کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
بررسی نقش متقابل تربیت و سیاست از نظر امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حمصیان، احمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

بررسی نقش متقابل تربیت و سیاست از نظر امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

  بررسی نقش متقابل تربیت و سیاست از نظر امام خمینی 

احمد رضا حمصیان 

 

‏ ‏

‏این مقاله با هدف تبیین معنا و مفهوم سیاست و تربیت از منظر‏‎ ‎‏امام خمینی و ارتباط و تأثیر و نقش متقابل آن دو بر یکدیگر تحریر‏‎ ‎‏گشته است.‏

‏نویسنده پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی مفهوم سیاست، و‏‎ ‎‏ارایه ی پاره ای از تعریفات آن نتیجه می گیرد در دیدگاه امام خمینی سیاست‏‎ ‎‏به معنی اداره جامعه بر اساس مصالح آحاد افراد و ملت و گسترش نظم و‏‎ ‎‏عدالت است و به همین دلیل، سیاست اسلامی در اختیار و انحصار انبیاء و‏‎ ‎‏اولیای الهی و صالحان امت است و دیگران حق زمامداری بر مردم را‏‎ ‎‏ندارند. در بخش دوم مقاله، نخست مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه تربیت‏‎ ‎‏و دیدگاه های تربیتی اندیشمندانی مانند مرتضی مطهری و دکتر علی‏‎ ‎‏شریعتمداری مورد بحث واقع می شود و آن گاه نظرات تربیتی امام خمینی‏‎ ‎‏بازگو می گردد.‏

‏به اعتقاد امام خمینی، انسان چون موجودی فرا مادی است، لاجرم‏‎ ‎‏نیازمند هدایت های الهی و دستورات تربیتی غیبی است و باید دستی از‏‎ ‎‏غیب برسد و او را هدایت و تربیت نماید.‏

‏نویسنده در پایان به بررسی تعامل و تربیت و سیاست در مکتب اسلام‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 358

‏و نیز تأثر متقابل آن دو بر یکدیگر پرداخته با بیان ابعاد و چگونگی‏‎ ‎‏تأثیرگذاری حکومت بر تربیت فردی و جمعی انسان ها بحث خود را به‏‎ ‎‏پایان برده است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 359