظامی ازهاری‏

‏صحیفه امام‏

‏ 4‏

‏349ـ350‏

‏404‏

‏25/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏253‏

‏405‏

‏22/10/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏428‏

‏406‏

‏24/10/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏456‏

‏407‏

‏26/5/58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏ 9‏

‏284‏

‏408‏

‏15/11/58‏

‏ پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏ 12‏

‏138‏

‏409‏

‏22/11/58‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب‏

‏صحیفه امام ‏

‏12‏

‏147ـ 148‏

‏410‏

‏18/1/59‏

‏پیام تشکر به آقای ضیاءالرحمن‏

‏صحیفه امام ‏

‏12‏

‏234‏

‏411‏

‏31/6/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال‏‎ ‎‏تحصیلی ‏

‏صحیفه امام‏

‏ 13‏

‏225‏

‏412‏

‏31/6/59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال‏‎ ‎‏تحصیلی‏

‏صحیفه امام ‏

‏13‏

‏225‏

‎413‎

‏ 12/7/59‏

‏پیام به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام ‏

‏13‏

‏255ـ 256‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 285

‏414‏

‏24/7/59‏

‏نامه به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام ‏

‏13‏

‏269‏

‏415‏

‏16/8/59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏ 13‏

‏343‏

‏416‏

‏26/7/60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خانواده های شهدا‏

‏صحیفه امام ‏

‏15‏

‏318‏

‏417‏

‏15/3/62‏

‏پیام به ملت ایران به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد‏

‏صحیفه امام ‏

‏17‏

‏482‏

‏418‏

‏22/12/41‏

‏پیام به علما و روحانیون‏

‏صحیفه امام ‏

‏1‏

‏156‏

‏419‏

‏23/12/51‏

‏پیام به علما و امت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام ‏

‏2‏

‏486‏

‏420‏

‏21/6/57‏

‏پیام به ملت ایران و تسلیت فاجعه 17 شهریور‏

‏صحیفه امام ‏

‏3‏

‏462ـ463‏

‏421‏

‏14/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏ 4‏

‏309ـ310‏

‏422‏

‏11/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار مردم و ادامۀ‏‎ ‎‏اعتصابها‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏154‏

‏423‏

‏23/9/57‏

‏پیام به ملت ایران دربارۀ راهپیمایی تاسوعا و‏‎ ‎‏عاشورا‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏228‏

‏424‏

‏25/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام ‏

‏5‏

‏250‏

‏425‏

‏25/9/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏ 5‏

‏252‏

‏426‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443‏

‏427‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443‏

‏428‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443‏

‏429‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443‏

‏430‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443‏

‏431‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏443ـ444‏

‏432‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏

‏433‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏

‏434‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏

‏435‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444 ‏

‎436‎

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 286

‏437‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏

‏438‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏444‏

‏439‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏484‏

‏440‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏482‏

‏441‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏484‏

‏442‏

‎ ‎

‎ ‎

‏چهل حدیث‏

‎ ‎

‏313ـ314‏

‏443‏

‏11/9/41‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و اهالی قم‏

‏صحیفه امام‏

‏ 1‏

‏113ـ114‏

‏444‏

‏16/1/42‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏ 1‏

‏180‏

‏445‏

‏10/3/57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ‏‎ ‎‏تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‏

‏صحیفه امام‏

‏ 3‏

‏415‏

‏446‏

‏19/7/57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ‏‎ ‎‏جنایات شاه و اهداف انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏ 3‏

‏510‏

‏447‏

‏4/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏ 4‏

‏155‏

‏448‏

‏4/8/57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏ 4‏

‏158‏

‏449‏

‏10/9/57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» دربارۀ ماه محرم‏‎ ‎‏و رابطه با امریکا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏146‏

‏450‏

‏24/7/59‏

‏نامه به ملت و ارتش عراق‏

‏صحیفه امام ‏

‏13‏

‏269‏

‏451‏

‏19/5/60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی‏‎ ‎‏دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏ 15‏

‏99ـ100‏

‏452‏

‏2/6/60‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و دانشجویان‏‎ ‎‏خارج از کشور‏

‏صحیفه امام ‏

‏15‏

‏131‏

‏453‏

‏19/9/63‏

‏پیام به اعضای ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏صحیفه امام‏

‏ 19‏

‏111‏

‏454‏

‏20/3/59‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏ 12‏

‏417‏


کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

‎455‎

‏ ‏‏24/9/61‏

‏پیام هشت ماده ای به قوۀ قضاییه و ارگانهای‏‎ ‎‏اجرایی‏

‏صحیفه امام ‏

‏17‏

‏141‏

‏456‏

‏7/11/61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی مراکز استانها‏

‏صحیفه امام‏

‏ 17‏

‏265ـ 267‏

‏457‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏485‏

‏458‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏489‏

‏459‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏490‏

‏460‏

‎ ‎

‎ ‎

‏استفتائات‏

‏1‏

‏483ـ484‏

‏461‏

‎ ‎

‎ ‎

‏آداب الصلوة‏

‎ ‎

‏239ـ240‏

‏462‏

‎ ‎

‎ ‎

‏آداب الصلوة‏

‎ ‎

‏237‏

‏463‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏442‏

‏464‏

‎ ‎

‎ ‎

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏442ـ443‏

‎ ‎

کتابامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288