کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

مقدمه

مقدمه 

‏یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب ‏

‏کز هر زبان که می شنوم نامکرر است ‏

‏حافظ‏

‏□عاشورا، تبلور زندۀ نماز و مناجات و حماسه و عدالت و وجدان و شهادت است و محتوای راستین زمان و مکان در ملکوت زمین و خاک. از این رخداد و آموزۀ عظیم بسیار گفته و شنیده ایم، اما هماره از پس هاله ای از اشک و با سینه ای مملو از داغ و درد مظلومیت به این رویداد شگرفت نگریسته ایم و کمتر کوشیده ایم تا در رویکردی معرفتی، ابعاد گوناگون انسانی و اجتماعی آن را شناخته و درسها و پیامهای زندگی ساز و حماسه آفرین آن را رهنمون اندیشه و عمل خویش سازیم. ‏

‏اینک بر آن شده ایم تا به مناسبت سالگرد رحلت رهبر قیام حسینی خویش، امام خمینی(س)، و به آهنگ شناخت راستین این حادثۀ عظیم و بهره گیری هر چه افزونتر و سازنده تر از آموزه های آموزگار بزرگ آن، امام حسین(ع)، این حماسۀ زندۀ جاوید را دیگر بار از زبان جمعی از اندیشوران بشنویم. بدین منظور نشستها و گفت و شنودهای چندی با صاحبنظران انجام پذیرفت که دفتر حاضر دومین بخش ارائه گردیده از دستاورد این گفتگوهاست. ‏

‏□مراحل شکل گیری و تدوین این مجموعه از آغاز تا انجام به شرح زیر می باشد: ‏

‏1- تهیه و تدوین پرسشنامۀ تفصیلی در دو بخش مسائل عام تحلیل عاشورا و بخش مسائل تخصصی (سیاسی، اجتماعی، علمی،...) و ایجاد یک نظام تفصیلی موضوعی برای ‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه vi

‏تنظیم گفتگوها. ‏

‏2- دعوت از صاحبنظران جهت انجام مصاحبه و ارسال پرسشنامه برای آنان. ‏

‏3- انجام مصاحبه با اساتید پذیرای دعوت، تدوین اولیۀ آثار و اعمال تصحیحات و اصلاحات اولیه از سوی گروه مصاحبه و استاد مصاحبه شونده‏

‏4- ویراستاری علمی، ادبی و فنی تا مرحلۀ سازماندهی و تنظیم نهایی مصاحبه ها در قالب نوشتاری سازمان یافته. ‏

‏□نکاتی چند: ‏

‏ـ اساتید مصاحبه شونده به تناسب تخصص خویش، هر کدام به بخشی از پرسشها پاسخ گفته اند و سازماندهی درونی هر مصاحبه به تناسب موضوعات فرازهای آن، شکل گرفته است. ‏

‏ـ در هر فصل پاسخهای مصاحبه شوندگان به سوالات مطرح شده بر اساس ترتیب الفبایی اسامی تنظیم شده است. ‏

‏ـ نهضت عاشورا و فرهنگ عاشورا موضوعات محوری پرسشها و پاسخها در این مجموعه گفتگوهاست.‏

‏ـ هر گاه کاستی و خللی در کیفیت انتقال مفاهیم و معانی از تنظیم کننده وجود داشته است، عذر او را پذیرا باشید. امید اینکه موارد احتمالی یادشده در کلیت مراحل این کار ارجمند خدشه ای وارد نیاورده باشد. ‏

‏زهرا احسانی‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه vii

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه viii